Avaako vai sulkeeko terveyspassi yhteiskunnan?

Euroopan unionin laajuista rokotepassia on suunniteltu vuosia, jo ennen kuin koronasta oli kuultukaan. Mikä on koronapassi, tarvitaanko sitä ja mihin sillä pyritään? Mihin kaikki voi johtaa?

Koronapassin käyttöönottoa koskeva hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta, HE 131/2021 vp on tullut eduskunnan käsittelyyn. Lakiesitys pitää sisällään perustelut sille, miksi sitä ei pidä hyväksyä.

”Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi myös EU:n digitaalisen koronatodistuksen kansallisesta käytöstä. Vaihtoehtona voimassa oleville säädetyille ja viranomaispäätöksin asetetuille koronavirusepidemian leviämisen estämiseen tähtääville velvoitteille ja rajoituksille toiminnanharjoittaja voisi tietyin edellytyksin edellyttää yleisötilaisuuteen osallistuvilta tai asiakas- ja osallistujatilaan tulevilta ihmisiltä koronatodistuksen esittämistä.” ”Esityksen kiireellisyyden vuoksi tavanomaisista lainvalmistelua koskevista lausunto- ja kuulemisohjeista on jouduttu poikkeamaan.”

Taustaa

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on valmistellut yhdessä opetus- ja kulttuuriministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) sekä oikeusministeriön kanssa EU:n digitaalisen koronatodistuksen kansallista käyttöä eli koronapassia koskevaa hallituksen esitystä. Myös Helsingin kaupunki ja Aluehallintovirastot ovat olleet mukana valmistelutyössä.

Digitaalinen koronatodistus on osa EU:n digitalisoimishankkeita. Vuoden 2021 alussa EU-komissio julkaisi agendansa digitaalisesta muutoksesta EU-alueella, joka pyritään toteuttamaan vuoteen 2030 mennessä. Suunnitelma kattaa neljä eri osiota: digitaalisen osaamisen, yritysten digitaalisen muutoksen, turvalliset ja kestävät digitaaliset infrastruktuurit sekä julkisten palvelujen digitalisoinnin. Julkisen palvelun digitalisointi edellyttää EU:n omaa tekoälyä, metadatatietopankkeja ja pilviratkaisuja – sekä nykyistä huomattavasti parempia tietoturvaratkaisuja.

Valtion hankkeista tiedottavan sivun antama kuvaus koronapassin tavoitteista ja
tuotoksista kertoo: ”Koronapassin tavoitteena on vähentää ihmisten fyysisiin kokoontumisiin liittyvää covid-19 –tartuntojen esiintymistä ja edistää yhteiskunnan terveysturvallista avaamista […] lieventää nykyisiä rajoituksia tai välttää uusien, tiukempien rajoitusten käyttöönotto […] ihminen voi todentaa muille henkilöille oman alentuneen riskin covid-19 –infektion tartuttavuuteen. Koronapassilla tarkoitettaisiin luotettavaa todistusta saadusta covid-19-rokotesarjasta, sairastetusta covid-19- taudista tai tuoreesta negatiivisesta covid-19-testituloksesta.”

Hallituksen esityksessä eräänä tavoitteena mainitaan rokotuskattavuuden nostaminen.

Koronapassijärjestely on jo

Tällä hetkellä käytännössä koronapassina toimii EU:n koronatodistus, joka on jo saatavilla Omakannasta (todistus koronarokotuksesta, todistus koronatestituloksesta tai todistus sairastetusta koronasta). Omakanta-palveluun ei siis valmistella erillistä koronapassia.


Koronapassia markkinoidaan poliittisilla päätöksillä suljetun yhteiskunnan avaamisen avaimena, käyttöönottoa pyritään perustelemaan terveysturvallisuudella. ”Koronapassin käyttöönotto tarkoittaisi sitä, että Omakannassa olevaa EU:n koronatodistusta voisi jatkossa käyttää sisäänpääsyn edellytyksenä eri tilaisuuksissa tai tapahtumissa.”
”Vaihtoehtona koronarajoituksille rajoitusten kohteina olevat toimijat voisivat edellyttää asiakkailtaan koronapassin käyttöä ja näyttöä. Koronapassin käyttö perustuisi sen käyttöön ottavien toimijoiden osalta vapaaehtoisuuteen. Koronapassi olisi vaihtoehtoisena toimena käytössä vain silloin, kun kyseistä tilaisuutta tai tilaa koskevia rajoituksia olisi voimassa. […]”
”Tapahtuman järjestäjä voisi lukea koronapassin mobiililaitteella, johon on ladattu koronatodistuksen lukija -niminen sovellus. Sovelluksella luettaisiin todistuksen QR-koodi, jolloin ruudulle tulisi hyväksytty tai hylätty merkintä. Koronatodistuksen lukija -sovelluksen saisi sovelluskaupasta.”

Koronapassia myydään ravintola-, matkailu- ja tapahtuma-alalle keinona jatkaa liiketoimintaa: ”vaihtoehdot ovat passi tai sulkutoimet ja rajoitukset.” Valvonta ja sen kulut pyritään siirtämään elinkeinonharjoittajille.

EU:n vuoden 2018 suunnitelmassa rokotepassi otetaan käyttöön vuonna 2022. Roadmap for the Implementation of Actions byt the European Commission based on the Commission and the Council Recommendation on Strengthening Cooperation against Vaccine Preventable Diseases

Ilmaantuvuus ja suojateho

Kahdenkin rokoteannoksen jälkeen saadun infektion aikana on mahdollista, että rokotettu voi erittää virusta ja mahdollisesti tartuttaa sitä eteenpäin joidenkin päivien ajan.” ”Vielä ei ole tarkkaa tietoa siitä, kuinka pitkään kahden rokoteannoksen antama suoja kestää eri väestöryhmissä. Tehosta ensimmäisenä hiipuu suoja infektiota ja tartuttavuutta vastaan, ja vasta myöhemmin vakavaa tautia vastaan.” ”On ilmeistä, että myös inaktivoituja viruksia sisältävien rokotteiden läpi, on mahdollista saada infektio sekä tartuttaa, mutta seurantatutkimuksia näillä valmisteilla on kovin vähän saatavilla, transmissiotutkimuksista puhumattakaan.”

