Lääkärit vastustavat koronarokotusten laajentamista 12-15 vuotiaisiin

Pelastetaan Lapset  -lääkäriryhmä on Suomen sosiaali- ja terveysministeriön pyynnöstä antanut lausunnon 12–15-vuotiaiden koronarokotuksista.
Lausunto on kielteinen ja sen taustalla ovat Covid-19 -taudin vaarattomuus lapsille, jo olemassa olevat turvalliset lääkkeet sekä tieteellisen näytön puute geeniteknologisten injektioiden turvallisuudesta. Lisäksi lääkäriryhmä haastaa Fimean ja THL:n asiantuntijat julkiseen tieteelliseen keskusteluun aiheesta.

Sosiaali- ja terveysministeriö pyysi lausuntoja siitä, pitäisikö Valtioneuvoston asetusta muuttaa covid-19-rokotusten laajentamiseksi 12–15-vuotiaisiin. Pelastetaan Lapset -kampanjan lääkäriryhmä vastasi lausuntopyyntöön 29.7.2021 päätyen selkeään kielteiseen arvioon. Lausunnon on allekirjoittanut yli 20 eri erikoisalan lääkäriä, joiden joukossa on korkeamman akateemisen tutkinnon suorittaneita tohtoreita ja dosentteja.

Lukuisia perusteita nuorten koronarokotuskiellolle

Käytettävissä olevan tiedon perusteella geeniteknologiaan perustuvien, ehdollisen myyntiluvan saaneiden injektioiden – joita nimitetään harhaanjohtavasti ”rokotteiksi” – haitat ovat niiden hyötyjä suuremmat.
Terveiden lasten ja nuorten riski sairastua vakavaan SARS-CoV-2-viruksen aiheuttamaan infektioon on vähäinen, ja kuolleisuus COVID-19-tautiin on väestötasolla osoittautunut meillä Suomessa ja muualla maailmassa erittäin pieneksi.
Koronarokotteista viranomaisille raportoidut määriltään ennätysmäiset vakavat haittailmoitukset ja kuolemaan johtaneet tapaukset kertovat kiireellä kyhättyjen injektioiden vakavista riskeistä.
COVID-19 taudin ennaltaehkäisyyn ja hoitoon on lisäksi olemassa jo tehokkaita ja turvallisia vaihtoehtoja, kuten vuosikymmeniä käytössä olleet ivermektiini, hydroksiklorokiini, C-vitamiini ja D-vitamiini. Senkään vuoksi ”rokotteille” ei olisi saanut antaa ehdollista myyntilupaa.

Lääkäriryhmä julistaa julkisen tiedekeskustelun 

STM:n lausunnon tueksi lääkäriryhmä on tehnyt laajan kysymyskirjeen Fimealle ja THL:lle. Kirje sisältää tieteellisten tutkimusten lisäksi lukuisia vaikeita ja tähän asti sivuutettuja kysymyksiä koronaan ja rokotteisiin liittyen.
Lääkärit odottavat saavansa viranomaisilta tieteellisesti perustellut vastaukset, jotka on sitten luvattu julkaista www.pelastetaanlapset.fi -sivustolla. Julkisuudessa on kerrottu lasten koronarokotusten laajasta kannatuksesta, mutta lääkärit muistuttavat, että tiede ei ole demokratiaa ja vain faktat ratkaisevat.
Pelastetaan Lapset -lääkäriryhmä on päättänyt haastaa kaikki geeniteknologisia injektioita puoltavat asiantuntijat julkiseen keskusteluun aiheesta. Suomessa tarvitaan tiedepohjaista debattia, jossa molemmat näkökulmat pääsevät esille.

Lääketieteen etiikkaa rikotaan rajusti

Pelastetaan lapset -kampanjan lääkärit ja asiantuntijat haluavat muistuttaa kaikkia Suomen kansalaisia tällä esiintulollaan vahvan tieteellisen näytön merkityksestä.
Viranomaiset, lääkärit ja muut terveydenhuollon ammattilaiset toimivat vastoin lääketieteellisestä tutkimuksesta säädettyä lakia ja Maailman Lääkäriliiton hyväksymiä Helsingin julistuksen mukaisia eettisiä ohjeita suositellessaan koronarokotteita kaikille lapsille ja nuorille ilman vankkoja tieteellisiä perusteita. He eivät myöskään noudata Toisen Maailmansodan jälkeen vuonna 1947 vahvistettuja Nürnbergin säännöstössä annettuja normeja, joiden tarkoituksena on estää, etteivät Natsi-Saksan aikaiset ihmiskokeet enää koskaan uusiutuisi.

