Hyvää yhteisvelkaunionin liittovaltionpäivää!

Euroopan unioni on taas elvytyksen tarpeessa.

Eurooppaministeri Tytti Tuppurainen (sdp) puoltaa voimakkaasti sitä, että Suomi ottaa budjetin ulkopuolista ”piilovelkaa” antaakseen rahat EU-maiden elvyttämiseen – kaveria ei jätetä. Kuolemaa tekevien elvyttämistä on kokeiltava.

Elvytysrahastossa EU-maat valtuuttavat komission hankkimaan 750 miljardin euron edestä lainaa, joka jaetaan jäsenmaille vastikkeettomina avustuksina ja lainoina. Suomi saisi rahoista arviolta 2,9 miljardia euroa ja maksaisi siitä vuoteen 2058 mennessä 6,6 miljardia euroa.

Tuppurainen puolustaa ’välttämättömäksi pahaksi’ luonnehtimaansa elvytysrahastoa Suomen edulla.

”Suomi on vientivetoinen maa, joka tuottaa investointihyödykkeitä kansainväliseen kysyntään, ja jos me elvyttäisimme yksin omaa talouttamme ilman koordinoitua eurooppalaista elvytystä, sen hyöty valuisi ulkomaankaupan myötä ulkomaille.”

Kriitikot ovat kyseenalaistaneet elvytyspaketin hyödyn, etenkin kun Suomi on paketin nettomaksaja, mutta Tuppurainen on toista mieltä.

”Suomi saa siitä tavattomasti hyötyä, kun meidän päämarkkina-alueemme EU ja euroalue elpyvät. Sieltä tuleva kysyntä on meille tavattoman tärkeätä.”

Iltalehti 18.4.2021
Eurooppaministeri puolustaa EU:n velkaantumista – onko elvytyspaketti vain alkusoittoa?

Otettu elvytysvelka tulisi tietysti muiden, jo aiemmin elvyttämiseen otettujen velkojen ja budjettivajeen paikkaamiseen otettujen velkojen päälle.

Tarkistakaamme, ovatko eurooppaministerin perustelut pitävät ja pätevät…

Rahanvientitalous

EU ei ole Suomen päämarkkina-alue. Suomen tärkeimmät vientimaat vuonna 2020 ovat olleet Saksa, Ruotsi, Yhdysvallat, Alankomaat (Hollanti), Kiina, Venäjä, Yhdistyneet kuningaskunnat (Iso-Britannia + Pohjois-Irlanti), Ranska, Viro, Belgia ja muut maat.

Ymmärrän hataran järkeilyn Tuppuraisen ulostulojen taustalla: rahan kiertäminen EU:n sisämarkkina-alueella elvyttäisi EU:n taloutta – jos raha pysyisi EU-alueella. Kyseessä on kuitenkin vastikkeettomat avustukset ja lainat, joten mikään ei takaa, että avustetut maat ostaisivat meiltä meidän niille antamillamme rahoilla yhtään mitään.

Suurimmat avustuksien saajat 2021–2023
(komission ehdotuksen perusteella)

Kuvissa vertailussa kyseisen maan kauppatase (sininen käyrä) Suomen kauppataseeseen (pistekäyrä).
Linkitykset johtavat kyseisen maan kauppatasetietoihin (englanniksi). [Lähde (source): Trading Economics]

 • Italia: 65 miljardia euroa (n. 7 % valtion 2020 budjetista)
1991–2021

Italian vienti on vetänyt paremmin kuin Suomen. Italian kauppatase on ylijäämäinen.
 • Espanja: 59 miljardia euroa (n. 11 % valtion 2020 budjetista)
1962–2021

Espanjan vienti on vetänyt paremmin kuin Suomen: alijäämä on supistunut.
Ulkomaisia suoria investointeja on saatu lisää.
 • Ranska: 37 miljardia euroa (n. 3 % valtion 2020 budjetista)
1971–2021

Ranskalla ja Suomella menee yhtä heikosti, vaikka Ranskan vienti onkin ollut palautumaan päin.
 • Puola: 23 miljardia euroa (n. 10 % valtion 2020 budjetista)
2000–2021

Puolan viennillä menee ihan hyvin, kauppatase on paremmassa hapessa kuin Suomen.
Ulkomaisia investointejakin Puola on saanut.
 • Kreikka: 16 miljardia euroa (n. 18 % valtion 2020 budjetista)
2001–2021

Kreikan kauppatase on parempi kuin Suomen. Vientikäyrä on noususuuntainen ja
ulkomaisia suoria investointejakin on Kreikka saanut jonkin verran.
 • Viro: (1) miljardi euroa (n. 10 % valtion 2020 budjetista)
1993–2021

Viron kauppa on käynyt, epäilemättä myös suomalaisten ansiosta – tehdäänhän moni ”suomalainen” tuote Virossa. Vienti on vetänyt ja ulkomaisia suoria investointeja saatu.

