Lääkäriryhmä vaatii kirjeessään kansanedustajille k-piikitysten välitöntä keskeyttämistä

Pelastetaan Suomen lapset -kampanja

Lääkäreiden kirje kansanedustajille ja presidentille:

Koronarokotukset on keskeytettävä välittömästi

Vastaanottaja: Kansanedustajat / Suomen eduskunta (tiedotus@eduskunta.fi)
CC: Suomen tasavallan presidentti Sauli Niinistö (kirjaamo@tpk.fi)

Helsinki 22.11.2021 


Arvoisat kansanedustajat (ja Suomen tasavallan presidentti Sauli Niinistö)!

Me – Pelastetaan Suomen Lapset -kampanjan yleislääkäreistä, eri alojen erikoislääkäreistä, tohtoreista ja dosenteista koostuva noin 50 hengen lääkäriryhmä – vaadimme heinäkuussa 2021 maamme johtaville poliitikoille ja virkamiehille lähettämässämme kirjeessä1 koronarokotukset keskeytettäväksi, kunnes tuolloin avoinna olleisiin tieteellisin kysymyksiin (koskien COVID-19 taudin vakavuutta, aktiivisen taudin toteamiseen käytetyn menetelmän luotettavuutta ja kokeellisten geeniteknologiaan perustuvien, kehitysvaiheessa olevien rokotteiden turvallisuutta) saadaan vastaukset. Emme saaneet THL:lta emmekä Fimea:lta kysymyksiimme substanssin kannalta hyväksyttäviä vastauksia.2 Lisäksi THL:n vastauksesta puuttui allekirjoitus, ja se oli lähetetty anonyymina THL:n kansliasta. Täten vastauksen antaneen henkilö nimi jäi piiloon.

Viranomaiset eivät vastanneet mm. kysymykseemme siitä, kuinka monta haittailmoitusta vakavasta haitasta ja kuolemaan johtaneesta tapauksesta tarvitaan koronarokotusten keskeyttämiseksi maassamme. Fimea:lta ja THL:lta saamiemme vastausten perusteella viranomaiset eivät selvitä heille raportoitujen tuhansien haittojen syy-seuraussuhdetta heidän omien, THL:n sivustoilta löytyvien kriteereiden perusteella vaan luottavat kaikessa tekemisessään Euroopan lääkevirastossa ja WHO:ssa tehtäviin päätöksiin.

(Euroopan lääkevirastosta, katso: ”Lääketeollisuuden korruptio maan(osan) tapa EU(-Suome)ssatoim.huom)

Vakavia haittoja ja kuolemaan johtavia haittoja on tullut ja tulee jatkuvasti lisää niin kauan, kun rokotuksia jatketaan. Vuosien saatossa voi uusia vakavia haittoja (esimerkiksi nuortemme lisääntymiskyvyttömyyttä) ilmetä lisää, sillä koronarokotteiden kliiniset tutkimukset ovat vielä kesken v. 2022–24 saakka. Nyt jo tässä vaiheessa on jopa patologian dosentti emeritus Seppo Sutinen kiinnittänyt huomionsa poikkeuksellisen suureen haittailmoitusten lukumäärään ja vaatinut täysin aiheellisesti 17.11.2021 Teille, arvoisat kansanedustajat, lähettämässään kirjeessä3 rokotukset keskeytettäviksi.   

Haittailmoituksista on erityisesti todettava seuraavaa. Toisin kuin yleisesti luullaan, THL ja Fimea eivät kerää oma-aloitteisesti kentältä tietoa rokotteiden haittavaikutuksista, vaan ne ovat täysin sen tiedon varassa, mikä Fimea:lle lähetetään. Lisäksi haittavaikutusten ilmoittaminen on tartuntatautilain uudistuksesta 1.3.2017 lähtien ollut vapaaehtoista, mikä tarkoittaa, että terveydenhuollon ammattihenkilöillä ei ole enää velvollisuutta tehdä haittailmoituksia, toisin kuin aikaisemmin. Tämä on tietenkin erikoista varsinkin näiden keskeneräisten ja arvaamattomien rokotusten kohdalla, sillä THL ja Fimea ovat täysin tietoisia kansainvälisistä tutkimuksista, jotka osoittavat, että vapaaehtoisten haittailmoitusten määrä kertoo korkeintaan 10% todellisten haittavaikutusten määrästä.

