Valmiuslaki, sota-ajan työkalu: Mitä kaikkea sillä voi tehdä?

Yle uutisoi 12.1.2022 Sanna Marinin (sdp/WEF) hallituksen valmistelevan poikkeusolojen julistamista ja Valmiuslain käyttöönottoa. Ylen tarjoilema selitys poikkeusoloille ja Valmiuslain käyttöönotolle on, että ”sairaanhoidon kantokyky yritetään turvata, jotta sairaalat selviäisivät tulevien viikkojen tautihuipusta.” Tautihuippu tulee, koska rokotteet eivät estä tartuntoja, ja joidenkin onnettomien kohdalla ns. koronarokotteet lisäävät riskejä.

Tarve turvata sairaanhoidon kantokyky syntyy siitä, että sotelaisille Tartuntatautilaissa määrätyn rokotepakon siirtymäaika päättyy tammikuun lopussa. Silloin selviää, kuinka paljon rokottamattomia sote-ammattilaisia jää pois potilas- ja asiakastyöstä, ja tämän takia Valmiuslakia tarvitaan taas.

”Valmiuslailla hoitotakuun aikamääreistä voidaan tilapäisesti luopua ja terveydenhuollon henkilöstöä määrätä töihin. Hallitus ei voi yksin päättää valmiuslaista. Poikkeusolojen toteamiseen tarvitaan sekä presidentti että hallitus. Valmiuslain käyttöönoton ja sen pykälien soveltamisen hyväksyy eduskunta,” Yle kertoo. Valmiuslain käyttäminen edellyttää kuitenkin vankkoja perusteita ja käytännössä sitä, että muita vaihtoehtoja ei ole.

Vaikka Tartuntatautilain pakkopykälät määräävät, että työnantajan on tarjottava rokottamattomalle työntekijälle muuta työtä, sitä ei välttämättä ole järjestettävissä, ja silloin palkanmaksu voidaan keskeyttää. Koska ketään ei voida irtisanoa, Perustuslakivaliokunta päätteli, että toimeentulon menetys ei ole pakottamista vapaaehtoisen koronapiikin ottamiseen, sivuuttaen täysin terveiden rokottamattomien oikeudet.

Marinin hallitus jatkoi edellisten hallitusten luoman kantokyky-ongelman ylläpitämistä, ja ratkoo nyt pahentamaansa tilannetta määräämällä rokotepakon päälle työpakon.

Tehy-blogi ottaa kantaa Valmiuslakiin, joka otettiin käyttöön 13.3.2020, ja taas uudelleen 1.3.2021: hoitajapulan ratkaisemiseksi rahaa toimenpiteisiin ei ole budjetoitu, vaikka aikaa on ollut kaksi vuotta.

Poikkeusolojen määritelmä ei täyty

3 §, Poikkeusolojen määritelmä kertoo, että poikkeusoloja tämän lain mukaan ovat:

1) Suomeen kohdistuva aseellinen tai siihen vakavuudeltaan rinnastettava hyökkäys ja sen välitön jälkitila;

2) Suomeen kohdistuva huomattava aseellisen tai siihen vakavuudeltaan rinnastettavan hyökkäyksen uhka, jonka vaikutusten torjuminen vaatii tämän lain mukaisten toimivaltuuksien välitöntä käyttöön ottamista;

3) väestön toimeentuloon tai maan talouselämän perusteisiin kohdistuva erityisen vakava tapahtuma tai uhka, jonka seurauksena yhteiskunnan toimivuudelle välttämättömät toiminnot olennaisesti vaarantuvat;

4) erityisen vakava suuronnettomuus ja sen välitön jälkitila; sekä

5) vaikutuksiltaan erityisen vakavaa suuronnettomuutta vastaava hyvin laajalle levinnyt vaarallinen tartuntatauti.

Kohta 5, laajalle levinnyt vaarallinen tartuntatauti ei kylläkään tälläkään kertaa kelpaa perusteeksi poikkeusoloille, sillä Sosiaali- ja terveysministeriön omien määritelmien mukaan Suomessa ei ole koko ns. pandemian aikana ollut edes lievää pandemiaa.

