CAM-hoidot Euroopassa, terveisiä Norjasta

AvoinMedia julkaisee uudelleen Luontaishoitoalan Foorumi ry:n artikkelin Pohjoismaiden erilaisesta suhtautumisesta CAM-hoitoihin. CAM-hoidot tarkoittavat täydentäviä ja vaihtoehtoisia hoitomuotoja, luontaishoitoja. Lyhenne tulee englanninkielen sanoista ”Complementary and Alternative Medicine”. Suomessa näitä kutsutaan usein halventavasti uskomushoidoiksi tai puoskaroinniksi.

Norjassa yli 60 prosenttia kaikista sairaaloista tarjoaa täydentäviä hoitoja, kuten akupunktiota, hypnoosia, kuppausta, vyöhyketerapiaa, yrttilääkintää, taideterapioita, homeopatiaa, aromaterapiaa, joogaa ja pilatesta.1

Rauhallinen rinnakkaiselo keskenään erilaisten hoitonäkemysten ja auttamisen tapojen välillä on siis mahdollista.   Norjassa lainsäädäntö tukee yhteistyötä. ”Riippumatta siitä, mitä lääkäri tai vaihtoehtoterapeutti ajattelevat toisistaan ja toistensa metodeista, meidän täytyy löytää tavat elää ja työskennellä yhdessä”, sanoo Vinjar Fønnebø, professori Tromssasta. Norjassa ei hänen mielestään ole epäselvyyttä siitä, voidaanko näitä hoitomuotoja käyttää vai ei.1

Norjan sairaaloissa täydentäviä hoitoja antavat yleensä lääkärit tai muut terveydenhuollon ammattilaiset. Vuonna 2004 voimaan tulleessa laissa on kolme olennaista kohtaa: viranomaisten ylläpitämään terapeuttirekisteriin voivat liittyä jäseneksi sellaiset terapeutit, jotka kuuluvat johonkin hyvämaineiseen, virallisesti hyväksyttyyn, oman alansa terapeuttiyhdistykseen, heillä on vastuuvakuutus ja he ovat sitoutuneet hoitoalan eettisiin ohjeisiin. Asiakkaat voivat tarkistaa, onko henkilö rekisterissä vai ei. Rekisterin tarkoitus on erottaa vakavissaan ammattiaan harjoittavat täydentävät hoitajat muista. Ajatus on, että vähitellen kaikki hoitajat löytyvät tästä rekisteristä.1

Täydentäviä ja vaihtoehtoisia metodeja voi käyttää kaikentyyppisiin sairauksiin, myös vaikeisiin sairauksiin sekä vanhusten ja pienten lasten hoitoon, jos se tehdään lääkärin kanssa yhteistyössä tai jos hoitaja on itse lääkäri tai sairaanhoitaja. Hoitajat-terapeutit voivat siis osallistua itse sairauden, esimerkiksi syöpäkasvaimen hoitamiseen tai tarttuvien tautien hoitamiseen ilman terveydenhuollon virallista koulutusta, mikäli hoito tehdään potilasta hoitavan lääkärin kanssa yhteistyössä ja potilaan tahto huomioon ottaen. Oireita kaikki hoitajat voivat pyrkiä lievittämään itsenäisesti kaikissa, niin lievissä kuin vakavissakin tapauksissa.1

Kaikilla täydentävillä ja vaihtoehtoisilla terapeuteilla on vaitiolovelvollisuus asiakkaidensa asioista.1 Norjassa on siis rajoittavia määräyksiä vakavien sairauksien hoidosta. Mutta siinä on myös poikkeuksia rajoituksiin, kuten: Muilla kuin virallisen terveydenhuollon ammattilaisilla on lupa antaa hoitoa, jonka tarkoituksena on oireiden lievitys, kehon immuunijärjestelmän voimistaminen tai itseparantaminen.1

Rajoitukset eivät ole voimassa silloin, kun terveydenhuollolla ei ole tarjottavana parantavaa tai oireita lievittävää hoitoa.1 Eli myös vakavasti sairaita henkilöitä saa hoitaa vaihtoehtolääkinnällä, jos hoidon tarkoitus on lievittää oireita ja tukea kehon itseparantumismekanismia taikka parantavaa tai oireita lievittävää hoitoa ei ole terveydenhuollossa tarjolla.  