Väestön korkean rokotuskattavuuden vaikutuksia epidemian torjuntaan tunnetaan vielä puutteellisesti ja koska rokotteet eivät täysin estä tartuntaa eivätkä tartuttavuutta on mahdollista, että korkeasta rokotuskattavuudesta huolimatta epidemia pääsee leviämään väestössä ja etenkin rokottamattomissa väestöryhmissä. Nykytiedon valossa näyttää siltä, että osa väestöstä tarvitsee lisäannoksia täyden rokotussuojan saavuttamiseksi. On myös mahdollista, että rokotteiden teho laskee ajan myötä. Rajojen terveysturvallisuustoimet ovat keskeisiä myös uusien muuntuneiden viruskantojen leviämisen estämiseksi ja varhaiseksi toteamiseksi.” ”Delta-virus on tällä hetkellä valtavirus EU/EEA-alueella kuin myös Suomessa. Delta-virusten on havaittu tarttuvan 40–60 prosenttia tehokkaammin kuin Alfa-viruksen ja siihen voi liittyä myös lisääntynyttä sairastavuutta ja kuolleisuutta. Lisäksi nyt käytössä olevien covid-19-rokotteiden tehon Delta-virusta vastaan on havaittu alentuneeksi.

Edellä mainitun ohella hallituksen esityksestä käy ilmi, että uusien tapausten ilmaantuvuudessa ei ole juurikaan eroja korkean ja matalan rokotuskattavuuden maiden välillä; pikemminkin niin, että korkean rokotuskattavuuden maissa ilmaantuvuus on suurempaa.

Kuolleisuusasteesta Suomen kohdalla ilmoitetaan perusteluna liittyvät kuolemat (”yli tuhat”). Liittyvä kuolema tarkoittaa, että Covid-19 ei ollut ainoa kuolinsyy.

Suomessa liittyvistä kuolemista yli 95% on ollut yli 80-vuotiaita, joilla on ollut yksi tai useampia perussairauksia vaikka ”täyden rokotussarjan kattavuus oli vähintään 80 % 55-vuotiaiden ja sitä vanhempien ikäryhmissä ja yli 70-vuotiailla jopa yli 90 %”.

Miksi rokotuskattavuutta pitäisi nostaa sellaisen kokeellisen, testivaiheessa olevan koronapiikin kohdalla, joka ei hallituksen arvioinnin mukaan tehoa virukseen? Miksi rokotuskattavuutta pitäisi nostaa, kun senioriryhmän rokotuskattavuus ja kuolleisuus ovat suurimmat?

Koronapassi on puhtaasti kuvitteellinen ratkaisu silloin kun rokotettu voi tartuttaa ja saada tartunnan, saada vakavan tautimuodon eikä rokote suojaa variantteja vastaan. Suojan kestosta ole tietoa. Seurantatutkimuksia on vähän. Rokotuskattavuuden merkityksestä ei ole tietoa. Kaikki on arvailujen varassa — mutta kolmatta kierrosta piikityksiä pedataan.

Matkailu ja yhteiskunnan avaaminen

”Perustuen kertyneeseen tutkimustietoon covid-19-rokotusten tehosta, ECDC on suositellut, että täyden rokotussarjan saaneiden henkilöiden kohdalla voitaisiin luopua matkustamiseen liittyvistä testaus- ja karanteenikäytännöistä, jos lähtömaassa ei esiinny rokotussuojaa väistäviä virusmuunnoksia.” ”[…] Rajojen terveysturvallisuustoimet ovat keskeisiä myös uusien muuntuneiden viruskantojen leviämisen estämiseksi […]”.

Koska olemassa on jo rokotussuojaa väistäviä variantteja eikä rokote estä saamasta tartuntaa tai rokotettuja tartuttamasta, mitä lisäarvoa koronapassi tuo rajalla esitettynä?

”Covid-19-PCR-testin laskennallisen hinnan on tällä hetkellä arvioitu olevan noin 94 euroa. Olettaen, että matkustajien testaukseen käytettäisiin ainoastaan PCR-testejä ja että Suomeen saapuvien matkustajien testaamiseen tarvittaisiin päivittäin noin 1 600–48 000 testiä, aiheutuisi Suomeen saapuvien matkustajien testauksesta noin 0,15–4,5 miljoonan euron päivittäiset testauskustannukset. […]Maahan tuloon kytkeytyvä testaaminen on tarkoitus tehdä kansanterveyden suojelemiseksi, jolloin tällaisen testaamisen kustannukset olisi ensisijaisesti katettava valtion avustuksella tai muulla valtion rahoituksella.”

Maksatetaanko muissa maissa matkailijoiden testikustannukset tulomaan kansalaisilla?

