Hallituksen esitys tartuntatautilaiksi: Ei rokotetta = ei työtä, ei palkkaa

Eduskunta käsittelee parhaillaan jälleen yhtä tartuntatautilakiin tehtävää muutosta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tartuntatautilakia siten, että vuoden 2021 loppuun saakka voimassa olevia tartuntatautilain covid-19-epidemiaan liittyvien ”väliaikaisten” säännösten voimassaoloa jatkettaisiin 31.12.2022 asti.

Ulkomailta tulevien tartuntojen torjumisen strategia on vitsi

”Ulkomaista alkuperää olevien covid-19-tartuntojen Suomeen leviämisen estämiseksi Suomeen saapuvilta henkilöiltä edellytettäisiin joko luotettavaa todistusta kuuden kuukauden sisällä sairastetusta covid-19-taudista, saadusta hyväksyttävästä covid-19-rokotussarjasta tai ennen Suomeen saapumista tehdystä negatiivisen tuloksen osoittavasta luotettavasta covid-19-testistä.”

”Suomeen saapuvan olisi edelleen vaihtoehtoisesti käytävä covid-19-testissä Suomeen saavuttuaan ja toisessa testissä 72–120 tunnin kuluessa. Eräitä henkilöryhmiä koskisi voimassa olevaan tapaan poikkeus, jonka mukaan heillä ei olisi velvollisuutta esittää todistusta tai osallistua covid-19-testiin, mutta maita ja alueita koskeva poikkeus ja valtioneuvoston asetuksenantovaltuus poistettaisiin.”

Twitter. Meemi muistuttaa siitä, millaisia väärinkäsityksiä esim. lakiesitysten epämääräiset ja väljät muotoilut synnyttävät.

Pk-yritysten tappaminen

Esityksessä ehdotetaan

 • jatkettavaksi ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaista rajoittamista ja valvontaa koskevien säännösten voimassaoloa. 
 • henkilöliikenteessä ja muissa palveluissa noudatettavia erityisiä hygieniavelvoitteita ja toiminnan väliaikaista rajoittamista epidemiatilanteen sitä vaatiessa koskevien säännösten sekä näiden valvontaa, tarkastuksia, määräyksiä, pakkokeinoja, toimivaltaisia viranomaisia ja tietojen saantioikeutta koskevien säännösten voimassaoloa.
 • muutettavaksi matkustajamäärien väliaikaista rajoittamista henkilöliikenteessä ja tilojen väliaikaista sulkemista koskevia säännöksiä siten, että säädetyistä viranomaisen päätöksenteon kriteereistä poistetaan covid-19-taudin ilmaantuvuus.
 • tarkennettaisiin kunnan tai sairaanhoitopiirin alueella todettujen tartuntaryppäiden kriteeriä siten, että säännöksen soveltaminen edellyttää, että tartuntaryppäät alueella ovat merkittäviä ja ne voisivat aiheuttaa riskin uusien tartuntojen laajaan leviämiseen alueella. 
 • jatkettavaksi myös EU:n digitaalisen koronatodistuksen kansallista käyttöä koskevaa sääntelyä. Vaihtoehtona säädetyille ja viranomaispäätöksin asetetuille koronavirusepidemian leviämisen estämiseen tähtääville velvoitteille ja rajoituksille toiminnanharjoittaja voisi tietyin edellytyksin edellyttää yleisötilaisuuteen osallistuvilta tai asiakas- ja osallistujatilaan tulevilta ihmisiltä koronatodistuksen esittämistä.

Pk-yritykset on tungettu pakkorakoon. Jos ne ottavat passin käyttöön, asiakkaat sanktioivat pysymällä poissa. Jos ne eivät ota passia käyttöön, hallitus sanktioi sulkemalla yrityksen. Harvalla pk-yrityksellä on kahden vuoden karanteenien, eristyssylkujen ja turvaväli-asiakaspaikkavähentämisen jäljiltä puskurirahastoa sietää tätä turhaksi osoittautunutta rallia enää kolmatta vuotta. Marinin hallituksen käsitys vakaasta yritysympäristöstä on jokseenkin erikoinen.

