THL:lta kysytään taas — vastaako THL?

𝘒𝘰𝘳𝘰𝘯𝘢𝘷𝘢𝘩𝘵𝘪 𝘳𝘺

Koronavahti ry on lähettänyt THL:lle kirjeen suomalaislasten massarokotuksista.

Hyvät Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toimijat,


Koronavahti- ihmisoikeudet terveydenhuollossa ry on elokuun 2021 alussa perustettu yhdistys, jonka tehtävänä on puolustaa Covid-19 -kriisin yhteydessä ihmisoikeusloukkauksia kokeneiden kansalaisten asemaa. Yhdistys kokoaa yhteen erityisesti oikeudellisen alan asiantuntijoita, jotka tarjoavat oikeudellista neuvontaa ja muuta apua sekä antavat lausuntoja oikeustieteelliseltä pohjalta.

Pyydämme Teitä vastaamaan hyvän hallintotavan mukaisesti ja, koska 12–15-vuotiaiden rokotukset ovat jo käynnissä, viiveettä oikaisupyyntöömme ja kysymykseemme lasten rokottamisesta ottaen huomioon tässä kirjeessä esiin tuomamme seikat.

THL:n oppilaille ja heidän vanhemmilleen jakamassa tiedotteessa lukee seuraavasti:

Rokote vähentää viruksen tarttumista ihmisestä toiseen, ja siksi voit rokotettuna suojata myös muita.

Yhdysvaltain tartuntatautivirasto CDC:n johtaja Rochelle Walensky totesi CNN:n haastattelussa 6.8.2021, etteivät koronainjektiot enää estä koronan tartuttamista, vaan ainoastaan tartunnan saaneen sairastumista vakavasti: ”They continue to work well for Delta, with regard to severe illness and death — they prevent it. But what they can’t do anymore is prevent transmission.”

CDC:n mukaan tartunnan saaneet rokotetut voivat levittää infektiota samalla tavalla kuin tartunnan saaneet rokottamattomat: ”Last week, the agency released a study that showed the Delta variant produced similar amounts of virus in vaccinated and unvaccinated people if they got infected — data that suggests vaccinated people who get a breakthrough infection could have a similar tendency to spread the virus as the unvaccinated.”

Koska rokotetut voivat levittää tartuntaa siinä missä rokottamattomatkin, rokotuksia ei voida perustella toisten suojaamisella. Olennaista on myös se, että koronavirusinfektio on perusterveillä lapsilla tunnetusti lähes aina lievä tai jopa oireeton, eikä Suomessa ole tartuntautirekisterin mukaan kuollut yhtäkään alle 30-vuotiasta koronaan liittyen, kuten ilmenee pylväskaaviosta ”Kuolleet ikäryhmittäin (koko ajalta)” THL:n sivulla

Alle 30-vuotiaita ei ole kuollut Suomessa Covid-19 -tautiin koko aikana yhtään henkilöä

Sitä vastoin koronarokotteiksi kutsutuista uudenlaisista geeniteknologisista valmisteista, joiden testaus jatkuu julkaistujen tietojen mukaan aina vuoteen 2023 saakka, on ilmoitettu Fimeaan jo yli 2000 vakavaa haittavaikutusta, ml. 105 rokotetun kuolemaa. Haittavaikutusilmoitusten käsittely Fimeassa on myös pahasti ruuhkautunut. Vertailun vuoksi: sikainfluenssarokote Pandemrixin käyttö lopetettiin vakavien haittavaikutusten vuoksi, kun niitä oli kertynyt 253 kappaletta, ml. ”vain” kaksi (2) epäiltyä rokotekuolemaa.

Ei ole perusteita olettaa, että haittavaikutusilmoitukset olisivat lakanneet olemasta relevantteja ja antamasta signaaleja huolenaiheista koronarokotteiden kohdalla. On myös huomattava, että haittavaikutuksista ilmoittaminen muutettiin vapaaehtoiseksi vuonna 2017, ja eri lähteiden mukaan valtaosa haittavaikutuksista jääkin ilmoittamatta. Tätä kirjoitettaessa alle 20-vuotiaille annetuista injektioista ilmoitettujen vakavien haittavaikutusten määrä (kuusi, ks. Fimea-linkki edellä) on jo ylittänyt koko ”korona-aikana” koronan vuoksi tehohoidossa olleiden alle 20-vuotiaiden määrän.