”Suomen väestön rokotuskattavuus on yhä puutteellinen tuomaan laumasuojaa varsinkin tehokkaammin leviäviltä muuntuneilta viruskannoilta ja riski epidemian huomattavalla kiihtymiselle ja terveyspalveluiden kuormittumiselle on yhä todellinen. […] Koronatodistuksen esittämisedellytyksellä pyritään estämään tartuntojen leviämistä. Todistuksen esittämisvelvoitteen sekä viranomaispäätöksin asetettavien rajoitustoimenpiteiden, kuten asiakasmäärä- tai aukioloaikarajoitusten tai etäisyysvelvoitteiden arvioidaan olevan epidemiologisen torjunnan näkökulmasta nykytiedon perusteella hyväksyttävällä tavalla toisiinsa rinnastuvia torjuntatoimia. […]Koronatodistuksen esittämisedellytyksen tavoitteena on estää koronatartuntojen leviämistä ihmisten kokoontumisissa ja edistää yhteiskunnan terveysturvallista avaamista. […]” josta syystä ”kunnat voisivat itse harkita, kumpi ratkaisu kussakin tapauksessa paremmin mahdollistaisi kuntalaisten pääsyn palveluihin ja osallistumisen toimintaan.”

”Covid-19-testistä perittävä maksu voi kotitalouden tulotasosta riippuen olla merkittävä ja vähentää näin rokottamattomien tai tautia sairastamattomien henkilöiden mahdollisuuksia osallistua tapahtumiin, joissa koronatodistus on otettu käyttöön. Mahdollisuudet myös esimerkiksi viikoittaiseen harrastustoimintaan osallistumiseen testitodistusta käyttäen voisi osoittautua taloudellisesti mahdottomaksi. Ehdotuksella voi olla myönteinen vaikutus myös väestön halukkuuteen ottaa koronarokotus.”

Koska rokote ei suojaa tartunnalta eikä estä tartuttamasta muita, koronapassi eli rokotustodistus ei estä tartuntojen leviämistä. Koska rokote ei suojaa virukselta eikä varianteilta, rokotuskattavuuden lisääminen ei tuo laumasuojaa. Rokotteen ja yhteiskunnan sulkemisen rinnastaminen torjuntatoimina samoin kuin niiden esittäminen vaihtoehtoina toisilleen on naurettavaa.

Testauksen maksattamisella ja koronapassin käyttöönotolla pyritään pakottamaan ihmiset piikille — koronapiikkiä ei voi määrätä pakolliseksi koska se on testivaiheessa; Suomen solmimat kansainväliset ihmisoikeussopimukset kieltävät pakottamisen ihmiskokeisiin osallistumiseen.

Pakkorokotukset

”Rokotuksen säätäminen pakolliseksi olisi merkittävä puuttuminen ihmisen perus- ja ihmisoikeuksiin, etenkin hänen henkilökohtaiseen koskemattomuuteensa. Covid-19-rokotteen säätäminen pakolliseksi edellyttäisi erittäin voimakkaita lääketieteellisiä ja epidemiologisia perusteita asialle. Rokotuksen säätämisen pakollisuutta pohdittaessa tulisi ottaa huomioon myös Suomea velvoittava Euroopan neuvoston ihmisoikeuksien ja ihmisarvon suojaamiseksi biologian ja lääketieteen alalla tehty yleissopimus, jonka mukaan kaikki terveyteen kohdistuva toimenpide voidaan suorittaa vain, jos kyseinen henkilö on antanut suostumuksensa vapaasta tahdostaan ja tietoisena kaikista asiaan vaikuttavista seikoista. Tartuntatautilain 47 § mukaan valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää järjestettäväksi pakollinen rokotus, jos kattava rokottaminen on välttämätöntä väestön tai sen osan hengelle ja terveydelle vakavaa vahinkoa aiheuttavan yleisvaarallisen tartuntataudin leviämisen ehkäisemiseksi. Pakollinen rokotus voidaan rajoittaa myös tiettyyn väestön osaan, ryhmään tai ikäluokkaan.”

”Tieteellisen näytön perusteella vaikuttaa siltä, että taudin tartuttavuus lisääntyy iän myötä, ja tarttuminen olisi yleisempää aikuisilta lapsille kuin lapsilta aikuisille. Myös THL:n keräämän tiedon perusteella alle 12-vuotiailla tartunnanlähteenä on lähes poikkeuksetta ollut oma perhe ja lähipiirin aikuiset. Jatkotartuntoja lasten keskuudessa esimerkiksi varhaiskasvatus- ja kouluympäristössä on todettu vain pienellä osalla altistuneista.”

Lapset eivät juurikaan tartuta toisiaan eivätkä aikuisia. Tauti on lapsilla oireeton tai lievä. Suomessa ei ole koko aikana kuollut yhtään alle 30-vuotiasta Covidiin mutta Fimean tilastoinnin perusteella arvioiden rokotteisiin kyllä.

”Lisäksi koronatodistuksen käyttöönoton vaikutuksia arvioitaessa on pohdittu sitä, tulisiko ko-ronatodistuksen esittämisen koskea työntekijöitä […] Valmistelussa on todettu, että koronatodistuksen käytön ulottaminen työelämään edellyttäisi lainsäädännön muuttamista. […] koronatodistuksiin liittyviä työoikeudellisia kysymyksiä ole kyetty ratkaisemaan koronatodistussääntelyn valmistelulle asetetussa määräajassa.”

Epidemiologiset ja lääketieteelliset edellytykset pakkorokotuksille eivät täyty. Työntekijöitä suojaavan lainsäädännön takia pakottaminen on vaikeaa. Puutteellisen tutkimustiedon takia kukaan ei kykene antamaan suostumustaan tietoisena kaikista asiaan vaikuttavista seikoista. Lakiesityksessä ei arvioida hyöty-haittasuhdetta, vaikka kokeellisista, testivaiheessa olevista koronapiikeistä on tehty enemmän haittailmoituksia kuin muista rokotteista yhteensä; Lääkevahinkovakuutus on ruuhkautunut.