Erikoiset perustelut

Perustelut muutoksille ovat erikoiset. Perusteluissa kerrotaan ettei Covid-19 -taudille ole spesifiä vastustuskykyä, minkä jälkeen luetellaan lukemia, jotka vaikuttavat osoittavan, että useimmilla on laaja-alainen immuniteetti kunnossa. Maailman väkiluku on noin 7,7 miljardia, ja yksi miljardi on tuhat miljoonaa. Kirjavien tilastointitapojen ja erittäin luovien määritelmien takia perusteluissa ilmoitettu luku ”lähes 5,2 miljoonaa” menehtynyttä ei ole luotettava. Esimerkksi Italia tarkisti taannoin virallisia koronakuolinlukemiaan 97,1% alaspäin: 130 468 koronakuolleeksi lasketusta korona ainoana kuolinsyynä kuolleita oli tarkistuksen jälkeen 3783.

Liittyvä kuolema” tarkoittaa sitä, että henkilöllä oli yksi tai useampia perussairauksia ja/tai koronavirus ei ollut pääasiallinen/ainoa kuolinsyy
Tilastokeskus: Kuolemansyyt 2020. Covid-kuolleita 558 henkilöä vuonna 2020.
Vuonna 2020 kaikista kuolleista (55 498 hlöä) oli kaksi kolmesta täyttänyt 75 vuotta ja useampi kuin joka kolmas oli täyttänyt 85 vuotta. Vainajista 100 vuotta täyttäneitä oli noin 450. Kuolleiden keski-ikä (mediaani) oli naisilla 85 vuotta ja miehillä 77 vuotta.

Rokotetut tartuttavat ja saavat tartuntoja

Sanna Marinin (sdp/WEF) hallitus on aiemmin kertonut, että rokotuspassin käyttöönotolla tavoitellaan rokotuskattavuuden nostoa. Rokotuskattavuuden nostaminen ns. pandemian torjumiseksi on idiootin tavoite, sillä hallitus on tiennyt alusta asti, että kokeellisella, testivaiheessa olevalla mRNA-geeninanoteknologia-koronapiikillä injektoidut voivat saada tartunnan sekä levittää tartuntoja.

Sosiaali- ja terveysministeriö, Ympäristöministeriö, Suomen ympäristökeskus, FIMEA: Perusmuistio STM2020-00179 (23.6.2021). Jo kesäkuussa 2020 oli tiedossa riski, että kokeellisia koronapiikkejä ottaneet levittävät tartuntaa ja mahdollisesti aiheuttavat patogeenin muuttumisen vaarallisemmaksi.

Koska rokotetuista noin 20% levittää tartuntaa, rokotepakon ja koronapassin käyttöönotto ei terveysturvallisesta näkökulmasta ole millään lailla perusteltua.

Ei kokeellista koronapiikkiä = ei työtä, ei palkkaa

Työttömyyskassa YTK on kiinnittänyt huomiota siihen, että hallitus on esittänyt sosiaali- ja terveysalan työnantajille velvollisuutta varmistaa, että sen henkilöstö on rokotettu koronaa vastaan. YTK tiedottaa:

 • Jos työntekijän rokotesuoja ei ole kunnossa, voisi työnantaja esityksen mukaan keskeyttää työsuhteen ja palkanmaksun. Esityksen mukaan työnantajan tulisi ensisijaisesti tarjota muuta työtä henkilölle, joka ei täytä lakiesityksen edellytyksiä eikä siten voisi enää työskennellä tavallisissa työtehtävissään.
 • Rokotussuojan puuttuminen ei anna työnantajalle perustetta irtisanomiselle, vaan työnteon ja palkanmaksun keskeytymisen aikana työsuhde pysyisi voimassa. Henkilölle ei siis voitaisi työnteon keskeytymisen perusteella asettaa työttömyysturvalain mukaisia seuraamuksia eli karensseja tai työssäolovelvoitteita.
 • Rokotuksilla tai koronan sairastamisella saadun suojan puuttumisesta johtuvaa työnteon ja palkanmaksun keskeytymistä ei korvata työttömyysetuudella. Osa- tai kokoaikaisessa työsuhteessa olevalla ei siis lähtökohtaisesti olisi oikeutta työttömyysetuuteen keskeytyksen aikana. Kelan maksamaa toimeentulotukea voisi kuitenkin viimesijaisena etuutena saada, jos henkilö muuten täyttää sen edellytykset.

Rokotuspassi on perustuslain vastainen hanke kaikin tavoin. Se ei tunnu kansanedustajia huolettavan minkään vertaa. Hallitusta vielä vähemmän.

