Lapsi ei ole pätevä sopimuskumppani rokoteasioissa

Perussuomalaisten puheenjohtajaehdokas Ossi Tiihonen on julkistanut Twitter-tilillään oululaisen asianajotoimisto Kassinen Oy:n eduskunnan oikeusasiamiehelle (EOA) tekemän kantelun. Kantelu koskee Opetushallitusta sekä Opetushallituksen toiminnasta vastuussa olevaa pääjohtajaa Minna Keihää, Lapsiasiavaltuutetun toimistoa ja lapsiasiavaltuutettu Elina Lappalaisen toimintaa.

Asianajaja Antero Kassinen muistuttaa viranomaisia siitä, että 12-15 vuotias ei ole pätevä kumppani sopimusasioissa, koska lapsen ja nuoren terveyden ja tulevaisuuden mahdollisesti vaarantava kokeellinen, edelleen testivaiheessa oleva mRNA-geeniterapiapiikki ei ole vähäinen ja tavanomainen asia, josta nuori voisi itsenäisesti päättää.

Huoltajien nähtäväksi on toimitettava etukäteen sopimus, josta on selkokielellä ilmettävä tähän asti esiin tulleet haittavaikutukset, myös numeraalisesti eli suhdeluku annettuna. Harkinta-ajan on oltava riittävän pitkä, ja sopimuskumppanille on toimitettava kaksoiskappaleet, Kassinen edellyttää.

Nykyisten, valtioiden ja koronapiikkituottajien välillä solmittujen ostosopimusten takia koronapiikkivalmistajat on vapautettu täysin kaikista koronapiikkien aiheuttamista haitoista ja valtio korvaamaan kaikki mahdolliset kulut koronapiikkien valmistajille. Ostosopimukseen kuuluu myös pykälä, jonka mukaan ”Ostaja myöntää, että rokotteiden pitkäaikaisvaikutuksia ja tehokkuutta ei tunneta, ja että rokotteet saattavat aiheuttaa toistaiseksi tuntemattomia haittavaikutuksia.” (Purchaser Acknowledgement 5.5)

Lapsen ja nuoren ei voi edellyttää tuntevan sellaisia juridisia termejä kuin oikeustoimikelpoisuus, vastuu ja sopimuksen sitovuus, muistuttaa Kassinen. Huoltaja ei voi työntää vastuuta ja päätösvaltaa lapselle, jota opettajat ja terveydenhuoltohenkilökunta saattavat painostaa ottamaan koronapiikin ilman että lapsi kykenee suojaamaan itseään.

Päätösvallan ja vastuun työntäminen lapselle on heitteillejättö, mikä kelpaa huostaanottoperusteeksi, Kassinen painottaa.

AA Antero Kassinen pyytää eduskunnan oikeusasiamiestä tutkimaan, onko Opetushallituksen pääjohtaja Minna Keihä laiminlyönyt velvollisuuksiaan jättämällä lainmukaiset suostumusasiakirjat laadituttamatta, sekä tutkimaan, onko lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen laiminlyönyt velvollisuuksiaan olemalla puuttumatta lainvastaiseen menettelyyn.

Kommentti:

Äitinä kiitän AA Antero Kassista siitä, että hän puoltaa lasten ja nuorten turvallisuutta väkivaltaa, viranomaismielivaltaa ja piittaamattomuutta vastaan.

HE 18/2020, Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kliinisestä lääketutkimuksesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi, on edelleen käsittelyvaiheessa. Se kuitenkin kertoo kohdassa 2.1.6 (Tietoon perustuva suostumus ja haavoittuvassa asemassa olevat tutkittavat), mikä on nykytila eli voimassa oleva laki lasten tutkimusten osalta.