Norjassa tämä on saatu toimimaan hyvällä yhteistyöllä. Norjan lääkäriliitto on painottanut, että potilaan autonomiaa on kunnioitettava, ja jos potilas hakee apua vaihtoehtoisista hoitomuodoista, niin tämä ei saa muuttaa lääkärin ammatillista asennetta potilasta kohtaan. Lääkärin tulee toimia ennakkoluulottomasti suhteessaan potilaan valintoihin.1 Jos potilas kokee asian tärkeäksi, lääkärin tulee myös ottaa kontakti vaihtoehtoisten hoitomuotojen harjoittajaan ja pyrkiä dialogiin potilaan parhaaksi.1

Suomessa on asenneilmapiirissä varsin iso ero verrattuna Norjaan Suomen lääkäriliiton kehottaessa2 lääkäreitä pidättäytymään itse ”uskomushoitojen antamisesta” ja ”jos lääkäri havaitsee kollegan antavan uskomushoitoja, tulee kollegan huomiota kiinnittää tähän suositukseen.” Toisin on Norjassa, jossa lääkärit ja sairaalat tarjoavat hyväksytysti täydentäviä ja vaihtoehtoisia hoitoja potilailleen.

Vaihtoehtoisella hoidolla tarkoitetaan terveydenhoitoon liittyvää hoitoa, jota harjoitetaan vakiintuneiden terveyspalvelujen ulkopuolella ja jota ei harjoita valtuutettu terveydenhoitohenkilöstö. Termi vaihtoehtoinen hoito kuuluu kuitenkin myös vakiintuneiden terveyspalvelujen puitteissa tai valtuutetun terveydenhuollon henkilöstön harjoittamaan hoitoon, kun käytetyt menetelmät ovat lähinnä menetelmiä, joita käytetään vakiintuneiden terveyspalvelujen ulkopuolella.3

Norjassa siis käytetään termiä vaihtoehtohoidot, antoipa hoidon terapeutti tai lääkäri. Norjan lainsäädäntö ei myöskään erottele, antaako täydentävää hoitoa terveydenhuoltohenkilökunta, rekisteröidyt täydentävien hoitojen harjoittajat vai joku muu henkilö. Laki koskee kaikkia, jotka soveltavat täydentäviä ja vaihtoehtoisia hoitomuotoja.1

Vinjar Fønnebø työskentelee terveydenhuoltoinstituutin johtajana Tromssassa. Aikaisemmin hän työskenteli Norjan Arktisen yliopiston yhteydessä toimivan Kansallisen täydentävien ja vaihtoehtoisten hoitojen tutkimusinstituutin, NAFKAMin johtajana. Hän toteaa:

Riippumatta siitä mitä lääkäri tai vaihtoehtoterapeutti ajattelevat toisistaan ja toistensa metodeista tai lääkkeistä, meidän täytyy löytää tavat elää ja työskennellä yhdessä. Norjassa lääkärit, sairaanhoitajat, fysioterapeutit ja muut terveydenhuollon ammattilaiset voivat käyttää työssään täydentäviä menetelmiä.1

Laki sallii heidän hoitaa esimerkiksi homeopatialla, yrteillä, vyöhyketerapialla tai akupunktiolla joko yksittäisenä hoitona tai yhdistettynä länsimaiseen (koulu)lääketieteeseen. Norjassa vaihtoehtoiset hoitomuodot ovat arvonlisäverovapaita eli niillä on sama verotuksellinen kohtelu kuin terveydenhuollon virallisilla hoidoilla.1

Mihin Norjan CAM-lakia ei sovelleta:

 • Hyvä neuvo (kjerringråd): Lain soveltamisalalla on alaraja, joten laki ei kosketa esimerkiksi perheen ja ystävien välisiä ”hyviä neuvoja”.
 • Palvelut, jotka keskittyvät pääasiassa henkilökohtaiseen itsensä kehittämiseen, hyvinvointiin, kauneudenhoitoon ja vastaaviin, eivät kuulu lain ja määritelmän piiriin, mitä Norjassa pidetään CAM- hoitona.
 • Usko ja rukous: Yhteinen uskonnollinen toiminta ei kuulu lain piiriin, mukaan lukien rukoukset sairaille ja vastaavat. Riitatilanteissa selvitetään maksetaanko palvelusta, markkinoidaanko palvelua terveyteen liittyvänä ja onko siinä lupauksia vai väitteitä parantumisesta.3

Lainsäädännöllisesti CAM-hoidot jaetaan Norjassa seuraavanlaisesti. Jokaisella näistä on omat tarkentavat asetukset:   Akupunktio – Antroposofinen lääketiede – Ayurveda – Kiropraktiikka – Yrttilääke / Fytoterapia – Homeopatia – Hieronta – Naprapatia – Naturopatia – Neuroterapia – Osteopatia – Perinteinen kiinalainen lääketiede (TCM) – Muut hoidot.3

CAM-hoitojen mainontaa ja markkinointia säätelee Kuluttajaviranomainen, jonka ohjeistuksen voisi tiivistää: muut kuin lääketieteellisesti pätevät CAM-palveluntarjoajat eivät saa käyttää nimikkeitä, jotka saattavat sekoittaa heidät lääketieteellisesti pätevien terveydenhuollon ammattilaisten kanssa.4

CAM-palveluntarjoajien markkinointi ei voi antaa väärää vaikutelmaa hoitojensa tehokkuudesta. Esimerkkejä sallitusta markkinoinnista ovat yleiset kuvaukset olotiloista, joihin hoitomuotoja voidaan käyttää. Esimerkiksi hoitomuotoa käytetään ”selän ja niskan vaivoihin”, ”jäykkiin lihaksiin”, ”väsymykseen” ja vastaaviin. Kiellettyä puolestaan on luvata parantaa jokin tietty sairaus.5

Muita CAM-hoitoihin liittyviä rajoituksia: Ainoastaan terveydenhuollon ammattilaiset voivat suorittaa lääketieteellisiä toimenpiteitä tai hoitoa, joka voi aiheuttaa vakavan terveysriskin potilaille. Sairauden, jota tartuntatautilainsäädännön § 1–3:n mukaan pidetään yleisesti vaarallisena tartuntatautina, hoitoa saa suorittaa vain terveydenhoitohenkilöstö.    

Muut kuin terveydenhuollon ammattilaiset voivat kuitenkin tarjota hoitoa, joka on tarkoitettu yksinomaan lievittämään taudin oireita tai seurauksia tai hoidon sivuvaikutuksia tai jonka tarkoituksena on vahvistaa kehon immuunijärjestelmää tai kykyä parantua itse.6


Artikkeli on alunperin julkaistu 14.12.2020 Luontaishoitoalan Foorumi ry:n sivuilla.
Artikkeli on julkaistu 15.12.2020 Luontaishoitoalan Foorumi ry:n Facebook-seinällä.

Kommentti

Vaihtoehtoisten ja täydentävien hoitojen kirjo on suuri ulottuen ohjatuista ruokavalioista hierontaan ja fysioterapiaan, tuoksujen käyttöön ja taideterapioihin. Moni ei tule ajatelleeksi, että tapa viedä toipilaille hedelmiä ja kukkia voidaan käsittää täydentävänä hoitomuotona, tuodaanhaan siinä toipilaalle silmäniloa ja vointia kohentavaa ravintoa vitamiineineen paranemista edistämään.

Suomessa virallislääketieteen nimeen vannovien tapa suhtautua CAM-hoitoihin vastakkainasettelun kautta kertoo, että kokonaisvaltainen lähestymistapa on edelleen valitettavan vieras. YK:n poistettua kannabiksen vaarallisten huumausaineiden listalta esimerkiksi lääkekannabiksen Kela-korvattavuus tulisi ottaa uudelleen tarkasteltavaksi. Miksi kieltää parantumattomista sairauksista kärsiviltä saatavilla oleva apu?