Jos koronapassi ja rokotepakko perustuisivat lääkejättien kokeellisten tuotteiden pakkomyynnin sijasta tieteeseen, niin passeja myönnettäisiin piikitysten sijasta vasta-ainetestien perusteella todistetusti immuuneille sekä terveille ihmisille. Mutta siitähän ei olekaan kyse.

Rokotuspassi, josta EU:ssa on päätetty jo vuosia sitten, on syy tartuntatautilain muutteluun. Rokotuspassin käyttötarkoituksia tullaan laajentamaan globaalin digitaalisen identiteetin suuntaan. Europarlamentista löytyy vain viisi meppiä, jotka uskaltavat panna julkisesti hanttiin rokotepakolle ja passeille. Joitain heidän tiedotustilaisuuksiaan on suomennettu vapaaehtoisvoimin, koska koronatukimedia ei näistä uutisoi.

Mika Niikko (PS) otti esiin sen, että hallitus ”selvitti tämän esityksen yhteydessä myös testaamisen vaikutuksia, ja totesi, että myös sillä keinolla voitaisiin eliminoida noin puolet potilastartunnoista. Hallitus ei kuitenkaan halunnut antaa tätä testaamista rokotteen vaihtoehdoksi. Hallitus on tässä esityksessään antanut vaihtoehdoksi ainoastaan sen, että niiden, joilla on lääketieteellinen peruste, ei tarvitse ottaa rokotetta, vaan he voivat testauttaa itsensä. Saamani tiedon mukaan kuitenkaan tätä lääketieteellistä perustetta ei saa lääkäriltä millään. Sitä on erittäin vaikea saada, vaikka olisi tullut vakavia oireita ensimmäisestä rokotteesta. Tämän vuoksi, yhdenvertaisuuden nimissä, eduskunnan tulisi mahdollistaa rokottamattomille henkilöille testaamisen mahdollisuus töiden loppumisen sijaan.” (PTK 148/2021 vp, s. 38)

Tasa-arvo ja syrjimättömyys kukoistaa vain poliitikon puheissa, ei politiikan teossa.

Pääasialliset lähteet:

Hallituksen esitys HE 226/2021 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta ja liikenteen palveluista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Eduskunta: Pöytäkirja PTK 148/2021 vp. Täysistunto, Torstai 9.12.2021 klo 16.00—21.01

YTK (10.12.2021): Miten esitetty rokotepakko vaikuttaa ansiopäivärahaan?

Ivan Puopolo haastattelee lakimies Onni Rostilaa: Lakimies Pakkorokotukset olisivat laittomia

Aiheeseen liittyy:

Koronapassi-artikkelit

Rokotuspassi-artikkelit

Juha Mäenpään (PS) eduskunnalle lukema, terveydenhuoltoalalla hoitajana työskentelevältä henkilöltä tullut kirje (PTK 148/2021 vp, s. 39)

”Mikä on sosiaali- ja terveysalan työntekijöiden arvo? Jo pidemmän aikaa olemme joutuneet todistamaan, kuinka näiden alojen, erityisesti hoitotyön, vetovoima on kokenut inflaation. Työntekijöitä hakeutuu pois alalta mutta uusia ei saada samassa suhteessa tilalle. Kauniit puheet ja lupaukset valuvat tyhjiin, ja nyt meitä suorastaan kiristetään ja uhataan jopa työn ja toimeentulon menettämisellä. Tämä on vastoin Suomen perustuslakia, jonka mukaan ihmisellä on oikeus työhön ja toimeentuloon.

Kohta kaksi vuotta kestänyt korona-aika on osoittanut, miten äärimmäisen haavoittuva hoitoalan henkilöstökapasiteetti on. Joka päivä, jokaisesta vuorosta puuttuu työntekijöitä, monesti useampia. Loput venyvät ja tekevät ylityötä. Potilaspaikkoja suljetaan kaikkialla — ei koronan vaan henkilöstöpulan takia. Jos hoitoalan henkilöstöresursseja ei ole saatu aiemminkaan kohennettua, miten luulette käyvän, jos alalle langetetaan pakkorokotus?