Ottaen huomioon koronarokotteiden tunnetut ja toteutuneet riskit sekä sen, että koronavirusinfektio on lapsilla hyvin harvoin vakava, lapsia altistetaan nyt massoittain lyhyen aikaa tutkittujen, uudenlaisten injektioiden (mahdollisesti vielä tuntemattomillekin) haitoille. Kuten professori Tapio Puolimatka on todennut, yksikään THL:n Hanna Nohynekin ja Tampereen Rokotetutkimuskeskuksen johtajan Mika Rämetin lasten rokottamiselle Ylen haastattelussa 5.2.2021 asettamista ehdoista ei ole toteutunut:

Puolimatka viittaa artikkelissaan WHO:n rokotejohtaja Kate O´Brienin toteamukseen 28.7.2021 antamassaan haastattelussa (Puolimatkan suomennos):

”Tässä koronaviruksessa on erikoista se, ettei lapsilla ole merkittävää riskiä sairastua vakavaan taudinmuotoon, joutua sairaalaan ja lapsilla ei varmasti ole merkittävää riskiä kuolla koronavirukseen. – – Tällä hetkellä emme suosittele yleistä 12-17-vuotiaiden rokotusohjelmaa suureksi osaksi siitä syystä, että tieteellisessä todistusaineistossa on vielä jonkin verran epävarmuutta ja koska rokotteen saatavuuden osalta elämme rajoitusten alaisina.”


O’Brien myös toteaa, ettei tällä hetkellä ole riittävästi tietoa rokotteiden kyvystä vähentää tartunnan saantia ja etteivät lapset ole merkittävä koronavirustaudin levittäjä. Myös Britannian hallitus päätti 19.7.2021 lääketieteellisen asiantuntijaryhmän (𝘑𝘰𝘪𝘯𝘵 𝘊𝘰𝘮𝘮𝘪𝘵𝘵𝘦𝘦 𝘰𝘯 𝘝𝘢𝘤𝘤𝘪𝘯𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯 𝘢𝘯𝘥 𝘐𝘮𝘮𝘶𝘯𝘪𝘴𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯, JCVI) suosituksen pohjalta olla ulottamatta rokotuksia alle 18-vuotiaisiin perusterveisiin lapsiin ja nuoriin.

JCVI katsoo, että alle 18-vuotiaiden lasten ja nuorten yleisten rokotusten hyödyt eivät ole suuremmat kuin mahdolliset riskit. ( […] ”𝘑𝘊𝘝𝘐’𝘴 𝘷𝘪𝘦𝘸 𝘪𝘴 𝘵𝘩𝘢𝘵 𝘵𝘩𝘦 𝘮𝘪𝘯𝘪𝘮𝘢𝘭 𝘩𝘦𝘢𝘭𝘵𝘩 𝘣𝘦𝘯𝘦𝘧𝘪𝘵𝘴 𝘰𝘧 𝘰𝘧𝘧𝘦𝘳𝘪𝘯𝘨 𝘶𝘯𝘪𝘷𝘦𝘳𝘴𝘢𝘭 𝘊𝘖𝘝𝘐𝘋-𝟷𝟿 𝘷𝘢𝘤𝘤𝘪𝘯𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯 𝘵𝘰 𝘤𝘩𝘪𝘭𝘥𝘳𝘦𝘯 𝘥𝘰 𝘯𝘰𝘵 𝘰𝘶𝘵𝘸𝘦𝘪𝘨𝘩 𝘵𝘩𝘦 𝘱𝘰𝘵𝘦𝘯𝘵𝘪𝘢𝘭 𝘳𝘪𝘴𝘬𝘴.”)


Kysymmekin: Millä perusteella THL suosittelee terveiden lasten ja nuorten koronarokotuksia tilanteessa, jossa rokottamisen hyödyt eivät ylitä mahdollisia haittoja (mm. sydänlihastulehdustapaukset ja neurologiset oireet)?


Ystävällisin terveisin


Koronavahti – ihmisoikeudet terveydenhuollossa ry

Artikkelikuva: Yhdysvaltain lääkevalvontavirasto FDA: Vain hätätilakäyttöön

26 comments

 1. Terveyden Hävittämis Laitos on kuin mikä tahansa hallituksen tai sen alainen laitos, tai kuten ise hallituskin. Kyskää mitä haluatte, me vastaamme mitä vastaame, jos vastaamme. Tästä on hyvä esimerkki nämä kyselytunit eduskunassa. Kansanedustajat esittävät kysymyskiä hallitukselle, hyviä ja aiheeseen liittyivä. No mitä tekee vastuuministeri, vatsaa mitä vastaa, ei ainakaan vastaa esitettyyn kysymykseen.