Varsinainen tavoite on kontrolli

Koronapassi, joka tunnetaan myös nimillä rokote-, terveys-, mahdollisuus- ja vapauspassi sekä digitaalinen vihreä kulkulupa on osahanke laajemmassa projektissa, globaalissa digitaalisessa identiteetissä (ID2020). Digitaalista identiteettiä promotoi BigTech-edunsaajaryhmä yhteistyössä erilaisten vaikuttajaverkostojen ja -tahojen – Maailmanpankki World Bank, Kansainvälinen valuuttarahasto IMF, WallStreet jne – kanssa, joista näkyvin ja äänekkäin on Maailman talousfoorumi (World Economic Forum, WEF).


Pandemia antoi mahdollisuuden esitellä koronapassihanke, joka toimii tien avaajana varsinaiselle tavoitteelle, digitaaliselle identiteettitodistukselle. Versioita on useita, mm. Known Traveller Digital Identity, The Commons Project (CommonPass) ja Vaccination Credential Initiative (VCI).


Digitaalinen identiteetti ei ole perinteinen henkilökortti, se on ehdollinen kulku- ja oleskelulupa. Israelissa, joka on toiminut koealustana dystopiaprojektille, passin voimassaoloaika on sidottu otettujen koronarokotteiden määrään. Israelin terveysministeriön tiedote ”The Vaccination Policy and the New Green Pass that will Take Effect Soon” kertoo aivan avoimesti ”rajoitetun vapauden” keston ja ehdot: passin voimassaolo täytyy uudistaa ottamalla piikki 6 kuukauden
välein ja passin on oltava aina mukana kuuliaisuuden todistamiseksi. Tämä koskee myös koronan sairastaneita. Muutoin valtion sisäisille värikoodatuille alueille ei ole asiaa.


Entä jos voimassaolo sidotaan poliittisilla päätöksillä yksilölle tarpeettomiin tai vahingollisiin lääketieteellisiin toimiin kuten pakollisiin mielialalääkkeisiin, statiineihin tai muuhun vastaavaan? Entä jos lääkeyhtiöihin sijoittavat vakuutusyhtiöt alkavat vaatia koronan sairastaneiltakin vakuutuksien ehtoina koronapiikin ottamista tai johonkin muuhun toimenpiteeseen suostumista? Tai pankit pankkitilin? Tällä polulla päädytään biofasismiin.

Euroopan unionin digitaalisen identiteetin kehikko on eräs laajimmista osahankkeista. Tavoite on siirtyä vaiheittain digitaaliseen keskuspankkirahaan (Central Bank Digital Currency, CBDB), hankkiutua eroon käteisen käytöstä, ja yhdistää tilit digitaaliseen identiteettiin. Myyntipuheissa hanketta kaupitellaan sanoilla ”mahdollistaa”, ”helpottaa”, ”sallii”, ”luotettu”, ”luotettava” ja niin edelleen. Korvaamalla myyntipuheilmaisut sanoilla ”pakottaa” ja ”pakollinen” saadaan
todenmukaisempi kuva.

Pankkien rekisteröimät yksityiskohtaiset tiedot transaktioista antavat yksityiskohtaiset tiedot toiminnastamme, kulutuksestamme, elämästämme. Yhdistettynä sosiaalisesta mediasta kerättyyn tietoon ja muualta saatavaan dataan ne kertovat kenen kanssa, missä ja mihin aikaan olemme tekemisissä, antaen viitteitä siitä miksi. Tällaisessa yhteiskunnassa avoimuus tarkoittaa, että sinun elämäsi on avoin kirja tahoille, joista läheskään kaikista et tiedä.

Lääkeyhtiöiden ja rokotteisiin sijoittavien säätiöiden kanssa yhteistyötä tekevä ja edellämainittujen rahoitusta nauttiva Maailman terveysjärjestö WHO julkisti elokuussa 2021 oppaan, jossa se ohjeistaa maailman valtioita globaalin rokotuspassin käyttöönoton teknisissä vaatimuksissa ja implementoinnissa. Ohjeistuksen perusteella kerättävän datan määrä on suuri, ja sisältää erittäin henkilökohtaista dataa.

Digitaalisen identiteetin hankkeet on sidottu YK:n Agenda2030:n kestävän kehityksen tavoitteisiin (SDGs). Luottokorttiyhtiö Mastercard on tuonut markkinoille Mastercard hiilijalanjälkilaskimen. Yhdessä YK:n kanssa suunniteltu hiilijalanjälkeä monitoroiva luottokortti seuraa kulutustasi ja varoittaa, kun lähestyt sinulle sallittua rajaa. On vain poliittisten päätösten päässä, suljetaanko tilisi siihen asti että olet hyvittänyt ilmastorikoksesi, jos ylität sinulle sallitun hiilijalanjälkirajan. Käteisen poistuminen vie taloudellisen ja poliittisen vallan pois sinulta.

Climate Depot: Climate Lockdowns: New CO2 monitoring credit card enables tracking of ‘carbon footprint on every purchase’ – ‘Monitors & cuts off spending when we hit our carbon max’ – Mastercard & UN join forces

Kauanko menee, ennen kuin hiilijalanjälkiseuranta poikii hengitysveron?

Maailman talousfoorumi WEF esitteli huhtikuussa 2021 älymaskia, tulevaisuuden maskia, joka mittaa hengitystahtisi ja pitoisuudet: jos hiilidioksidipitoisuus maskin alla kasvaa liian suureksi, maski kehottaa käyttäjäänsä ottamaan muutaman hengenvedon raitista ilmaa. Jos unohdat käyttää maskia, se lähettää älypuhelimeesi muistutuksen laittaa maski naamalle. Maski on yhteydessä tietoverkkoon.