Nyt kyseessä oleva rokote on täysin uudenlainen mRNA-teknologiaa sisältävä injektio, jonka haittavaikutuksista ei kukaan varmuudella tiedä. Keväästä lähtien on todettu suurissa määrin ruusu- ja vyöruusuinfektioita sekä epäselviä infektioita. Jo ensimmäisten rokotusten jälkeen sydän- ja aivoinfarktit sekä muut verisuonitukokset ovat lisääntyneet, samoin aivoverenvuodot ja muut verenvuoto-ongelmat. Kolmansien rokotusten alettua on sama tilanne alkanut uudelleen. Selvästi on tullut ilmi myös, että rokotettu tartuttaa ja sairastuu. Rokotekattavuuden noustessa myös tartuntojen määrä on noussut, ja sairaaloissa hoidetaan myös rokotettuja. On siis täysin ilmeistä, etteivät kaikki sosiaali- ja terveysalalla työskentelevät, tietoisina näistä haitoista tule tätä kokeellista injektiota ottamaan.

Myöskään rokotteen haittavaikutuksia ei voi kiistää. Fimean rekisterissä on tälläkin hetkellä tuhansia käsittelemättömiä haittailmoituksia koskien nimenomaan näitä mRNA-geeniterapiapistoksia. Läheskään kaikki eivät ole haittailmoitusta edes tehneet, joten kokonaisluku on paljon suurempi. Sairaaloita kuormittavat myös rokotehaittapotilaat. Tästä ei julkisuudessa puhuta.

Erittäin hälyttävää on myös se, että kyseisiä rokotteita on nyt annettu noin vuoden ajan, ja jo tänä aikana rokotteesta johtuneita kuolemantapauksia on enemmän kuin mistään muusta rokotteesta johtuneita usean vuoden ajalta. Kysymys kuuluukin: miksi? Miksi sosiaali- ja terveysalan henkilöstön tulisi altistaa tietoisesti terveytensä haitoille, ja kuka muu haitoista lopulta vastaa? Mihin perustuu median ja päättäjien harjoittama ajojahti sekä täysin yksipuolinen uutisointi? On vaikea ymmärtää, millä logiikalla rokotepakkoa hoitajille pystytään perustelemaan.

Tämän avulla ajetaan terveydenhuolto yhä pahempaan ahdinkoon eikä missään tapauksessa ainakaan lisätä alan vetovoimaisuutta.

Koronapassi yhteiskunnassa ylipäätään on kansalaisia eriarvoistava ja syrjivä sekä täysin tehoton tapa torjua koronan leviämistä. Hoitajat tekevät työtään kutsumuksesta ja sydämellään, työskennellen muiden ihmisten terveyden hyväksi, eivät omaa terveyttään lääketieteellisille kokeille uhraten. Rokote ei voi eikä saa olla hintana sille, että säilyttää työnsä ja toimeentulonsa.”

Artikkelikuva sote-alan työntekijöiden #RIPsote hautakynttilä-mielenilmauksesta, joka ei koronatukimediaa kiinnostanut uutisaiheena. Paikalla olleen yksityiskokoelmasta.

Tämän kuvan alt-attribuutti on tyhjä; Tiedoston nimi on kuva-4.png
Age Group = ikäryhmä. Infection Fatality Rate (IFR) = infektio-/tartuntakuolleisuus.
Survival Rate = selviytymisaste

29 comments

 1. ”[…]Tutkimusartikkelissa nostetaan esille kolme toimenpidettä organisaatioiden resilienssin kehittämiseksi. Ensiksi, epävarmassa ja kompleksisessa tilanteessa on tarpeellista ”keskeyttää tilanne” ja arvioida, mitä itse asiassa ollaan tekemässä (sen sijaan, että mitä oletetaan tapahtuvan). Tällöin kyetään paremmin muodostamaan kokonaistilannearvio ja eri vaikuttavat tekijät. Toiseksi, oleellista on luoda järjestystä kaaokseen ja nopeastikin muuttaa esimerkiksi toimintamalleja ja resurssien suuntaamista.
  Kolmanneksi, tunteisiin on kiinnitettävä erityinen huomio ja myös kiinnityttävä toiminnassa niihin.[..]”

  Covid-19 Tutkimuskatsaus. Valtioneuvoston julkaisuja 3/2020,. s. 50
  https://t.co/VX0AaRGdzA

  Tykkää

  • Aiheeseen liittyy:

   Lakimies Onni Rostila: HALLITUKSEN PAKKOKEINOT – hoitajien pakotus, isot riskit, pieni hyöty? | Asian oikea laita | Jakso 8

   Tykkää

 2. Kiuruhan on jo kutsumassa eläkkeellä olevat hoitajat töihin, kun samaan aikaan ajaa täysin älyttömillä passeilla hoitajia pois töistä.
  Niin käsittämätöntä tää touhu ihan kaikessa.
  Maailmalla on kyllä joku koronaa pahempi aivoihin vaikuttava pandemia menossa.

