Pelastetaan lapset – kampanjan lääkäriryhmä pyytää virologeilta puolueetonta arviota koronarokotteesta


 

Ihmisiä ei ole koskaan aiemmin rokotettu flunssan kaltaista tautia vastaan geeniteknologiaan perustuvilla injektioilla. Siksi näiden vaikutuksia, etenkään pitkäaikaisia ja mahdollisesti viiveellä tulevia haittoja ihmisiin ei vielä voida tietää.

Vaikutusmekanismien selvittäminen on erittäin tärkeää, sillä FIMEA:aan on tehty koronarokotteista kaikkiaan jo yli 8000 haittailmoitusta, joista noin 2000 on arvioitu vakaviksi ja joiden joukossa on yli 100 kuolemaa. Ellei haittavaikutusten mekanismeja tunneta, ei voida tehdä luotettavia johtopäätöksiä rokotteen ja rokottamisen jälkeen ilmaantuvien oireiden välisestä syy-seuraussuhteesta.

Yhdysvaltaistutkijoiden Stephanie Seneff’n ja Greg Nigh’n yksityiskohtaisen, toukokuussa 2021 julkaiseman katsauksen perusteella kiireellä kehitetyt koronarokotteet voivat aiheuttaa monia ennakoimattomia ja tahattomia seurauksia kuten verenkiertohäiriöitä, keskushermostoa rappeuttavia ja autoimmuunisairauksia.

Katsauksen mukaan rokotteen sisältämä mRNA voi yhdistyä osaksi rokotetun ihmisen perimää ja siten siirtyä jopa seuraavaan sukupolveen. Samoin rokotetut saattavat levittää rokotuksen elimistössä aikaan saamaa piikkiproteiinia rokottamattomiin aiheuttaen joskus oireita jopa rokotettujen lähikontakteille.

Rokotteiden säilyvyyden parantamiseksi niissä on polyetyleeniglykolia (PEG:a). Se voi aiheuttaa nopean henkeä uhkaavan allergisen reaktion PEG:lle aiemmin altistuneille henkilöille.

Kirjallisuudesta ja haittailmoituksista löytämämme tiedot koronarokotteiden vakavista riskeistä ovat hälyttäviä. Olemme ottaneet yhteyttä johtaviin virologeihin saadaksemme mahdollisimman pian objektiivisia vastauksia koronarokotteiden vaikutusmekanismeja ja haittoja koskeviin kysymyksiin. Aihe vaatii mielestämme kiireellistä tieteellistä tarkastelua, jonka vuoksi olemme lähettäneet oheisen kirjeen kollegiaalisen vuorovaikutuksen käynnistämiseksi mahdollisimman nopeasti maamme parhaimpien asiantuntijoiden kanssa.

Yhteistyöterveisin

Pelastetaan Lapset -lääkäriryhmä

Avoin kirje Suomen virologeille ja immunologeille koskien mRNA- COVID19 -rokotteiden tieteellistä ja puolueetonta arviointia

Vastaanottajiksi nimetyt


Arvoisat kollegat,

Haluaisin käynnistää akateemisen keskustelun, joka koskee SARS-CoV-2 viruksen rokotteiden
turvallisuutta. En ole rokotevastainen, sillä olen tähän asti noudattanut viranomaisten suosituksia
rokotteiden osalta. Lapseni ja lastenlapseni ovat saaneet viranomaisten suosittelemat rokotukset.

SARS-CoV-2 rokotteet perustuvat täysin uuteen teknologiaan eivätkä ne ole vielä [Yhdysvaltain lääkevalvontavirasto] FDA:n hyväksymiä vaan niitä käytetään vain kokeellisena keinona vähentämään COVID-19 taudin leviämistä.

Kysymykseni perustuu MIT:n johtavan tutkijan Stefanie Seneffin ja tutkija Greg Nighin artikkeliin ”Worse than the disease. Reviewing some possible unintended consequences of the mRNA vaccines against COVID-19”, IJVTPR, 2021 May 10, pp. 38-79, joka on tämän kirjeen liitteenä.