Sotelaisiin ollaan soveltamassa 86§ – 88§: Sosiaali- ja terveydenhuollon turvaaminen poikkeusoloissa; 93§, palvelussuhteen ehdoista poikkeaminen ja tietyssä mielessä 95§, työvelvollisuus; 97§, työmääräys sekä 125§, virka-apu.

Se kaikki muu Valmiuslaissa

Valmiuslaki, sota-ajan työkalu, sisältää kuitenkin muutakin, josta on syytä olla tietoinen. Suosittelen, että jokainen lukee sen ajatuksella läpi. En avaa joka pykälää yksityiskohtaisesti vaan hahmottelen yleiskuvaa sekä erinäisiä mahdollisuuksia. Kun Valmiuslaki on käytössä, mikä estää laajentamasta käyttöä?

Raha

Valmiuslain II osa, Toimivaltuudet poikkeusoloissa, koskee rahoitusmarkkinoiden ja vakuutusalan toiminnan turvaamista. 15§, Rahoitus- ja maksuvälineitä koskevat toimet, määrää että

Valmiuslaki

Suomen pankki on euroalueen keskuspankin, EKP:n haarakonttori, ja Suomen raha on euro, joten Valmiuslain voi lukea niinkin, että käyttöönotto mahdollistaisi sen, että kotoutettavat omistukset siirtyvät Suomen pankin kautta EKP:n hallintaan EKP:n määrittelemään valuuttakurssiin.

17§:n kohta 3) määrää, että ”talletuksia, asiakasvaratileille vastaanotettuja varoja, jäsensijoituksia tai muita takaisinmaksettavia varoja koskevien sopimusehtojen estämättä on noudatettava valtioneuvoston asetuksella tarkemmin säädettäviä varojen nostoa koskevia nostettavaa määrää, nostojen ajoitusta ja nostokertoja koskevia ehtoja”, mitä voitaisiin käyttää käteisen käytön säännöstelyyn. Säännöstelyä käyttämällä käteinen saataisiin kerättyä kierrosta, minkä jälkeen ”olisi pakko” siirtyä EU:n haluamaan digitaaliseen euroon, ja sen käyttö taas edellyttää, että ”on pakko” ottaa käyttöön EU:n havittelema globaali digitaalinen identiteetti-todistus; Suomen hallitus on valmistellut sen käyttöönottoa jo jonkin aikaa.

27§ täsmentää, että EKP:ta koskeva käyttöönottoasetus voidaan antaa vain, jos Suomen Pankki ja EKP eivät ole toimintakykyisiä poikkeusolojen vallitessa. FIAT-rahajärjestelmän romahtaminen olisi käyttökelpoinen syy; rahajärjestelmän romauttaminen uuteen siirtymiseksi ei olisi keskuspankeille vaikea järjestettävä. Uutta keskuspankki-rahajärjestelmää (CBDC) ovat EKP:n ohella promotoineet mm. Kansainvälinen valuuttarahasto IMF, Maailmanpankki, BIS, YK ja Maailman talousfoorumi WEF.

Spekuloidaan hetki

Spekuloidaan hetki. Vuonna 2010 kirjoitin US-blogeihin tekstin ”Tiet kaaokseen”, jossa hahmottelin lyhyesti, kuinka luomalla keinotekoisesti ja suunnitelmallisesti kaaosta, voidaan kaapata/keskittää ylin valta itselle. Kaaoksen luomiseen tarvitaan poliittinen, taloudellinen ja sosiaalinen sekasorto. Ne on helppo järjestää poliittisilla päätöksillä.

Jos olisi/on olemassa taustalla toimiva ryhmä, joka tarkoitushakuisesti velkaannuttaa rahanluontioikeuden yksityisille tahoille luovuttaneet valtiot, ja kiristää hallituksia haluamaansa politiikkaan, jonka päämäärä olisi/on globaalin sosiaalisen kontrollin yhteiskunta, poikkeusolojen julistaminen ja Valmiuslain käyttöönotto olisivat yksi välttämätön askel.

Voitaisiin väittää, että ns. pandemia — mielikuvan luominen hätätilasta median avulla riittäisi — oikeuttaa poikkeusolot, joiden takia Valmiuslaki on otettava käyttöön, esimerkiksi terveysturvallisuuden takaamiseksi. Terveysturvallisuuden takaamisen väitettäisiin vaativan koronapassin muuttamista rokotepassiksi (”Kolmella piikillä vapauteen”; ”vapaus” on ehdollinen), joka sitten pitäisi muuttaa digitaaliseksi identiteetiksi, koska ”poikkeusolojen takia kaikkea on säännösteltävä”, eikä säännöstelyä ja pankkitilejä voida valvoa ilman digitaalisen identiteetin käyttöönottoa.