Valinnanvapauspuheesta on mahdollista siirtyä valinnanvapautta edistäviin tekoihin.

Riikka / AM

Lähteet

1 Arva, Pauliina (2019): Täydentävät hoidot. Viisas elämä (aiemmin Basam Books).

2 Lääkäriliitto (14.12.2017): Suositus lääkärin suhtautumisesta uskomushoitoihin. https://www.laakariliitto.fi/laakarin-tietopankki/kuinka-toimin-laakarina/suositus-laakarin-suhtautumisesta-uskomushoitoihin

3 Bergli, Tine Lillegård | NAFKAM (5.12.2019): About CAM in Norway. https://nafkam.no/en/complementary-and-alternative-medicine-cam/about-cam-norway  

Alkup. lähde 4 (http://cam-regulation.org/en/norway) on toimimaton linkki. Selitys löytyi, kun AM haki NAFKAMin sivuilta sanoilla ”CAM regulation”: NAFKAM ilmoittaa (englanniksi) päättäneensä lopettaa cam-regulation.org -sivuston silloisessa muodossaan vuoden 2020 lopussa. CAM Regulation -sivuston herättämä kiinnostus oli liian vähäistä oikeuttaakseen korkeatasoisen informaatiosivuston ylläpidon vaatimat resurssit. Tietoa CAM-sääntelystä Norjassa löytyy edelleen (norjaksi) NAFKAMin sivuilta (4 alla).

4 NAFKAM (20.4.2018): Lov og rett. https://nafkam.no/lov-og-rett

5 Departement Helse- og omsorgsdepartementet | Lovdata (11.12.2003): Forskrift om markedsføring av alternativ behandling av sykdom. https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2003-12-11-1501

6 Departement Helse- og omsorgsdepartementet | Lovdata (27.6.2003): Lov om alternativ behandling av sykdom mv. https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-06-27-64  

Kuva: Johanna L

6 comments

 1. Luontaislääketiede vaatii asiantuntemusta. Kun Suomessa on näin nihkeä virallinen asenne eri mineraalien ja kasvien terveysvaikutuksia kohtaan, ihmiset toteuttavat itsehoitoja parhaan ymmärryksensä mukaan. Onneksi kauppojen hyllyt pursuvat edes joitakin tuotteita. Kuitenkin kouluttautunut luonnonlääke-ekspertti pystyy päästämään sairastavan pulasta tietämyksensä avulla varmemmmin ja turvallisemmin. Kannattaa muistaa, että fytoterapiatipat ja muut Bachin kukkatuoksuaineet ovat hyvin vaikuttavia ja annostelu on aina yksilöllistä. Ylikäytön vaara on olemassa ja siksi on kuunneltava elimistöä ja psyykkistä vointia niitä ottaessa.

  On surkeata, että vastuu terveydestä on jätetty Suomessa suurelta osin ihmisten itsensä varaan.Tämä on aikamoisen stressaava seikka. Maalaisjärkistä neuvokkuutta löytyy onneksi paljon.

  Corona on romahduttanut uskon yleisen terveydenhoitojärjestelmän luotettavuuteen ja moraaliin. Monet leikkaushoitoja tarvinneet ja muut jonoissa kärsineet ovat poistuneet keskuudestamme ilman ansaitsemaansa sairaalapalvelua.Tämänhetkinen tilanne on epäselvä, viime kevät oli katastrofi, sairaalat olivat tyhjäkäynnillä.

  Kaivataan terveen järjen sairaanhoitoa tämän nykyisen mielipuolisuuden, poliittis-taloudellisen mielenvikaisuuden ja huolestuttavan pandemiafacismin tilalle.