Poliittisina lisäarvoina maskin kerrotaan olevan biologisesti hajoava, kierrätettyjä materiaaleja sisältävä ekotuote. Nyt käytössä olevat, joissain maissa pakolliset, maskit ovat ympäristöongelma jonka älymaski parantaa, WEF uskottelee. Sitä ei mainita, että kyseinen ympäristöongelma synnytettiin poliittisilla päätöksillä. ”Älymaskin käyttäminen auttaa planeettaa hengittämään helpommin.”


Kauanko menee, ennen kuin hengittäminen tehdään poliittisilla päätöksillä ehdolliseksi sitomalla hengittämisoikeus hiilijalanjälkipisteytykseen?

Uskooko joku, että valtavia digitaaliseen infrastruktuuriin tehtyjä investointeja tehdään väliaikaisten ”vain siihen että asti, että pandemia on ohi” ratkaisujen takia? Tai että mahdollisuuksia siirtää varallisuutta ja valtaa harvojen käsiin ei hyödynnettäisi?

Kokonaisuutta myydään esittelemällä kokonaisuuden osia ikään kuin ne olisivat toisistaan irrallaan olevia, sattumalta samanaikaisia hankkeita. Väestöä hivutetaan pienin askelin kohti Uutta normaalia, tien päässä häämöttää neljännen teollisen vallankumouksen mahdollistama kaiken kattava sosiaalinen kontrolli. Osaansa näyttelevät biohakkeroinnin keinot, mRNA-geeniteknologia -koronapiikit ja Sitrankin kehittelemät pankkikortin, terveystiedot ja digitaalisen identiteetin yhdistävät ”uuden ajan henkilötodistukset”.

Uskooko joku, että vallanpitäjät ja edunsaajaryhmät jättävät lukuisat erilaiset rahastus- ja kontrollimahdollisuudet hyödyntämättä?

Artikkelikuvassa tuntemattoman some-taiteilijan koontia suomalaisista, WEFiin kytköksissä olevista päättäjistä ja vaikuttajista

OIKAISTU 28.9.2021 klo 17:39 ”alle 20-vuotiasta” > ”alle 30-vuotiasta

Aiheeseen liittyvää lisämateriaalia

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM), säädösvalmistelu; Koronapassin valmistelu, STM089:00/2021

STM, Tiedote 9.9.2021: Koronapassia koskeva hallituksen esitys eduskunnalle syyskuun puolivälissä

Työryhmän asettamispäätös

Vierashuoneessa professori Lasse Lehtonen ja asianajaja Klaus Nyblin | Edilex 20.8.2021: Koronapassin tärkeimmäksi tehtäväksi voi muodostua rokotuskattavuuden lisääminen

Eurooppalaisten kansalaisjärjestöjen avoin kirje EU-parlamentin edustajille liittyen EU:n rokotetodistuksen oikeudellisiin ja eettisiin ongelmiin

Kirjallinen kysymys KK489/2021 vp. Vilhelm Junnila ps. Kirjallinen kysymys koronarajoitusten purkamisesta

Kirjallinen kysymys KK428/2021 vp. Mia Laiho kok. Kirjallinen kysymys koronapassin käyttöönotosta Suomen sisällä

Puheenvuorot

Asiantuntijalausunnot

Valtiovarainvaliokunnan mietinto VaVM 7/2021 vp. — HE 68/2021 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2021 toiseksi lisätalousarvioksi, Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2021 lisätalousarvioesityksen (HE 68/2021 vp) täydentämisestä

Pohjoismaiden Neuvoston Suomen valtuuskunta Eduskunnalle 1.3.2021

Toimenpidealoite TP 41/2021 vp. Kai Mykkänen kok Toimenpidealoite koronatodistuksen käyttöönotosta

Hallituksen esitys HE 119/2021 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle yrittäjien työttömyysturvaoikeuden väliaikaiseksi järjestämiseksi

Ari Hirvonen (2021): Poliittinen epidemiologia: virusajan normi ja poikkeus

Toomas Kotkas | Perustuslakiblogi (25.1.2021): Minkälaisia oikeusvaikutuksia koronarokotepassiin olisi valtiosääntöoikeudellisesti mahdollista kytkeä?

E.B. jackson et al. | Eigth International Conference on eDemocracy (ICEDEG) 2021, ss. 88-94: Challenges and Implications of the WHO´s Digital Cross-Border Covid-19 Vaccine Recognition Pilot

AvoinMedia: WHO ohjeistaa hallituksia globaalin rokotuspassin käyttöönotossa

Björn Jäschke et al. | Länsi-Suomi, Mielipide (29.7.2021): Rokotepassi — miksei aina kannata toimia kuten muut

EU:n digitaalinen koronatodistus

European Commission (3.6.2021): Commission proposes a trusted and Secure Digital Identity for all Europeans

Castren & Snellman (21.4.2021), Muistio. Koronapassiin liittyvät oikeudelliset kysymykset

Helsingin yliopisto (14.9.2021): Tarvitseeko tekoäly kansainvälisiä sääntöjä? Nämä kolme asiaa EU: ehdotuksesta tekoälyn sääntelemiseksi tulisi tietää

Tietosuojavaltuutetun toimisto (27.8.2021): Uusia ja täsmennettyjä vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin koronaviruksesta

AvoinMedia (23.6.2021): EU:n ”digitaalinen lompakko” = henkilökohtainen numerokoodi

AvoinMedia (30.7.2021): Pelko on tehokas suostuttelija: koronavirus-uutisointiohjeistus käyttäytymistieteilijöiltä

AvoinMedia (15.4.2020): Hyväntekeväisyys-kartellin maailmanvalloitusprojekti

Helsingin Sanomat (5.8.2021): Hallitus alkaa edistää koronapassia, nuorten rokotukset alkavat, ravintoloiden rajoitukset kiristyvät