Haluaisin pyytää Teitä, Suomen virologeja vastamaan sekä minulle, kollegoilleni että huolestuneille
kansalaisille alla oleviin kysymyksiin. Kysymykset koskevat vain mRNA teknologiaan perustuvia rokotteita,
koska niitä on käsitelty Seneffin artikkelissa. Painotan kaikissa kohdissa turvallisuusaspekteja.

Mielestäni huoleni on aiheellinen, koska rokotteiden valmistajat eivät kanna vuodesta 1986 lähtien juridista eikä taloudellista vastuuta siitä, että heidän tuotteensa voivat aiheuttaa koehenkilöille vakavia sivuvaikutuksia tai jopa kuoleman. Kaikki kustannukset ongelmista, jotka kokeellinen preparaatti voi aiheuttaa, kaatuvat käytännössä itse koehenkilölle ja hänen perheellensä. Olen erityisesti huolissani siitä, että kyseisiä injektioita, joita kutsutaan [harhauttavasti] rokotteiksi, aiotaan antaa lapsille.

Seneffin artikkelissa on selitetty tekniikoita, joita käytettiin rokotteiden kehittämisessä. Lopputulos on
täysin epäluonnolliseen biologiseen konstruktioon perustuva lihaksen sisäisesti annettu kemiallinen
yhdiste, jota kutsutaan rokotteeksi.

Kohta 1 S-proteiinia koodaavan mRNA:n stabilointi ja humanisointi

1. Uridiinin sijasta käytetty N-metyyli-pseudouridiinia

2. 3-päähän oli lisätty 7-metyyliguanosiinia ja 5- päihin polyadeniini -häntä

3. mRNA- sekvenssi, joka koodaa S2 alayksikköä sisältää positioissa 986 ja 987 kaksi proliinia
koodaavaa sekvenssiä. Tämä konstruktio huonontaa S-proteiinin tarttumista ACE2
reseptoreihin.

4. Aminohappoja koodaavat tripletit on humanisoitu vaihtamalla viimeinen emäs joko guaniiniksi tai sytosiiniksi. GC nukleotiidien määrä tässä mRNA konstruktiossa on eukaryoottisia soluja vastaava. Nämä mRNA muutokset johtavat siihen, ettei mRNA hajoa soluissa nopeasti, kuten luonnollinen mRNA vaan voi persistoida solujen sisällä ja niiden ulkopuolisessa tilassa hyvin pitkään.

Kuinka pitkään?

Siihen ei ole kenelläkään vastausta.

On ilmeisen selvää, että tällainen epäluonnollinen konstruktio aiheuttaa inflammaatiota. Voisitteko kommentoida tätä kohtaa ja vakuuttaa sekä lääkäreille, että huolestuneille kansalaisille, että tehdyt mRNA muutokset ovat silti elimistölle haitattomia.

Kohta 2 mRNA on pakattu nanopartikkeleihin, joissa on ionisoituja kationisia lipidejä ja polyetyleeniglykolia.

Seneffin artikkelissa on kerrottu, että nämä lipidit aiheuttavat koe-eläimissä voimakkaita
inflammaatioreaktiota. On myös kerrottu, että ainakin aikuisilla anti-PEG vasta-aineiden prevalenssi voi
olla jopa 42-72% tutkimuksesta riippuen, mutta rutiinisti niitä ei tutkita. Rokotteiden anto koehenkilöille,
joilla on anti-PEG vasta-aineita voi aiheuttaa hengenvaarallisen anafylaktisen reaktion.

On oletettavaa, että lapsilla anti-PEG vasta-aineiden prevalenssi on matalampi, mutta voidaanko olla täysin varmoja siitä, ettei samanlaisia anafylaktisia reaktiota tapahtuisi lapsilla?

