Variantit ja sulkutoimien vaarat


Ovatko ei-farmaseuttiset toimet, mukaan lukien sulkutoimet ja sosiaaliset etäisyydet, mahdollistaneet vaarallisempien virusvariaatioiden menestymisen?

AvoinMedian lukija Juha H. on kääntänyt Jemma Moranin maaliskuussa 2021 ilmestyneen tekstin ”Mutant variations and the danger of lockdowns” suomeksi. Väliotsikointi AvoinMedian.

Juha H.

Aloitimme vuoden 2020 alussa valtakunnallisen epidemiologisen kokeen, jolla yritettiin vähentää uuden SARS-CoV-2-viruksen kuolleisuutta. Kokeilun lähtökohtana oli kokeilla muiden kuin farmaseuttisten toimenpiteiden tehokkuutta ilmassa kulkeutuvan hengitystieviruksen tartuntamäärän ja sitä seuraavien kuolemantapausten suhteen, Moran pohjustaa jatkaen: ”Ihmisestä toiseen tapahtuvan vuorovaikutuksen huomattava väheneminen populaatiossa johtaa infektioiden määrän vähenemiseen ja vähentää virukseen liittyvien kuolemien määrää.”

Hyvä tiede on kysymysten esittämistä

”Tieteellinen yhteisö oli niin varma tästä hypoteesista, että he eivät esittäneet sitä lainkaan hypoteesina. Koetta ei määritelty kokeeksi. Tuloksena saadut tiedot jätettiin myöhemmin huomiotta”, Moran kirjoittaa todeten että ”On helppo ymmärtää miksi. Kun otetaan huomioon perustavanlaatuinen käsityksemme siitä, miten virukset leviävät ihmiseltä toiselle, virusten leviämistä estävien toimenpiteiden pitäisi väistämättä johtaa siihen liittyvän kuolleisuuden vähenemiseen.”

Mutta koska emme ole koskaan tutkineet tätä korrelaatiota reaalimaailmassa,
kenties ’perustavanlaatuisimpaan ymmärryksemme’ perustuvat oletukset eivät riitä, Moran huomauttaa. ”Riippumatta siitä, kuinka varmoja olemme lopputuloksesta, hyvä tiede on kysymysten esittämistä. Jos vastaukset ovat ristiriidassa oletustemme kanssa, näiden vastausten pitäisi saada aikaan muutos ymmärryksessämme. Vuoden kuluttua suuren kokeilun alkamisesta meillä on runsaasti globaalia tietoa johtopäätösten tekemiseksi. Nämä tiedot ovat suurelta osin ristiriidassa alussa tekemämme luottavaisen hypoteesin kanssa, ja siksi ne on jätetty huomiotta. Tutkijat ja poliitikot ovat tarttuneet oljenkorsiin, manipuloineet tietoja tai yksinkertaisesti jättäneet huomiotta todisteet yrittäessään turvata alkuperäisen idean eheyden.”


Moran jatkaa vertaillen Ison-Britannian ja Ruotsin toimia. ”Mutta todisteet ovat selvät. Yhdistynyt kuningaskunta on toteuttanut tiukkoja sulkutoimenpiteitä koko kriisin ajan, sulkenut tuon tuostakin sairaanhoitopalveluja, määrännyt kasvojen peittämisen pakolliseksi, pakottanut pitämään sosiaalista etäisyyttä ja kieltänyt vierailut kotitalouksissa. Ystävillämme Ruotsissa on ollut paljon pehmeämpi sulkutila, vain vanhempien lasten kouluja ja oppilaitoksia on suljettiin, kasvojen peittäminen ei ollut pakollista ja pubit ja ravintolat saivat olla auki kaikkialla. Sekä Iso-Britannia että Ruotsi ovat eläneet SARS-CoV-2:n kanssa melkein vuoden ajan hyvin erilaisilla tuloksilla.”

”Hypoteesimme logiikan mukaan Ruotsissa olisi pitänyt ilmetä paljon enemmän koronavirukseen liittyviä kuolemantapauksia (suhteessa väkilukuun) kuin Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Tosiasiassa Ruotsin kuolleisuus on huomattavasti alhaisempi”, Moran kirjoittaa todeten että ”Pelkästään tämä tieto ei kuitenkaan riitä hypoteesimme kumoamiseksi. Vertaamme loppujen lopuksi vain kahta maata, ja pelissä on monia muita muuttujia, kuten väestötiheys, ilmasto ja väestökehitys. Pelkkä kahden hyvin eri tavalla tilanteeseen suhtautuneen maan tietojen vertaaminen ei riitä vastauksen antamiseen.”

Mutta sen pitäisi riittää oikeuttamaan lisäkysymykset, Moran sanoo ja kysyy ”Onko muiden kuin farmaseuttisten toimenpiteiden ankaruuden ja SARS-CoV-2:n aiheuttaman kuolleisuuden
välillä korrelaatiota? Ehkä paras tietolähde tähän on Yhdysvallat, jossa eri valtiot toteuttivat erilaisia toimenpiteitä.”

KUVAKAAPPAUS 27.9.2021 artikkelista Mutant variations and the danger of lockdowns

Näihin tietoihin liittyy joitain varauksia, Moran huomauttaa ennen kuin käy vertailemaan eri alueita. ”Ensinnäkin New Jersey, jolla on eniten ”Covid kuolemia per miljoona asukasta”; sillä on myös kaikista osavaltioista suurin asukastiheys. Alaskalla on pienin. Se yksinkertainen tosiasia, että punaiset viivat eivät kuvassa kasaudu äärimmäiseksi oikealla, ei osoita sulkutilaa (lockdown) tehottomaksi. Sen lisäksi sulkutilan toteuttaneiden osavaltioiden ja toteuttamatta jättäneiden osavaltioiden keskiarvoissa ei ole tilastollista eroa näissä tiedoissa (keltaiset viivat), joten kukaan ei voi myöskään väittää että sulkutilat lisäävät Covid kuolemantapauksia vain tämän näytön perusteella”, Moran mietiskelee.