AvoinMedia (15.9.2021): CDC:n muuttuvat määritelmät

AvoinMedia (8.7.2021) Lääketeollisuuden piilotettu vaikutus politiikkaan

Iltalehti (31.7.2021): Voitaisiinko Suomessa ottaa käyttöön koronapassi? Näin sanovat oikeusoppineet

Iltasanomat (28.7.2021): Oikeusoppinut epäilee koronapassia silmänkääntötempuksi, jolla lakaistaan maton alle laajempi ongelma

Iltalehti (27.7.2021): Pankkikortti toimisi jo rokotepassina — ”Käyttöönotto vain tahtotilasta kiinni”

Usein kysyttyä koronatodistuksesta. Kanta.fi

Pöytäkirjan kohdat eduskunnan täysistunnoissa ja valiokuntien istunnoissa

Olli Tammilehto (8.9.2021): Rokotepassi – totalitarismin työkalu

AvoinMedia (27.2.2021): Rokotuspassi+pankkikortti=Digitaalinen identiteetti eli yhteiskunnan jäsenyys vain k-rokotetuille

AvoinMedia (24.2.2021): Suomeen rokotuspassit – syy ”ei vielä päätetty”

Eduskunnan tulevaisuusvaliokunta 1/2018: Suomen sata uutta mahdollisuutta 2018–2037 Yhteiskunnan toimintamallit uudistava radikaali teknologia

Valiokunnan lausunnot

Valiokunnan mietinnöt

18 comments

 1. Tiedemaailmalta ydinaseet olivat hyvä keksintö. Maailmasodat loppuivat, koska vallanpitäjilläkin oli uhka menehtyä itsekin ydinräjähdyksissä.
  Tietotekniikka on kansalaisille huono keksintö. Se antaa vallanpitäjille rajattomat mahdollisuudet kontrolloida kansalaisia ja määrätä näiden elämästä humpuukitieteen avulla.

  Tykkää

 2. Fimea salaa: lapsia kuollut rokotteisiin

  Kuinka monta, sitä ei Fimea kerro. Epäsuorasti myöntää että lapsia on kuollut, koska muuten sanoisi ettei ole:

  https://mvlehti.net/2021/09/23/fimean-koronarokotteiden-haittailmoitusten-maara-kohonnut-noin-17-000-tapaukseen-lahes-13-000-kasittelematta/

  Nyt suunnittelevat piikkien antamista entistä nuoremmille lapsille! Australiassa rokotettiin yhdellä urheilustadionilla 24 000 lasta, heistä 3 kuoli samana päivänä. Meillä on rokotettu n. 250 000 lasta, joten on mahdollista että kuolleita on jopa kymmeniä.

  Tykkää

 3. Iso konferenssi medialle Saksassa 20.9.21 jossa kerrottiin k-piikkien vaaroista:

  Tohtori Jane Ruby vieraili 24.9.2021 Stew Petersin ohjelmassa tuomassa tuoreita tietoja sadoista tutkijoista, lääkäreistä ja lakimiehistä, jotka ovat liittyneet eri puolilta maailmaa yhteen ja toimittaneet omat ammatilliset havaintonsa ja todisteensa medialle tiedotustilaisuudessa, joka järjestettiin 20.9.2021 Saksan Reutlingenissa.

  Tässä on suoria lainauksia tältä videolta:

  ”Nyt meillä on näistä lääkäreistä koostuva maailmanlaajuinen yhteenliittymä. Tässä on mukana 35 ryhmää: USA, Iso-Britannia, Saksa, Itävalta ja Japani. He ovat tutkineet yhteensä satoja, ehkä jopa tuhat injektiopulloa Pfizerilta, Modernalta ja AstraZenecalta ja heidän löydökset ovat aivan järkyttäviä. Miljoonia teräväreunaisia metallinpalasia löytyy siis jo aivan pienen pisaran kokoisesta määrästä tätä ainetta. He ovat löytäneet myös parasiittien kaltaisia materiaaleja. Ja oli pelottavaa nähdä, kun he lämmittivät näitä mikroskoopin alla, partikkelit alkoivat liikkumaan nopeasti ja ne synkronoituivat keskenään.

  Ja he sanovat, kuten toit alussa myös esille, että jokainen maa, yhtiö ja taho, joka jatkaa rokottamista vielä sen jälkeen, kun he ovat saaneet tästä tiedon, tulee saamaan syytteen RIKOKSISTA IHMISYYTTÄ vastaan.”

  https://rapsodia.fi/rokotukset-on-keskeytettava-valittomasti-2/

  Tänään stew.peters.tv:ssä kerrotaan lisää tuon konferenssin sisällöstä!
  Paikalla näytti olevan myös Koronakomitean Vivienne, joka kuuluu tri Reiner Fuellmichin tiimiin.

  Tykkää

 4. STM myöntää virallisesti, että sillä ei ole todisteita koronaviruksen olemassaolosta

  ”Mielenkiintoinen tilanne, että Suomessakin painostetaan rokottamiseen ja ylläpidetään toimia, jotka rajoittavat ihmisten elämää, vapaata liikkuvuutta ja toimeentuloa viruksen takia, jonka olemassaoloa tai tartuttavuutta ei voida todistaa.”

  https://koronarealistit.com/stm-myontaa-virallisesti-etta-silla-ei-ole-todisteita-koronaviruksen-olemassaolosta/

  Tykkää

  • Koska Pfizerin teho hiipuu (kestää vain pari kuukautta), se on piikkiä ainakin 4 kertaa vuodessa.

   Itse asiassa: montako päivää Pfizer ylipäänsä tehoaa kun Pfizerin ottanut ei ole ”suojattu” ennen kuin 7-14 vrk piikin ottamisesta, siihen asti tilastoidaan rokottamattomaksi?