Kohta 3 Vasta-aineista riippuvainen immunologisen vasteen vahvistus (ADE, antibody dependent enchancement) on todistavasti osoitettu vain flavivirukselle. Voimmeko olla täysin varmoja siitä, ettei kyseinen ilmiö voi tapahtua myös silloin kun elimistö on praimattu SARS-CoV-2 S-proteiinilla, joka kahden ylimääräisen proliinin takia ei ole virukselle ominainen ja joka mahdollisesti laskostuu epänormaalisti?

Voidaanko olettaa, että tällainen modifioitu S-proteiini aikaansaa epätäydellisiä immunoglobuliineja, jotka
neutralisaation sijaan toimivat taudin vahvistajina silloin kun henkilö kohtaa luonnollisen viruksen?
Voidaanko varmuudella väittää, ettei ole edes teoreettisia mahdollisuuksia ADE ilmiön syntyyn?

Kohta 4. Onko teidän mielestänne edes teoriassa mahdollista, että S-proteiineja siirtyy rokotetuista ihmisistä läheisessä kontaktissa oleviin rokottamattomiin eksosomien kautta?

Kohta 5 Useat kansainväliset tutkimukset viittaavat siihen, että COVID-19 assosioituu autoimmuunihäiriöihin. Kun ruiskutetaan lihaksiin epäluonnollista mRNA:ta, joka koodaa S-proteiinia, jolla on sekvenssihomologiaa monien ns. self-antigeenien kanssa, pitkäaikaisina sivuvaikutuksina voi ainakin teoriassa syntyä autoimmuunitauteja. Tämä mahdollisuus on erityisen huolestuttava, jos patogeenin praimausta tehdään niille, joiden eliniän odote on pitkä.

Kohta 6 Onko teidän mielestänne olemassa riskiä siihen, että vaillinaisesti laskostettu S-proteiini voi toimia
prionina ja saada tulevaisuudessa aikaan neurodegeneratiivisten tautien kuten Parkinsonin ja Alzheimerin
tautien lisääntymistä? Jos katsotaan, että kyseinen skenaario on täysin mielikuvituksellinen, niin
minkälainen teoreettinen pohja löytyy tämän kumoamiseksi? Mielestäni on selvää, ettei ns. evidence-
based todistusta puoleen tai toiseen ole tällä hetkellä saatavissa, koska se vaatisi pidemmän seuranta-
ajan. Eikö lääkäreiden velvollisuuksiin kuitenkin kuulu tautien ennaltaehkäisy olemassa olevan tiedon ja
logiikan perusteella?

Kohta 7 Molekyylibiologian vanhan perusdogmin mukaan proteiinien translaatio on yksisuuntainen: DNA mRNA  proteiini. Seneff selittää artikkelissaan, että humaanisoluissa on käänteistranskriptiomekanismeja,
joiden avulla informaatio mRNA:sta voi mennä myös vastakkaiseen suuntaan ja saada aikaan DNA
fragmenttien integraatiota solun geneettiseen materiaaliin.

Seneff huomauttaa myös, että spermasoluissa on runsaasti ACE2 molekyylejä, jotka toimivat S-proteiinin reseptoreina. Tällöin olisi olemassa teoreettinen mahdollisuus sille, että S-proteiinin informaatiota siirtyy käänteistranskription mekanismilla sukusoluihin ja tulee osaksi ihmisten genomia. Onko siis aiheellista pelätä, että kokeellinen mRNA rokotepreparaatti onkin itse asiassa geenimanipulaatiota?

Jos tämä mahdollisuus on vakavasti otettava, olen sitä mieltä, ettei mRNA:han perustuvia rokotteita saa
antaa fertiili-ikäisille miehille ja naisille eikä varsinkaan lapsille, kunnes asiasta saadaan varmuus.

Tarkoituksenani ei ollut avata tässä kirjeessä hyvin yksityiskohtaisesti niitä teoreettisia perusteita, joita
Seneff ja Nigh ovat artikkelissa esittäneet. Mielestäni nämä tutkijat tuovat hyvin loogisesti esille ne
akateemiset kysymykset, jotka vaativat laajaa kansallista ja kansainvälistä keskustelua.