Suomen vienti on alijäämäinen: tuomme (import) enemmän kuin viemme (export). Ulkomaisia suoria investointeja (Foreign Direct Investments, FDI) on saatu – ehkä kiinalaiset ovat ostaneet Helsingin keskustan.

Vertailussa Suomen kauppatase (sininen) ja Euroopan unionin kauppatase (pisteet) 1975–2021.

On maamme köyhä…

Olemme valtiona monella tapaa köyhempi kuin elvytettävät maat – paitsi ehkä Ranska. Toisaalta… elvytettävistä maista Italia ja Espanja ovat velkaa Ranskan ja Saksan pankeille …kuten edellisenkin elvytyskierroksen aikaan, jolloin EU:n johtajamaiden pankeilla oli saatavia Kreikalta ja muutamalta muulta elvytetyltä.

Suomen velkaantuminen (external debt)
on vastuunkantajien ”hyvän asiain hoidon” takia noussut reippaasti.

Viime vuonna julkaistiin Pohjoismaiden ministerineuvoston State of the Nordic Region 2020 -raportti, josta selviää että syntyvyys ja kotitalouksien käytettävissä olevat tulot ovat Suomessa laskeneet enemmän kuin muissa Pohjoismaissa. Kotitalouksien käytössä olevat tulot ovat laskeneet lähes puolessa Suomen ja Ahvenanmaan kunnissa, mikä poikkeaa Pohjoismaiden yleisestä kehityksestä.

Suomen negatiivinen tulokehitys on suurelta osin seurausta 2010-luvun pitkittyneestä taantumasta – siis jaksolta, jolloin velkaa ottamalla elvytimme pankkeja, EU-jäsenmaita ja jäsenmaiden pankkeja.

Sosiaalisen Euroopan vakaus

Elvytyspaketin myötä otetaan takauksellamme budjetin ulkopuolista lisävelkaa, ja jaetaan se jäsenvaltioille lainoina ja vastikkeettomina avustuksina, jolloin EU:lle syntyy artiklassa 310 kielletty budjettialijäämä. Samalla EU alkaa artiklassa 125 kielletyllä tavalla ottaa vastuuta jäsenvaltioidensa julkisen talouden hoidosta – mikä johtaa yhteisvelka-liittovaltioon.

Perustuslakivaliokunnan lausunto hallituksen esitykseen eduskunnalle
Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä annetun neuvoston päätöksen hyväksymisestä


 EU:n omien varojen järjestelmää on viritelty pimennossa vuodesta 2018

Yhteisestä uudesta talouspolitiikasta ja EU:n yhteisestä työttömyysturvajärjestelmästä on määrä keskustella Eurooppa-neuvostossa jo kesäkuussa. Liittovaltioitumisen mukanaan tuomia ”suurimpia muutoksia tavalliselle kansalaiselle olisi nk. hyvinvointivaltion alasajo.”

Euroopan keskuspankkia (EKP) johtanut ex-goldmansachsilainen Mario Draghi viittasi tähän alasajoon Helsingin yliopistossa 27. marraskuuta 2014 pitämässään puheessa, jossa hän hahmotteli reittikarttaa EU:sta muodostettavaan hikipajaunioniin.

Elvytyspakettia on puolusteltu talouden vakauttamisen ohella myös ulko- ja turvallisuuspoliittisilla seurauksilla, mikäli Suomi ei maksa suojelurahaa: ”…taloudellinen epävakaus johtaa usein poliittiseen epävakauteen. Se tarkoittaisi myös ulko- ja turvallisuuspolitiikassa tuulisempia aikoja.” Realistinen poliitikko (ja toimittaja) olisi huolissaan jäsenmaiden sisäpoliittisista levottomuuksista, joita tämä poliittinen sekoilu väistämättä tuottaa.

EU:n vakaus- ja kasvusopimus (eli talouskurisopimus) on edelleen voimassa. ”Vakaussopimuksen” velka- ja alijäämäsäännöt ensin voimistivat kriisiä edeltänyttä noususuhdannetta ja sitten kriisissä laskua. Odotettavissa siten myös lisää samaa vanhaa jyrkkää suhdannevaihtelua so. uusia kriisejä, ”valtiontalouden sopeutustoimia” eli veronkorotuksia ja menoleikkauksia – sekä epävakautta.