”Etelä-Dakota, jossa väestötiheys on hyvin alhainen, näyttää poikkeavan odotetusta trendistä. Johtuuko tämä sulkujen puuttumisesta? Mahdollisesti. Mutta Florida, jossa on hyvin korkea väestötiheys (kahdeksanneksi korkein koko maassa) vaikuttaa olevan paljon oletettua alempana, vaikka sulkutilaa ei ollut. Nebraska ja Wyoming ovat molemmat ylempänä listassa kuin mitä niiden kuuluisi olla, kun taas Utah on hiukan alempana”, Moran poimii esimerkkejä.


”Georgia ja Etelä-Carolina ovat hiukan odotettua alempana, kun taas Iowa ja Pohjois-Dakota ovat merkittävästi korkeammalla. Jos otamme mukaan ilmaston, ja huomioimme keskilämpötilat, silloin voisimme olettaa että Pohjois-Dakotalla olisi likimain korkeimmat kuolleisuuslukemat, kun taas New Jerseyn olettaisi olevan paljon alempana. Monia muuttujia on vaikuttamassa mutta näiden tietojen pitäisi riittää oikeuttamaan kysymys sulkutilojen tehosta – erityisesti ottaen huomioon tällaisten toimenpiteiden korkeat kustannukset”, Moran perustelee.

Evoluutio ja sattumat

Moran ajattelee, että ”Yksi syy, miksi olemme niin haluttomia myöntämään että sulkutiloilla ja muilla ei-farmaseuttisilla toimilla vain vähäinen tai olematon vaikutus SARS-CoV-2 viruksen aiheuttamaan kuolleisuuteen, on se että on vaikea keksiä selitystä asialle. Mutta, sen sijaan että kieltäisimme näytön koska selitys puuttuu, näytön tulisi ohjata meitä tarkastelemaan uudelleen sitä mitä tiedämme ja soveltamaan tietämystämme eri tavalla.”

Moran pitää eräänä mahdollisena selityksenä ei-farmaseuttisten toimien tehottomuudelle piilevän ymmärryksessämme evoluutiosta. Hän kirjoittaa: ”Tiedämme että ihminen kehittyi älykkäämmäksi miljoonien vuosien kuluessa, mutta se ei ollut suunniteltua.
Ihmisillä, jotka sattumalta, satunnaisen geneettisen mutaation myötä, syntyivät isompien aivojen kera, heillä oli etulyöntiasema ja he siten todennäköisemmin selviytyivät ja lisääntyivät” ja syntyi tilanne, jossa älykkäämpi ihmisen ”kanta” dominoi syrjäyttäen muut kannat.”

Mutta laji kehittyy näin vain kun siihen kohdistuu paineita. Ilman ympäristön
haasteita voitettavaksi ei olisi ollut taistelua selviytymisestä eikä älykkäämmillä ihmisen ”kannoilla” olisi ollut mitään etuja. Toisin sanoen, jos elämä maapallolla olisi helppoa, olisimme edelleen apinoita, Moran pohtii.


”Mikroskooppisessa maailmassa geneettiset mutaatiot ovat yleisempiä ja siksi evoluutio tapahtuu niissä nopeammassa tahdissa. Tästä syystä lääkärit eivät mielellään määrää antibiootteja koska niiden ylikäyttö voi johtaa supertaudinaiheuttajien syntyyn.
Joillekin ihmisille tämä ajatus on vaikea hahmottaa. Miksi ja miten bakteerit pystyvät muuntumaan voittaakseen niitä kohtaavat uhat? Nehän eivät kuitenkaan ole tietoisia elämänmuotoja. Ne eivät ymmärrä ympäristöään tai ”päätä” taistella vastaan. Mutta tosiasiassa antibioottien kohtaaminen ei ole se seikka, joka edesauttaa bakteerien muuntumista antibiooteille vastustuskykyisiksi. Näitä mutaatioita tapahtuu joka tapauksessa, itsestään, satunnaisesti. Uusia bakteerien muunnoksia syntyy kaiken aikaa ja jotkut niistä
sattumoisin ovat antibioottiresistenttejä. Näin olisi, vaikka antibiootteja ei olisi olemassakaan”, Moran hahmottelee.

Maailmassa, jossa antibiootteja ei olisi lainkaan, antibiooteille vastustuskykyisillä bakteerimuunnoksilla ei olisi mitään etulyöntiasemaa muihin bakteereihin nähden, Moran kirjoittaa. ”Ne nyt olisivat vain yksi muunnelma. Lyhytikäinen ja harvinainen. Mutta kun kun antibiootit tulevat mukaan kuvioon, antibioottiresistentit bakteerit ovat edullisessa asemassa, joka sallii niiden voimistua, monistua, hallita ja syrjäyttää muita bakteereja. Tämän vuoksi meidän on oltava hyvin varovaisia antibioottien suhteen, ja harkita milloin on asiallista ja tarpeellista käyttää niitä. Antibiootit pelastavat monia, mutta pitkän ajan kuluessa vastuuttomasti käytettynä ne voivat pyyhkiä pois koko lajin.”

Moran ehdottaa kuvittelemaan, että jostain syystä päättäisimme jakaa antibiootteja jokaikiselle yhteiskunnan jäsenelle kerran kuussa ehkäistäksemme kaikki mahdolliset infektiot, ja mitä siitä seuraisi. ”Todennäköisesti näkisimme jyrkän pudotuksen bakteereista johtuvassa kuolleisuudessa, esimerkiksi bakteeriperäisten keuhkokuumeiden kohdalla, mutta vain lyhytaikaisesti. Tartuntakykyiset bakteerit kehittyisivät nopeasti antibiootteja sietäviksi supertaudinaiheuttajiksi, tehden tyhjäksi ennaltaehkäisevät toimenpiteemme ja uhaten jokaisen turvallisuutta maapallolla.”