Sen lisäksi, että koronarokotukset ovat aiheuttaneet ennätyksellisen määrän haittoja, niistä ei ole mitään hyötyä vaikka näin julkisuudessa virheellisesti väitetään. Arvovaltaisissa tiedelehdissä julkaistujen raporttien perusteella rokotetut voivat levittää Delta-varianttia muihin henkilöihin vähintään yhtä hyvin tai jopa tehokkaammin kuin rokottamattomat ja rokotettujen sairastuminen COVID-19 tautiin on vähintään samaa luokkaa, ellei jopa yleisempää kuin rokottamattomien4,5,6,7 – katso myös suomenkieliset kuvaukset8,9 edellä viitatuista tiedeartikkeleista. Luonnollisena seurauksena tästä on se kiistattomasti osoitettu fakta, että rokotekattavuuden lisääntyminen ei ainakaan vähennä koronatapausten määrää.6,9

Omat tiedotusvälineemme antavat koronarokotteiden hyödyllisyydestä täysin päinvastaisen kuvan10 kuin mitä lääketieteellinen, vertaisarvioitu kirjallisuus. Tämä selkeä ristiriita hämmentää varmasti monia. Tähän löytyy ainakin yksi selittävä tekijä: sairaaloissamme luokitellaan rokottamattomiksi kaikki sellaiset henkilöt, joiden ensimmäisestä rokotuksesta on alle seitsemän päivää siitä, kun oireet ovat alkaneet ja vastaavasti yhden rokotteen saaneiksi kaikki ne, joiden toisesta tehosteannoksesta on aikaa alle yksi viikko.11 Siis osa rokottamattomiksi luokitelluista, sairastuneista henkilöistä on saanut ensimmäisen rokotteensa viikon sisällä taudin alkamisesta. Siitä, kuinka moni oikeasti rokottamaton on maassamme sairastunut, ei tietääksemme ole virallista tietoa saatavilla. On perusteltua olettaa, että ns. ”rokottamattomien” ja ”kertaalleen rokotettujen” sairastumiset johtuvat viikon sisällä oireiden alkamisesta heille annetusta koronarokotteesta ja sen aiheuttamasta lisääntyneestä sairastumisriskistä.7

Meidän velvollisuutemme lääkäreinä on vaalia ihmisten terveyttä ja henkeä perustaen kaiken toimintamme vahvaan, riippumattomaan ja luotettavalla tavalla tuotettuun tieteelliseen näyttöön. Viranomaiset luottavat rokoteteollisuuden rahoittamiin ja täten rokotemyynnin lisäämiseen tähtääviin tutkimuksiin. Luotettavan tiedon saamiseksi on syytä perehtyä myös riippumattomien tahojen tuottamaan lääketieteelliseen kirjallisuuteen. Näin toimiessamme olemme joutuneet näkemään, kuinka kansalaisillemme tarjotaan ja kuinka heitä suorastaan pakotetaan ottamaan heidän terveyttään ja henkeään vakavasti vaarantava, täysin turha, keskeneräinen, vaikutusmekanismiltaan uudenlainen ja täten pitkäaikaisvaikutuksiltaan arvaamaton koronarokote. Tilannetta komplisoi se, että vain hyvin pieni osa meistä lääkäreistä pystyy puolustamaan kansalaisia julkisesti omaa työpaikkaansa ja toimeentuloaan menettämättä.

Teidän velvollisuutenne meidän kaikkien edustajina on puolustaa meitä, Suomen kansalaisia. Paraikaa meillä on käynnissä III maailmansotaan verrattavissa oleva taistelu luotettavan ja epäluotettavan tiedon välillä. Pakkorokotuksiin ja koronapassiin liittyvien päätösten perustaminen rokoteteollisuuden tuottamaan ja viranomaisten puoltamaan mutta tieteellisesti vinoutuneeseen tietoon johtaa tuhoon. Koronarokotusten jatkaminen kasvattaa jo tähän mennessä tuhansien kansalaistemme kokemien vakavien, pysyvien vammautumisten ja myös kuolemien lukumäärää. Me teemme voitavamme tukeaksemme Teitä vaativassa työssänne ja vastaamme mielellään mahdollisiin kysymyksiinne. 

Äänestäkää EI pakkorokotuksille ja koronapassille, ja vaatikaa koronarokotukset lopetettavaksi välittömästi kansalaistemme uusien rokotekuolemien ja muiden vakavien vammautumisten estämiseksi – riippumatta siitä, mikä puolueenne ”virallinen” kanta on. Muistanette, että tähän Teitä velvoittaa Suomen perustuslaki:

29 § Kansanedustajan riippumattomuus

Kansanedustaja on velvollinen toimessaan noudattamaan oikeutta ja totuutta. Hän on siinä velvollinen noudattamaan perustuslakia, eivätkä häntä sido muut määräykset.