Tutkimuslain 8 §:n mukaan alaikäinen saa olla tutkimuksessa vain, jos samoja tieteellisiä tuloksia ei voida saavuttaa muilla tutkittavilla ja tutkimuksesta on vain vähäinen vahingon vaara tai rasitus alaikäiselle. Lisäksi tutkimuksesta on oltava odotettavissa suoraa hyötyä hänen terveydelleen tai erityistä hyötyä iältään tai terveydentilaltaan samaan ryhmään kuuluvien henkilöiden terveydelle.

Henkilö, joka on täyttänyt 15 vuotta, joka ikäänsä, kehitystasoonsa sekä sairauden ja tutkimuksen laatuun nähden kykenee ymmärtämään tutkimuksen tai tutkimustoimenpiteen merkityksen, voi antaa itse tietoon perustuvan kirjallisen suostumuksensa, jos tutkimuksesta on odotettavissa suoraa hyötyä hänen terveydelleen.Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen ratkaisuissa Dnro 2983/4/07 otettiin kantaa siihen, olisiko lasten HPV-rokotelääketutkimuksessa pitänyt pyytää molempien vanhempien suostumus. Eduskunnan apulaisoikeusasiamies arvioi asiaa niin lasten kasvatuksen kuin rokotusten vaikutusten kannalta.

Lastenhuoltolain osalta apulaisoikeusasiamies totesi, että lapsen tulevaisuuden kannalta tärkeistä asioista päättävät molemmat vanhemmat yhdessä. Kyseisessä tapauksessa molempien vanhempien suostumus oli apulaisoikeusasiamiehen mielestä tarpeen siksikin, että papilloomavirustartunnat voidaan mieltää osaksi tartuntatautien ehkäisemistä ja sukupuolikasvatusta.

Rokotusten vaikutusten osalta apulaisoikeusasiamies viittasi eduskunnan oikeusasiamiehen aikaisempaan kannanottoon, jonka mukaan rutiininluonteisissa toimenpiteissä terveydenhuollossa, on yhden huoltajan suostumuksen katsottu riittävän. Tämän voidaan katsoa soveltuvan myös lääketieteelliseen tutkimukseen, jos vaadittava toimenpide on vähäinen, kuten esimerkiksi verinäytteen otto.

Näin oli asiaa arvioinut myös Valtakunnallisen terveydenhuollon eettisen neuvottelukunnan (ETENE) lasten tutkimuksia käsitellyt työryhmä loppuraportissaan (2003). Apulaisoikeusasiamies katsoi, ettei kyseisen HPV-rokotetutkimuksen toteuttaminen alaikäisellä tutkittavalla ole rutiininluonteinen toimenpide, varsinkin kun rokotteen vaikutuksista käydään kriittistä keskustelua ja rokotteella ei ollut poikien osalta vielä myyntilupaa. Pitkäaikaista tutkimusta tehtiin juuri vaikutusten arvioimiseksi. Apulaisoikeusasiamies katsoi, että näin ollen informoitu ja kirjallinen suostumus olisi pitänyt pyytää kummaltakin alle 15-vuotiaan lapsen vanhemmalta.


”3.3 Henkilötietojen käsittely lääketieteellisessä tutkimuksessa

Kliiniset lääketutkimukset

Henkilötietojen käsittelyn osalta ehdotetaan, että säädetään tietojen lakisääteisestä käsittelystä kliinisessä lääketutkimuksessa. Tietosuoja-asetuksen ja tietosuojalain sääntely ei ole tarpeeksi kattavaa ottaen huomioon lääketutkimuksiin liittyvät erityispiirteet. Tarkoitus on säätää henkilötietojen käsittelystä rekisteröityjen oikeuksien ja tutkimuksen toteuttamisen kannalta tasapainoisella tavalla.