  Liked by 2 people

 3. Täyttä kuraa. Ei ole mitään koronaa ainoastaan juutalainen vapaamuurari huijaus. Miksi luulette että juutalaiset on karkoitettu 109 eri maasta! Voisiko tämä söyrinki antaa vastauksen!

  Liked by 1 henkilö

 4. Ilman palkkaa jäävän henkilön elämä hajoaa. Kun säästöt on syöty, lähtee kännykät, autot ja asunnot. Lopulta tulee nälkäkuolema. Eli valtio vaatii sinua osallistumaan piikityssarjaan ”pelastaakseen” henkesi kuoleman uhalla. Tämä on tietenkin vapaaehtoinen oma valinta, kuten koronatyrannian agentit joka kommenttipalstalla toistelee.

  Kun valtio alkaa murhaamaan kansalaisia, syntyy yhtäläinen oikeus voimankäyttöön oman elämän suojaamiseksi.

  Tykkää

  • Tuohan on lomautus, joka hoitajille tehtäisiin. Lomautus on laiton jos työtä on tarjolla, ja eihän näiden työ lopu vaan päinvastoin lisääntyy piikkihaittojen lisääntyessä. Mutta lomautusraha pitäisi kuitenkin saada. Ja sitten rikosilmoitus työnantajasta.

   Lakko on hyvä keino vastustaa tätä passia, koko hoitoala lakkoon, tarvittaessa tukilakkoja muilta liitoilta, ainakin STTK ja SAK vastustavat passeja., . Toinen vaihtoehto ilmoittaa että kaikki irtisanoutuvat, se esti piikkipassit Kanadassa. USA:ssa Bidenin rokotepakot ovat kaatuneet oikeudessa yksi toisensa perään. Myös Belgiassa äskettäin.

   Kärnälle, kiurulle ja mariinille pitäisi kirjoittaa M1 lähete, sen verran sekopäisiltä kuulostaa puheet. Sinne muutamaksi kuukaudeksi jäähylle itselleen ja muille vaarallisina.

   Liked by 3 people

 5. Tämä loputon koronatarina hämmästyttää päivä päivältä enemmän. Kohta kaksi vuotta on ollut ykkösuutinen asia, jota me tavalliset ihmiset emme olisi edes huomanneet, ellei olisi näitä maskeja sun muita rajoituksia ja päivä päivältä epäuskottavampaa ja viihteellisempää propagandaa (kuten tulevat Norjan tartuntaluvut). Suurin osa näistä koronoista lienee ollut ”lieviä flunssan oireita”, kuten kansanedustajat ja ministerit ovat kuvailleet viime päivinä tätä kamalaa tautiaan. Tuon loputtoman rokottamisen tärkein tavoite on ilman muuta siirtää useita miljardeja valtion rahoja lääketeollisuudelle. Ja hätäjarrut, joita media huutaa joka päivä, siirtäisivät rahaa muillekin suuryrityksille. A. Stubb oli kerran Puoli seitsemän-ohjelmassa ja kertoili, että he siellä EU-yliopistossa yrittävät saada suuryritysten valtaa kasvatettua ja valtioiden asemaa heikennettyä. HS:ssa oli silloin uutinen, jossa kerrottiin, että A.Stubb on nimitetty EU-yliopiston professoriksi ja hän johtaa transnationalistista osastoa. Siellä riittää varmasti nyt riemua, kun alkaa tapahtua. Kukahan tuon Firenzessä olevan EU-yliopiston toiminnan rahoittaa, EUko?

  Liked by 1 henkilö

  • Norjan tulevat tartuntaluvut näyttivät siltä, että ne on laskenut se THL:n henkilö, joka laski Suomen tulevat tartuntaluvut ennen kunnallisvaaleja 😀

   Yliopistojen toimintarahoitus taitaa nykyään pääasiassa tulla suuryrityksiltä.

   Tykkää

 6. suomessa on turhuuksien toimisto ” yhdenvertaisuus valtuutettu” mutta näyttää toimistossa olevan kiireellisempiä asioita…? jos korona ei kuulu sinne, nin minne se kuuluu?