Pitkän matkan ohjukset

Tässä mielessä viruksilla ja bakteereilla on paljon yhteistä, Moran kirjoittaa jatkaen: ”Kuten bakteeritkin, virukset muuntuvat itsestään ja satunnaisesti, mahdollistaen tuhansien erilaisten varianttien tai mutaatioiden syntymisen yhdestä ja samasta viruskannasta. Useimmat näistä mutaatioista eivät vaikuta siihen kuinka virus ja immuunijärjestelmämme ovat vuorovaikutuksessa eivätkä tuo mitään erityistä etua kyseiselle variantille. Jotkin mutaatiot voivat kuitenkin muuttaa viruksen luonnetta jollakin seuraavista alueista:

• Taudinaiheuttamiskyky: viruksen kyky sairastuttaa meidät vakavasti, johtaen
sairaanhoidon tarpeeseen ja kuolemantapauksiin;
• Tartuttavuus: kuinka helposti virus pystyy siirtymään ihmisestä toiseen;
• Havaittavuus: kuinka helposti virus voidaan havaita tietyillä testimenetelmillä.”


Tällä hetkellä tunnetaan yli 4000 SARS-CoV-2 viruksen varianttia, Moran mainitsee antaen käsitystä mittakaavasta. ”Jotkut näistä viruskannoista aiheuttavat vähemmän tautia kuin alkuperäinen; toiset taas ovat taudinaiheuttamiskykyisempiä. Jotkut ovat tarttuvampia, toiset vähemmän tarttuvia. Toiset voidaan helpommin havaita PCR-testeillä; toiset ovat vaikeammin havaittavia. Kaikki nämä tekijät luovat etuja ja haittoja kyseessä oleville muunnoksille, mutta näiden etujen vaikuttavuus riippuu sen ympäristön paineista, joissa ne esiintyvät. Ei-farmaseuttiset toimet ovat nyt ensimmäistä kertaa muuttaneet dramaattisesti tätä ympäristöä.”


”Minkä tahansa lajin kohdalla mutaatio, joka johtaa lisääntyneeseen voimaan tai älykkyyteen, on
todennäköisesti eduksi ja tulee siten hallitsevaksi kilpailussa ja tulee vallitsevaksi, Moran alleviivaa. Hän kehottaa ymmärtämään, että vihamielisessä ympäristössä näiden mutaatioiden etu korostuu ja etulyöntiaseman mahdollistanut geneettinen muunnelma tulee yhä vallitsevammaksi. ”Näin organismit kehittyvät käsittelemään uhkia. Tartuntakykyisemmällä virusvariantilla on selvä etu vähemmän tartuntakykyiseen verrattuna; mutta jos me luomme painetta virukselle, me annamme noille tartuntakykyisemmille muunnoksille vielä enemmän etua.”


Kuvittele kaksi valtiota jotka ovat sodassa keskenään, Moran ehdottaa. ”Toisella on ohjuksia joiden kantomatka on 4000 kilometriä, kun taas toisen ohjuksilla on vain 3500 kilometrin kantomatka. Jos valtiot ovat vain 3000 km etäisyydellä toisistaan, kummallakaan valtiolla ei ole etulyöntiasemaa. Vaikka toisella onkin pidemmälle yltävät ohjukset, niillä ei ole sen parempaa osumiskykyä kuin toisellakaan.”

”Nyt sovella logiikkaa kahteen virusvarianttiin, joista toinen on tartuntakykyisempi kuin toinen. Ympäristössä jossa on ihmisten kokoontuessa tavanomaisia lähikontakteja, tartuntakykyisemmällä variantilla ei ole kovin erityistä etua muihin variantteihin nähden jolloin on epätodennäköisempää että tartuntakykyisempi pääsisi hallitsevaksi ja syrjäyttäisi vähemmän
tartuntakykyiset kannat. Vähemmän tarttuva kanta löytäisi edelleen kohteitaan, tartuttaisi henkilön, sairastuttaisi heidät ja jättäisi heille (useimmissa tapauksissa) luontaisen immuniteetin, jolloin tarttumiskykyisemmälle variantille jää vähemmän mahdollisia kohteita.”

Kun logiikkaa sovelletaan maailmaan, jossa pidetään turvavälejä, määrätään kaikki pysymään kotona, peitetään kasvot ja estetään kokooontumiset, vaimennetaan epäilemättä virusta, Moran kirjoittaa jatkaen: ”Mutta samalla luodaan tartuntakykyisemmille virusvarianteille etua. Käytännössä siirrämme silloin edellämainitut kaksi sotivaa valtiota kauemmas toisistaan, minkä jälkeen vain pitkän kantomatkan ohjukset yltävät maaliinsa. Yhtäkkiä onkin selvempää kumpi näistä valtioista tulee voittamaan sodan. Tartuntakykyisemmät variantit tulevat hallitsemaan ja syrjäyttämään vähemmän tartuttavat nopeutetussa tahdissa. Tällä tavoin toimien on mahdollista että ponnistelumme viruksen vaimentamiseksi ovat edesauttamassa ei-farmakologisille toimille vastustuskykyisiä virusvariantteja, samaan tapaan kuin antibioottien käyttö kiihdyttää antibiooteille vastustuskykyisten bakteerien kehittymistä.”

Muuttunut käytös muokkaa viruksia

Samaan tapaan jokin satunnainen spontaani SARS-CoV-2 -viruksen mutaatio voi olla vaikeammin havaittavissa PCR-testeillä esimerkiksi piikkiproteiinien erojen vuoksi. Jos luotamme testaukseen ja jäljittämiseen keinona hallita virusta, niin vähemmän havaittavissa olevilla muunnelmilla on etu verrattuna niihin, jotka voimme tunnistaa, ja niistä tulee yleisempiä, Moran ajattelee.