Euroopan unionissa on elvytetty vuoden 2008 jälkeen vähän väliä, erilaisia kriisinhallintamekanismeja ja -rahastoja rakennettu, mutta… Tässä sitä ollaan taas, uuden kriisin keskellä. Sellaista on unionin tuoma vakaus todellisuudessa. EU myös painostaa jäsenmaita: Suomen kieltäytyessä elvytyspaketista ”mainehaitta olisi ennennäkemätön”. Vaikutusvaltamme saattaisi heiketä – mitään ei menetettäisi.

Kertaluontois-jatkumo

Elvytyspakettia on kuvattu tiukasti kertaluonteiseksi, ja tätä on vakuuteltu tuen saamiseksi paketille. EU-komissaarit kuitenkin sanovat nyt, että elvytyspaketin läpimeno voisi johtaa uusiin vastaaviin, pysyviin järjestelyihin:

Mitä menestyksellisempiä olemme tämän järjestelyn toimeenpanossa, sitä enemmän tilaa tulee olemaan keskustelulle pysyvästä rahoitusvälineestä, joka todennäköisesti olisi luonteeltaan samanlainen.

Valdis Dombrovskis, EU:n talouskomissaari ja komission varapuheenjohtaja
Reuters 10.5.2021: EU Recovery Fund success could the pave way for a repeat: EU Commission

Tosin pyörtääkseen puheensa seuraavana päivänä – suomeksi!

Vallanmedia kiirehti valeht… oikomaan tviitin pohjalta: ”Dombrovskis vakuuttaa, että komissiolle on selvää, että elpymisrahasto on kertaluonteinen, ainutlaatuinen ja ajallisesti rajattu.” Ajatteleva ihminen ymmärtää, ettei suomenkielinen tviitti ole Dombrovskisin kirjoittama, eikä se ole totta: aito kiistäminen olisi tehty englanniksi. Yle käy informaatiosotaa suomalaisia vastaan.

Kreikan ja Espanjan pää­ministerit, Kyriakos Mitsotakis ja Pedro Sánchez toivovat jo jatkoa elpymis­paketille. Sanchez vertasi elpymispakettia Euroopan yhteismarkkinoiden ja euron syntyyn. Hän uskoi, että tulevaisuudessa se nähdään yhtenä Euroopan yhdistymisen suurista askelista.

Elvytyspaketin yhteisvelka on määrä maksaa takaisin 30 vuodessa. Varat takaisinmaksuun kerätään uusilla (EU-)veroilla, joista ei ole vielä sovittu tarkemmin. ”Dombrovskisin vakuutus” ei välttämättä vakuuta niitä, jotka muistavat edellisten kertaluonteisten elvytyspakettien toistumisen.

Ex-meppi Eija-Riitta Korhola (kok) ihmettelee ”suuresti niitä poliitikkoja, jotka väittävät, ettei kyseessä ole askel liittovaltioon, ja ajavat meitä samalla syvempään liittovaltioon valheellisin argumentein”. Puolueensa ajattelee toisin – Kokoomus julisti kannatuksensa EU:n sopimusrikkomuksille.

Myös liittovaltiossa voitaisiin noudattaa no bailout -periaatetta, jonka mukaan jokainen on vastuussa omista veloistaan… On virhe, ettei velkajärjestelymekanismia ole, sillä tilanne mahdollistaa ja suorastaan kannustaa ylivelkaantumiseen.

Eija-Riitta Korhola 12.5.2021
Mainehaitan puheenvuoro

PS-nuorten pääsihteeri Santeri Eskola kommentoi Twitterissä: ”Kahdeksan kahdestatoista Kokoomusnuorten piiriyhdistyksistä vastustaa ja yksi kannattaa pakettia. Ei taida kentän ääni kauheasti kuulua puoluejohtoon saakka.”

Eikä kansan ääni eduskuntaan.

Järviradion kuulijakysely: Kannanotto elvytyspakettiin
(tilanne 13.5.2021 klo 6.30 – vastanneita 2343)

Taas yksi ”salaliittoteoria”

Oma kristallipalloni kertoi vuonna 2012:

Katastrofiskenaariossa C, jota parhaillaan toteutetaan, euroalue seilaa kriisistä toiseen, ja jokaisen kriisin jokainen ’ratkaisu’ tuo liittovaltion (sekä yhteiset euroalueen pankkien uudelleenpääomittamiset, yhteisvelat ynnä muun vastaavan) askel kerrallaan lähemmäs.

Poliitikoille tämä vaihtoehto on mieluinen, koska näin äänestäjiltä ei tarvitse hakea hyväksyntää pääkohdalle, liittovaltioitumiselle: lopputulos voidaan esittää väistämättömänä seurauksena tehdyistä ’Ei ollut vaihtoehtoja’ -ratkaisuista, ja asettaa äänestäjät ikään kuin yllättäen jo tapahtuneen eteen. C-mallissa liittovaltiota ja sen seurauksia ei missään vaiheessa tarvitse kuvailla yksityiskohtaisesti, eikä äänestäjiltä kysyä suoraan Kyllä tai Ei.