   Kansanterveydellisesti ja -taloudellisesti paskin sijoitus hallitukselta sitten UMTS-kauppojen ja elvytyspaketin.
   ”EU käski” lienee perustelu.

   Edelläkävijä Israel ( https://avoin.media/2021/03/11/koronadystopian-pilottina-israel/ ) antaa mallia
   lokakuussa 2021 yhteiskunnan ”avautumisesta”

   Tykkää

 5. ”Esityksen kiireellisyyden vuoksi tavanomaisista lainvalmistelua koskevista lausunto- ja kuulemisohjeista on jouduttu poikkeamaan.”
  ja kuitenkin ollaan eu:ssa suunniteltu jo vuosia,että tarkoituksella on edetty näin,ettei muka olisi ehditty käsitellä kunnolla.ja tarkoituksella myös juuri sitä hivuttamista hissukseen tehdään,,,,annoin pikkusormen…

  ja tämä osa jutussa täyttä asiaa,ja jokaisen tulisi miettiä,etenkin passien kannalla olevien juuri tätä:

  Uskooko joku, että valtavia digitaaliseen infrastruktuuriin tehtyjä investointeja tehdään väliaikaisten ”vain siihen että asti, että pandemia on ohi” ratkaisujen takia? Tai että mahdollisuuksia siirtää varallisuutta ja valtaa harvojen käsiin ei hyödynnettäisi?

  Tykkää

  • ”16.15
   Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (vastauspuheenvuoro)
   :

   Arvoisa puhemies! Jo eilen itse asiassa edustaja Sarkomaa kysyi tätä, enkä silloin pystynyt siinä minuuttiajassa kaikille vastaamaan, joten vastaan nyt.

   Meillähän ei olisi mitään sitä vastaan, vaikka koronapassikäytäntöä jatkettaisiin, [Perussuomalaisten ryhmästä: No niin, tulihan se!] mutta perustuslaillinen arviointi on se, että me todennäköisesti emme saa tähän rajoitukseen, tai anteeksi, tähän toimeen, koronapassiin… [Ville Tavio: Rajoitukseen! Kerrankin oikein, vahingossa oikein! — Välihuutoja perussuomalaisten ryhmästä] Siellä on siis terveysturvallisuustoimia, monenlaisia. […]”

   https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/PoytakirjaAsiakohta/Sivut/PTK_103+2021+2.1.aspx

   Tykkää

 6. KORONAHUIJAUKSEN päätarkoitus on koko ajan ollut SIRUTUS. Rokotepassin kautta siirrytään DIGITAALISEN IDENTITEETTIIN ja sitten SIRUUN. Microsoftin PATENTTI W02020060606A1. SOSIAALISET PISTEET, KEHON DATA ja KRYPTOVALUUTTA yhdistyvät SIRUSSA. Rokotuksia tulee SEITSEMÄN. UNIVERSAALI PERUSTULO sidotaan rokotuksiin. Seuraava PANDEMIA on OIKEA. Super MERS. Passista ja rokotuksista tulee PAKOLLISIA. Rokottamattomilla ei ole GRAFEENIA. Eliitti rakentaa DIGITAALISTA PETOJÄRJESTELMÄÄ. Se voidaan estää vain POLIITTISILLA toimilla. Suomen NYKYHALLINTO vie ihmisiltä VAPAUDET ja OMAISUUDEN. Tätäkö kansalaisten enemmistö TODELLA haluaa?

  Tykkää

 7. Natsihallinnon apartheid rotusorto ja syrjintä on kansainvälisten ja kansallisten lakien ja säännöstöjen vastaista. Rikollista toimintaa siis.

  Värillisiä ihmisiä ei päästetä julkisiin tiloihin (kts video) .. apartheidia ja rotuerottelua siis

  Juutalaisilta vaaditaan natsipassia (kts linkki) .. mielisairasta touhua.

  https://www.zerohedge.com/covid-19/watch-israelis-rise-against-vaxx-passports-after-being-told-more-shots-needed-be

  Valtiorikolliset tullaan tuomitsemaan.. ankarimman mukaan.

  Tykkää

  • Rokotepassi on ollut alunalkaen tämän korona-agilityn tarkoitus.. kaikille eläimille annetaan rokotteet ja sirutus.. muuten ei pääse osallistumaan tähän temppurataan, jota yhteiskunnaksi myös kutsutaan.

   Stopkoronapassi.fi sivulle kerätään nimilistaa rikollisista, jotka perustuslain vastaista vapauden riistoa edistää. Kyseessä on rikos ihmiskuntaa vastaan ja nämä dorgat tullaan tuomitsemaan (vrt Nürnberg) kun valta vaihtuu.

   Kyseessä on apartheidia vastaava menettely, kun ihmiset eriarvoistetaan. Passittomat (tulevaisuudessa siruttomat) puhdasrotuiset eivät pääse julkisiin tiloihin, jonne vain geenimanipuloidut ja sirutetut ovat etuoikeutettuja. Kyseessä on siis rotuerotteluun rinnastettava rikos.

   Ilmankos BLM on närkästynyt ja kohta alkaa mellakat.

   https://www.blackenterprise.com/leader-of-black-lives-matter-new-york-chapter-calls-vaccine-mandates-racist-and-disrespectful/?test=prebid

   Tykkää

  • Iso-Britannia 2021: rokotetut 56% Covid-tapauksista, 61% sairaalassa olevista ja 77% koronakuolleista; kuolleita 11 kertaa enemmän kuin ennen rokotuksia. Ja flunssakausi vasta alussa.