Kohdeyleisö, väestö, pantaisiin maksamaan itse oman vankilansa rakentaminen pelolla ohjaamalla, ja jos se ei riittäisi, säätämällä pakkokeino-lakeja. Painetta voitaisiin lisätä laittamalla valtion taloudellista avustusta saanut media uutisoimaan sodan uhasta; sodan uhka antaa syyn ja oikeutuksen poikkeusolojen jatkamiselle. Demokratiaa leikittäessä mielikuva laillisuudesta on tärkeä.

En väitä, että Valmiuslakia ehdottomasti käytetään koronatoimilla alustetun kaaoksen pahentamiseen, mutta alleviivaan, että Valmiuslaki on työkalu. Se on olemassa ja valmiina käyttöön. Alempana on koottuna lisää Valmiuslain pykäliä, joilla voidaan kiristää suostumusta Suomenkin valmistelemaan digitaaliseen identiteettiin.

Eläkkeet ja vakuutukset

24§ ja 25§ koskevat vakuutuksia ja eläkkeitä. Vakuutuskorvausten maksua voidaan viivyttää ja korvauksena maksettavaa summaa alentaa. Eläkevastuuta voidaan laskea.

Elintarvikkeet, tuotanto ja polttoaineet

29§ – 34§: Lannoitteiden, rehujen, eläinten lääkkeiden ja torjunta-aineiden myynti vain ostoluvallisille. Väestön toimeentulolle välttämättömien kulutushyödykkeiden luovutus kuluttajalle vain ostolupaa vastaan; vähittäiskaupan säännöstely.

Teoliisuustuotannossa metalleja, metalliseoksia, kemikaaleja, lääkeraaka-aineita, elektroniikkakomponentteja, maataloustuotteita, elintarviketeollisuuden käyttämiä tavaroita, energiantuotannon raaka- tai polttoaineita tai muita teollisuustuotannon välttämättömiä materiaaleja tai hyödykkeitä vain siten kuin valtioneuvoston asetuksella säädetään. Ulkomaan kauppa ja maahantuonti vain luvalla.

30§: Polttoaineiden säännöstely. 67§ – 73§ käsittelevät erikseen tieliikennettä ja sitä koskevaa polttoaineiden säännöstelyä.

Näihin saatetaan mennä, koska koronatoimilla on suljettu rajat ja satamat aiheuttaen puutetta eri sektoreilla.

SÄHKÖ ja energia

36§ – 42§: Sähkön käytön rajoittaminen ja kulutuskiintiöt. Kulutuskiintiön ylittävästä sähkön käytöstä on maksettava valtiolle ylitysmaksua. Verkonhaltija voi keskeyttää sähkön jakelun, jos sähkönkulutus ei vähene ja pysy kiintiössä. Kaukolämmön käytön rajoittaminen; valtioneuvosto säätää julkisissa tiloissa sallitun sisälämpotilan.

Lämmityspolttoöljyn ja maakaasun käytön rajoittaminen.

Valmiuslaki kuulostaa vihreän unelman, Marinin hallituksen ”kunnianhimoisen ilmastostrategian” sekä EU:n ilmastotavoitteiden kannalta täydelliselle työkalulle. Nyt kun Venäjän kanssa haastetaan riitaa ynnä hidastetaan Nordstream2-kaasuputken käyttöönottoa, saadaan aikaan energiapula. Suomen energiaomavaraisuudesta (turve) on jo hankkiuduttu eroon. Kotitalouksien omavaraisista lämmönlähteistä (uunit ja takat) halutaan eroon tarjoamalla romutusmaksuja.