  Tykkää

  • Bioriski ollut tiedossa ainakin vuoden:

   ” MUISTIO
   SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ
   23.7.2020
   EU/2020/1036

   EUROOPAN KOMISSION EHDOTUS EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI KLIINISTEN TUTKIMUSTEN TEKEMISESTÄ IHMISILLE TARKOITETUILLA LÄÄKKEILLÄ, JOTKA SISÄLTÄVÄT MUUNTOGEENISIÄ ORGANISMEJA TAI KOOSTUVAT NIISTÄ JA JOTKA ON TARKOITETTU KORONAVIRUSTAUDIN HOITOON TAI EHKÄISYYN, JA TÄLLAISTEN LÄÄKKEIDEN TOIMITTAMISESTA

   Vaikka asetuksella poikettaisiin geenitekniikkadirektiivien mukaisista ilmoitus- ja hakemusmenettelyistä sekä ympäristöriskien arvioinnista, asetuksessa velvoitettaisiin kuitenkin jäsenvaltiot mahdollisuuksien mukaan toteuttamaan asianmukaiset toimenpiteet, joilla minimoidaan tutkimuslääkkeen suunnitellusta tai tahattomasta leviämisestä ympäristöön aiheutuvat ennakoitavissa olevat kielteiset ympäristövaikutukset. […]

   Kyseisillä lausekkeilla annetaan jäsenvaltioille mahdollisuus ihmisille tarkoitettujen lääkkeiden (mukaan lukien lääkkeet, jotka sisältävät GMO:ja tai koostuvat niistä) toimittamiseen ja antamiseen potilaille ilman myyntilupaa, jos on vastattava kiireellisesti potilaan erityistarpeisiin, jos kyse on erityisluvallisesta käytöstä, tai jos on reagoitava haitallisten taudinaiheuttajien, toksiinien, kemiallisten aineiden tai ydinsäteilyn epäiltyyn tai vahvistettuun leviämiseen. […]

   Ehdotetusta asetuksesta ei ole järjestetty julkista kuulemista, eikä komissio ole tehnyt siitä vaikutusarviota. Ehdotus on soveltamisalaltaan kohdennettu, eikä sillä aseteta osapuolille uusia velvoitteita. […]

   Joissakin tapauksissa koehenkilö voi erittää rokotteen tai lääkevalmisteen sisältämää virusta ympäristöönsä, jolloin lähiympäristö voi altistua tahattomasti testausvaiheessa olevalle valmisteelle, jonka mahdollisia haittavaikutuksia ei vielä tunneta. GMO-valmisteiden tapauksessa tarvittavat riskinhallintatoimet, kuten ohjeistus henkilökunnalle ja tutkimuksen osallistujille, käsitellään yleensä lupaprosessiin sisältyvässä tapauskohtaisessa ympäristöriskinarvioinnissa, joka nyt jäisi pois GMO-säädöksiä koskevan poikkeamismenettelyn takia.

   Tällöin ei myöskään arvioitaisi mahdollisuutta, voisiko GMO-rokotteen laajamittainen levittäminen väestöön aiheuttaa riskin, että GMO-rokotteesta siirtyisi rekombinaation kautta uusia haitallisia ominaisuuksia nykyisiin patogeeneihin. Nämä turvallisuusnäkökohdat olisikin otettava huomioon kliinisiä lääketutkimuksia koskevan lupamenettelyn yhteydessä, jos tutkimusvalmiste sisältää lisääntymiskykyisiä ja infektiivisiä GMO:ja ja koehenkilöt voivat niitä erittää. WHO ylläpitää tiedossa olevista rokotekehitysprojekteista listaa, josta voinee heti arvioida, onko joukossa rokoteaihioita, joissa em. riskiä ei ole tai se on minimaalisen pieni. Jos ilmenee, että joukossa on rokoteaihioita, joissa em. riskiä saattaisi olla, mahdollisen riskin kartoittaminen voitaisiin suorittaa yhteistyössä EU-tasolla. […]”

   https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Kirjelma/Sivut/U_39+2020.aspx#MuistioOsa

   THL:n Nohynek sanoo taudin ja rokotteiden yhteyden kuulostavan enemmän tarulta kuin todelta, vaikka yo. STM:n muistion, jossa mahdollisuus huomioidaan, luulisi olevan hänellekin tuttu. https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/thl-n-nohynek-tyrmaa-sosiaalisessa-mediassa-leviavan-vaitteen-koronarokotteiden-ja-taudin-yhteydesta-kuulostaa-enemman-tarulta-kuin-todelta/8219096

   Tykkää

   • Vuodettu Pfizerin tutkimus: koronapiikkien piikkiproteiini kulkeutuu pistoskohdasta munasarjoihin = todennäköisesti hedelmättömyys ja geneettisiä mutaatioita. Tulevaisuudessa saattaa syntyä paljon vammaisia lapsia + lapsia syntyy vähemmän.