(Liitteenä:   Vastaus STM:n lausuntopyyntöön ja Kirje Fimeaan ja THL:n)

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:

info@pelastetaanlapset.fi

Lausunto Sosiaali- ja terveysministeriölle

Sosiaali- ja terveysministeriö
PL 33
00023 VALTIONEUVOSTO
kirjaamo@stm.fi

Asia: COVID-19-rokotusten antaminen jatkossa myös 12-15-vuotiaille, asianumero VN/18466/2021
Vastauksena STM:n lausuntopyyntöön esitämme seuraavaa:

Käytettävissä olevan tiedon perusteella geeniteknologiaan perustuvien, ehdollisen myyntiluvan
saaneiden injektioiden, joita nimitetään harhaanjohtavasti ”rokotteiksi”, haitat ovat niiden hyötyjä
suuremmat.

Terveiden lasten ja nuorten riski sairastua vakavaan SARS-CoV-2-viruksen aiheuttamaan infektioon on vähäinen ja kuolleisuus COVID-19-tautiin on väestötasollaosoittautunut meillä ja muualla erittäin pieneksi.

Koronarokotteista viranomaisille raportoidut vakavat haittailmoitukset ja kuolemaan johtaneet tapaukset sekä kirjallisuudesta saatavilla olevat tiedot puhuvat karua kieltä niin Suomessa kuin muualla maailmassa näiden keskeneräisten, kiireellä kehitettyjen rokotteiden turvallisuudesta. Toisaalta taudin ennaltaehkäisyyn ja hoitoon on olemassa vaihtoehtoja eli vanhoja lopullisen hyväksynnän jo vuosikymmeniä sitten saaneita,
myyntiluvallisia ja täten turvallisiksi tiedettyjä lääkkeitä, joiden käytöstä on saatu hyviä kokemuksia
mm. Yhdysvalloissa ja joiden hyödyistä on jo olemassa tutkimusnäyttöä COVID-19 taudin
torjunnassa ja hoidossa.

Edellä esitetyn perusteella:

 • Vastustamme asetuksen muuttamista niin, että geeniteknologiaan perustuvia injektioita
  lähdetään tarjoamaan myös 12-15-vuotiaille nuorille ja
 • esitämme, että alle 12-vuotiailla lapsilla maassamme käynnissä oleva tutkimus keskeytetään välittömästi samoin kuin myös muun väestön altistaminen, heitä mahdollisesti peruuttamattomasti vahingoittaville, kokeellisille injektioille kunnes maamme viranomaiset ovat esittäneet vahvat tieteelliset perusteet heille lähettämiimme kysymyksiin (liitteenä FIMEA:lle ja THL:lle lähetetty kirje) ja kunnes on varmistettu, että rokotettaviksi kutsutuilla kansalaisilla ja tutkimukseen värvätyillä lapsilla vanhempineen on riittävästi tietoa heille tarjotun injektion luonteesta ja turvallisuudesta.

Samoin edellytämme, että koronarokotetuille annetaan rokotustilanteessa tarkka tieto mihin ja miten ilmoitukset rokotteiden haittavaikutuksista tehdään.


Edustamme monen eri erikoisalan lääkäreitä, tohtoreita, dosentteja, muita terveydenhuollon
ammattilaisia ja luonnontieteilijöitä, jotka ovat seuranneet erittäin huolestuneena kansainvälistä
kirjallisuutta sekä viranomaissivustoilta löytyviä tietoja niin meillä kuin muuallakin maailmassa
raportoiduista sadoista tuhansista vakavista haitoista ja tuhansista kuolemaan johtaneista tapauksista.

Tässä yhteydessä on syytä huomioida, että vapaaehtoisuuteen perustuvan spontaaniraportoinnin on arvioitu paljastavan korkeintaan vain 10% kaikista koetuista haitoista. Käytännössä todellisia vakavien haittojen lukumääriä ei tiedä kukaan.