”Nyt tärkeimpään näkökohtaan – virulenssiin, taudinaiheuttamiskykyyn. Ihmisen normaalin käyttäytymisen yhteydessä variantit, jotka ovat muuntuneet taudinaiheuttamiskykyisemmiksi, ovat selvästi epäedullisessa asemassa. Tämä johtuu siitä että, ennen vuotta 2020, jäimme kotiin vain jos olimme liian kipeitä lähteäksemme ulos. Jos meillä oli hiukan kurkkukipua ja vähän vuotava nenä, saatoimme silti mennä töihin.
Saatoimme silti mennä kouluun. Saatoimme silti osallistua urheilutapahtumiin, käydä teatterissa, elokuvissa, klubeilla, rock-konserteissa, juhlissa, festivaaleilla, mielenosoituksissa ja osallistua uskonnollisiin menoihin. Tämä tarkoitti että tartuntakykyisemmillä varianteilla, jotka samalla myös todennäköisimmin sairastuttivat ihmiset vakavammin, niillä oli luontaisesti vähemmän etua suhteessa vähemmän tartuntakykyisiin kantoihin.”


Tästä syystä virukset kehittyvät yleensä vähemmän tappaviksi ajan myötä. Vähemmän tartuntakykyiset ovat yleensä vallitsevia koska me levitämme niitä enemmän, useammat ihmiset saavat tartunnan ja saavat sen myötä luontaisen immuniteetin ennenkuin kohtaavat harvinaisemman tartuttavamman variantin. Moran kirjoittaa.

”Ei-farmaseuttiset toimet ovat olennaisesti tasoittaneet pelikenttää. Jos kaikki pysyvät kotona riippumatta siitä kuinka huonoksi tuntevat olonsa, silloin vähemmän tartuntakykyiset variantit menettävät etulyöntiasemansa. Edelleen voidaan myös väittää että emme ole tasoittaneet pelikenttää lainkaan, vaan sen sijaan painottaneet vaakaa tartuttamiskykyisempien virusvarianttien hyväksi. Loppujen lopuksi, sillä aikaa kun ne, joilla on miedommat oireet, pakotetaan pysymään kotona, ne joilla on vakavampia oireita joutuvat poistumaan kotoaan ja siirtymään väentungokseen, ympäristöön joka on täpötäynnä haavoittuvia ihmisiä. Sairaalaan”, päättelee Moran.

Näyttöpäätelmiä

Joitakin näyttöjä alkaa jo ilmetä tukemaan tätä teoriaa. Kentin variantin raportoidaan olevan
tartuntakykyisempi ja kuolettavampi, ja Etelä-Afrikan variantti todennäköisemmin sairastuttaa ihmiset vakavasti. Onko sattumaa että nämä variantit tulivat vallitseviksi maissa jotka ovat toteuttaneet hyvin ankaria rajoitustoimia koko pandemian ajan? Onko sattumaa että Kentin variantti dominoi ajanjaksona Ison-Britannian paikallisten ja kansallisten sulkutilojen jälkeen? Jos lockdown on avain näiden vaarallisten mutaatioiden torjunnassa, missä on ruotsalainen variantti? Missä on Intian variantti, Moran kyselee?


Viimeaikainen Yhdysvaltain variantti on saanut nimen ”paholainen”, koska sen ajatellaan olevan tarttuvampi ja aiheuttavan vakavamman sairauden. Mutta tuliko tämä variantti vallitsevaksi Floridassa tai Etelä-Dakotassa joissa rajoitustoimet olivat vähäisemmät? Ei. Se ilmaantui Kaliforniassa, pitkään jatkuneen kotonapysymismääräyksen ja elinkeinoelämän sulun jälkeen.
Voisivatko nämä hienovaraiset evoluutiomekanismit olla vastaus lockdownien mysteeriin? Vaikka estämme viruksen leviämistä, kannustamme samanaikaisesti virusta muuntumaan taudinaiheuttamiskykyisemmäksi ja tarttuvammaksi, ja siten nollaamme kaikki positiiviset vaikutukset kuolleisuuteen ja minimoimme toimiemme tulokset? Sillä välin nämä toimet tuhoavat toimeentuloa, murentavat kulttuuriamme, uhkaavat demokratiaamme ja hallituksen omienkin tietojen mukaan vaarantavat tuhansia ihmishenkiä, Moran perustelee.


Virologiassa on edelleen paljon ratkaisemattomia mysteerejä. Tämä maailmanlaajuinen kokeilu valaisee joitain noista mysteereistä, ja meillä on kollektiivinen vastuu ottaa huomioon todisteet.
Emme voi antaa ei-farmaseuttisten toimien muodostua ”uudeksi normaaliksi”. Se voi olla vastaavaa kuin että jaettaisiin ennaltaehkäisevästi antibiootteja terveille henkilöille, Moran patistaa ajattelemaan.

”Näytön perusteella meidän vanha elämisen tapamme piti meitä turvassa, suojasi kansanterveyttä ja turvasi elämää, kun taas tämä uusi elämisen tapa on vaarassa haipua uuteen kuolettavien virusmuunnosten aikakauteen jossa meillä ei ole toivoa niiden muunnosten hallinnasta eikä hoitamisesta. Kuten monilla aloilla tieteessä, yritämme huijata kuolemaa muokkaamalla luontoa (ja tässä tapauksessa omaa luontoamme) ja luonto iskee lopulta takaisin. Jos jatkamme Jumalan leikkimistä, samalla jättäen näytöt ja tiedon huomiotta, saamme kenties katua”, Moran päättää tekstinsä.

Lähde:

Moran, Jemma | The Critic (2.3.2021): Mutant variations and the danger of lockdowns, suomennos Juha H.

Aiheeseen liittyy: Eristyssuluttajien epätoivo

Artikkelikuva via Freepik, ohjusvariantteja

14 comments

 1. PANDEMIA hoidetaan siten että RISKIRYHMÄT eristetään ja MUUT elävät sitten NORMAALIA elämää. Lääketieteen ETIIKAN mukaan yksi LISÄELINVUOSI saa maksaa enimmillään 50 000 euroa. Koronan yhteydessä puhutaan MILJOONISTA. THL:n mukaan Suomessa siedetään 500-2 000 INFLUENSSAKUOLEMAA vuodessa. Miksi EI korona? Todellisuudessa koronaan on Suomessa kuollut vain KOURALLINEN ihmisiä. Kyseessä on todellisuudessa ”SOPIVA KRIISI” Uuden Maailmanjärjestyksen luomiseksi lainatakseni David ROCKEFELLERIÄ.