”[…] poikkeusoloissa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi päätöksellään velvoittaa maanomistajan, puutavaran tai turpeen omistajan taikka puun hakkuu- tai turpeen otto-oikeuden haltijan luovuttamaan puuta, puutavaraa ja turvetta elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle sekä puolustusvoimille.” (43§)

46§ – 50§: Rakentaminen ja rakennustuotteiden säännöstely

51§ – 55§: Asuntokannan käytön säännöstely, ml. asumaan sijoittaminen

56§ – 59§: Sosiaaliturvaan liittyvät muutokset

”[…] poikkeusoloissa voidaan äitiysavustuksen, tuen kansainvälisen lapseksiottamisen kustannuksiin, elatustuen, lapsilisän, lasten kotihoidon tuen, lasten yksityisen hoidon tuen, asumistuen, työmarkkinatuen, opintorahan, asumislisän, sotilasavustuksen, sotilasvammakorvauksen, kuntoutusetuuden, maahanmuuttajien erityistuen taikka vastaavan muun etuuden sekä toimeentulotuen maksaminen keskeyttää enintään kolmeksi kuukaudeksi tai sitä voidaan lykätä enintään kolmen kuukauden ajan.” tai maksaa enintään 50% alennettuna.

Muuta

62§ mahdollistaa mm. sähköpostiliikenteen estämisen. 63§ mahdollistaa ”muun kuin valtionhallintoon kuuluvan yhteisön luovuttamaan viranomaiselle tai viranomaisen nimeämälle taholle käyttöoikeuden ohjelmistoon, päätelaitteeseen, tietojärjestelmään, radiolähettimeen, varavoimalaitteeseen taikka näiden osiin tai lisävarusteisiin”.

Artikkelikuva via Twitter. Tekijätiedot lisätään, kun saadaan tietää.

16.1.2022 klo 10:12 Alkujaan englanninkielisen kuvan tekijä on Patrick Cross, ja se on julkaistu National Review´issa.

29 comments

  • Olet oikeassa, Riikka, mutta ei ainostaan ”THL:n johtoa ja asiantuntijoita”, vaan KAIKKIA valtamedian ”asiantuntijoita” painostetaan!

   Tykkää

 1. Mistä tämän hetkiset ongelmat voivat olla peräisin?
  En keksi kuin yhden syyn, STM ja THL johto on valittu poliittisin perustein eikä julistamalla virat auki ja valitsemalla pätevimmät ehdokkaista.
  Hyvän ehdokkaan tulee tienkin pitää etusijalla kansalaisten etuja, olla siis jossain mielessä kansallismielisiä. Koska tämä vastoin nykypolitiikkaa, oikein ajattelevia ei ole päässyt virkoihin.

  Tykkää

 2. Voisiko liittyä Valmiuslakiin ja poikkeusolojen julistamiseen? Luxemburgissahan oli belgialaisia poliiseja hakkaamassa koronatoimia vastustavia.

  Tykkää

 3. Periaatteessahan olemme olleet poikkeustilassa/vieraan valtion suoran hyökkäyksen kohteena jo siitä asti kun CIA lennätti kidutuslentoja ympäri maailmaa 9/11 jälkimainingeissa. Silloin lennätettiin kidutuskone myos Suomeen UM Erkki Tuomiojan hyväksymänä. Ehkä pentagonissa jouduttiin vähän stasi-papereitakin rapistelemaan, mutta yhtä kaikki ”jos et ole meidän puolella, olet meitä vastaan” kuului määräys. Halvalla meni itsenäisyyden viimeisetkin rippeet silloin. Joten eiköhän tuo poikkeustilakin meille julisteta sitten aikanaan maamme rajojen ulkopuolelta.

  Tykkää

  • Jos tai kun Suomi liittyy sotilasliitto Natoon, menetetään viimeinenkin ripe itsenäisyydestä, vaikka jäsenyydellä sanotaan puolustettavan sitä. Lähentymistä on koko ajan tapahtunut, mutta meillä sentään on vielä ”uskottava” puolustus, joka on omassa määräysvallassamme eikä alistettuna Nato-USA -operaatioille.

   Tykkää

   • Oman arvioni mukaan Suomi vedetään NATOon EU:n päätöksellä so. EU liittovaltioidaan — Ranska ja Saksa ovat jo ilmoittaneet valmistelevansa asiaa — ja kun liittovaltio on valmis, liittovaltio päättää liittovaltion NATO-jäsenyydestä.

    Toinen vaihtoehto on, että liittovaltio-EU perustaa oman armeijan, joka tekee yhteistyötä NATOn kanssa samaan tapaan kuin EU:n NATO-jäsenmaat ovat jo tehneet.