Tarkoitus on, että tietojen käsittely perustuisi lakiin, ei suostumukseen edellä jaksoissa 2.17 ja 2.3 taustoitettujen ja selostettujen syiden takia. Tällöin siis tietoon perustuva suostumus käsittäisi nimenomaisesti suostumuksen osallistua kliiniseen lääketutkimukseen […] On kuitenkin syytä voimakkaasti korostaa, että käsittelyn perustuminen suostumukseen aiheuttaa riskin siitä, että kliininen lääketutkimus ei täytä nykyisen tutkimuslainsäädännön, kliinisten lääketutkimusten EU-asetuksen ja muun lainsäädännön vaatimuksia, jos suostumuksen peruuttamisen myötä tutkimusaineistosta joudutaan poistamaan tietoja, ja hyvän kliinisen tutkimustavan vaatimukset tutkimusaineiston eheydestä rikkoontuvat. Täten jatkossa perusteltua on, että kliinisissä lääketutkimuksissa Suomessa ei käytetä suostumusta käsittelyperusteena. […].”

4.1. Taloudelliset vaikutukset

”14 §. Alaikäinen tutkittava. Pykälässä säädettäisiin alaikäiseen tutkittavaan kohdistuvasta kansallisesti säädettävistä asioista. […]


Pykälän 1 momentissa olisi säännös, jossa alaikäisinä tutkittavina pidettäisiin Suomen oikeusjärjestyksen mukaisesti alle 18-vuotiaita tutkittavia. Alle 18-vuotias voisi olla tutkittavana vain, jos häneen sovelletaan EU-asetuksen alaikäisiä koskevia säännöksiä. Asetuksessa, erityisesti sen 32 artiklassa, säädetään erityisiä edellytyksiä sille, että alaikäinen voi osallistua tutkimukseen.

Pykälän 2 momentissa olisi voimassa olevaa sääntelyä vastaava säännös, jonka mukaan alle 18 vuotiaan tutkittavan puolesta suostumuksen antaisi hänen huoltajansa tai hänen muu laillinen edustajansa.Pykälän 3 momentissa säädettäisiin poikkeussäännöksestä 2 momentissa säädettyyn lähtökohtaan. Pykälän mukaan jos tutkittava on täyttänyt 15 vuotta, saa hän itse antaa tietoon perustuvan suostumuksensa, ellei hän ikäänsä, kehitystasoonsa sekä sairauden tai tutkimuksen laatuun nähden ole kykenemätön ymmärtämään tutkimuksen tai tutkimustoimenpiteen merkitystä. Suostumuksen voisi kuitenkin antaa itsenäisestä vain sellaiseen tutkimukseen, jossa on tieteellisesti perustellut syyt olettaa, että osallistumisesta koituu kyseiselle alaikäiselle välittömiä etuja. Tällöinkin huoltajalle tai lailliselle edustajalle on ilmoitettava asiasta. Jos etu ei kohdistu kyseiseen alaikäiseen vaan hänen edustamaansa väestöryhmään, tarvittaisiin huoltajan tai muun laillisen edustajan suostumus. Sääntely asiallisesti vastaisi voimassa olevan tutkimuslain 8 §:n 3 momentissa olevaa sääntelyä.””Pykälän 3 momentin sääntelyn tulkinnassa tulisi ottaa huomioon 1 momentin sääntely. Kliinisten lääketutkimusten EU-asetuksen mukaan ”alaikäinen” on tutkittava, joka asianomaisen jäsenvaltion lainsäädännön mukaan ei ole ikänsä puolesta oikeustoimikelpoinen antamaan tietoon perustuvaa suostumustaan. Erityisesti EU-asetuksen 32 artiklassa säädetään alaikäiseen liittyvistä erityisistä vaatimuksista. Näiden tutkittavien kohdalla esimerkiksi edellytetään, että kliininen lääketutkimus liittyy välittömästi kyseisen tutkittavan sairauteen tai se on luonteeltaan sellaista, että se voidaan suorittaa ainoastaan alaikäisillä.

Vanhempien, vanhempien yhdistysten ja kyläyhdistysten on syytä ryhtyä tekemään työtään. mRNA-geeniterapiapiikki ei ole rokote vaan uudenlainen teknologia, jota ei ole käytetty ihmisiin aiemmin. Edes valmistajat eivät tunne seurauksia, koska seurantaa keskipitkän ja pitkän aikavälin haittavaikutuksista ei ole olemassakaan. Kliiniset kokeet ovat meneillään; lasten koronapiikittäminen on de facto osa koetta.