Käsittääksemme näiden kokeellisten geeniteknologiaan perustuvien injektoiden riskit ylittävät niiden hyödyt.


Kerrottakoon, että tämä lausunto ja maamme viranomaisille lähetty sekä tiedoksi asianosaisille
tahoille saatettu kirje julkaistaan Pelastetaan lapset -sivustollamme ja Koronarealistien sivustolla.
Myös saamamme vastaukset tullaan julkaisemaan samoilla foorumeilla. Kirjeenvaihto tullaan
julkaisemaan englannin kielelle käännettynä kansainvälisillä sivustoilla. Nimittäin iso joukko
kansalaisia odottaa saavansa vastauksia näihin suomalaisten lääketurvallisuuden ja terveyden
kannalta kriittisiksi kokemiinsa kysymyksiin.


Me kaikki tämän kirjeen allekirjoittajat uskomme, että meidän yhteisenä tavoitteenamme on löytää
ratkaisu tähän maatamme jo pian kaksi vuotta vaivanneeseen globaaliin pandemiaan, sillä kyse on
kansalaistemme henkeen ja terveyteen liittyvästä turvallisuudesta. Toivomme, että maassamme
voidaan käynnistää tästä asiasta avoin tieteellinen keskustelu ilman pelkoa maalittamisen kohteeksi
joutumisesta tai työpaikan menettämisestä.


Helsingissä 29.7.2021


Kunnioittaen Pelastetaan Lapset -kampanjan puolesta,


LL, FT Erkki Antila
ELL Zibelina Kirsi Armassalo
LL Ville-Veikko Elomaa (el. kirurgia)
LL Nina Kristiina Honkanen (el. psykiatria), EMDR-terapeutti
LL Mare Kaps (el. geriatria)
PhD (terveystaloustiede) Kirsi Kautiainen
LL Tiina Keldrima (el. psykiatria)
LL Mikael Kivivuori
LL Vit Kopecky
HLL Pauli Kossila
LT, dos Mikko Laakso
LL Karin Munsterhjelm ( el. yleislääketiede)
LL Helena Mäkelä
LL Rauli Mäkelä (el. korvataudit)
DI, LL Päivi Mäkeläinen (el. yleislääketiede)
LL Minna Nissilä
LL Liia Ida Nordström (el. psykiatria), psykoterapeutti
HLL Aira Palomäki
LKT, dos (immunologia) Sylvi Silvennoinen-Kassinen (el. kliininen mikrobiologia)
LL Sonja Tuomaala
LL Vaula Tuominen (el. yleislääketiede) MSc Public Health, psykoterapeutti
LKT, dos ( lääket. mikrobiologia) Tamara Tuuminen


Yhteyshenkilö rauli.makela@protonmail.com

Fimealle lähetetty kirje

PelastetaanLapset.fi on lähettänyt myös 29. heinäkuuta 2021 Euroopan lääkevalvontavirasto EMA:n alaiselle Fimealle kirjeen, jossa pyydetään vastauksia kirjeessä esitettyihin kysymyksiin. Kirje on osoitettu Fimean ylijohtaja Eija Pelkoselle, sekä lääketurvallisuusyksikön päällikölle Liisa Näverille, kirjaamonkin kautta niin että vastaanottokuittaus saadaan.

Kirje on mennyt myös THL:n pääjohtaja Markku Tervahaudalle, terveysturvallisuusjohtaja, professori Mika Salmiselle sekä ylilääkäri Hanna Nohynekille, ja kopio Sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhilalle, oikeuskansleri Tuomas Pöystille, oikeusasiamies Petri Jääskeläiselle, oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonille, perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurulle, tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurviselle,
lastentautiopin ja kokeellisen immunologian professori Mika Rämetille kaupallista tukimusta televään Rokotetutkimuskeskukseen sekä Rokotetutkimuskeskuksen ”kotipaikan” Tampereen yliopiston rehtorille Mari Wallisille ja yliopiston hallituksen puheenjohtajalle Ilkka Herlinille.