Finlex: Suomen perustuslaki 731/1999 

Siis voimassa olevan perustuslakimme mukaan mitkään muut määräykset eivät saa rajoittaa kansanedustajan toimintaa ja omaa päätöksentekoa. 

Ryhmäkuri on täysin puolueiden itse rakentama painostusmenetelmä, jonka eri puolueet ovat ottaneet yhteistuumin käyttöön. Se on vääristänyt demokraattisen päätöksenteon täydellisesti. Kyseessä on painostusmenetelmä. Tämä tarkoittaa sitä, että työhönsä vakavasti suhtautuville ja oman käsityksensä mukaisesti toimiville kansanedustajille käy huonosti: puoluejohto ei enää pidä ko. kansanedustajaa heille arvokkaana pelimiehenä / pelinaisena. Tällaisella kansanedustajalla ei ole mitään mahdollisuutta päästä etenemään poliittisella urallaan erilaisiin positioihin sen enempää valtionhallinnossa kuin yksityisellä puolella.

Toisaalta tiedätte varmaankin, kuinka ”sopivia” poliitikkoja istuu monien yritysten hallintoneuvostoissa, kuinka he saavat sitä kautta epäsuoraa ja suoraa taloudellista tukea (esimerkiksi vaalirahoituksen muodossa) sekä pystyvät täten varmistamaan poliittisen uransa jatkumisen. Puoluekuri on osa suomalaista rakenteellista korruptiota. Tällaiset perustuslain vastaiset toimintatavat tulisi lopettaa. Yksittäisen kansanedustajan omaan, itsenäiseen harkintaan perustuvaa päätöstä on kunnioitettava.

Nyt on suomalaisen yhteiskunnan ja Suomen kansalaisten turvallisen ja itsenäisen elämän kannalta ehdottoman tärkeää, että jokainen Teistä, arvoisat kansanedustajat, noudattaa perustuslakia eli etsii totuutta itse tietoa hankkien, kuuntelee meitä riippumattomia asiantuntijoita ja toimii sitten oman tietoisen harkintansa mukaisesti osallistuessaan koronarokotusten jatkamista ja koronapassia koskevaan päätöksentekoon. 

Vakavin terveisin,

Pelastetaan Suomen Lapset kampanjan lääkäreiden puolesta,

Rauli Mäkelä, LL 


Kirje on julkaistu alunperin 25.11.2021 Pelastetaan Suomen lapset -kampanjan kotisivuilla otsikolla ”Lääkäreiden kirje kansanedustajille ja presidentille: KORONAROKOTUKSET ON KESKEYTETTÄVÄ VÄLITTÖMÄSTI”.
Toimitus on tehnyt tekstiin ja sen rakenteeseen kielenhuoltoa ja selvennyksiä.

Lue myös

Viitteet

1 Pelastetaan Suomen lapset | kirje Suomen johtaville poliitikoille ja virkamiehille (29.7.2021): SARS-CoV-2-virusta eli koronaviruksen aiheuttamaa COVID-19-tautia vastaan suunnattujen kokeellisten, geeniteknologiaan perustuvien injektioiden turvallisuus

2 Pelastetaan Suomen lapset (2.11.2021): Viranomaiset ovat avanneet tieteellisen keskustelun vastaamalla 29.7.2021 heille lähetettyihin kysymyksiin

3 Turtiainen, Ano | Facebook (18.11.2021): Valta kuuluu kansalle –eduskuntaryhmän tiedote

4 Nguyen, Van Vinh Chau & … | The Lancet (11.10.2021): Transmission of SARS-CoV-2 Delta Variant Among Vaccinated Healthcare Workers, Vietnam (preprint)

5 Hetemäki, Iivo & … | Eurosurveillance (29.7.2021): An outbreak caused by the SARS-CoV-2 Delta variant (B.1.617.2) in a secondary care hospital in Finland, May 2021

6 Subramanian, S V & Kumar, Akhil | European Journal of Epidemiology (30.9.2021): Increases in COVID-19 are unrelated to levels of vaccination across 68 countries and 2947 counties in the United States