Ennen kuin lasten koronapiikittäminen on päässyt täyteen vauhtiin, on hyvä harkita hetki sitä, koronapiikitykset alkoivat joulukuussa 2020, jonka jälkeen Fimea on käsitellyt 3128 haittavaikutusilmoitusta, käsittelemättä on 8100 kpl. Yhteensä 11 228 kpl. ”Yksi ilmoitus sisältää keskimäärin viisi epäiltyä haittavaikutusta, joten ilmoitettujen haittojen määrä on suurempi kuin ilmoitusten määrä.”

”Keskimäärin viisi haittaa” per ilmoitus. Lasketaan: 5 x 11 228 = 56 140.

Koska rokotehaittoja ilmoitetaan vain noin 1%, kerrotaan vielä paremman kuvan saamiseksi 99:llä.

99 x 56 140 = 5 557 860 haittaa.

Suomi on jo ostanut lisää mRNA-geeniterapiapiikkejä vuosille 2022 ja 2023, uusintakierroksia varten.

Artikkelikuva via ENews, kuvan päivitys RS

11 comments

 1. Vielä eilen Yle kirjoitti pitkästi, miten kolmannen piikin harkitseminen on vasta aivan alussa, eikä vielä ajankohtainen. Ja nyt tuossa yllä lukeekin, että piikit on jo ostettu.

  Tämä sama kuvio, missä lehdistö laatii etukäteen ajatukseen totuttavan pitkän artikkelin, jossa tuleva poliittinen päätös hämmästyttävällä tarkkuudella selitetään, on toistunut koko koronan ajan. Lehtijuttua käytetään ikään kuin galluppina, jonka reaktiot tulkataan sosiaalisesta mediasta. Tässä on nähty hetkellisiä perääntymisiä ja joitain pahimpia valheita on selitelty toisin, mutta poliittinen juna ei näytä pysähtyvän.

  Nyt lasten rokotukset on jo käynissä ja poliitikoille riittää vain ajanpeluu. Noin 2 viikon päästä kaikki 200 000 rokotusta on annettu ja peruuttamaton vahinko on tapahtunut kokonaan.

  Kaikki kunnia lakimiehen vaikutusyritykselle, mutta oikeuden kautta ratkaisu kestää vuosia, jos tulee koskaan.

  Mielestäni poliisin tulee voimakeinoin keskeyttää rokotukset hätävarjeluperusteella välittömästi. On todistettu fakta, että rokotuksiin vammautuu ja kuolee ihmisiä. Itse tauti ei ole tappanut ainuttakaan lasta Suomessa.

  Liked by 1 henkilö

 2. ”(Etelä-Suomen) avi tekee itsenäisesti ratkaisut virkavastuulla”

  ”– Meidän päätöksemme nojautuvat sosiaali- ja terveysministeriön ohjeistukseen, ja ministeriö on osa hallitusta. Siitä näkökulmasta vähän tietysti ihmetellään tätä voimakasta kommentointia, Ekqvist sanoo.” – AVI

  ”Etelä-Suomen avin ylitarkastaja Mölsän mukaan avin päätökselle on pyydetty arvio Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriltä (HUS), joka on todennut rajoitusten tiukentamisen välttämättömäksi.” – AVI

  Jahah, taas ei kelvannut kenenkään päätös kenellekkään. Ihme poliittista venkulointia. Myös avi:n itsenäinen päätöksenteko on lähinnä nimellistä noiden heidän omienkin lausuntojen mukaan. Tässä on tarkoitus delegoida ja hajauttaa poliittiset ongelmat tuntemattomien ja kasvottomien virkahenkilöiden niskaan. Alussahan avi:t eivät tehneet mitään oma-aloitteisesti, vaikka laki oli silloinkin sama. Esim. Helsingin lentoasemaa ei saatu hallintaan ollenkaan.