Poliitikoilla täytyy olla tiedossa, että jäsenmaissa enemmistö ei halua liittovaltioitumista.

– joten suomalaisilta ei aiota kysyä liittovaltioitumisesta kansanäänestyksellä.

”Toivotan teille kaikille hyvää, tulevaisuuteen katsovaa Eurooppa-päivää!”
Valtioneuvosto: ”@TyttiTup kannustaa suomalaisia osallistumaan EU:n tulevaisuuskonferenssin keskusteluihin”

…komission valitsemista sallituista aiheista sallituilla alustoilla.

Hyvä lukija!

Kiinnostavatko eurooppaministeri Tuppuraisen kuvassa ↑
tarjoamat aiheet Teitä eniten tällä hetkellä?
Yrittääkö hallitus mielestänne ohjata keskustelua
sivuun kiusallisesta velkaunioni-liittovaltioaiheesta?
Uusi kansalaisaloite
(8471)

KLIKKAA >>> Kansalaisaloite-palvelussa allekirjoitettavana <<<KLIKKAA

KANSANÄÄNESTYS EU:N 750.000.000.000,00 EURON ELPYMISVÄLINEESTÄ

Eduskunta hylkäsi edellisen elpymispaketti-kansanäänestystä ajavan kansalaisaloitteen äänin 128-43.

Eduskunnan tämänhetkistä keskustelua elpymispaketista – sen hyväksymisestä tai hylkäämisestä – voi seurata eduskunnan sivujen livelähetysten kautta sekä esimerkiksi YLEn liveseuranta-artikkelista.

Eduskunta: Täysistunto 12.5.2021 LIVE (13.5. klo 6.13)

YLE: Eduskunnan täysistunto 12.5.2021 LIVE (13.5. klo 6.06)
YLE: Eduskunnan täysistunto 11.5.2021 (11h 31min)

Kirjoitettu 10.5.2021, täydennetty 11.–13.5.2021.

Aiheeseen liittyy

Elvytyspaketti joka ei elvytä
(RS/AM 6.5.2021)
Veteraanimepiltä velkaunionille ”ei”
(JL/AM 23.1.2021)
Miksi Fixit? Siksi!
(RS/AM 9.12.2020)
EU-elvytys tukee suuryrityksiä yhteiskunnan kustannuksella
(AM 22.8.2020)
EKP:n raportti rahoitussektorin kriisistä
(Vastavalkea 18.9.2015)

sekä Hurri, Jan | Taloussanomat (12.5.2021): Kommentti: Italia ei edes teeskentele, että EU:n elvytysrahojen tarve johtuisi vain koronasta

LISÄTTY 13.5.2021 klo 12:06 alla oleva kuvakaappaus Raimo Ilaskiven mielipidekirjoituksesta

25 comments

 1. LISÄYS:

  Ville Tavio (ps) Twitterissä: ”Sdp:n eduskuntavaaliohjelma lupasi, että puolue ”ylläpitää periaatetta, jonka mukaan jokainen jäsenmaa vastaa omista veloistaan” (s.23).”

  ————

  ”Melkoisen älytön ajatus” – näin kokoomus päätyi ensin äänestämään tyhjää ja sitten pelastamaan EU:n elvytyspaketin

  Suomen eurooppalaisimmaksi itseään mainostava puolue teki viikon välein kaksi erilaista päätöstä, miten se suhtautuu EU:n elvytyspakettiin. Kokoomuksen kentällä päätös äänestää tyhjää nosti valtavan metelin. Lopulta puolue päätyi tukemaan pakettia, jota se pitää epäonnistuneena.

  https://yle.fi/uutiset/3-11921283?utm_source=twitter-share&utm_medium=social

  Tykkää

 2. Kun Suomessa on nyt päästy jo harjoittelemaan ”perustuslain ja hyvien tapojen vastaisia yhdistyksiä”, onkin aika nostaa kissa pöydälle ja tarkastella SDP:n virallista puolueohjelmaa jonka pykäliin kuuluu ”maailmanvallankumous”.
  Voidaankin siis yksiselitteisesti todeta, että SDP on perustuslainvastainen järjestö. Muiden maiden hallintojen heikentämiseen tähtäävää järjestöä on myös pidettävä hyvän tavan vastaisena, sillä yli 2/3 suomalaisista ei halua lietsoa vallankumouksia ja levottomuuksia maailmanlaajuisesti. Tässä olisikin nyt kansalaisaloitteen paikka. Kielletään SDP! – Cancel-kulttuuria parhaimmillaan!