    Tykkää

   • Puhutte Nato-Venäjä ”kädenväännöstä” siten kun menossa olisi aito valtioiden välinen taistelu. Näin ei ole, tämä näennäinen valtataistelu – kuin myös ”kylmä sota” hoax – on puhdasta valemedian ylläpitämää teatteria, jossa ei ole päätä eikä häntää. Naton (kuten kaikkien sotien olemassaolo) perustuu vastakkainasetteluun ja juuri sen vuoksi valtiot on jaettu puolesta ja vastaan ryhmiin. Suomi, kuten kaikki muutkin HALTUUN OTETUT valtiot, ei päätä omaa Nato-kantaansa, ja mikäli tämä teatteri etenisi niin pitkälle, että Suomen Nato-sopimus kirjoitettaisiin huomenna, Venäjä käsikirjoituksen mukaisesti miehittäisi Suomen tänään. Toisin sanoen, Suomi, tai vaikkapa Venäjä tai sen näennäinen vastustaja USA, ei ole Naton sisä- tai ulkopuolella omasta päätöksestä, vaan oman ”isäntänsä” päätöksestä – sen isännän – joka hallitsee rahaa. Nato ei ole vähimmässäkään määrin rauhanliitto, vaan köyhyyden, verenvuodatuksen ja sotilaallisen jännityksen ylläpitäjä. Tämäkin huijaus on mahdollista siksi, että ihmiskunnan korruptoitunut korkein eliitti – valtion nimestä riippumatta – on kansainvälisten salaseurojen kautta yhteen niitattu.

    Totuus on siis se, että Suomella ei ole ”omaa puolustusta” ja vielä vähemmän ”itsenäisyyttä.” Ihmiskunta on jo yhdistynyt, pitäisihän se meidän jo näistä maailmanlaajuisista feikki viruksista, myrkky-rokotuksista ja mielenosoituksista tajuta!

    Tykkää

 4. Valmiuslain kanssa pritkuttelun tarkoitus on ollut selvästi pehmittää kansa hyväksymään sen käyttö olankohautuksela. Eka kertahan oli monelle aika järkytys ja moni on sanonut, että se oli hetki, jolloin he ryhtyivät ottamaan taudin vakavasti. Tauti itsessään ei siis ollut vakavasti otettava, vaan poliittisen toimen luoma mielikuva oli ratkiseva.

  Koronatyrannian eri vivahteet ovat käyneet yhtä jalkaa niin lännessä, kuin Venäjllä ja Kiinassa. Vaikka koronasulut ja Suomen valmiuslait ovat käyneet yhtä tahtia Ukrainan kriisin kanssa, pistää silti ihmetyttämään onko olemassa joku ylin johtoporras erityisen tärkeitä ihmisiä, joka tanssittaa näitä kaikkia palikoita. Onha sitä esitetty näkemyksiä, että kylmä sotakin oli sisäpiirin luoma rahan ja vallankäytön työkalu.

  Liked by 2 people

 5. Juuri on ilmestynyt kirja : Thomas Röperiltä, J.K. Fischer Verlag :”Inside Corona” – die Pandemie, das Netzwerk, die Hintermänner, die wahren Ziele hinter Covid – 19 ( pandemia, verkosto, taustamiehet / todelliset päämäärät covid – 19 takana ) Kirjoittajalla on ollut Saksassa yhteysmies, herra X, joka on päässyt kiinni eliitin nettiverkkoihin ja lukenut sieltä, kuka puhuu kenenkin kanssa ja missä kokoonnutaan. Mutta me tiedämme jo ennestään nimiä : big pharma, big high tech, military industry, Soros, Gates… – ja Riikka on tuonut kytköksistä esille kaavakuvia.
  Ulospäin vaatimaton kokoontumispaikka kätkee sisälleen valittujen rikkaiden kerhon, joka pelaa ihmiskunnalla. Sanoisin, että heidät tunnistaa nauramisesta.