  Tykkää

 2. Katsoin pari päivää sitten Ruotsalais videon jossa puhuttiin siitä kuinka Eri Valtiot ovat valmiit maksamaan korvauksia Niille jotka ilmoittavat saaneensa vahinkoa jostain rokotteesta….Norjassa se oli 50% paikkeella…Ruotsissa 2%….Joten Tässäkin näkee sen Miten Erilaisesti…Suhtaudutaan Ihmisten Hyvinvointiin Näissä Pohjolan Pahoinvointivaltioissa…

  Suomaa jäänee Tässäkin asiassa Hännänhuipuks…

  Tykkää

 3. Nyt on aihe, josta voin puhua kokemuksen rintaäänellä. Olen reissannut maailmalla paljon (olisi 43 maata ilman erästä rajoitinta) ja löytänyt monenlaista terveyteen liittyvää. Olen elänyt kuten opettanut. Terveyden ja totuuden etsintä on ollut intohimoni siitä hetkestä, kun sairastuin aikoinani – ja oivallettuani miten maailma toimii.

  Tarkastelen terveystietoisen oloja suomessa vs. maailmalla, lähinnä ravintonäkökulmasta. Tämä vaihtoehtohoitomuotojen puuttuminen on vain jäävuoren huippu. Suomessa kaikki asiat nyt tunnetusti ovat eri tavalla, olenkin kerännyt pitkään luetteloa asioista joita ei missään muualla maailmassa kohtaa. Syyt tälle juontavat kauaksi historiaan ja sen verran voin sanoa, että eräs valtaapitävä joskin näkymätön ryhmä vetelee edelleen naruista täällä… vähemmistönsä kuitenkin huomioiden, heidät erikoisasemassa säilyttäen.

  Noniin. Haluaisit ostaa jotain hyvää ja terveellistä syötävää. Parhaimmassa tapauksessa ja tässä esimerkissä, on ostoympäristönä Helsinki. Kolme kovaa eli tuore, luomu ja raaka (lue=prosessoimaton) ovat täällä totaalisen kadoksissa – ainoana koko maailmassa 2021! Annahan kun perustelen. Sellaisissakin ”köyhissä” maissa kuten Bulgaria, Romania ja vaikkapa Moldova, on kukoistava terveysskene. Mainitsemissani peruspilareissa ei valinnanvara lopu. Pudotan syliisi aikamoisen pommin. Tiesitkö, että Tallinnassa on 5 luomukauppaa joista 4 on keskustassa ja yksi hieman etäämpänä keskustasta, joka onkin sitten iso luomumarketti? Suomessa ei ole ainoatakaan luomukauppaa! Ravintolaskene Tallinnassa kovatasoinen, ja kaikki terveellisimmät mineraalivedet löytyvät myös. Kymmeniä nettikauppoja joiden taso on huimaava. Tallinnan Stockmannilla myydään erilaisia valtamerten villikaloja (ei Itämerta kuten suomessa 100% – ruotsalaiset eivät edes suosittele syömään!), raakamaitoa, mehiläistuotteita… vaativampaankin makuun siis hyvin ravintotiheitä tuotteita. Entäpä toinen naapuri, Tukholma? Tarkastahan mm. Paradiset, Bliss, Voltaire, Hermans… ja Gryningen – aidon terveyskaupan aatelia! Tavallisissa ICA-marketeissakin on häikäisevä valikoima erilaisia luomutuotteita, tuoreita ja muita. Eli siis: maailmalla piisaa, eikä tarvitse lähteä kauaksi. Ja voit uskoa, ettei se taso ainakaan laske kohti keskisempää Eurooppaa matkatessa.