  Tykkää

 2. Vanha viisaus on että jollet voi KUKISTAA vastustajaasi, LIITY heihin. Nyt näyttää IKÄVÄ KYLLÄ siltä että kannattaa laittaa jäsenkirjat vetämään ja etenkin WEF:n jäsenkirja vetämään. Klasun salainen numero on superia! Kannattaa unohtaa kaikki MORAALI ja sen sellainen haihattelu. RAHA ratkaisee ja sitähän voi ainakin toistaiseksi painaa lisää.

  Tykkää

 3. Aina vaan vahvistuu kokemukseni siitä, että liikakoulutuksella on tarkoittuksena sumentaa / lamauttaa itsellinen ajattelukyky, elikkä tuottaa kansalaisista aivottomia nöyristeleviä korruptionorjia, joista parhain, näkyvin ja säälittävin esimerkki on nyky hallitus, sekä sitä edeltävät sinne 1980 luvulle asti.
  Ei tämä hulluus lopu väittelemällä ja arvostelemalla, kilvoitellen keskenämme ja tarttuen tarjottuihin päivän aihesiin, vain näyttääksemme oppineisuutemme ja sillä ratsastaen pyrkien ”viisaiden joukkoon” ohi elämnkokemusten omaavien.

  Katsokaa totuutta ja jättäkää nämä ”kirjanoppineet” omaan kastiinsa ja tunnustakaa se, että liika hygienialla ja -oppineisuudella ei ole tässä luomakunnassa muuta pohjaa, kuin rahastaminen sekä joukko-alistaminen.

  Esim. suurin osa ei halua ymmärtää tätä, että silloin kun ihminen alkoi paskomaan puhtaaseen veteen ja tuhoamaan sen ongelmaksi, niin silloin viimmein ihmiskunnalta vedettiin ymmärys sekä yhteys luontoon, alas viemäristöön.
  Niin on myös tämä piikitystehtailun kanssa jolla tärkeintä on sada väestö kontrolliin, hallita väestön kasvu / -kuolema ja samalla rahastaa kouralliselle eliittiä ylenpalttinen elämä, huolimatta siittä, että he esim. myrkyttävät planeetaamme ympäri vuorokautisin kemikaalisumutuslennoin.
  No eihän tämä opetettu kansa semmoista voi havaita, kun heille kerrotaan, että ne kemikaalijuovat ja virttynyt taivas on normaalia, elikkä ei syytä huoleen, mennään hyväuskoisten koronnapiikkijonoon!

  Tykkää

 4. Koronarokotteeseen liittyvä interstitiaalinen keuhkosairaus: tapausraportti.
  Park JY, Kim JH, Lee IJ, Kim HI, Park S, Hwang YI, Jang SH, Jung KS. COVID-19 vaccine-related interstitial lung disease: a case study. Thorax. 2021 Aug 6:thoraxjnl-2021-217609. doi: 10.1136/thoraxjnl-2021-217609. Epub ahead of print. PMID: 34362838.
  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34362838/

  Rokotteen aiheuttama interstitiaalinen keuhkosairaus: harvinen reaktio koronarokotukseen:
  DeDent AM, Farrand E. Vaccine-induced interstitial lung disease: a rare reaction to COVID-19 vaccination. Thorax. 2021 Sep 11:thoraxjnl-2021-217985. doi: 10.1136/thoraxjnl-2021-217985. Epub ahead of print. PMID: 34510014.
  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34510014/

  Koronarokotteen aiheuttama tromboottinen trombosytopenia ja aivojen laskimotukos sekä niiden kliiniset ominaisuudet ja farmakologinen hoito:
  Rizk JG, Gupta A, Sardar P, Henry BM, Lewin JC, Lippi G, Lavie CJ. Clinical Characteristics and Pharmacological Management of COVID-19 Vaccine-Induced Immune Thrombotic Thrombocytopenia With Cerebral Venous Sinus Thrombosis: A Review. JAMA Cardiol. 2021 Aug 10. doi: 10.1001/jamacardio.2021.3444. Epub ahead of print. PMID: 34374713.
  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34374713/

  Aivojen laskimotromboosi ja rokotteen aiheuttama immuunitromboottinen trombosytopenia:
  Siegler JE, Klein P, Yaghi S, Vigilante N, Abdalkader M, Coutinho JM, Abdul Khalek F, Nguyen TN. Cerebral Vein Thrombosis With Vaccine-Induced Immune Thrombotic Thrombocytopenia. Stroke. 2021 Aug;52(9):3045-3053. doi: 10.1161/STROKEAHA.121.035613. Epub 2021 Jul 26. PMID: 34304601; PMCID: PMC8378439.
  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34304601/

  Immunotromboosin mekanismit rokotteen aiheuttamassa tromboottisessa trombosytopeniassa verrattuna luonnolliseen SARS-CoV-2-infektioon:
  McGonagle D, De Marco G, Bridgewood C. Mechanisms of Immunothrombosis in Vaccine-Induced Thrombotic Thrombocytopenia (VITT) Compared to Natural SARS-CoV-2 Infection. J Autoimmun. 2021 Jul;121:102662. doi: 10.1016/j.jaut.2021.102662. Epub 2021 May 19. PMID: 34051613; PMCID: PMC8133385.
  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34051613/

  Tromboottinen trombosytopenia ChAdOx1 nCov-19-rokotuksen jälkeen:
  Greinacher A, Thiele T, Warkentin TE, Weisser K, Kyrle PA, Eichinger S. Thrombotic Thrombocytopenia after ChAdOx1 nCov-19 Vaccination. N Engl J Med. 2021 Jun 3;384(22):2092-2101. doi: 10.1056/NEJMoa2104840. Epub 2021 Apr 9. PMID: 33835769; PMCID: PMC8095372.
  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33835769/