  Tykkää

 6. Valmiuslakia ollaan pykäämässä juuri nyt, kun neuvottelut tyssäävät suurvaltojen välillä ja natottajat uunottavat täällä tyhmäpäitä, joita maassamme riittää ylintä johtoa myöten. Hurmoksellinen leikki, kaikki on näille vain seksiä, jotka ajavat lännen konflikteja ja sotia. Fallos kun on aivojen ja sydämen paikalla, ei mitään viisasta toimintaa voi odottaa. Se on sitä rappariuskontoa.
  Venäjä on ilmoittanut, mitä se tekee, jos kusi nousee Suomessa päähän.

  Tykkää

 7. WEF:läiset maanpetturiministerit haluavat valmiuslain viedäkseen läpi Great resetin. Tarkoituksella ajoivat terveydenhuollon kriisitilaan, että saavat tekosyyn valmiuslain käyttöönottoon. Sodalla uhkailua myös.

  Vieläköhän koronauskovaiset hurraa kun tajuavat tämän ja joutuvat olemaan jopa 3 kk ilman tuloja:

  ” poikkeusoloissa voidaan äitiysavustuksen, tuen kansainvälisen lapseksiottamisen kustannuksiin, elatustuen, lapsilisän, lasten kotihoidon tuen, lasten yksityisen hoidon tuen, asumistuen, työmarkkinatuen, opintorahan, asumislisän, sotilasavustuksen, sotilasvammakorvauksen, kuntoutusetuuden, maahanmuuttajien erityistuen taikka vastaavan muun etuuden sekä toimeentulotuen maksaminen keskeyttää enintään kolmeksi kuukaudeksi tai sitä voidaan lykätä enintään kolmen kuukauden ajan.” tai maksaa enintään 50% alennettuna.”

  Tykkää

 8. Onneksi Eu-liittovaltio ei tule ihan heti onnistumaan, sillä Ranskan ja Saksan yhteistyö ei onnistu ennenkuin jompi kumpi on toisen niskan päällä. Kokemusperäisesti voin sanoa, että silloin kun Saksalainen joustavuus kohtaa Ranskalaisen pitkäjänteisyyden niin ei mitään valmista saada aikaan missään asiassa.

  Tykkää

   • Toi on kyllä hyvä pointti. Eli kumpikin maa on tasapuolisesti käskyläisenä..aika haastava tilanne. No sit jää enään vaihtoehdoksi, että kun kaikki muutkin asiat menee viimeistään yksilötasolla mönkään, niin menkööt myös se katala WEF hankekin. Eli ne möhlii sen ihan itse jotenkin..toivottavasti ainakin.

    Tykkää

 9. HENRY MAKOW: Rokotetuilla bluetooth tunnukset

  https://circleofthedolphins.wordpress.com/2021/09/16/a-readers-message-to-henry-makow-the-jabbed-are-connected-to-bluetooth-through-their-personal-666-mark-of-the-beast-microchip-certificate-of-vaccination-id-covid-barcode-2/

  ”Nykyään tiedän koska naapurini on kotona, laitteen mac-osoite näyttää laitteen mallin, esim. kännykkä, tabletti, läppäri ja sen merkin, mutta ihmisellä ei tule noita tietoja.

  ”Jokainen älypuhelimen (paitsi iphone) omaava voi nyt nähdä omin silmin, mistä koko C-agendassa on kyse. Jokainen voi tarkistaa tämän itse. Jopa rokotetut ei-uskovat voivat mennä metsään tai muualle, missä he ovat yksin, ja kokeilla sitä. Sama numero, jonka he näkevät aina näytöllään riippumatta siitä, milloin he katsovat sitä, on heidän oma pedonmerkkinsä.

  Näyttää siltä, ​​​​että tptb loi tämän koko Covid-skenaarion muun muassa saadakseen kaikki ruiskutettua grafeenioksidia sisältävällä pistoksella, joka kerääntyy (tämä kyky on yksi grafeenioksidien ominaisuuksista) kehossa jonkinlaiseen keinotekoiseen hermostoon, joka yhdistää henkilö älyverkkoon joko suoraan 5G:n tai henkilön älypuhelimen kautta.

  Syy, miksi tämä toimii joissakin puhelimissa, mutta ei kaikissa: Nämä BT-signaalit ovat Bluetooth LE:tä, eivät tavallista Bluetoothia. Bluetooth LE = Low Energy, käytetään yleisesti majakoissa/fitness trackerissä jne. Uudemmat Android-versiot ja iPhonet eivät ota vastaan yleisiä Bluetooth LE -laitteita.