  Mutta palataan masentavaan suomeen ja pääkaupunkiin. Hyvää ja terveellistä, mielellään valmista. Olisiko syytä aloittaa terveyskaupoista, sillä nehän – ainakin maailmalla, pitävät kaiken saman katon alla? Kävellään vaikka Ruohonjuureen, joka – näillä sanoin puhuessani johdolle, ”ei ole hyväntekijä”. Ensiksi voidaan huomata, että hups, tuorepuoli puuttuu. Sama ilmiö käynyt kaikissa terveyskaupoissa. Tilalla pillerit, muu kemia, soijatuotteet ja liekinheittimellä poltetut taatelipatukat, joita on tuhatta laatua – ilman ensimmäistäkään luomu- tai raakamerkittyä tuotetta. GMO:ta tapaa myös paljon, eikä vanhassa kunnon valkosokerissakaan pihistellä. Aikamoinen ”terveysskene”! Ei edes kunnollisia kivipuristettuja öljyjä, tuoreita mehuja, fermentoituja pähkinäjuustoja, mistään laadukkaista lihatuotteista puhumattakaan, tai mitään mitä aina maailmalta vastaavista kaupoista löytää… hirttolenkki on kiristetty tiukalle, jos tätä voi käyttää yhtenä parhaimmista esimerkeistä valikoiman suhteen. Joudut tekemään kaiken itse, on sinulla siihen aikaa tai ei – tai vaihtoehtoisesti, tyytymään silkkaan kemiaan. Joitain järkeviä valmisruokiakin jo on, mutta… GMO:ssa ja glyfosaateissa ei puutu, eikä maauskollisesti aina muussa kemiassakaan säästellä. Joudut näkemään tuntikaupalla vaivaa keittiössä kikkailuun jos haluat elää edes välttävästi terveellisesti. Lisäksi, maksat tuosta kaikesta itsesi kipeäksi. Olenkin koonnut erilaisia hassunhauskoja äärihintoja, joita ei missään muualla maailmassa tavata. Miltä esimerkiksi kuulostaisi 11€ (250g) mansikkarasia, 17€ meloni (1kg) tai 8€ voi (noin 150g)?

  Hakaniemen luomukaupassa on hyvä kasvisvalikoima mutta hinnat ovat moninkertaisesti korkeampia mihin tahansa maahan verraten, etkä pysty ostamaan kahtakaan tuotetta ilman kaksinumeroista hintalappua. Mihinkä jäätiin? Ruokaa pitäisi laittaa… keitä vaikka kvinoaa ja osta tuolta yksi 10€ romanesco. Osta sen kanssa 10€ rasia luomukanan jauhelihaa. Syö siitä pari päivää ja kärvistele pienessä energiavajeessa, se onkin erityisen mukavaa kun asuntojen sisälämpötila on yleensä se +19 (säästö, säästö!). Sama kanapaketti (paitsi että kanat ulkoilevat vuoden ympäri syöden lajityypillistä ravintoa, eikä mielikuvituksellisista lintuinfluenssoista välitetä) on vaikkapa Düsseldorfissa 3€ – oikeastaan kaikki on juurikin vähintään 60% edullisempaa monessa maassa. Jos etsit muuta tuorelihaa luomuna, unohda. Kaikkialla maailmalla on esim. naudan osia väh. kymmentä erilaista, täällä vain vähärasvaista jauhelihaa suojakaasussa, ei mitään muuta! Kaikkialla Euroopassa on ollut nitriitittömiä, sokerittomia ja lisäaineettomia leikkeleitä jo ties vuosikymmeniä, joilla olen kaikissa vierailemissani Euroopan maissa päässytkin herkuttelemaan. Täällä valmisluomulihat ovat täynnä kemiaa. Yllätyitkö? Osta silloin tällöin jokin aito kombucha. Ihme, että se on ainoana ruokana päässyt isompaan levikkiin, mennyt totuuskomissiolta ohitse, mutta pitäähän niitä ihmeitäkin välillä tapahtua. Muista vastaavista vahingoista en sitten tiedäkään (toki pitää ymmärtää, että kombuchoissakin on vain 2 oikeaa merkkiä, joista toinen jopa kotimainen). Mehusta välillä jos löydät mitään mehustimeen laitettavaa ja jos budjetti antaa myöten. Siinä se nyt sitten oli. Jälkiruoaksi voit imeskellä peukaloita, sillä raakaherkku- ja delibileet menivät vuosia sitten ”villityksenä” ohi. Jossain marketin pakkasessa saattaa onnettomasti nököttää raakakakkupala, jota ei ole tehty luomu- eikä raaka-aineksista, tietenkään. Marketeista yleisimmin tavatut brändit Puhdistamo ja Foodin ovat sinnepäin-tuotteita. Integriteetti puuttuu – mikäli näin ei olisi, se raakaleima olisi tuotteisiin laitettu, toivottavasti oikeutetusti kuitenkin. Joka asian tuntee, tietää tämän todeksi. Lähtökohtaisesti, prosessoimaton tuote miellyttää kaikkia asiakasryhmiä. Mainitsemani brändit ovat lupaavan alun jälkeen muuttuneet kemiakauppiaiksi, sillä kemian myynti tuo maksimaalisen voiton. Kemiakauppiaat ovat myös nopeasti jyränneet alleen pienemmät toimijat. Kaikki kunnolliset toimijat joko lopettavat, muuttuvat kemiakauppiaiksi tai vaihtavat tuotteensa liekinheitintaatelipatukoiksi. 2016 alkaen olen todistanut kaiken syömäkelpoisen lähtemistä valikoimista. Käteen ei ole sittemmin jäänyt mukaan muuta kuin vitutus, aivan kuin olisin jotenkin poikkeava tietäessäni jotain jonka jokainen saksalainen tietää – sen mitä kunnon ravinto on.