  Tämä uutinen käy jälleen esimerkiksi siitä, mitä juuri äsken tuossa edellisessä kommentissa kirjoitin. Ankara julkinen koronarajoitusten vastustusryöppy aiheuttaa hallitukselle pikaisen perääntymisen.

  Ideahan on estää lumipalloilmiö, eli vastustuksella on taipumus kasvaa mitä kauemmin sitä pyöritetään. Lopulta voisi syntyä koko koronavallankaappauksen kaatava vyöry.

  HUS:n ympärillä on ollut pandemian alusta asti keskeisiä politrukkeja, joiden kautta kansainvälinen pandemia-agenda on syötetty Suomeen.

  https://yle.fi/uutiset/3-12057501

  Tykkää

  • Perus-vastuunsiirtokuvio nuo lainauksesi. ”Ehä mie vaa hää!” ja näytetään sormella jotakuta toista joka heittää vastaamisen seuraavalle.

   Tykkää

   • Ja miten ihana sana onkaan aluehallintaviranomainen. Eikä sellaista ole kukaan koskaan nähnytkään, tämä on siis paitsi lingvistinen myös ontologinen riemuvoitto. Mutta toivottavasti lääniuudistus ei ollut myöhempien aikojen suomalaisten paras saavutus, säästyttäisiin monelta selvitystoimikunnalta.

    Tykkää

 3. Mikään koronakriittinen ei pääse valtamediassa läpi. Äskettäin oli harvinainen uutinen Ilta-Lehdessä jossa lääkäri sanoi että lapset harvoin sairastuvat koronaan ja vieä harvemmin vakavasti, ja kukaan alle 20-vuotias ei ole kuollut Suomessa koronaan. Rivien välistä älykäs pystyi siis lukemaan että rokotetta ei tarvita. Mutta koska se ei olisi sellaisenaan mennyt läpi, tarvittiin toisen lääkärin mielipide, joka kehotti ottamaan piikin.

  Vanhemmat on aivopesty pelkopropagalla koronalahkoon, tajuavat ehkä sitten kun suurin osa rokotetuista kuolee 3 vuoden sisällä kuten monet rokotteista varoittavat lääkärit ennustavat. Tosin eivät itsekään enää elä pitempään piikitettyinä. Tämä on harkittua kansanmurhaa. Eliitti on ryöstänyt EKP:n eläkerahaston, ja sitä yritetään peitellä tappamalla euroopan kansat. Tästä kertoo mm. juristi Reiner Fuellmich.

  https://koronarealistit.com/covid-hoax-juristiryhmalla-on-todisteet/

  Rokotteet on vauhdilla kokoon kyhätty (Modernan toimari myöntää videolla että kahdessa päivässä), ja tarkoitus oli varmaan että kaikki kuolevat viiveellä, ja nyt hosumisen takia osa kuolee jo nyt ja se hidastaa rokotushaluja.

  Tykkää

  • Joskus pääsee.

   ”Lukijalta
   Lasten rokotuksissa oikeudellisia ongelmia
   5.8. 20:15

   Koulujen alkamisen lähestyessä hallitus on ryhtynyt toimiin asetuksen säätämiseksi 12–15-vuotiaiden rokottamisesta koronaa vastaan. Samaan aikaan eduskunnan apulaisoikeusasiamies on kritisoinut valtion viranomaisten toimintaa laillisuuspuutteista. Samaa ongelmaa laillisuuden näkökulmasta on myös lasten rokottamisissa.

   Ensinnäkin hallitus katsoo, että lapsi voi itse tehdä vapaaehtoisen päätöksen rokotteen ottamisesta. Jokainen ymmärtää, että tämän ikäisen on vaikeaa vastustaa esimerkiksi koulun henkilökunnan ja muiden oppilaiden taholta tulevaa painostusta.