Olisin erittäin kiitollinen siitä, että Te arvoisat professorit, ottaisitte kantaa kyseisten rokotteiden
turvallisuuteen niin, että voimme yhdessä olla kaukaa viisaita ja estää COVID-19 tautia pahempia
komplikaatiota.

Ihmettelen myös päätöstä siitä, että lapsia pitää rokottaa. Lapset sairastuvat ko. infektioon erittäin harvoin, eikä ole mitään varmaa näyttöä siitä, että he olisivat ”superlevittäjiä”.

Kunnioittavasti Tamara Tuuminen

kliinisen mikrobiologian erikoislääkäri, lääketieteellisen mikrobiologian dosentti

Helsingissä 9. 8.2021

Toimituksen kommentti

Samoja huolenaiheita ovat nostaneet esiin mm. Pfizerin entinen varatoimitusjohtaja, tutkija Mike Yeadon; biokemisti, molekyylibiologi Doug Corrigan; mRNA-teknologian kehittäjä R.W. Malone; professori Dolores Cahill sekä erilaiset lääkärijärjestöt kuten America´s Frontline Doctors.

Useimmat näistä aiemmin arvostetuista asiantuntijoista on koronatoimet kyseenalaistettuaan joutunut koronatukimedian loanheiton kohteiksi, ja heidän Wikipedia-sivujensa sisältö on muokattu negatiiviseksi. Järjestöjä pyritään leimaamaan oikeistolaisiksi tai salaliittoteoriaryhmittymiksi.

Lähde:

Pelastetaan lapset -kampanjan lehdistötiedote 17.8.2021 täydennettynä virologeille osoitetulla kirjeellä

Artikkelikuva via Nikkei.com + pxhere, kuvanmuokkaus RS

20 comments

 1. Aiheeseen liittyy:

  MIS-C, lasten hyperinflammatorinen oireyhtymä — K-piikityksistä haittavaikutuksena uusi sairaus? (11.8.2021)
  https://avoin.media/2021/08/11/mis-c-lasten-hyperinflammatorinen-oireyhtyma-k-piikityksista-haittavaikutuksena-uusi-sairaus/

  EU: Yli 100 000 k-piikkihaittaa lisää 14 vuorokaudessa (4.8.2021)
  https://avoin.media/2021/08/04/eu-yli-100-000-k-piikkihaittaa-lisaa-14-vuorokaudessa/

  VITT – k-rokotteista uusi autoimmuunitauti? (7.5.2021)
  https://avoin.media/2021/05/07/vitt-k-rokotteista-uusi-autoimmuunitauti/

  Lapsi ei ole pätevä sopimuskumppani rokoteasioissa (13.8.2021)
  https://avoin.media/2021/08/13/lapsi-ei-ole-pateva-sopimuskumppani-rokoteasioissa/

  Ensimmäiset k-piikkihaittailmoitukset suomalaislapsista tehty (14.8.2021)
  https://avoin.media/2021/08/14/ensimmaiset-k-piikkihaittailmoitukset-suomalaislapsista-tehty/

  Mikä kiire niillä on k-piikittää lapsia? (16.8.2021)
  https://avoin.media/2021/08/16/mika-kiire-niilla-on-k-piikittaa-lapsia/

  Tykkää

 2. Sivistynyttä korkeatasoista keskustelua, niinpä niin, mutta nyt pitäisi olla toiminnan aika.
  Eikö sieltä tasolta löydy kanttia puhaltaa pilliin ja julistaa edes väliaika piikityksille ja sitten alkaa rupattelemaan, kun varmankin tietävät näin pelastavansa tuhansien elämän ja terveyden.
  Ensisijaisesti tämä väliaika julistus kuuluisi poliisille.

  Tykkää

  • Julkinen vaatimus sivistyneestä keskustelusta ts. julkisesta turvallisuusselonteosta on toimintaa.