7 Cardozo, Timothy & Veazey, Ronald | International Journal of Clinical Practice (4.12.2020): Informed consent disclosure to vaccine trial subjects of risk of COVID-19 vaccines worsening clinical disease

8 Koronarealistit (30.8.2021): Tiedeuutinen: Rokotetuilla on 251-kertainen viruskuorma rokottamattomiin verrattuna

9 Pelastetaan Suomen lapset (18.10.2021): EPIDEMIOLOGINEN TUTKIMUS: Rokotekattavuus ei korreloi COVID- 19 tapausten lukumäärään

10 Nyman, Riikka | Iltalehti (5.10.2021): Koronatauti raivoaa rokottamattomien joukossa kuin vesirokko – Asko Järviseltä vakava arvio ensi talvesta

11 Helsingin yliopistollinen sairaala: Koronavirus lukuina: Koronavirusinfektion vuoksi sairaalahoitoon viikon aikana tulleiden potilaiden rokotustilanne

Kuva: whitesession via Pixabay; Pxhere (CC0). Kuvanmuokkaus Johanna L

17 comments

 1. Tästä tulee pitkä taistelu. Hatunnosto näille lääkäreille. Hyvyys voittaa mutta se vie aikaa. Psykopaatit ovat kuitenkin lopulta vähemmistöä…tosin heidän hännystelijät ja pelolla harhaanjohdetut ovat sitä kansanosaa, josta olen eniten huolissani.

  Tykkää

 2. Luovuimme perisoikeuksistamme sen takia että pahimpien koronatartuntariskialojen: matkailu- ja ravintola-alan sekä kulttuuri- ja tapahtuma-alan koronalinkobisnekset voivat jatkuvaa vanhaan tapaan säännöllisillä piikeillä eli pakkolääkityksellä, joka ei estä edes tartuntoja, kuten tilanteen paheneminen korkean rokotekattavuuden ja lupa tartuttaa -passidiktatuurin maissa mm. Italia, Portugal, Gibraltar, Irlanti jne. kertoo. Luovuimme perustuslaillisista oikeuksistamme, suostuimme pakkolääkitykseen ja totalitaariseen passidiktatuuriin ja sen päälle paheneva tautitilanne pakottaa kuitenkin sulkuihin myös passilliset, kuten Portugalissa. Voi kysyä kannattiko?

  Tykkää

 3. Vaikka arvostan omalla nimellään ja maineellaan julkisuuteen tulleita lääkäreitä ym oikeita asiantuntijoita.
  Niin ikävä kyllä se ei muuta yhtään mitään.
  Valtavalemedia on kaiken pahan alku ja juuri, ja miksi? koska ihmisistä suurin osa uskoo jos joku finninaamanen ylen toimittelija kertoo että maapallo on nyt litteä johtuen ilmastonmuutoksesta, ja voimme muuttaa asian olemalla 4 seinän sisällä ja ottamalla miljoona kehitysmaalaista maahamme.
  Vähän kärjistetysti mutta niin se menee.

  Tykkää

 4. MYRKKYPIIKIT ON TARKOITETTU RAHVAALLE. Johtopaikoille nostetut (korruptoituneet) henkilöt, he jotka ovat Covid rokotteita kaikkein voimakkaimmin kansalle puskenut, eivät itse ota rokotetta.

  Koronan jo sairastanut THL:n Hanna Nohynek empii rokotteen kanssa: ”Onko järkeä antaa minunkaltaisilleni?”

  https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/koronan-jo-sairastanut-thl-n-hanna-nohynek-empii-rokotteen-kanssa-onko-jarkea-antaa-minunkaltaisilleni/8008574

  Tykkää

  • Joo just sairasin sen aivan kauheasti pelätys koronan.
   No myönnettäköön ettei kivaa ollut, mutta pahempi oli silti 2-vuotta sitten uihan normaali influenssa.

   Tykkää

 5. Tuo dosentti Seppo Sutisen laatima kirje on lähetetty kaikille kansanedustajille. Siinä kerrotaan mm. Tukholman ja Uumajan yliopistojen tutkimuksesta, jossa rokotteen kerrottiin aiheuttavan nopeasti eteneviä syöpiä, autoimmuunitauteja ja immuunikatoa (vastaa AIDS:ia)

  Eduskunta jatkaa piikityksiä, eli KANSANMURHAA, myös THL mukana!