Kysymykset koskevat kaikkia maassamme käytössä olevia, ehdollisen myyntiluvan saaneita, geeniteknologiaan perustuvia eli täysin uudella toimintaperiaatteella vaikuttavia kokeellisia ”rokotteita”: mRNA-rokotteita (Pfizerin Comirnaty ja Modernan Spikevax (aiemmin COVID-19 Vaccine Moderna)) sekä AstraZenecan adenovirusvektorirokotetta (Vaxzevria), joiden vaikutukset ovat suurelta osin tuntemattomat. Kysymysten perusteluissa viitataan useisiin lääketieteellisissä julkaisuissa julkaistuihin tutkimuksiin ja virallisista lähteistä saataviin tapausselostuksiin.

Erityisesti lasten ja nuorten riski sairastua vakavaan COVID-19-tautiin on pieni kirjallisuudesta löytyvien tietojen perusteella. Maailmanlaajuisesti COVID-19-taudin aiheuttamaksi kuolleisuudeksi on arvioitu 0,68
% (0,53 %–0,82 %)
kaikkien ikäryhmien osalta.

Kysymykset

Vakavien haittojen tunnistaminen on haasteellista johtuen monesta syystä. Kliinisten tutkimusten (käsittäen korkeintaan 20 000 koehenkilöä per tutkimus) tilastollinen voima ei riitä harvinaisten (< 1/10 000) eikä toisaalta monista ajan myötä ilmaantuvista sekoittavista tekijöistä johtuen myöskään pitkäaikaisten haittojen havaitsemiseen.


a) Kuinka suuri määrä kuolemasta kertovia ja muita vakavia haittailmoituksia maassamme tarvitaan ennen kuin Suomen viranomaiset katsovat aiheelliseksi keskeyttää kansalaistemme altistamisen geeniteknologiaan perustuville, kokeellisessa vaiheessa oleville injektiolle?


b) Miten varmistetaan, että geeniteknologiaan perustuvilla injektioilla ei ole pitkäaikaishaittoja?


c) Ovatko geeniteknologiaan perustuvat injektiot vakavampi terveysuhka kansalaisillemme, erityisesti lapsille ja nuorille kuin SARS-CoV-2-virusinfektio?

Geeniteknologiaan perustuvien koronainjektioiden kohdalla on jo tiedossa, että THL:n asettamista kriteereistä täyttyy kolme:

1. haitallisen oireen ja rokotuksen välinen järkevä
ajallinen syy-yhteys

2. rokotteen tiedetään aiheuttaneen aiemmin samanlaisia
haittavaikutuksia

3. muuta todennäköisempää selitystä oireelle ei ole löydetty. Sen sijaan
haittavaikutusten mekanismeille ei kirjallisuudesta löydy yksiselitteistä vastausta.

Olemme tekemisissä injektioihin liittyvien tuotevastuukysymysten kanssa. Tuotevastuu viallisista ja jopa hengenvaaran tai pysyvän vammautumisen aiheuttavista injektioista on niiden valmistajilla, silloin kun he eivät ryhdy tarvittaviin toimenpiteisiin saatuaan tiedon tuotteissa olevista vioista. Rokotevalmistajille myönnetty vastuuvapautus ei koske tietoisesti ja tahallaan aiheutettua vahinkoa, mikä on syytä ymmärtää. Tuotevastuuvahinkojen kannalta jokainen ns. jakeluketjuun kuuluva taho on vastuussa näistä tahallaan aiheutetuista vahingoista.

Siis myös kansalliset viranomaiset. Siksi on erittäin tärkeää, että kansalliset viranomaiset toimivat suoraan injektiovalmistajien kanssa ja saattavat todistettavasti tietoonsa tulleet haittavaikutukset heille tiedoksi, jotta kansalaisille aiheutuvat terveydelliset uhat minimoidaan. Vastuu näistä päätöksistä on kuitenkin aina kansallisilla viranomaisilla niissä tapauksissa, että he jatkavat tietoisesti viallisten ja ihmishengen tai terveyden vaarantavien tuotteiden jakelua. Tästä vastuusta ei mikään taho voi vapautua.

a) Ovatko Suomen viranomaiset vaatineet injektioiden valmistajia selvittämään geeniteknologiaan perustuvista injektioista raportoitujen vakavien haittojen biologisia mekanismeja?

b) Mikäli ovat, niin millä aikataululla ja ovatko injektioiden valmistajat jo käynnistäneet kyseiset tutkimukset ja ryhtyneet muihin tarvittaviin toimenpiteisiin, kuten markkinoilla olevien injektioiden takaisinvetoon ja jos eivät, ovatko Suomen viranomaiset esittäneet näihin toimenpiteisiin liittyvät selvityspyynnöt heille?

c) Mitä Suomen viranomaiset ovat tehneet / aikovat tehdä jatkuvassa kasvussa olevien kuolemantapausten ja muiden vakavien haittojen estämiseksi jatkossa?