  PF4-immunomääritykset rokotteen aiheuttamassa tromboottisessa trombosytopeniassa:
  Vayne C, Rollin J, Gruel Y, Pouplard C, Galinat H, Huet O, Mémier V, Geeraerts T, Marlu R, Pernod G, Mourey G, Fournel A, Cordonnier C, Susen S. PF4 Immunoassays in Vaccine-Induced Thrombotic Thrombocytopenia. N Engl J Med. 2021 Jul 22;385(4):376-378. doi: 10.1056/NEJMc2106383. Epub 2021 May 19. PMID: 34010527; PMCID: PMC8174029.
  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34010527/

  Neurokirurgiset näkökohdat aivoverenvuodon dekompressiivisesta kraniektomiasta SARS-CoV-2-rokotuksen aiheuttamassa tromboottisessa trombosytopeniassa:
  Gessler F, Schmitz AK, Dubinski D, Bernstock JD, Lehmann F, Won SY, Wittstock M, Güresir E, Hadjiathanasiou A, Zimmermann J, Miesbach W, Freiman T, Vatter H, Schuss P. Neurosurgical Considerations Regarding Decompressive Craniectomy for Intracerebral Hemorrhage after SARS-CoV-2-Vaccination in Vaccine Induced Thrombotic Thrombocytopenia-VITT. J Clin Med. 2021 Jun 24;10(13):2777. doi: 10.3390/jcm10132777. PMID: 34202817; PMCID: PMC8269113.
  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34202817/

  Aivojen laskimotukoksen tromboosi rokotuksen jälkeen: Iso-Britannian kokemus.
  Lee EJ, Lee AI. Cerebral venous sinus thrombosis after vaccination: the UK experience. Lancet. 2021 Aug 6:S0140-6736(21)01788-8. doi: 10.1016/S0140-6736(21)01788-8. Epub ahead of print. PMID: 34370974; PMCID: PMC8346246.
  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34370974/

  Aivojen laskimotukos COVID-19-rokotuksen jälkeen:
  Perry RJ, Tamborska A, Singh B, Craven B, Marigold R, Arthur-Farraj P, Yeo JM, Zhang L, Hassan-Smith G, Jones M, Hutchcroft C, Hobson E, Warcel D, White D, Ferdinand P, Webb A, Solomon T, Scully M, Werring DJ, Roffe C; CVT After Immunisation Against COVID-19 (CAIAC) collaborators. Cerebral venous thrombosis after vaccination against COVID-19 in the UK: a multicentre cohort study. Lancet. 2021 Aug 6:S0140-6736(21)01608-1. doi: 10.1016/S0140-6736(21)01608-1. Epub ahead of print. PMID: 34370972; PMCID: PMC8346241.
  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34370972/

  Tykkää

 5. Jenkeissä leviää nyt viraalina tämä kirjoitus ”Covid19 – The Spartacus Letter”.. Kirjoittajan/kirjoittajien täytyy olla ”alan ihmisiä”, sen verran on terminologia ja tiedot hallussa.. Kannattaa lukea myös tuon ZeroHedgen kommenttikentät, moni arvelee kirjoittajien olevan Euroopasta, koska käyttävät termejä joita jenkeissä ei näe.

  Eihän tämä ole paljon muuta kuin mitä jo tiedetäänkin, mutta josko antaisi joillekin jotain lisää. Vai onko jopa DS:n ym. koostama pläjäys?

  27.9. ”Damn You To Hell, You Will Not Destroy America” – Here Is The ’Spartacus COVID Letter’ That’s Gone Viral”

  https://www.zerohedge.com/covid-19/damn-you-hell-you-will-not-destroy-america-here-spartacus-covid-letter-thats-gone-viral

  Tykkää

 6. Moi Usko, ehditkö kääntää AvoinMediassa julkaistavaksi? Pitää jonkun ehtiä (saatteen kanssa), onhan tämä medialle niin mieluisa aihe, some-ilmiö 😉

  Koronatukimediakin saattaa tarttua tähän, ja näkökulmankin voi arvata.

  —-
  Grrr näitä nettiyhteyksiä. Vastauksen postaamiseen meni minuuttejaja erinäisiä temppuja.

  Tykkää

 7. No huh..Tuossa ”kirjeessä” on 17 sivua ja osa aika eksaktiakin lääketieteellistä tekstiä ja kaiken kaikkiaan yhteensä 550 lähdeviitettä.. Katsotaan, jahka saisin ensin nuo yhteenvedot käännettyä tiiviiseen muotoon. Mutta ongelmaksi tällaisissa anonyymeissa julkaisuissa tulee kuitenkin aina se, että aletaan vinkumaan kirjoittajien auktoriteetin tai asiantuntijuuden perään, vaikka faktat olisivatkin kohdillaan ja lähdeluettelokin pitkä kuin nälkävuosi. Täällä tuo kirjoitus Pdf-muodossa:

  file:///C:/Users/HD7900/Downloads/COVID-19%20-%20The%20Spartacus%20Letter%20(V2-2020-09-28).pdf

  Tykkää

  • Tämä asia etenee jo. Loppukappale on saamani tiedon mukaan melkein käännetty. Olen pyytänyt apua lääketieteen ammattilaisilta tiedeosion kääntämiseen, ja aion itse kääntää osan muusta tekstistä.
   Ryhmätyönä tämä sujunee järkevässä aikataulussa.

   Ilman muuta saatteessa pitää kertoa, että kirjoittajista ei ole tietoa mutta että suomennoksen julkaisemista puoltaa se, että kirjeessä esitetty saadaan tuotua julkiseen keskusteluun.