  Liked by 1 henkilö

 3. Olin kaksi vuotta sitten kansanvallanpäivillä torilla kuuntelemassa puheita, kun sana oli vapaa.. Tytti hehkutti demokratian irvikuvaa.. liittovaltiota ja globalistikommunismin puna-aatetta, joka on suuri tulonsiirto työtätekevätä kansalta globaalille rahaeliitille. Torikansa oli kuin huuhaa-Innasen maalauksessa ”kansakunta kehyksissä” . sormi nenässä, suu auki ja tohkeissaan kun EU satrappi oli laskeutunut maan pinnalle.

  Seuraavana Mauri Nygård kertoi oman näkemyksensä EUsta ja meidän tulevaisuudesta. Oli kuin yön jälkeen päivä olisi koittanut, kun näitä kahta puhujaa vertasi.. mutta umpitollolle torikansalle ei näyttänyt järkipuhe menevän perille..

  Tuo tapaus on kuin kansakunta pienoiskoossa (kansakunta kehyksissä) .. ihan sama vaikka rautalangasta taivuttaisi niin ei mene perille.. jos ei vintille tule valoa niin ei auta vaikka pääkatkaisijaa kääntäisi.. näin olen tämän mieltänyt..

  Tämä EU projekti eli Suomen ryöstö viedään loppuun asti.. ja kansakunnalla on suu auki ja sormi nenässä..

  Tykkää

  • Ehken ei johdu transsuista, ei välttämättä demariudestakaan. Johtuu ehkä jonkin sortin transsista ja yksiniitisyydestä (minäminäminä).

   Tykkää

 4. Kertoo kaiken tulevan liittovaltion LUONTEESTA että sitä pitää ajaa EPÄREHELLISIN keinoin mm. talouskriisin ja koronan varjolla. EU ei ole OIKEUSVALTIO. Lisäksi se on DIKTATUURI ja pahemmaksi menee päivä päivältä. Parlamentti on vain komission kumileimasin ja mepit edustavat Unionia ei Suomea. Draghi (Goldman Sachs) vaatii talouskurista luopumista. INFLAATIO ja KOROT ovat nousussa kuten myös RAAKA-AINEET. Edessä on TALOUSKRIISI. Mutta RAHANPAINAMINEN vain jatkuu. Miksi muuten VASEMMISTO ei ole eduskuntatalon edustalla EI EEC -banderolleineen? No siksi kun SOSIALISTIT kaappasivat EU-projektin jo vuosia sitten.

  Tykkää

 5. €U….ON…Tulonsiirtounioni… Joka väittää Sillä yrittävänsä rakentaa sitä Viher*SOS*Kommareiden Utopiaa…Tasaarvoista Yhteiskuntaa..jossa Kaikki olisivat yhtä Rikkaita(=Köyhiä)..Ongelmana on juuri Se että se on se Saavuttamaton Utopia..Tästä Maailmasta ei KOSKAAN saada ”Tasaarvoista”… AINA Tulee olemaan Joku jolla on Vähemmän kuin Jollain toisella…Ja siinä Se Idea Onkin..Luodaan Ikiliikkuja..Jossa Projektin vetäjä pystyy Samalla Rikastuttamaan itsensä…Luodaan Byrokraatti himmeli jossa järjestetään Omille Tovereille…Sukulaisille.. Kovapalkkaisia virkoja..Valvomaan niitten Ikuisuusprojektia…

  Samalla päästään Asemaan jossa luodaan Täydelliset olosuhteet Korruptiolle…Kun intressit jotka haluavat päästä Käsiksi näihin Miljardi Rahavirtoihin..Mielellään jakavat Ympärilleen…Ruskeita kirjekuoria…Päättävissä Elimissä Oleville…

  Koko muu Yhteiskunta…Kansat…AINA….Kärsii(=Köyhtyy)…Tälläisestä Järjestelmästä…

  Tapetaan Terveet osat..Samalla kun yritetään Pelastaa…Ne Kuolevat…

  Tykkää

  • Yritin kokeilumielessä pistää yllä olevan kommenttini JuutaLoisTuubiin…tuli Bumerangina takas…

   Edustaa näköjään..näitten Stalinistien mukaan….Vihapuhetta

   Tykkää

  • On. Kokoomuksen Verkkouutiset 13.5.2021: KL: Italian pääministeri haluaa tulonsiirtoa pohjoisesta etelään https://www.verkkouutiset.fi/kl-italian-paaministeri-haluaa-tulonsiirtoa-pohjoisesta-etelaan/#0ebc0c6a

   ”Euroopan komissio nosti keskiviikkona arviotaan euroalueen talouskasvusta.

   Italian pääministeri Mario Draghi paljasti keskiviikkona Italian linjan syksyllä alkavissa budjettikurineuvotteluissa, uutisoi Kauppalehti. Draghi korosti, että uusien budjettikuria koskevien sääntöjen tulisi tulevaisuudessa kaventaa eroja Etelä- ja Pohjois-Euroopan maiden välillä.