(Toim. huom. HE49/ 2021 vp., Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi geenitekniikkalain muuttamisesta, vastaa kysymyksiin epäsuorasti. Sanna Marinin (sdp) hallituksen esityksessä pyritään vapauttamaan valmistajat, päättäjät ja toimeenpaneva porras vastuusta sekä antamaan lupa geeniteknologia-kokeilujen salaamiselle. Jokaisen suomalaisen on syytä lukea ko. asiakirja.)

Nobel-palkinnon v 1993 PCR-menetelmän kehittämisestä saanut biokemisti Kary Mullis on todennut, että PCR-testiä ei ole tarkoitettu akuutin SARS-CoV-2-virusinfektion toteamiseen. Sittemmin riippumattomat tutkijat ovat vahvistaneet, että PCR-menetelmä on epäluotettava.
Testin tarkoitus on pystyä osoittamaan hyvin pieniä määriä etukäteen tiedettyä RNA:a, joten sitä joudutaan monistamaan useita kertoja halutun RNA:n näkyville saamiseksi. Kun näytteen ns. monistussykli on > 35 kertaa (kuten tiettävästi useimmissa EU:n ja USA:n laboratorioissa on), niin silloin 97 % positiivisista
näytteistä on ns. vääriä positiivisia. Tämä tarkoittaa, että positiivisen testituloksen saaneista henkilöistä vain pienellä 3 prosentin osalla on oikeasti SARS-CoV-2:n aiheuttama infektio.


a) Oletteko tietoisia PCR-testin epäluotettavuudesta kirjallisuudessa esitetyistä epäilyistä? Onko meillä käytössä oleva PCR-testimenetelmä luotettava?

b) Onko monistussyklien lukumäärä Suomen laboratorioissa >35?

c) Mikäli Suomen laboratoriossa käytetään PCR-testauksessa 25-30 tai > 35 monistussykliä niin varmistetaanko positiiviset PCR-testitulokset jollain toisella menetelmällä (esim. sekvensoinnilla)? Ellei niin miksi ei?

d) Onko monistussyklien määrää muutettu pandemian alettua tai sen aikana? Mikäli on niin miksi? Onko monistussyklien määrä sama kaikissa Suomen laboratorioissa? Ellei ole niin miksi ei ole?

(Toim. huom. THL käyttää 40-45 kierrosta, mikä tekee kaikista tuloksista epäluotettavia.)

Lääketieteellisestä tutkimuksesta säädetään toisen maailmansodan jälkeen annetussa kansainvälisessä ihmiskokeita koskevassa säännöstössä, jonka säätäminen nähtiin välttämättömänä, jotta natsi-Saksan aikaiset ihmiskokeet eivät enää koskaan uusiutuisi. Suomessa on tämän lisäksi oma kansallinen Lääketieteellisestä tutkimuksesta annettu laki.

Nämä säännökset sitovat suomalaisia viranomaisia. Kansallisen lain 6 §:ssä tutkittavan suostumusta koskevasta asiasta todetaan mm. seuraavaa: ”Tutkittavalle on annettava riittävä selvitys hänen
oikeuksistaan, tutkimuksen tarkoituksesta, luonteesta ja siinä käytettävistä menetelmistä.
Hänelle on myös annettava riittävä selvitys mahdollisista riskeistä ja haitoista. Selvitys on annettava siten, että tutkittava pystyy päättämään suostumuksestaan tietoisena tutkimukseen liittyvistä, hänen päätöksentekoonsa vaikuttavista seikoista.