   Mielellään kuulen itsekin selitykset turvallisuudesta tai — kuten oletan — lähinnä miksi selityksiä ei voi eikä tarvitse antaa koska ”se on tehokas ja turvallinen”, tämä tiedetään vaikka tutkimukset nyt sattuvatkin olemaan vielä muutaman vuoden kesken.

   Johan Nohynek jo aikaa sitten kertoi, että on tyhmää epäillä AstraZenecan piikkiä vaan sen takia että tutkimustietoa puuttuu.

   Sillä tasolla on Suomessa median käyttämien sopivien mielipiteiden asiantuntijoiden ammattitaito ja etiikka!

   Tykkää

   • Elikkä pelkistäen. Jos näkee tuhopoltajan rakentelevan nuotiota tuvan alle, niin täytyy syventyä tutkimuksille mitä tästä voisi olla seurausta, eikä vaatia keskeytystä hänen toiminnalleen edes pohdiskelujen ajaksi.

    Tykkää

  • Rokotuksia ei taida pysty estämään ajoissa kuin fyysisellä väliintulolla. Jos miehiä ilmestyisi tuhansia useimmille rokotuspisteille yhtä aikaa, se voisi onnistua ilman voimankäyttöäkin. Pienempi joukko joutuisi väistämättä taisteluun poliisin ja hyvin äkkiä myös puolustusvoimien vihreiden miesten torjuntajoukkojen kanssa. Vai meinaako joku, että ne uudet lait, jotka sallii varusmiesten käytön taistelutehtäviin, on tehty torjumaan Venäjän hyökkäys. LOL

   Tykkää

   • Todellakin on ”isohina” päällä tässä vouhotuksessa, mutta kansa alkaa heräämään ja vallanpitäjillä alkaa olla pelko pöksyissä (aivan kuin on nyt Afkanistanissa amerikan hännystelijöillä) ja siksi yrittävät piikittää mahdollisimman paljon saadakseen heidät passiivisiksi asialle.

    Teet suuremmoista työtä KIITOS RIIKA, kansan valistaminen luo pettämättömän perustan jolta nousemme suistamaan kansanpetturivallan, totuutta ei voi kauan peitellä.
    Tietämättömyys on suurin vihollisemme.

    Tykkää

   • Kiitos kiitoksista, Korvenkulkija.

    Minulla on vissiin sisäinen pakko tehdä 😀 Rakastan elävää niin etten voi katsoa toimettomana elävän vaarantamista.

    On vaikeuksia ajaa nurmikolle leviävien ruusun alkujen yli 😀 , mieluummin siirrän ne että saavat elää.

    Tykkää

   • Minä ainakaan en ajatellut hetkeäkään, että varusmiehiä koskevat uudet lait liittyisivät Venäjään. Ajattelin niiden liittyvän kansannousuun ja vastaavaan.

    Mutta olenkin epäluuloinen perkele, joka yrittää katsoa isoa kuvaa.

    Mietityttää: moniko suomalainen varusmies on käskytetyn hallituksen käskystä valmis ampumaan suomalaisia tai pakottamaan ”pehmeän kuoleman” piikille.

    Mitä kantaupseerit ajattelevat käskystä tuhota omia?

    Voisin kuvitella, että alemman ja ylemmän välillä on eroja.

    Pidän mielessä myös takavuosien ”säästötoimet” joiden tarkoitus oli siivota armeija jättäen jäljelle pelkästään NATO-mieliset upseerit — muuhun johtopäätökseen oli vaikea tulla ”säästötoimia” seuratessa.

    Tykkää

   • Taisin tuolla aiemmin listata joukon tuoreita lakimuutoksia, jotka palvelee suoraan nyt koronatyranniaa. Kun tämä varusmiesten käyttö taistelutehtäviin tuli mieleen ja ketä ministeri oli siinä takana, niin tajusin, että samalla koplalla on yhteydet Airiston Helmen mahdolliseen valtiopetokseen.