  Vääntääkseni veistä haavassa, ravintolaskeneä täällä ei ole ollenkaan. Ei, tomusokeri-kassilohi-glyfosaatti-Kulma tai GMO-Silvoplee eivät ole oikeita terveysravintoloita. Kaikki kunnon ravintolat kuten Kokko ja Hymy kuolivat kauan aikaa sitten. Valmiille et siis pääse missään, ellet halua syödä einestasoista ruokaa.

  Eräs asia ansaitsee oman mainintansa. Olen huvittuneen järkyttyneenä kuunnellut suomen terveysihmisten vakuutteluja hanaveden ylivoimaisuudesta. Mutta satuitko tietämään, kuinka monessa Euroopan maassa vesi on myös juomakelpoista, sivumautonta ja ”puhdasta” kuten täälläkin – mutta silti vain väki raahaa kaikki juomavetensä kaupasta? Oletko koskaan miettinyt, että ehkäpä hanavedestä ei enää mitenkään, suodatettuna tai restrukturoitunakaan, saa enää terveyden lähdettä? Tiedän vesiaiheesta eniten suomessa. Myös veden ulkoisesta käytöstä eri luontaishoidoissa. Vettä käytetään sisäisesti ja ulkoisesti lääkinnällisesti kaikkialla maailmassa, ei tarvitse mennä kuin Viroon, jossa on luonnonvesi- ja mineraalivesikylpylöitä. Pumppaavat eräästä kaivosta vettä jossa on kymmeniä grammoja kivennäisiä litrassa. Suomessakin oli noin 1950-luvulle paljon ns. parantavia lähteitä. Arvannet jo varmasti niiden kohtalon. Jos et, eräs vähemmistö nyt ei vain ajatellut rahvaan parasta silloin eikä nyt.