  Mutta tämä on ohjelmistopohjaista, joten sinun tarvitsee vain asentaa mikä tahansa ilmainen ”Bluetooth LE Scanner” tai jopa useimmat kolmannen osapuolen ”Bluetooth Scanner” -sovellukset toimivat. Olen kokeillut noin kuutta sovellusta, ne kaikki poimivat MAC-osoitteet vaxxed-henkilöiltä. Uskon, että jokainen rokotus luo uuden MAC-koodin. . . joten double-vaxxed ihmiset luovat kaksi MAC-osoitetta.”

  Sitten vain lataamaan BLE-appi ja testailemaan löytyykö rokotettujen koodit. Kaikki apit eivät toimi hyvin, jos ei näy niin kannattaa ladata toinen appi.

  Tykkää

  • Tuohon viestiini keskustelupalstalla oli tullut vastaus:

   ”Materiaali tai injektoidun grafeenin määrä on assimiloitunut tai löytänyt paikkansa ihmiskehon kudosten joukossa. He tarvitsevat siis enemmän annoksia, jotta DNA:n täydellinen muutos tapahtuisi nopeutetummin eikä solujen normaalin monistumisprosessin avulla.

   Grafeeni ei siis ole hajoamassa, se on vain sitoutunut kudoksiin, ja ihmisille on annettava enemmän, jotta materiaali kyllästyy soluihin.

   Silloin nuorilla ihmisillä on paremmat mahdollisuudet omaksua geneettinen muutos ja tulla kauko-ohjatuiksi, sieluttomiksi biologisiksi roboteiksi. Kun taas vanhemmat ja heikommat ihmiset tai ne, joilla on geneettisiä tai fyysisiä ongelmia, on määrä tuhota.

   Näin suodatetaan se biologiatyyppi tai ihmisen geneettinen muunnos, joka voi omaksua transhumanistisen muutoksen. Heidät suodatetaan muusta ihmis väestöstä.

   Toisin sanoen rokotteiden tarkoituksena on löytää ne, joilla on tiettyjä geneettisiä ominaisuuksia, jotka ovat hyödyllisiä valvojille Ja tekevät ihmisistä heidän hybridejään ja heidän kontrollinsa alaisuuteensa.

   Se on suodatusjärjestelmä, jonka tarkoituksena on tuhota ja poistaa Maasta niin sanottujen positiivisten rotujen tähtisiemeniä. Ja jättää jäljelle vain ”ihmis”-osat, jotka ovat geneettisesti virittyneitä niihin.

   On vastuutonta sanoa, että keho eliminoi grafeenia. En epäile, etteikö se eliminoisi sitä jossain määrin, keho yrittää tehdä niin alusta alkaen, ja kyllä, osa eliminoidaan, mutta ei kaikkea, ja jäljelle jää se, mikä on jo sopeutunut ja tullut soluihin. Ja se ylijäämä, jonka elimistö havaitsisi eliminoivan, on se, joka on jo tehnyt tehtävänsä.”

   Tykkää

   • Ja toinen vastaus:

    ”EMP
    nanoteknologia deaktivoitui vain pulssin syntyessä, ja sen uudelleenaktivoituminen tapahtui lähes välittömästi, puhun sekunneista.
    Ei toimi

    Se, mitä tutkimme, oli niiden lamauttaminen kääntämällä juuri niiden ulostulotaajuus, jolla ne kommunikoivat 5G-mikroaaltoverkkojen ja vastaavien kanssa, käyttäen tuhoavien taajuuksien periaatetta.
    Tuloksena oli, että kun näitä käytetään, nanografeenin ja 5G:n välinen viestintä väheni loogisesti nollaan ja alkoi uudelleen, kun kyseinen taajuus poistettiin.
    Ei toimi

    Grafeeni ei lataudu minkään sähkömagneettisen kentän energialla, mutta se aktivoituu tällaisen sähkömagneettisen viestintäkentän signaalin läsnä ollessa. Tämä johtuu siitä, että nanografeeni käyttää tai saa virtaa rokotetun henkilön biosähkökentästä.