  Liked by 1 henkilö

 7. Japani 64 tartuntaa, Indonesia 106 eilen. Suomessa vastaava luku populaatioon suhteutettuna olisi 3 tartuntaa.

  Niin kauan kuin tämä vaietaan, eikä oteta ko maiden toimintatapoja käyttöön, elämme rikollisessa valheessa.

  Tiedän, että sitten kun tämä hulluus on ohi, rikokseen osalliset saavat mahdollisimman pitkät tuomiot. Min 10 vuotta. Tässä on nimittäin kyseessä monta rikosta

  – rikos perustuslakia vastaan
  – talousrikos
  – henkirikos
  jne

  Sitten kun valta vaihtuu, tulevat saamaan tuomionsa. Nåin tapahtuu.

  Nyt on aika dokumentoida rikokset, jotta kaikki osalliset saadaan tuomiolle.

  Liked by 1 henkilö

  • Vallan vaihtuminen tarkoittaisi vallankumousta tai -kaappausta. Se saattaisi tapahtua suuren kriisin (kuplatalouden romahtaminen, jätti-inflaatio, suursota tms.) myötävaikutuksella. Mutta mikäli vallanpitäjät onnistuvat pitämään elämänmenon joten kuten raiteillaan, myös valta voi säilyä edelleen näiden käsissä.

   Tykkää

   • autetaan hiukan nukkuvia,kun kerrotaan ”päivän harhautus” yleltä.eli kertovat usa:ssa kuolleen jo yli 800 000 koronaan,ja suurin osa heistä rokottamattomia….jos jätetään itse luku omaan arvoonsa,niin se harhautus on siinä,että eikös niitä kuolemia jo ennen ”rokotuksia” kerrottu tapahtuneen n. 500 000,ja täten ”uutinen” on tarkoituksellisesti hämäävä,ja yritetään esittää todistavan jotain.
    vaikkakaan ei suoranaisesti valehdella.niin yhtä hyvin voisivat kertoa vaikka,että suurin osa yli 20 vuotiaista on syntynyt ennen vuotta 2000,josta pitäisi voida ”päätellä”,että ennen vuotta 2000 syntyneet terveempiä

    Tykkää

   • Lisätään vielä, että rokotettu on rokottamaton 21 päivää rokotuksen jälkeen, ja rokottamaton 7 vrk kakkospiikin jälkeen.

    Tykkää

 8. SOTE uudistus 2.0 = Aamulla työntekijä poimii ruskean kirjekuoren ja varmistaa työnantajan nuhteettomuuden laskemalla rahat. Tämän jälkeen onkin hyvä siirtyä päivän töihin, kun palkka on ennakkoon maksettu. Välillä syntynee paikallistason ristiriitoja työnantajan yrittäessä ujuttaa verottajan palveluita mukaan ostaessaan työaikaa, mutta tyylikkäällä ”Soita, kun sulla on mun rahat” politiikalla henkilöstö voi säästää myös hermojaan.

  Tykkää

 9. Yleislakko ryhmässä 5300 osallistujaa. Osa varmasti pelkkiä häiriköitä, mutta osa alkanut jo irtisanoutua omasta passia puoltavasta ammattiliitostaan. Uutismedia ei tule tarttumaan aiheeseen, koska agenda. Yhteiskunnallisista asioista tiedottaminen ei ole enää uutisten tehtävä. Tilalle on tullut propaganda ja lääketieteellisten faktojen ovela kiertely. Tällä strstegialla voidaan jatkaa pelottelua loputtomasti. Ihmiset alkavat jo Suomessakin perustaa passittomien yhteisöjä, kuten muuallakin maailmassa. Hyvä niin. Seuraava vaihe Suomessakin on sakottaminen. Enemmistö kuvittelee vieläkin, että ei meillä täällä Suomessa sellaista tulla ehdottamaan. Katsotaanpa kesäkuussa, kun taas muovaillaan lakeja covid-rokotusten jatkuvuuden tukemiseksi. Pfizer&WHO jne. sanelee lainsäädännön. Uskomatontahan se on.

  Tykkää

  • Ei päästä edes kesäkuulle, sale ja kiuru allekirjoittivat lain joka tulee voimaan 31.1.22 ja sen jälkeen on mahdollista antaa uhkasakkoja niille jotka kieltäytyvät osallistumasta kliiniseen lääketieteelliseen kokeeseen.

   Kaikkia lakejahan se rikkoo, joten sakot pitää riitauttaa.