   ”Olen jo kauan ollut sitä mieltä, että budjettikurisäännöt eivät ole olleet sopivat eivätkä ne etenkään sovi kriisiaikaan tai siihen, että euromaat yrittävät selviytyä ulos pandemia-ajasta”, Draghi sanoi Italian edustajainhuoneen kyselytunnilla.

   Draghi katsoo, että tulevien sääntöjen on mahdollistettava suuremmat finanssipoliittiset toimintamarginaalit, ja erityisesti kannustettava investointeja digitaalisen ja ekologisen muutoksen vauhdittamiseksi.

   Pääministeri muistutti kuitenkin, että koronapandemian vuoksi ensimmäisiä tuloksia investoinneista voidaan odottaa aikaisintaan vuonna 2023.

   Ekonomistien mukaan talouksien toipuminen pandemiasta riippuu paljon siitä, kuinka tehokkaasti maat osaavat käyttää oman osansa elvytyspaketista. Komission ennusteen mukaan euromaista Saksa saavuttaa koronakriisiä edeltäneet kasvulukemat jo tämän vuoden lopulla, Ranska ensi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä sekä Italia ja Espanja aikaisintaan vuoden 2022 lopulla.

   ”Kova kasvu tulee pääasiassa nopeasta yksityisen kulutuksen toipumisesta; ihmiset alkavat käyttää säästöjään, kun koronarajoituksia puretaan”, ekonomisti Nicola Nobile kommentoi keskiviikkona.

   Tutkimuslaitos Oxford Economics ennustaa Italian talouskasvun jatkuvan v. 2024 asti, jonka jälkeen maa tulee palaamaan normaaliin kasvuvauhtiinsa.”

   ”Tehokas käyttö”…

   Italian hallituksen laatimaan ja tässä kuussa julkistamaan ”elpymis- ja palautumissuunnitelmaan” (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) on laatinut esipuheen Mario Draghi.

   ”Italian suunnitelma noudattaa pääpiirteissään ja monin paikoin ylittääkin EU:n ehdot elvytystoimien painottamisesta ympäristöä, digitaalisuutta, tuottavuutta, työllisyyttä, tasa-arvoa ja terveyttä edistäviin tarkoituksiin.

   Elvytysaikeidensa taustaksi Italian hallitus kuvaa avoimesti ja häpeilemättä myös joukon perustavaa laatua olevia syitä maan talousongelmiin – ja elvytystarpeille. […] Italian taloushaasteet ja elvytystarpeet johtuvat ainakin euroajan alusta asti maata vaivanneesta talousanemiasta eivätkä suinkaan koronakriisistä. […] useampi kuin joka yhdeksäs italialainen kituuttaa absoluuttisen köyhyysrajan alapuolella. […] köyhien osuus on kasvanut jo vuosien ajan eikä vain viime vuonna, ja että köyhyys lisääntyi enemmän vuosina 2005–2019 kuin viime vuoden koronakriisissä. […] opinnoista, työelämästä ja harjoittelusta syrjäytyneiden nuorten suhteellinen määrä on Draghin mukaan EU-maiden korkein ja naisten työllisyysaste keskimääräistä matalampi, mutta nämäkin vitsaukset ovat vanhempaa perua kuin koronakriisistä johtuneita äkillisiä muutoksia. […]

   Elvytysrahasto ja Italialle kaavaillut EU-maiden suurimmat tukisummat tarjoavat Draghin mukaan Italialle ”ohittamattoman tilaisuuden” kehitykseen, investointeihin ja uudistuksiin.

   Tämän tilaisuuden avulla ”Italian tulee nykyaikaistaa julkinen hallinto, vahvistaa tuotantorakenne ja voimistaa köyhyyden, syrjäytymisen ja epätasa-arvon vastaista kamppailua”. […]” https://www.is.fi/taloussanomat/art-2000007971579.html

   … satsaamalla digitalisointiin, ympäristöön (”vihreä siirtymä”), tasa-arvoon, terveyteen,, siis YK:n Agenda2030 -tavoitteisiin ja sen lisäksi työllisyyteen ja tuottavuuteen- Annamme Italialle rahaa jotta se voi parantaa tuottavuuttaan ja kilpailukykyään meihin nähden.

   Tykkää

 6. Entisaikojen tarinoissa kansa naureskeli hölmöläisiä.
  Tulee mieleen, että onko se ajatteleva kansa kuollut sukupuuttoon, kun kaikkialla vaeltaa rättikuonoisia eurouskoisia hölmöläisiä ja Eduskuntakin pullistelee puoluekurin alistamia korruptio-hillotolpan nuolijoita …….. kansan pettureita.