    Toisin sanoen korona selittää liian hyvin äkillisen kiireen muuttaa noin monia lakeja.

    Eräs ulkolainen tiedonlevittäjä on tässä jo vuoden painottanut, että tätä koronasotaa käydään papereilla. Vähä vähältä tehdään uusia lakeja ja kansainvälisiä sopimuksia, jotka mahdollistaa sen jälkeen oikeusjärjestelmän ja valtioiden väkivaltamonopolien käytön kaiken eri mieltä olemisen kukistamiseen.

    Liked by 1 henkilö

  • Media vierittää syyn rokottamattomien syyksi ja sotilaat hakee ne kotoa keskitysleireille, jossa rokotetaan sen verran tuhdilla annoksella, että kukaan ei selviä. Viimeaikoina PV onkin harjoitellut mm. suurien hallien vartiointia ja niiden kulunvalvontaa avoimesti näkyvillä keskellä kaupunkia. Sotilaallisesti tuossa ei ole mitään järkeä, mutta koronavankilaksi nuo hallit kyllä käyvät. Ja miten käy kun vaikka 50 000 rokottamatonta sullotaan johonkin messukeskukseen minimi ruualla ja hygienialla kuukausiksi?

   Tykkää

   • Olen miettinyt tasan noita samoja asioita, tiedätkö. Myös maanalaiset toriparkit, joita joka paikkaan kiireellä rakennettiin, oli tarvetta tai ei, ovat pyörineet osana palapeliä.

    Tykkää

  • Tänne on rahdattu kymmeniätuhansia häikäilemättömiä sotilaskuntoisia nuoria miehiä ja lisää ollaan rahtaamassa, ei niitä varmaankaan ainoastaan ”siitos-sonneiksi” ole hankittu ja toinen käsittämätön ”bisnes” on tämä Olkiluodon ydinvoimala rakentelu joka on venunut kolmetoista vuotta sovitusta aikataulusta, eli mitä sieltä paljastuu kunhan rohkenevat aloittaa sen viimmeisen ”demokratisointinsa”.

   Tykkää

   • Jep, voimala, vokkibusines ja se Talvivaaran kaivos. Keinoja siirtää helikopterirahaa kavereille.

    Matujahan on värvätty taksikuskeiksi. Mikä olisikaan parempi keino hankkia laaja paikallistuntemus. Seuraavaksi ne ajaa pikkubussilla kuolemanpartioita hoitelemaan rokotepassittomat pois päiviltä.

    Tykkää

 3. Ainakin on selvää että ”foliohatun” titteliä ei kannata pelätä. FH nimen edessä näyttää hyvältä ja omaani pidän Saul Bellow -tyylisesti kallellaan. – – – 2 sukupolvea sitten sekatyömiehelle oli itsestään selvä tämä väite: ”Kenen leipää syöt, sen lauluja laulat.” Nyt maisteriksi kouluttautunut tyttärentytär ihmettelee tällaista väitettä, jos kohdalle osuu. Onko se vitsi? Ja jos se on vitsi niin saako sille nauraa? 20 vuotta opiskelua ei ole vaaraton kakku.

  Liked by 2 people

 4. Tietoa näyttäis kertyvän pikkuhiljaa, tässä yksi tuore tutkimus (15.10.2021) josta on virinnyt keskustelua maailmalla:

  Journal of Immunology article – “Cutting Edge: Circulating Exosomes with COVID Spike Protein Are Induced by BNT162b2 (Pfizer–BioNTech) Vaccination prior to Development of Antibodies: A Novel Mechanism for Immune Activation by mRNA Vaccines.”
  https://www.jimmunol.org/content/early/2021/10/11/jimmunol.2100637

  Piikkiproteiinilla terästettyjä eksosomeja? Ja säilyvät melko pitkään? 4kk?! ”Exosomes with spike protein and Abs decreased in parallel after four months.”

  Tuota ruoditaan näköjään kuumeisesti twitterissä… onkos tuo hyvä vai huono juttu?

  Tykkää

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s