   Tykkää

   • Tein tätä käännöstä pikkuhiljaa, mutta homma kesti, muita kääntäjiä ei oikein löydetty projektiin, jutussa on mittaa ja termistö meikälle hiukan outoa… tein käännöstä zerohedge-sivuston tekstin mukaan:

    https://www.zerohedge.com/covid-19/damn-you-hell-you-will-not-destroy-america-here-spartacus-covid-letter-thats-gone-viral

    Melkein jo luovutin mutta sain uutta puhtia kun kotomaamme teki 15.10. sen surkean päätöksen sallia terveysperusteinen apartheid, ehkä viheliäisin yhteiskunnallinen päätös elinaikanani. Piti tämmöinenkin vielä nähdä. Jatkoin käännöshommaa suivaantuneena… sainkin sen lopulta tehtyä reilu viikko sitten mutta en saanut vielä verkkoon.

    Vaan eipä mitään – muutkin on olleet ahkerina ja julkaisseet toisen käännöksen. ”Spartacus”-kirjeestä on myös pdf-muotoinen versio joka on hiukan erilainen kuin tuo zerohedge-artikkeli ja sisältää myös viitenumerot tekstissä ja julmetun lähdeviitteiden listauksen. Nimimerkki ”Miia” on jo laitellut näkösälle pdf-version käännöksen, löytyy tuoreemmista AM-kommenteista. (Ehkä kannattaa pitää tiedosto tallessa, jos Adobe vaikka sensuroi sen)

    ”Spartacus” piirtää johdonmukaisen kuvan ajankohtaisesta aiheesta, ja perustelut on vahvoja. Kirjoittajat on varmaankin jenkkejä, näkökulmista päätellen. Osa väitteistä on edelleen kiistanalaisia, ja pistävät ainakin miettimään.

    Tykkää

 8. tässä aika tiftiä yhteenvetoa aiheeseen liittyen

  Kirjoittaja Omar Khan on sitä mieltä että koko k-tautihötäkkä on ollut huijausta… ja on kerännyt perusteluja:

  ”This is the harvest of medical wisdom gained from interactions with some of the world’s leading researchers and clinicians.”

  Omar Khan: ”It Was Always a Con” 3.10.2021

  https://www.uncommonwisdom.online/post/it-was-always-a-con-the-covid-debacle?postId=9bca956c-b7a7-427f-982f-6bec3649995d

  ”Another excellent piece by Omar Khan. Very good explanation of why it is so dangerous to lock everyone up which allows the virus to mutate into a nastier version more easily.”

  Khan on osittain samoilla linjoilla kuin Moran… ’mutant variations’ juttu hyvin samantapainen, ja Khan lisäksi kertoilee esim tapahtumainkulusta espanjantaudin jyllätessä 1918 paikkeilla – olosuhteet oli tavallaan ”eristyssulun kaltaiset” kun heikkoon kuntoon rapautuneita puhkiammuttuja solttuja makoili ahtaissa
  kenttäsairaaloissa toipumassa, immuunipuolustukset tohjona… otollinen ympäristö viiruksille muuntua häijympään muotoon.

  Asiasta on nimittäin myös jetsulleen päinvastainen esitys… että viirukset pääsi silloin vapaasti leviämään kun sotavoimia rivakasti siirreltiin ympäriinsä, vallan valtamerten ylikin, ja sen vuoksi taudinkuvista väitetään tuolloin tulleen nin kamalia.

  Mielenkiintoisia alaotsikoita: ”Virus Mutations Under Lockdown Conditions”… ”Leaky Vaccines”… ”Diamond Princess Cruise Ship Revelation”… ”Vitamin D and More”…

  Tykkää

 9. näihin asti on esitelty joitakin vaihtoehtoja siitä mitä tuleman pitää… mihin k-tauti vie väestöt…

  Kenties ADE- ja VAH-ilmiöt tekee selvää piikitetyistä, piikkien karmivien suorempien haittavaikutusten ohella?

  Kenties Marekin tauti -ilmiö tekee selvää piikittämättömistä, kohurohtopiikit on vaksiineina ”vuotavia” eli ne ei estä taudin tarttumista eikä leviämistä… piikit estää piikitettyjen hengenmenon mutta samalla piikitetyissä k-tauti voi muhia ja kehittää totisen häijyjä muunnoksia… kanoilla kehitys tapahtui kymmenessä vuodessa. Tällöin piikitetyissä muhineet k-taudin häijyt muodot tekee jatkossa selvää piikittämättömistä.

  Kenties kyseessä on bioase joka lopputulemasta emme vielä tiedä? Lisäksi kumpi tahansa voi olla bioase, sekä k-viirus että k-piikki? Eikä sekään vaikuta onko kyseessä viiruksen tapauksessa labravuoto vai ei…

  Kenties k-tauti laimenee ja jää väestöihin kiertämään endeemisenä kuten monet muut viirustaudit… useita k-viiruksiahan on jo siinä mallissa… Tämä olis tietty vaksiinikauppiaiden mielestä melko kelvoton tulevaisuus, ei lainkaan niin hyviä myyntinäkymiä jos mojovasta paniikkitaudista tuleekin kesy lenssu…

  Totalitaarisia valvontayhteiskuntiakin olis vaivaannuttavan vaikea pitää yllä Coldrexilla uhkailemalla.

  Tästä hiffasin vielä yhden mahdollisen tulevaisuuden kuvion:

  https://www.lewrockwell.com/2021/09/no_author/a-possible-marburg-rivax-final-solution/

  Kenties hiukan vaivasen ohkaseksi jäänyt depopulaatio onkin tarkoitus viimeistellä verenvuotokuumeen oireisiin häivytettävällä Marburg-viiruksella?