   Kannattaa siirtyä liittoon joka vastustaa passeja, ainakin STTK ja SAK vastustavat. Jos super ja tehy vievät työntekijänsä teuraalle niin ero liitosta välittömästi.

   Liked by 1 henkilö

   • Tänään (19.01.22) Ylen teksti TV sivu 513… ”Oulussa peruttu satoja bussivuoroja ja sen takia kaupunki vaatii kuljettajien terveystietoja – lain mukaan ulkopuolisilla ei ole niihin oikeutta”… uutinen jatkuu vielä, mutta pääasia tuossa. Bussikuskeja sairaslomalla ja karanteenissa.

    Tykkää

 10. Maailmassa, jota hallitsee joukkoharha, todella järkevät ihmiset näyttävät hylkiöiltä

  Elämme maailmassa, jossa massat ovat harhaanjohdettuja. Heitä on manipuloitu suunnitellulla mediahysterialla uskomaan näkymättömään ”pandemiaan”, joka tappaa heidät, jos he eivät noudata ohjeita.

  Jokainen, joka luottaa valtamediaan, on sekä harhaanjohtava että herkkäuskoinen
  Jokainen, joka edelleen uskoo valtamedian uskottavuuteen, on harhaanjohtava (ja herkkäuskoinen). Jokainen, joka uskoo, että CDC:llä tai FDA:lla on ”tieteellinen auktoriteetti”, on joko tyhmä tai elää satumaailmassa. Olemme kaikki oppineet viimeisen kahden vuoden aikana – tai meidän olisi pitänyt oppia, jos olisimme kiinnittäneet huomiota – että kun sillä on eniten merkitystä, jokainen valtavirran instituutio pettää sinut tarkoituksella, vaikka tällainen petos johtaisi viattomien ihmishenkien menetykseen.

  Kaiken tämän takia yhteiskunnassamme on helppo tunnistaa herkkäuskoiset, harhaanjohdetut ihmiset: he ovat niitä, jotka edelleen käyttävät naamioita! He katsovat edelleen CNN-kanavaa, pedofiiliverkostoa. He ovat edelleen jonossa tehosterokotuksiin ja kertovat jotenkin itselleen, että he tarvitsevat tehosteita siksi, että kaikki aiemmat piikit ovat epäonnistuneet, mutta tämä tehoste toimii taianomaisesti, vaikka se on sama piikki täsmälleen samalta yhtiöltä. Miksi?

  Vastaus on tietysti, koska he ovat mielisairaita, harhaanjohdettuja hulluja. Ja luonnollisen valinnan lakien mukaan he ovat vähitellen poistamassa itsensä ihmisen geenipoolista rokoteavusteisella itsemurhalla, mikä saattaa olla yksi harvoista hopeareunuksista tässä koko sotkussa. Ilmoittautuminen piikkiproteiinin väestönpoistoinjektioihin on todellakin eräänlainen globaali älykkyysosamäärä -testi, ja miljardit ihmiset epäonnistuvat siinä… kohtalokkain seurauksin seuraavan kymmenen vuoden aikana.

  https://www.naturalnews.com/2021-12-14-in-a-world-dominated-by-mass-delusion-the-truly-sane-seem-like-outcasts.html

  Tykkää

 11. Pysykää vain kovana kaikki hoitajat ja kaikki muutkin terveydenhoitoalalla olevat. Teitä geenimyrkyttämättömiä tarvitaan vielä rajusti. Itse en enään suostu menemään myrkkypuoskarin vastaanotolle mistään hinnasta.

  Tykkää

  • Nyt kaikki sote-alan työntekijät. Pitäkää nyt kaikki pitämättömät sairaslomat ja takaisin työmaalle vasta ensi vuoden puolella. Sitten jos Joulun jälkeen työnantaja vaatii lainvastaisia asioita niin pyydä ne vaatimukset kirjallisena allekirjoitettuna paperilla ja köh köh flunssaoireiden vuoksi uusi saikku. Muutaman viikon päästä jos työnantajalla vielä vaatimuksia niin pyydä allekirjoittamaan paperi, joka velvoittaa työnantajan korvaamaan mahdolliset haittavaikutukset. Mielellään isot vaatimukset, jotta venyvissä neuvotteluissa voitat aikaa.

   On turha kuvitella että tilanne palaisi ennalledn. Siksi kannattaa ottaa kaikki ”ilo” irti viimeisistä työpäivistäsi.

   Tykkää

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s