Koska Suomen kansalaisia edellytetään ottamaan kokeellinen, geeniteknologiaan perustuva injektio, niin tulkintamme mukaan rokotettavia pitäisi informoida ”rokotteeksi” nimettyjen, geeniteknologiaan perustuvien injektioiden luonteesta, haitoista sekä riskeistä Nurnbergin säännöstön ja lääketieteellisestä tutkimuksesta säädetyn lain edellyttämällä tavalla.

a) Onko kansalaisten massainjektioita toteuttavia terveydenhuollon ammattilaisia
informoitu todistettavasti geeniteknologiaan perustuvien injektioiden kokeellisesta
luonteesta ja niihin liittyvistä haitoista ja riskeistä tai nyttemmin niistä Suomessa
viranomaisille raportoiduista yli 1600 vakavasta haitasta ja lähes 100 kuolemaan
johtaneesta tapauksesta?


b) Onko kansalaisten injektioita toteuttavia henkilöitä edellytetty kertomaan todistettavasti rokotukseen tuleville henkilöille geeniteknologiaan perustuvien injektoiden kokeellisesta luonteesta sekä niihin liittyvistä haitoista ja riskeistä?

c) Selvitetäänkö alaikäisten tai muuten oikeustoimikelvottomien, mm. vajaamielisten,
huoltajille tai muille edunvalvojille todistettavasti yllä mainitulla tavalla injektioiden
kokeellisuus, haitat ja riskit sekä vaaditaanko heiltä todistettavasti suostumus ennen kuin he altistavat vastuullaan olevat henkilöt kokeellisessa vaiheessa oleville, geeniterapiaan perustuvalle injektiolle?

d) Ellei terveydenhuollon ammattilaisia, rokotettavia henkilöitä ja alaikäisten tai
vajaamielisten omaisia ole todistettavasti informoitu kokeellisten, geeniteknologiaan
perustuvien injektioiden luonteesta, haitoista ja riskeistä ja ellei heiltä ole pyydetty
tietoista suostumusta kirjallisena niin eikö silloin ole toimittu lääketieteellisestä
tutkimuksesta säädetyn lain ja Nurnbergin säännöstön vastaisesti?

STM:llä ja THL:lla on merkittävä rooli tartuntatautien torjunnassa kuten Tartuntatautilain 7 §:ssä todetaan:
”Tartuntatautien torjunnan yleinen suunnittelu, ohjaus ja valvonta kuuluvat sosiaali- ja terveysministeriölle. Ministeriö vastaa valtakunnallisesta terveydenhuollon häiriötilanteisiin tai niiden uhkaan varautumisesta ja näiden tilanteiden johtamisesta.”


”Tartuntatautien torjunnan kansallisena asiantuntijalaitoksena toimii Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, joka tukee asiantuntemuksellaan sosiaali- ja terveysministeriötä ja aluehallintovirastoja, ylläpitää tartuntatautien torjuntaa palvelevia valtakunnallisia epidemiologisia seurantajärjestelmiä sekä ohjaa ja tukee tartuntatautien torjuntatyötä kunnissa, sairaanhoitopiirien kuntayhtymissä ja sosiaalihuollon ja terveydenhuollon
toimintayksiköissä. Laitos tutkii tartuntatauteja, seuraa ja selvittää tartuntatautien ilmaantumista ja esiintymistä, kehittää niiden diagnostiikkaa, seurantaa ja torjuntaa sekä tiedottaa niistä ja antaa väestölle ohjeita tartunnan välttämiseksi ja leviämisen ehkäisemiseksi.”


a) Onko Suomessa harkittu SARS-CoV-2-virusinfektion torjuntaan turvalliseksi
tiedettyjä vaihtoehtoja (ivermektiini, D-vitamiini) kokeellisille,
geeniteknologiaan perustuville ja täten riskeiltään tuntemattomille injektioille?
Jos ei, niin miksi ei?

b) Onko Suomessa laadittu hoitosuunnitelma vakavien SARS-CoV-2-infektioiden
hoitamiseksi myyntiluvallisilla ja turvallisuusprofiileiltaan tunnetuilla
valmisteilla (esim. C-vitamiinilla, hydroksiklorokiinilla ja/tai ivermektiinillä)? Jos
ei, niin miksi ei?

Kommentti:

Suomessa käytössä olevien kokeellisten, testivaiheessa olevien koronainjektioiden pakkausselosteissa kerrotaan:

Pfizer/BioNTech ”Jotkin näistä haittavaikutuksista olivat hieman yleisempiä 12–15-vuotiailla nuorilla kuin aikuisilla.