  Liked by 1 henkilö

  • https://www.welt.de/wissenschaft/article159033795/Wir-verlassen-uns-darauf-dass-fuer-uns-gedacht-wird.

   html#cs-Human-brain-surrounded-by-lasers-Digital-Composite.jpg

   Erikoista että saksalainen valtamedialehti die Welt julkaisee nyt artikkelin, jossa sanotaan saksalaiset ajattelevat liian vähän itsenäisesti. Me luotamme siihen,että meidän puolesta ajatellaan.

   Big Brother is watching you, mutta olemmeko tietoisia siitä että ajatteluamme valvotaan. Hyväksytäänkö meillä Suomessa valvottu ajattelu vielä helpommin kuin monessa muussa EU-
   maassa. Ainakin Suomi kuuluu nyt kolmen muun EU- maan lisäksi kaikkein tiukimpien koronarajoituksien maihin.

   Tykkää

 7. Menossa on globaali sivilisaatioiden alasajo. Tämä on ”moderni” tapa aiheuttaa kaaosta, hätää ja kuolemaa. Voiton siitä jakavat pörssihyeenat, jotka malttamattomina odottavat tapahtumien kärjistymistä. Näille EU on vain siirrettävä pelinappula.

  Saksassa sananvapautta yritetään suitsia nyt entistä rajummin, kun Reiner Fuellmichin komitean työn tulos haastaa valtaapitävät coronatyrannit. DDR olikin ylläripylläri kannatettava malli näille feikkisairauden avulla valtaa kasvattaneille politrukeille. No Angelahan sen tietää parhaiten, asian tuntijuus tulee tältä Honeckerin vallan perilliseltä suoraan Itä-Saksasta jo äidinmaidossa.

  Muistan 1980-luvun alun junamatkaa Ost-Berliinistä etelään. Kukaan vaunuosastossa ei tiennyt, että Puolassa on sotatila. Ei sitä muuten Suomessakaan tiedetty, puhuttiin vain poikkeusoloista noin ohimennen.

  Tykkää

 8. Riikka. Ystävällinen pyyntö. Voisiko tämän artikkelin jo siirtää etusivulta pois.. sillä tuo Tytin naamakuva on aina tervetuloa toivottamassa kun tulen avoinmedian sivuille. En kovin paljoa diggaa Tytin naamasta enkä etenkään sen EU ideologiasta. Airtikkeli on ihan asiaa, mutta kuvatus saa torjuntareaktion. Ei mulla muuta. Kiitos.

  Tykkää

  • Ymmärrän pointtisi. Silti, en ole halukas poistamaan kuvaa koska kuva ja teksti ovat kokonaisuus, erilaisten maailmankuvien rajapinta-taso, jos ymmärrät. Paikka, jossa ideologia ja reaalitodellisuus kohtaavat.

   On se poliittisen puheen todellisuus ja se toinen, missä suurin osa meistä elää: rahaton arki — ja pyhä eritoten. Kääntöpuolena tietty rahaton arki kehittää kekseliäisyyttä ja selviytymistaitoja 😀

   On se EU-imago -kuva, ja se toinen todellisuus missä kymmenet miljoonat eurooppalaiset elävät. https://www.tilastokeskus.fi/til/eot/2019/02/eot_2019_02_2020-05-05_kat_001_fi.html

   Vuonna 2021 kun yrittää katsoa tietoja aiheesta Köyhyys ja sosiaalinen syrjäytyminen Euroopassa, sinulle vastataan — niin ironiantajua kutkuttavasti, niin suoraan silmille, niin kertovasti — että ”Tietoja ei ole saatavissa valitsemallasi kielellä. Valitse jokin toinen kieli. (en, de, fr)” pelkkää suomea lukeville. https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=751&langId=fi

   Ottaen huomioon sulkutilat, karanteenit, liikkumisen (ja rahan kierron taloudessa) rajoittaminen ym. koronatoimet voimme päätellä, että että parin vuoden sisään seuraa pk-yritysten konkurssisuma. Mistä seuraa, että pankeilla on roskaluottoja taseissaan. Mistä seuraa — on aina tähänkin asti seurannut — että pankit alkavat kiljua suureen ääneen pankkitukea. Maksajan jokainen tietääkin.