   Lisäksi Suomen hyväksymässä kansainvälisessä sopimuksessa ihmisoikeuksien suojaamiseksi lääketieteen alalla todetaan:

   ”Terveyteen kohdistuva toimenpide voidaan suorittaa vain, jos kyseinen henkilö on antanut suostumuksensa vapaasta tahdostaan ja tietoisena kaikista asiaan vaikuttavista seikoista. Kyseiselle henkilölle on annettava etukäteen asianmukainen selvitys toimenpiteen tarkoituksesta ja luonteesta sekä sen seurauksista ja riskeistä.”

   Hallitus ei ole mitenkään valmistellut sitä, miten tämän säädöksen esittämä vaatimus tiedon jakamisesta toteutettaisiin.

   Toiseksi lasten rokottaminen puuttuu perustuslailla säädettyyn oikeuteen koskemattomuuteen. Jotta perusoikeuteen voitaisiin puuttua, pitää asiasta aina päättää lailla, asetus ei ole siihen tarkoitukseen riittävä.

   Pelättävissä on, että hallitus haluaa säätää asian asetuksella, ettei laki joutui perustuslakivaliokunnan käsittelyyn. Viime keväänä liikkumisrajoitukset torpattiin perustuslakivaliokunnassa perustuslain vastaisina.

   Kolmanneksi lääketurvallisuusvirasto FIMEAn sivuilta on luettavissa, että koronarokotteista on tehty jo lähes 1900 ilmoitusta vakavista sivuseurauksista. Mikäli lasta rokotettaessa tapahtuu jotain, kenellä on oikeus nostaa asiassa kanne ja vaatia vahingonkorvauksia?

   Lapsi ei ole oikeustoimikelpoinen, vaan hänen vanhempansa hänen puolestaan, mutta vanhemmille siis ei hallituksen kaavailussa olla antamassa mitään oikeutta vaikuttaa rokotteen ottamiseen.

   Asia on tärkeä yksilön oikeusturvan näkökulmasta, eikä rokottamisasiaa voida laillisesti päättää, ellei tällaista asiaa ole ratkaistu.

   Neljänneksi yksilön perusoikeuksiin saadaan puuttua vain juuri sen verran, että saavutetaan asetettu tavoite. Nyt hallituksen esityksissä ei ole arvioitu mitenkään sitä, mihin laajalla rokottamiskampanjalla pyritään. On puhuttu vain yleisesti epidemian pysäyttämisestä, mutta rokotteet annettaisiin konkreettisesti lapsiin, joihin kaikkien selvitysten ja tutkimusten mukaan koronatauti ei juurikaan vaikuta.

   Muutaman lapsen vakavalla sairastumisella ei voida perustella satojentuhansien lasten rokottamista, kun tiedetään, että rokotteista on myös haittavaikutuksia.

   Aki Nummelin

   oikeusnotaari

   Pori”

   https://www.satakunnankansa.fi/lukijalta/art-2000008174749.html

   Kiitokset Aki Nummelinille lasten puolustamisesta!

   Tykkää

 4. Raivostunut äiti kertoo: Lapseni COVID-rokotettiin koulussa ilman vanhempien suostumusta
  Julkaistu 14.08.2021 16:53, 3305 lukukertaa

  ”Ei koulussa paljoa vanhempien lupia rokotukseen kysellä… prrkele”, kirjoittaa tyttärensä luvattomasta koronarokotuksesta sosiaaliseen mediaan kirjoittanut Jaana Rondell. Lue miten härskiksi on koulutoimi mennyt rokoteohjelman pakottamisessa.

  https://mvlehti.net/2021/08/14/raivostunut-aiti-kertoo-lapseni-covid-rokotettiin-koulussa-ilman-vanhempien-suostumusta/

  ELI PITÄKÄÄ NE LAPSET POISSA KOULUSTA KUNNES ROKOTUKSET ON OHI!

  Tykkää

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s