   Epäilen, että tarjoavat ratkaisuna sitä, että rokottamattomia ei oteta sairaalaan (rokotetut tarvitsevat sairaalapaikat), koronapassia ja lisää käyttämättä olevia, vanhenevia koronapiikkejä (jotka on viime vuoden viruskantaan, ei tämän vuoden kiertävään kantaan) jo 1-3 kertaan rokotetuille ”antamaan suojaa” jota ei useista piikeistä huolimatta tullut.

   Medialle tietenkin maksetaan rokottamattomien syyllistämisestä ettei enemmistö tunne itseään huijatuiksi ja suutu poliitikoille ja viranomaisille.

   On pakko, koska muuten joutuisivat myöntämään että politiikkatoimet ovat menneet niin pieleen kuin mennä voi.

   Tykkää

 8. Freedom fighter Down Under – Vankilasaaren Vapaustaistelija

  heh… aussilandian pääministerin puhe YK:ssa…

  ”In a virtual address to the UN General Assembly on Friday, Morrison talked up Australia’s belief in “a world order that favors freedom,” in “respecting the rights and freedoms of the individual” and “in the inherent dignity of all people… no matter the circumstances.” ”

  tämä mielestäni aika kerttaallisen luokattomasti pyhistelevä poliitikonrutku siis kertoo kuinka Australia ”uskoo maailmanjärjestykseen joka suosii vapautta”, ja tämä toteutuu heilläpäin ”kunnioittamalla yksilön oikeuksia ja vapauksia” kuten myös ”kaikkien ihmisten perimmäistä luontaista ihmisarvoa … olosuhteista riippumatta.”

  no, kohtalaisen ”tuoreita uutisia” vielä: julkaistu 25.9.2021. Vaan lieneekö täysin uutta ”asiaa” pelkästään Ylen kirjoitelmia lukeville?

  tuo pääministerintapainen on pitäny puheensa etänä YK:n General Assemblylle

  eräs aktivisti on ystävällisesti avustanut pääministeriä valtiollisessa tiedottamisessa ja tehnyt näppärän videon puheen taustaksi! Tuoreista videofeedeistä! Ylväänkauniita sanoja, hienoa kuvaa!

  ”…footage of ordinary Australians being brutalized by police for breaching the country’s draconian coronavirus restrictions.”

  nyt on semmonen juttu että k-tautia ei vähätellä! Ja se riepu piretään naamalla! Poliisi auttaa jos ei säännöt muuten valkene-

  hmm… ennenvanhaan piti kattoo läntisistä lehdistä tulkintoja rautarajojen takaa loikanneiden tai pakoon päässeiden kertomuksista jos hinkui selvittää mitä raudan takana on tapahtumassa? Ja nyt… jos hinkuu kattoo mitä tapahtuu läntisissä rautavaltioissa, pitää kattoo uutisia ”RUSSIA Today” -julkaisusta? Mit-…

  https://www.rt.com/news/535844-australia-freedom-human-rights-covid/

  Tykkää

  • Hyvä kooste. Morrison taitaa tarkoittaa vain itseään ja kavereitaan puhuessaan vapauksien kunnioittamisesta, eikä veronmaksajia.

   Tykkää

 9. MasterCard näkyy huseeraavan k-tautipankkikorttipiikkipassin vaiheilla aika monitahoisesti. Eikä taida tyytyä rajoittumaan vain luottokorttimuotoon.

  Ai kuinka hienoa: ”biometrinen digi-ID-alusta joka ”kehittyy Sinun Kanssasi”!

  – A biometric digital identity platform that “evolves just as you evolve” –

  https://www.mintpressnews.com/africa-trust-stamp-covid-19-vaccine-record-payment-system/269346/

  Ei kovin ”uutta”, tuokin juttu julkaistu jo heinäkuussa 2020. Ja projekti ollu hauteilla vuodesta 2018.

  Hmm. Kokeillaan ensin vähä syrjässä? ”..set to be introduced in “low-income, remote communities” in West Africa.” Köyhissä Länsi-Afrikan syrjäkylissä on tilaa touhuta?

  Ketkä touhuaa? Hah! Gatesin Pillin taustoittama GAVI, Mastercard ja tunnistusmenetelmäfirma Trust Stamp.

  Projekti on mainion suuruudenhullu:
  ”…will see Trust Stamp’s digital identity platform integrated into the GAVI-Mastercard “Wellness Pass,” a digital vaccination record and identity system that is also linked to Mastercard’s click-to-play system that powered by its AI and machine learning technology called NuData.”
  Ja höskästä on tarkoitus tehdä biometrinen…

  Vaan on sydäntälämmittävää kun noinkin isot firmat huolehtii pienestä ihmisestä, jutusta saadaan samalla irti näppärä lapsuusaikojen rokotemuistio: ”centralized record keeping of childhood immunization”. Ei mee tiedot hukkaan lainka nin helposti ku ne vanhat ruttuiset paperivihkoset.

  Aivan järjettömän loistavat kaupallistamismahdollisuudet toki, ja markkinointiviestintäosastoilla ilopisuja (”market-focused vision”), mutta tärkeintä kuitenkin on pieni ihminen. Höskällä voidaan helpottaa esim rangaistusvankien elämää siviililomilla ku ei niitten tartte enää ostaa tähän-asti-niin valitettavan kalliita nilkkapantoja – Trust Stamp hoitaa homman! Ja edullisesti! Vankeinhoitolaitokset on oikeinkin kiinnostuneita!

  Poliisista on puhuttu nimpaljo pahaa viime aikoina että ei mennä nyt siihen, mainitaan vaan että projekti luonnollisesti tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet vaikkapa ”ennakoivaan väkijoukkojenhallintaan”.

  ”World Beyond Cash.” Hiffasin just että tutusta marketista oli hävinny setelit-kolikoiksi -automaatti… äääh-

  Tykkää

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s