Moderna ”COVID-19 vaccine Moderna -rokotetta ei suositella alle 18-vuotiaille lapsille ja nuorille.

AstraZeneca ”Vaxzevria -­rokotetta annetaan vähintään 18-vuotiaille aikuisille. Vaxzevria -­rokotetta ei suositella alle 18-vuotiaille lapsille. Vaxzevria ­-rokotteen käytöstä lapsille ja alle 18-vuotiaille nuorille ei tällä hetkellä ole riittävästi tietoja saatavilla.

— Mutta ns. vastuunkantajat haluavat piikittää piltitkin. RS

Lähde:

Pelastetaan Lapset.fi:n lehdistötiedote 2.8.2021 liitteineen

Artikkelikuva via Hippopx (cc) + Piqsels (cc), kuvankäsittely RS

19 comments

 1. Omituista että tärähtäneistö ei pidä Trumpista, mutta on täysin haltioissaan Trumpin käskystä StarTrekista tutun yli valonnopeudella (warp speed – poimuajonopeudella) kehitetyistä kokeellisista geenimanipulaatioinjektioista.. jotka eivät tosin estä sairastumasta tautiin.

  Omituista.. todella omituista.

  Yleensä lääketeollinentuotekehitys kestää vuosikausia.. nyt kun siirryttiin warpspeediin niin tärähtäneistö uskoo geenimanipulaatioon kuin StarTrekin kapteeniin.. tai ihailevat suuresti Trumpia jonka ansiosta saatiin injektiopiikit valmistettua.. yli valon nopeudella.. heh

  Tykkää

 2. Mullisin kuollessa SARS CoV-2 ei ollut virallisesti olemassa, mutta:

  ” According to Mullis himself, PCR cannot be totally and should never be used as a tool in “the diagnosis of infectious diseases.” ” (…)
  https://stateofthenation.co/?p=30880

  *

  On erikoista, että niin harva C19-kriittinenkään taho suuresti korostaa tuota, vaikka PCR-testaaminen ei ole oleellisesti muuttunut Mullisin sen kehitystyön jälkeen. Etenkin nyt kun CDC (7/21) ja FDA (7/21) ovat yksiselitteisesti jättäneet lausunnoissaan mahdolliseksi senkin vaihtoehdon, että jopa enemmistö PCR-testipositiivisista on ollut jokin influenssavirus. Ja WHO (6/21) ja ”Ruotsin THL” jo vuonna 2020 enemmänkin…

  Tykkää

  • Toinen ongelma PCR-testissä on, että mihin verrataan. Monistuskierroksista vaahtoaa kaikki, mutta mistä uniikki referenssigenomin pätkä on saatu SARS Cov-2 erottamiseksi kaikesta muusta proteiinijätteestä.

   Tykkää

  • https://www.naturalnews.com/2021-07-30-cdc-fda-faked-covid-testing-protocol-by-using-human-cells-mixed-with-common-cold-virus.html

   CDC, FDA väärensi ”covid” -testausprotokollan käyttämällä ihmissoluja sekoitettuina flunssaviruksen fragmentteihin … PCR -testit havaitsevat vain flunssan

   Hämmästyttävässä paljastuksessa, jonka Dan Dicks of Press for Truth (Kanada) raportoi ensimmäisen kerran, FDA: n asiakirja myöntää, että CDC ja FDA ovat suunnitelleet valmistaakseen covid-19-testausprotokollan käyttämällä ihmissoluja yhdistettynä flunssaviruksen fragmentteihin, koska niillä ei ollut fyysisiä näytteitä SARS-CoV-2 ”covid” -viruksesta.

   Ilman fyysistä vertailumateriaalia kalibrointiin ja vahvistamiseen, testillä ei ole tieteellistä perustaa fyysisessä todellisuudessa. Ja kaikki tähän protokollaan perustuva PCR -analyysi on täysin petollinen ja merkitsee ihmiset ”positiivisiksi” covidiksi, kun heillä on vain pieniä määriä veressä kiertäviä muiden koronaviruskantojen RNA -fragmentteja.

   TAVALLISIA flunssaviruksia ovat siis testailleet, ja niiden perusteella tehty laittomia sulkuja ja rajoituksia, maskisuosituksia ym.ym. tyranniaa.