  Tykkää

  • Rokotteista syöpää ja immuunikatoa

   Tutkimus Tukholman ja Uumajan yliopistoista

   Juuri tuli uutinen asiasta joka jo ennestään tiedettiin, eli että rokotteet aiheuttavat nopeasti eteneviä syöpiä. Rokote estää 90% dna-korjaantumisen jolloin elimistö ei voi korjata itse itseään vaan alkaa nopeasti kehittää erilaisia syöpiä.

   Lääketieteellinen kauhu – Rokotteen piikkiproteiini pääsee soluytimiin, tukahduttaa kehon DNA-korjausmoottorin

   Rokotteen piikkiproteiini pääsee soluytimiin, tukahduttaa ihmiskehon DNA:n korjausmoottorin, laukaisee syövän räjähdysmäisen kasvun, immuunipuutosten, autoimmuunisairauksien ja kiihtyneen ikääntymisen.

   Tätä löytöä voidaan kuvailla vain todelliseksi ”kauhuksi” seurauksissaan. Hämmästyttävä uusi tutkimus, joka julkaistiin Virusissa, osa MDPI:n (Open Access Journals) SARS-CoV-2 Host Cell Interactions -julkaisua, paljastaa, että rokotteen piikkiproteiinit pääsevät solun ytimiin ja aiheuttavat tuhoa solujen DNA-korjausmekanismissa ja estävät DNA:n korjauksen 90 prosenttisesti.

   Tämän löydön kauhistuttava lopputulos on, että ihmiset, jotka ovat ottaneet mRNA-rokotteita, kärsivät tukahdetutsta DNA:n korjauksesta, mikä lisää altistumista, joiden luultiin aiemmin olevan vähäisiä ongelmia heidän terveytensä kannalta merkittäville uhille.

   Toisin sanoen ihmiset, jotka ovat alttiina 5G-säteilylle, mammografiatutkimuksille, pehmittimille elintarvikkeissa ja karsinogeeneille henkilökohtaisissa hygieniatuotteissa (pyykinpesuaineet, hajuvedet, shampoot, ihovedet jne.), eivät pysty korjaamaan näiden aiheuttamia DNA-vaurioita. altistuksia. Suhteellisen pienen altistuksen jälkeen ne alkavat mutatoitua ja kehittää syöpiä koko kehoon.

   https://www.naturalnews.com/2021-11-02-science-horror-vaccine-spike-prot

   Tykkää

   • Kauhututkimus Ruotsista: mRNA-rokotteet estää DNA-korjauksen, vahvistaa syövät, aiheuttaa immuunikadon ja kiihdyttää ikääntymisen

    Tukholman ja Uumajan yliopistoista peräisin olevan tutkimuksen kauhistuttava päätelmä on, että ihmiset, jotka ovat ottaneet mRNA-rokotteita (Pfizer/Moderna) kokevat 90% tukahdutettua DNA:n korjausta, joka mm. lisää vaarallista altistumista aiemmin lieviä haittoja aiheuttaneisiin terveysongelmiin.

    Uusi tutkimus, joka julkaistiin Viruses-lehdessä, joka on osa MDPI:n (Open Access Journals) SARS-CoV-2 Host Cell Interactions -julkaisua, paljastaa, että mRNA-rokotteen piikkiproteiinit pääsevät solun ytimiin ja aiheuttavat tuhoa solujen DNA-korjausmekanismissa sekä estävät DNA:n korjauksen 90% tehokkuudella.

    Tutkimusartikkeli on ovat kirjoittaneet tutkijat Hui Jiang ja Ya-Fang Mei, (The Wenner-Molecular Biosciences Department of Molecular Biosciences Gren Institute) Tukholman yliopiston biotutkimuslaitoksesta ja kliinisen mikrobiologian laitoksesta, Uumajan yliopisto virologian osastolta.

    Kopio tutkimuksesta PDF-dokumenttina: Natural News

    https://mvlehti.net/2021/11/04/kauhututkimus-ruotsista-mrna-rokotteet-estaa-dna-korjauksen-vahvistaa-syovat-aiheuttaa-immuunikadon-ja-kiihdyttaa-ikaantymisen/

    Tykkää

   • Suomalainen patologian huipputohtori vetoaa poliittiseen johtoon koronarokotusten lopettamiseksi

    Patologin näkökulmasta Covid-19-rokotus ei ole niin turvallinen, että sen ottamista voisi suositella, kirjoittaa lääketieteen ja kirurgian tohtori, erikoislääkäri ja patologian dosentti emeritus Seppo Sutinen eduskuntaryhmien johtajille lähettämässään kirjeessä.