    Koska Pfizerin k-piikkipaperivuoto on Euroopan lääkevalvontavirasto EMA:sta, asia on EU:n kansanterveysviranomaisten, myös THL:n tiedossa!

    Tykkää

   • Jatkuu: Vuodetussa tutkimuksessa kerrotaan piikkiproteiinin kulkeutuvan (eläimillä) munasarjoihin, mutta EMAn arvioinnissa (joka perustuu Pfizerin papereihin) sanotaan ettei ole havaittu.

    EMAn nykyinen johtaja Emer Cooke toimi aiemmin Euroopan lääketeollisuuden ja yhdistysten federaatiossa (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations, EFPIA) eli lääketeollisuuden lobbarina.

    Tykkää

 2. Eh…

  ”Sitran mukaan Suomen ilmastopaneeli on arvioinut, että Suomen osuudesta maailman päästöbudjetista on jäljellä 79 megatonnia vuosille 2020–2050.

  Vuonna 2019 Suomen nettopäästöt olivat noin 38 megatonnia, joten nykypäästöillä kolmen vuosikymmenen budjetti kuluisi jo parissa vuodessa.”

  Tuosta kun laskee, niin tavoitteeseen päästään kun Suomen väestö on alle 400 000. Täsmää aika hyvin 90 % rokotuskattavuustavoitteen kanssa.

  Liked by 1 henkilö

  • Monesko toteen käynyt salaliittoanalyysi tämä on parin vuoden sisään, joka pitkällä viiveellä uutisoidaan vallanmediassa? Ei jaksa edes laskea.

   Tykkää

 3. KAIKKI halutaan rokottaa koska AGENDA. Ja se on täydellinen KONTROLLI nanoboteilla. Grafeenipohjainen NANOSIRU aivoihin. Ihminen 2.0 korvaa HOMO SAPIENSIN. Eliitti hoitaa homman ROKOTEHOLOKAUSTILLA. Onko ”Delta” ADE? Portaalien avaaminen (CERN). Ihmisen DNA:n muuttaminen. Edes lääkeyhtiöt eivät ilmeisesti tiedä piikin KOODIA. TEKOÄLY ja TRANSHUMANISMI. Tietokone ja ihminen YHDISTETÄÄN. AI mahdollistaa DEMONISEN kontrollin. Big Pharma ja Big Banks ovat kaiken takana. Ne ovat RIKOLLISJÄRJESTÖJÄ jotka ovat joutuneet maksamaan MILJARDIKORVAUKSIA konnuuksistaan. On kaksi BIOASETTA. Ensimmäinen on LABORATORIOVIRUS. Toinen on vaarallinen ROKOTE. 2021 Ihmiset jaetaan kahteen YHTEISKUNTALUOKKAAN. Rokotukset PAHENTAVAT tautia.

  Tykkää

 4. Kansalaisaktivistit vangitaan kävelemästä kadulla… Huuhtanen..Lokka…jne

  Ihminen haetaan väkivaltaisesti kotoa…kieltäydyttyään arvottomasta PCR testistä…Sirelpuu

  xxxxxxx

  THLän Huora Nohynek aiheuttaa Valheillaan Sadoille Nuorille…Elinikäisen vamman….Ei toimenpidettä

  THLän Huora Nohynek ja TRTKen Mikä Pedari Rämet altistavat 10 Tuhansia Nuoria Kokeelliselle Injektiolle joka on jo Todistetusti Tappanut 10 Tuhansia Ihmisiä… Ei toimenpidettä

  Tykkää

 5. https://www.aamulehti.fi/tiedejateknologia/art-2000008196754.html

  Tampereella tutkitaan kahta uutta lääkettä koronapotilaiden hoidossa – kiinnostus toiseen lääkkeeseen heräsi toiveikkaasta havainnosta reumapotilailla: ”Ollut vähemmän vaikeaa tautimuotoa”

  Kansainvälisen Solidarity-tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa myös Tampereella tutkittiin ebolan hoidossa kokeiltua Remdesiviiri-lääkettä. WHO:n odotetaan julkaisevan analyysinsa tulokset lähiaikoina.

  Tykkää

 6. Nyt on ilmennyt ensimmäiset tapaukset korkeakulttuuristen piireissä vastustavat koronarajoituksia ihan ylelle päässet, ON SILLÄ ULOSOTTOMIEHELLÄ IHMEELLINEN VOIMA. Eipä ole näkynyt vapaudenpuolesta marsseissa rahvaan joukoissa oikein naurattaa.

  Tykkää

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s