  Käänsin vauhdilla joitakin kirjoittajan havaintojen ydinkohtia:

  ”New COVID mRNA and Viral Vector gene therapy technology “vaccine” injections were hastily developed. These injections were administered in a frenzy, in a mass global unlicenced experiment, without informed consent, causing many adverse reactions including symptoms similar to haemorrhagic fever i.e. bleeding and clots…”

  Uudet kohurohtopiikit kehitettiin HÄTÄSEEN ja jaeltiin massapsykoositilanteessa kaikille maailmassa laittomassa kokeessa ilman tietoisia suostumuksia, ja aiheutettiin läjäpäin oireita jotka aikalailla muistuttaa verenvuotokuumeen oireita, eli verenvuotoa ja verisuonten tukkeumia…

  ”The first and second doses of the COVID injections have now weakened the overall health of the population as can be seen by the current situation in hospitals which are well above capacity during the summer months with patients suffering adverse reactions from the injections, many patients have symptoms similar to haemorrhagic fever.”

  Ekat ja tokat piikit on nyt heikentäneet väestöjen yleistä terveyttä, tämä voidaan nähdä sairaaloissa jotka on kapasiteettiensa rajoilla kesäkuukausina kun läjäpäin potilaita ryysii hakemaan hoitoa piikkien haittavaikutuksiin, monilla hiukan verenvuotokuumeen tapaisia oireita.

  ”The planned COVID booster injections claimed to be necessary due to waning immunity of the initial vaccinations, plus proposed injection of children, will undoubtably cause more severe haemorrhagic fever like symptoms and also be more widespread.”

  Suunniteltuja boosteripiikkejä väitetään tarpeellisiksi koska piikkien teho on laantumassa, lisäksi esitetään youngsterien piikittämistä, mikä kaikki epäilemättä tulee aiheuttamaan lisää verenvuotokuumeen tapaisia oireita, yhä laajemmilla alueilla.

  ”Marburg Virus is a relatively rare haemorrhagic fever which was first described in 1967, there have only been a total of 376 related deaths, and only 16 deaths since 2005.”

  Marburg-virus aiheuttaa melko harvinaista verenvuototautia joka todettiin ja kuvailtiin ensimmäisen kerran vuonna 1967, virukseen liittyviä kuolemantapauksia on todettu 367 kpl, ja vain 16 kpl vuoden 2005 jälkeen.

  Miksi sille on kehitetty PCR-testi vuonna 2018?

  Miksi nyt on kehitteillä risiiniä sisältävä RiVax-piikki? Jenkkien FDA:n hyväksymänä, ekan tokan ja kolmannen vaiheen testit ohitettuna luvan kanssa, kaiketi risiinimyrkkyterrorihyökkäysten torjunta syynä(?), (sattumoisin pikakehitystä tekevän firman omistajissa näkyy mm. BlackRrock Fund Advisors, Goldman Sachs & Co. LLC ym), lisäksi jenkkien NIH julkaisi tammikuussa 2021 artikkelin ”oireettomasta Marburg-virusinfektiosta”…

  ”The fabrication of the COVID-19 pandemic and its apparent failure leads me to believe that there is a second phase or final solution at hand to catch the public while they are off-guard. Haemorrhagic fever symptoms can be easily increased and made more visible by forcing COVID booster injections on vulnerable, COVID injection injured patients, who are now prisoners in hospitals and nursing homes, plus injecting children. The haemorrhagic fever symptoms would appear as a huge Marburg pandemic and could be confirmed by the new Marburg PCR test causing mass hysteria like the world has never seen. RiVax could be quickly deployed using the existing COVID injection infrastructure and the public would be easily convinced to take it using PSYCOPS on Mainstream Media. The toxic ricin in the RiVax would kill billions of people very quickly and effectively before they realised what was happening as the deaths would be attributed to Marburg haemorrhagic fever based on the symptoms. People who refused the RiVax could be labelled as asymptomatic spreaders and placed in camps like they are doing in Australia claimed to be a COVID protection measure.”

  K-tautipandeemian asetelma ja sen nyt ilmeinen epäonnistuminen johdattivat kirjoittajan uskomaan että tulossa on suunnitelman toinen vaihe, joka tulee olemaan lopullinen ratkaisu ja joka tulee iskemään kun väestöt eivät ole enää varuillaan.

  Verenvuotokuumeen oireita saadaan ilmaantumaan helposti lisää ja tehtyä näkyvämmiksi pakottamalla k-tautipiikkiboosterit kaikkein haavoittuvimmille, aiemmin k-piikin vaurioittamille potilaille, jotka ovat nyt vankeina sairaaloissa ja hoitokodeissa. Lisäksi voidaan piikiittää mukulat.

  Verenvuotokuumeen oireet vaikuttaisivat ilmaantuessaan massiivisena Marburg-viruksen pandeemiana ja voitaisiin todentaa uudella PCR-testillä jolloin saataisiin aikaan ennennäkemätön massahysteria.

  Vastakehitettyä RiVax-piikkiä voitaisiin jakaa pikavauhdilla jo olemassaolevan k-tautipiikitysinfrastruktuurin kautta ja väestöt saataisiin helposti vakuutettua valtamedioiden psykologisten operaatioiden avulla.

  RiVax-piikin sisältämä risiinimyrkky tekisi selvää miljardeista ihmisistä hyvin nopeasti ja tehokkaasti ennenkuin kukaan huomaisi mitään koska kuolemantapaukset katsottaisiin oireiden perusteella Marburg-viruksesta johtuvan verenvuotokuumeen aiheuttamiksi.

  Vastarannankiisket jotka kieltäytyisivät RiVax-piikistä leimattaisiin oireettomiksi taudinlevittäjiksi ja heidät suljettaisiin leireihin kuten Australiassa nyt tehdään perusteluna se että kyseessä on k-taudin ehkäisytoimenpide.

  Mainiota värinää massoissa voisi sitten saada aikaan sekin että Marburg-viiruksen aiheuttama tauti on vähän samantapainen ku Ebola… ja että Marburg-ötiö voi tarttua ihmisiin eräästä … tadaa! …
  hedelmälepakkolajista-

  Tykkää

  • Tästähän ei ole kauan, kun WHO:n terroristi-Tedros varoitteli Marburg-viruksesta. Kävi mielessä tuolloin yhtenä skenaariona tuo, mistä mainitset.

   Tykkää

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s