    https://mvlehti.net/2021/11/19/suomalainen-patologian-huipputohtori-vetoaa-poliittiseen-johtoon-koronarokotusten-lopettamiseksi/

    Tykkää

   • Suomalaislääkärit vetoavat jälleen eduskuntaan ja presidenttiin: ”Koronarokotukset keskeytettävä välittömästi”

    Tänään torstaina uutisoitiin, että Euroopan lääkevirasto EMA on hyväksynyt kokeelliset mRNA-piikitykset vain 5-11-vuotiaille lapsille, joita harkitaan myös Suomessa. Samalla kymmenet suomalaislääkärit ovat lähettäneet yhteisen vetoomuksen presidentti Sauli Niinistölle ja eduskunnalle koronarokotusten keskeyttämiseksi.

    Alla tänään 25.11.2021 julkaistu kirjelmöinti, joka on toimitettu tänään eduskunnalle ja presidentti Sauli Niinistölle. Vetoavan kirjeen on allekirjoittanut lääkäri Rauli Mäkelä koko lääkäriryhmän puolesta.

    https://mvlehti.net/2021/11/25/suomalaislaakarit-vetoavat-jalleen-eduskuntaan-ja-presidentille-koronarokotukset-keskeytettava-valittomasti/

    Eli päättäjät ovat saaneet siis monenlaista yhteydenottoa ja viestiä näiden rokotteiden vaarallisuudesta osoittavista tutkimuksista, mutta piikitykset vaan jatkuu ja koronapasseja laajennetaan. Kyse ei ole mistään muusta kuin tyranniasta, WEF:n ja YK:n yhteisestä Agenda2030 ohjelmasta jota yritetään väkipakolla ajaa läpi. Se sisältää myös depopulaation.

    Tykkää

 6. Tässä linkki kyseiseen tutkimukseen https://www.mdpi.com/1999-4915/13/10/2056/htm?s=08
  Siinä ei ole hajuakaan lauseesta
  ”Tukholman ja Uumajan yliopistojen tutkimuksesta, jossa rokotteen kerrottiin aiheuttavan nopeasti eteneviä syöpiä, autoimmuunitauteja ja immuunikatoa ”
  On todettu in vitro (siis lasikupissa), että Covid 19 viruksen piikkiproteiinit aiheuttavat immuunisolujen heikkenemistä ja että rokotteet sisältävät piikkiproteiineja, jotka kokeessa aiheuttivat samankaltaista immuunisolujen katoa.

  Nykykulttuurin mukaista on paha tapa liioitella näkemyksiään oman ideologian puolesta ja vähätellä (tai jopa Cencel) vastapuolen ideologiaa, kun tieto on vähäistä. Tämä ilmiö on näkyvissä kummallakin osapuolella valehteluna ja se vain pahentaa tilannetta. Pitäisi olla kiinni tiedoissa ja todeta valehtelematta, jos tiedot ovat vähäiset. Lääketiede on jonkilaista diktatuuria, jossa hyväksytään vain yksi käsitys, vaikka kukaan ei olisi täysin perillä taudista ja sen hoidosta.

  Tykkää

  • Liikesalaisuus on grafeenioksidi, jonka nyt ovat Pfizerin sähköpostitkin paljastaneet. Espanjalainen tutkijaryhmä La Quinta Columna löysi sen kesäkuussa ja lähetti kaikille valtioille siitä tiedotteen, se aiheuttaa mm. veritulppia, aivovaurioita ym. Grafeenioksidista muodostuu verisuonissa pieniä partateriä, jotka katkovat verisuonia. Kun verenkulke estyy, on jouduttu esim. amputoimaan raajoja. Tästä kertoo kemian tohtori Andreas Noack, joka aikoi varoittaa Itävallan pakkorokotuksista päättäviä henkilöitä, nyt hänet on huhujen mukaan pidätetty.

   https://odysee.com/@WakeUpMirror:3/DAN-GRB:f

   Rapsodia.fi on paljon noita grafeenioksidia koskevia videoita suomeksi tekstitettynä, sekä neuvoja sen poistoon elimistöstä, mm. glutationi poistaa sitä ja rokotettujen magneettisuus oli saatu sillä poistettua kokonaan.

   Tykkää

   • Myöhemmin raskaana oleva vaimo/tyttöystävä kertoi Andreaksen kuolleen, hän epäilee että hänet murhattiin energia-aseella.

    Tykkää

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s