   Ja onhan toinen skenaario. Suuri nollaus ja globaalihallinnon pystyttäminen — mediaa käyttäen toteutetulla psykologisella operaatiolla. Pk-sektorin romahtaminen saa aikaan ketjureaktion, jossa finanssijärjestelmä luhistuu, jo se riittää. Toisaalta nyt on meneillään niin monta yhtäaikaista kriisiä; energiakriisiä seuraa elintarvikepula koska lannoitepulan ja lannoitteiden hinnan nousun takia tiloja alkaa kaatua kustannuksiin. Tuottajan saama hinta ei nouse. Talvi on tulossa. Ihmisillä ei ole varaa lämmittää, koska sähkönsiirto on yksityistetty ja hinnoittelu on sen mukaista. Plus sähköverot. Verotulot tulevat pienenemään tilanteessa, jossa pk-sektori, tukku, logistiikka-, energia- ja pankkisektori alkavat saada yhtä aikaa kouristuksia. Kasvavan työttömyyden takia taloudessa kiertää entistä vähemmän rahaa — ja tietenkin ihmiset alkavat varoa rahankäyttöään, ja säästää, koska he odottavat pahoja päiviä.

   Inflaation huomaa jo nyt jokaisella kauppakäynnillä. Samoin kuin sen, että tavaravalikoima ei ole entisensä, ja että tuotteiden kanssa on usein ”toimitusvaikeuksia”. Älykkäimmät ovat alkaneet pikkuhiljaa varastoida ruokaa, lääkkeitä ja varaenergialähteitä. Olen varma, että moni aseenomistaja huoltaa nyt juuri aseitaan, ei ehkä tietoisesti kaaoksen varautumista ajatellen, mutta takaraivossa se tunne, että taidan kumminkin kattoa että piippu on puhdas — ja muutenkin.

   Valtioiden velkakirjakupla vain odottaa puhkeamistaan. Tankattuaan hulluna velkaa ja erilaisia himmeleitä niiden siirtelyä varten rakennellen EU sekä EU-maat, yhdessä ja erikseen, ovat nyt niin velkaantuneita, ettei tolkun määrää. Tämä ei olisi niin iso ongelma, ellei euro olisi ostovaluutta, jonka käytöstä maksamme. Talouden romauttaminen on laukaisija, jolla saadaan otettua EU:n haluama keskuspankin digitaalinen valuutta (CBDC) otettua käyttöön pienimmän vastustuksen kautta, #nytonpakko. CBDC:n käyttö halutaan sitoa rokotepassiin, ja siksi hallitukset nyt ajavat läpi täysin tarpeetonta, terveysturvallisuudella ja ”yhteiskunnan avaamisella” perusteltua koronapassia, joka halutaan yhdistää maksuvälineeseen.

   — puuh puuh — Teenkin tästä oman tekstinsä 😀

   Joka tapauksessa, riittääkö tämä perusteluksi sille, että en poista kuvaa (vaikka se onkin ärsyttävä, minkä myönnän)?

   Tykkää

   • Joo en niin tosissaan ollut. Ihan hyvä ettei Avoinmedia lähde sensuroinnin linjalle vaikka se näyttäisi olevan nyt niin in journalistisissa piireissä.
    Ja samaa mieltä kanssasi tuosta suuresta nollauksesta.. se tulee nopeammin kuin arvaammekaan.

    Menneellä viikolla Ålandsbankenilla kyberhyökkäys ja Danske Bankin systeemit sekaisin. Samanlaista alkavaa kyberpandemiaa on ollut muualla maailmassa. Täytys nostaa vähäset säästöt pankista ja muuttaa osakeäästötili likviidimpään muotoon.. ennen kuin bank run alkaa.

    Tuon digirahan sijasta voitas me gm-vapaat ottaa hopea markka käyttöön..

    Voisit tehdä semmoisen prepping artikkelin.. se on nyt muotia ameriikassa varautua tulevaan.. kuin orava, joka tietää, että winter is coming..

    Tykkää

 9. Kheh! Bingo!

  Firefox on jo vähä hiipumassa selainmarkkinoilla, mutta sitä käyttelen enimmin, kas siihen värkkiin saa laiteltua hädän tullen ohjeita. Ties miten näppärä Tytti olisi siviilissä, mutta kuva alkoi käydä hermoille…

  Harvemmin noita jaksaa mutta blokkasin kuvan aika äkkiä.

  userContent css fileen ku laittaa muutaman rivin niin nollautuu muikeampikin tyttihymy.

  Tyyliin display none !important; hehe

  Mozilla forumeilta löytyy tietoja. Wöödpressi ei taida kelpuuttaa koodirivejä. Eikä tämmönen nörttiohjeistus toimi ”väestötasolla käytettynä” yhtään sen paremmin kuin naamarievutkaan k-tautiötiön torjunnassa, Valtioneuvoston dokumenttia lainaten: ”…hyöty mitätön tai lähes olematon…”

  Artikkeli on asiaa, kyllä, mutta onko tyttihymyllä ”kontekstia”? Kuvan tilalle sopisi juutuben tapaan semmonen musta censored -ruutu…

  Tykkää

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s