   Tykkää

 3. SUOMESSA…Tuhansista vastaavassa asemassa olevista..VAIN 20…Ovat valmiit pistämään Elämäntyönsä vaakalaudalle…Lasten suojelemiseksi…

  Muut…KYLMÄVERISIÄ….Mengeleitä..

  Kuvaavaa että Kyseiset Henkilöt…EIVÄT Luota edes Suomalaiseen sähköpostipalveluun..U$A $aatanan N$Alaatikoista puhumattakaan..

  Tykkää

 4. Rokotuksilla valepandemiasta saadaan aikaan OIKEA PANDEMIA. Kuten olen aiemmin sanonut MIKÄÄN MÄÄRÄ HAITTAVAIKUTUKSIA EI PYSÄYTÄ ROKOTUKSIA. Haittavaikutukset kun ovat TRANSHUMANISTISTEN tavoitteiden ohella koronarokotteiden todellinen päämäärä. Maapallon väkilukua on tarkoitus VÄHENTÄÄ huomattavasti vuoteen 2050 mennessä. On täysin turhaa yrittää vastustaa rokotuksia JÄRKIPERUSTEILLA. Koronahuijauksen takana olevat eliitin PSYKOPAATIT eivät niistä VÄLITÄ tippaakan. Tilanne jatkuu ja pahenee niin kauan kunnes GLOBALISTIT saavat YK:n alaisen MAAILMANHALLITUKSEN kasaan. Pandemiat ja ILMASTOVOUHOTUS jatkuvat siihen saakka.

  Tykkää

  • No varmasti ei järkiperusteet auta, kun niitten omatkin propagandistit hokee pelkästään ristiriitaisia väitteitä tyyliin: ”Rankkasateella on kuiva ilma”

   Tavoitteet on erit ja mikä vaan kelpaa ajanpeluuseen ja hajaannuksen kylvämiseen.

   Tykkää

 5. CDC on juuri julkaissut tieteellisen asiakirjan, joka vahvistaa koko huijauksen.ja järkyttävästi myöntää, että 74% infektioista tapahtui täysin rokotetuilla (kaksinkertainen annos) Eli, rokote on pandemia (selitellään delta-variantilla). Rokote levittää piikkiproteiinia, ja väärennetyt PCR -testit tarjoavat polttoainetta massahysterian jatkamiseksi.

  Click to access CDC-MMWR-Outbreak-Sars-CoV2-Jul-2021.pdf

  Tykkää

 6. ARE PEOPLE DYING MISDIAGNOSED? DR. BRYAN ARDIS, DR. REINER FUELLMICH AND DR. WOLFGANG WODARG

  Uusi koronakomitean istunto, jossa käsitellään mm. tri Faucin hoitomääräyksiä joilla tapettiin ihmisiä remdesiviirillä, kun todettiin ”covid”tartunta. Sekä sitä että FDA tiesi jo viime vuonna mitä kaikkia 110 eri sairautta rokotteilla on tulossa, myös sydänlihastulehdukset vaikka ne tänä kesänä uutisoitiin uutena haittana.

  Jos raskaana oleva nainen ottaa piikin tulee todennäköisesti keskenmeno. Jos sikiö on tyttö, niin tytölle ei kehity munasoluja, jolloin tytärkin steriloituu. Tiedettiin että rokotteet tulevat tappamaan valtavasti ihmisiä, mutta se juuri on tarkoituskin, muuten näitä ei olisi ikinä päästetty edes hätäluvilla käyttöön.

  https://brandnewtube.com/watch/are-people-dying-misdiagnosed-dr-bryan-ardis-dr-reiner-fuellmich-and-dr-wolfgang-wodarg_BSqeH7nhg8I41rM.html

  Tykkää

 7. BILD-lehden anteeksipyyntö lapsille COVID-propagandasta
  Saksalaisen Bild-lehden päätoimittaja on esittänyt anteeksipyyntönsä COVID-propagandasta, jota he ovat olleet lietsomassa lapsia kohtaan 1,5 vuotta kestäneellä PELKO-uutisoinnillaan. Bild-lehden päätoimittaja Julian Reichelt pyysi lapsilta anteeksi tätä heidän omaa valheellista toimintaansa.

  https://rapsodia.fi/bild-lehden-anteeksipyynto-lapsille-covid-propagandasta-2/

  Tykkää

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s