  Kylmäävä tosiasia on se, että suomesta et saa kunnon ruokaa ja itse tekemälläkin olet rajattu pieneen valikoimaan laadukkaita tai laadukkaampia raaka-aineita. Tämä asia tuskin tulee kehittymään parempaan suuntaan enkä itse haaskaa elämääni sitä muuttaakseni. Kaikki terveysskenet kokivat lopullisen kuoliniskunsa 2016-2017. Siksipä itse näen ainoaksi vaihtoehdoksi poismuuton. Pakota se olemaan mahdollista, sillä terveytesi ja elinikäsi riippuu siitä. Jos pääset edes Viroon, pääset todelliseen ruokataivaaseen ja hinnatkin tippuvat 30-60%. Kuten sanoin, olen reissannut paljon. Olen nähnyt riittävästi terveysskenejä maailmalla voidakseni lausua seuraavan: Missään muualla koko maailmassa ei ole yhtä vähän oikeaa ravintoa ja terveyttä arvostavia ihmisiä kuin täällä. Alkoholi on ainoa joka vetää, ja siitä olenkin yli 10 vuoden ajan saanut häirikkönaapurien kautta nauttia kaikkialla päin maata. Ja se välinpitämättömyys kaatuu lujaa välittävien niskaan. Suurin osa terveysihmisistä on autuaan tietämätön tämän ongelman todellisesta syvyydestä. Jos kuuntelet vihjeitäni ja käyt esim. jokaisessa mainitsemassani Ruotsin kaupassa/ravintolassa, tulet olemaan vakuuttunut ja löydät maailman, jollaista et tiennyt olevan olemassakaan. Rehellisesti puhuen, täällä on myös paljon ihmisiä jotka ajattelevat pienen, sinnepäin-tyylisen skenen olevan riittävä – hurjimmat pitävät sitä jopa hyvänä, ellei todella hyvänä! Tuo on todella surullista. Valheen jäljet ovat kuitenkin lyhyet. Jokaisen perinpohjainen terveydentila on harjaantuneille silmille välittömästi päälle päin nähtävissä. Ja se ero muihin kansoihin… anteeksi nyt vain, sillä on niukasti tekoa geenien kanssa.

  Ravistele deniaalistasi irti. Jos luet tämän ja asut suomessa, mahdollisuus sille, että olet saanut kunnon ravintoa (esim. raakamaito/raakamaitotuotteet, tuoreista kasviksista ja tärkkelyksistä tehdyt voimakasmausteiset ruoat, tuoreliha/laatuleikkeleet, raakaherkut, laadukkaat rasvat kuten kaikkialta maailmasta saatava raakavoi, kivipuristetut tai aidosti kylmäpuristetut öljyt, aidosti raaka kookosöljy, tuoreet, puussa loppuun kypsyneet hedelmät jne) viimeisen vuorokauden sisään, on nolla. Missään muualla maailmassa terveydestä huolehtiminen ravinnon kautta (ja muutoin) ei ole yhtä vaikeaa. Jos et ole muuttamassa pois tai halua muuttaa pois: Ota tämä viesti puheeksi. Toiseen yhtä asiapitoiseen ja selvänäköiseen sisältöön et tule törmäämään enää koskaan, joten käytä tilaisuus hyväksi. Jaa kirjoitustani kaikkialla. Tämä on minun tapani arvostaa kuulevia korvia ja kanssakärsijöitä ilmaiseksi ilman turhaa sinnepäin-lifecoachingia välissä, joten pyydän vastapalvelusta edellämainituin tavoin. Vaikken itse jääkään suomeen, tulee tämä kieroutunut kehitys pysäyttää ennen kuin kaikki on korvautunut kemialla. Enkä sitä kaltaisilleni ja läheisilleni toivo.

  Tykkää

  • Ylläpito, olisin suunnattoman iloinen jos viestilläni olisi jotain käyttöä, tai että teillä olisi sille potentiaalisia levitysympäristöjä (minulla ei ole kavereita/kontakteja enkä käytä sosiaalista mediaa). Asia on todella tärkeä, eikä silti kenellekään tunnu olevan mitään väliä. Kiitän! 🙏

   Tykkää

 4. Nälkiintynyt…Vähän Jarrua Nyt noissa Sun Ylistyksissäsi….Moni Kakku päältä Kaunis…Satun seuraamaan myös tuota Ruotsalaista Mediaa…Vähän väliä siellä Paljastuu kuinka Ulkomaista tuontikamaa muuttukin Tuontivarastossa Ruotsalaiseks ”Kravmärk” tuotteeks…Monet näistä Paikoista pyörii Nekin ”Tuontitavaralla”…Kun Tällä tehdään Helppoa Rahaa….Mutta Osaa Ne Ruotsalaisetkin …Kuin Sattuman Kaupalla aloitti juuri SVTn Uppdrag Gransking Ohjelmasarjan…Jossa Käydään läpi Tätä Ruotsalaista ”Luomuruoka” Bisnestä…

  Niinkuin Sanoin…Luulo Ei Ole Tiedon Väärtti..

  Tykkää

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s