    Koodinumero
    Kuten kännykän tunnus. Tämä ei ole vain kuin auton rekisterikilpi digitaalisessa muodossa, joka tunnistaa rokotetut ihmiset, vaan se on myös todiste nanografeenin lähettämisestä sähkömagneettisen viestintäkentän avulla.
    lähetystesti, joka on verrattavissa siihen, että televisiolähetystoiminnan harjoittaja lähettää väripalkkikuvan, jonka tarkoituksena on lähettää hieman myöhemmin monimutkaisempi kuva tai ohjelma. Kyseessä on ”käyttövalmis järjestelmä”. Nanografeeni lähettää paljon enemmän tietoa ja yksityiskohtia, kun se on täysin toimintakunnossa.
    TV-asemat lähettivät ennen signaalin värillisinä palkkeina ennen lähetyksensä ja säännöllisen ohjelmistonsa aloittamista. Kuten 70- ja 80-luvuilla. Se on ”järjestelmä valmis”, jonka grafeeni lähettää antaakseen sähkömagneettisen kentän tietää, että se on valmis vastaanottamaan ohjeita.

    Se on kiinteä numero, mutta nanografeenin tiedonsiirto on monimutkaista ja dynaamista, kun se aktivoidaan kentän kanssa.

    Nyt niitä siis viritetään nähdäkseen, miten tämä tunnistusjärjestelmä toimii

    Tiedonsiirtomahdollisuudet

    Rokotteen tunnisteen, sen maantieteellisen sijainnin, sen biolääketieteelliset tiedot yksityiskohtaisesti, ympäristön mikrofonitoiminnot (teoriassa myös videon), niiden geneettisten muutosprosessien tilan, joita nanografeeni suorittaa rokotteen solujen sisällä, ja minkä tahansa muun kaksisuuntaisen järjestelmän, joka vastaanottaa ja lähettää.

    Esimerkkinä tästä ovat synteettisen telepatian lähetykset, joita on kahdenlaisia: avointa, jossa kohde ymmärtää ja havaitsee sen, esimerkiksi ”jumalan ääni”, ja käyttäytymisen muuttamista ja hallintaa kokonaisvaltaisella tasolla, jossa kohdetta ohjataan ajattelussaan, reagoinnissaan, ulkoisen ärsykkeen edessä ja jopa siinä, mitä hänen pitäisi ajatella.

    Tämä ei ole riippuvainen ainoastaan nanografeenista, eikä se ole millään tavalla liioittelua, sillä tätä teknologiaa on jo käytetty ilman, että sitä olisi tarvinnut rokottaa.

    Esimerkkinä tästä on ihmisten käyttäytymisen ja käyttäytymisen muokkaaminen kauko-ohjauksen avulla, jotta katumellakoita voitaisiin vähentää tai lopettaa tai jotta niitä voitaisiin aiheuttaa ohjaajien tahdon mukaan. Mahdollisuudet ovat valtavat.”

    Tykkää

 10. Grafeiini juttu menee meikäläiseltä suurilta osin yli hilseen. Jotain 5G:ssä mättää, veli-venäläinen ei halua rajalle. Ja USAssa lentäjät ei tykkää. Siis siitä voi päätellä että se vaikuttaa joihinkin asioihin.
  Kännykät yleensä, Silicon valley, missä asuu (kuulemma) parempaa väkeä ja ovat perillä kännykkä säteilystä, ei lapset käytä kännyköitä. Muualla nähtävästi vaarattomia.
  Oon itse kerran pistänyt (n.10 v.sitten) 2-3 tunniksi kännykän folion sisään. (Halusin suojata epämiellyttäviltä tuoksuilta.) Seuraus, että kännykkä ei pelittänyt, meni sama aika, 2-3 tuntia, että taas oli normaali tilassa.
  (Joten, en tosin itse ole vielä kokeillut, foliohattu päähän, säilyypähän nuppi.)

  Tykkää

  • Tuo on tosi käsittääkseni, folio suojaa säteilyltä. Follareiksi meitä haukkuvat k-piikitetyt joutuvat itse pukeutumaan kokovartalofolioon jos eivät halua tulla kauko-ohjatuiksi.

   Tykkää

 11. Nato kanta kielteinen aiemmin ja nyt. Perustelen sitä sillä etten halua jälkikasvun joutuvan sotimaan toisten sotia. Onhan suomalaisia aikojen saatossa viety sotimaan pitkin Eurooppaa (ja Aasiaakin).

  Tykkää

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s