Mikä kiire niillä on k-piikittää lapsia?

Sosiaalisessa mediassa tulee usein vastaan eri ihmisten esittämänä kysymys ”Mikä kiire niillä on koronapiikittää lapsia?”

Erilaisia vastauksia

Vastaus saattaa olla aivan yksinkertainen. Lapset harhautetaan ja pakotetaan osallistumaan ihmiskokeeseen Sanna Marinin (sdp) hallituksen laatimalla asetuksella, joka tuli voimaan 9.8.2021 — vaikka asetuksella ei voi ohittaa edelleen voimassa olevaa lakia. Oikeusnotaari Aki Nummelin arveli Satakunnan Kansassa hallituksen haluavan ”säätää asian asetuksella, ettei laki joutui perustuslakivaliokunnan käsittelyyn. Viime keväänä liikkumisrajoitukset torpattiin perustuslakivaliokunnassa perustuslain vastaisina.”

Lapsiin injektoitavan Pfizer/BioNTechin kokeellisen, testivaiheessa olevan mRNA-geeniteknologiapiikin, Comirnatyn ehdollinen, eräkohtainen ja väliaikainen hätätilakäyttölupa päättyy tämän kuun lopussa, 31. elokuuta 2021, sen jälkeen ei voi enää piikittää. Onko hallitus halunnut laittomalla asetuksella tukea lääkeyhtiöiden rahoittamaa kaupallista koronapiikkitutkimusta, jota Suomessa tekevät Tampereen rokotetutkimuskeskus ja Helsingin Meilahdessa MeVac?

Toinen selitys laittomalle asetukselle saattaa löytyä valtioiden lääkeyhtiöiden kanssa tekemistä osto- ja koesopimuksista. Israelin valtion terveysministeriön ja lääkejätti Pfizerin keskinäinen kassakaappisopimus teki israelilaisista lääkeyhtiön koe-eläimiä. Sopimus on päivätty 6. tammikuuta 2021. Keston pituudesta ei ole tietoa. AvoinMedia on raportoinut Israelin tekemästä sopimuksesta maaliskuussa 2021.

Albaniasta — joka ei ole mukana Euroopan unionin koronapiikkien yhteishankintasopimuksissa — on tietovuodettu ostosopimus, samoin Brasiliasta.

”Ostaja[valtio] myöntää, että rokotteiden pitkäaikaisvaikutuksia ja tehokkuutta ei tunneta, ja että rokotteet saattavat aiheuttaa toistaiseksi tuntemattomia haittavaikutuksia.”

Purchaser Acknowledgement 5.5 (s. 19)

Sopimus vapauttaa myyjän kaikesta vastuusta haittojen ja minkä tahansa osalta, ja siirtää mahdollisten vahinkojen korvaamisen ostajalle (s. 7, 22-24). Myyjän ei tarvitse maksaa arvonlisäveroa, muita samankaltaisia veroja tai ylipäänsä mitään veroja (s. 13-14). Toisin sanoen lääkeyhtiöt saavat miljardituottonsa verottomana; ostaja maksaa vaaditut verot — mikä tarkoittaa, että valtio perii rahan veronmaksajilta kustantaakseen lääkeyhtiön verottomuuden. Ostaja vastaa myös Pfizerin ja sen alihankkijoiden taloudellisista tappioista (s. 17) jos tuote vedetään markkinoilta.

Sopimus velvoittaa Pfizeriä noudattamaan tämän hetkistä kultastandardia (Current Gold Manufacturing Practises, cGMP) valmistusprosessissa. Kohdassa 1.29 (Latent Defect) määritellään ostajan voivan hylätä tuotteen, jos voi osoittaa, että tuote ei täytä tuotetta koskevia, sovellettavia määrittelyjä (Specifications); jos voi osoittaa, ett tuotteessa on tehtaalta lähtiessä ollut valmistusvirhe.

(Latent Defect” means a defect causing the Product to not conform to the applicable Specifications that Purchaser can show was present at the time of Pfizer’s delivery of the Product to Purchaser and which could not have been detected by Purchaser, its designee, or their Personnel at delivery through diligent inspection.)

Toim.huom. En ole vielä löytänyt mRNA-geeniteknologiaa määritteleviä kultastandardeja. Onko niitä olemassakaan?

(Laboratoriovuoto-teorian kannalta kiinnostavasti sopimuksessa mainitaan erikseen viruksen johdannaiset ja modifioidut, muokatut virukset.

1.54 “Vaccine” shall include (a) all vaccines manufactured, in whole or in part, or supplied, directly or indirectly, by or on behalf of Pfizer or BioNTech or any of their Affiliates pursuant to this Agreement that are intended for the prevention of the human disease COVID-19 or any other human disease, in each case which is caused by any of the virus SARS-CoV-2, and/or any or all related strains, mutations, modifications or derivatives of the foregoing, (b) any device, technology, or product used in the administration of or to
enhance the use or effect of, such vaccine, or (c) any component or constituent material of (a) or (b).
)

Ei ole tiedossa, onko Euroopan unionin koronapiikkivalmistajien kanssa solmima ostosopimus — jossa Suomi on mukana — sama tai samankaltainen kuin Albanian. Pfizer Brasilian ja Latinalaisen Amerikan alueen entinen toimitusjohtaja Carlos Murillo on kuitenkin kertonut Brasilian senaatin Covid CPI -ryhmän (Covid Parliamentary Inquiry Commission) kuulemisessa Pfizerin asettaneen kaikille maille samat ehdot rokoteostosopimuksissa.

Eräs teoria lasten rokottamiseen liittyen on, että koronarokotteita voimakkaasti promotoivan Maailman talousfoorumin (WEF) perustajan Klaus Schwabin ns. Schwab Jugendiin kuuluva, viisivuotisen koulutusohjelman läpikäynyt Sanna Marin ottaa käskynsä ulkomailta.

Vastaukset eivät ole toisensa poissulkevia. Muitakin selityksiä luonnollisesti on.

EMAn papereissa

Euroopan lääkevalvontavirasto EMAn, Pfizer/BioNTechin koronapiikki Comirnatya (injektiokonsentraatti, dispersiota varten COVID-19-mRNA-rokote, nukleosidimuokattu) koskevissa asiapapereissa kerrotaan seuraavaa lasten ja nuorten osalta seuraavaa:

 • Tähän lääkevalmisteeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti turvallisuutta koskevaa uutta tietoa. (s. 2)
 • Comirnaty-valmisteen turvallisuutta ja tehoa alle 12 vuoden ikäisten pediatristen osallistujien hoidossa ei ole vielä varmistettu. (s. 3)
 • Euroopan lääkevirasto on myöntänyt lykkäyksen velvoitteelle toimittaa tutkimustulokset Comirnaty-valmisteen käytöstä COVID-19:n estämisessä kaikissa pediatrisissa potilasryhmissä (ks. kohdasta 4.2 ohjeet käytöstä pediatristen potilaiden hoidossa).
 • Tämä lääkevalmiste on saanut ns. ehdollisen myyntiluvan. Se tarkoittaa, että lääkevalmisteesta odotetaan uutta tietoa. Euroopan lääkevirasto arvioi vähintään kerran vuodessa tätä lääkevalmistetta koskevat uudet tiedot, ja tarvittaessa tämä valmisteyhteenveto päivitetään.
 • Biologisten lääkevalmisteiden jäljitettävyyden parantamiseksi on annetun valmisteen nimi ja eränumero dokumentoitava selkeästi. (s. 3); tämä johtuu siitä, että Comirnaty on kokeellinen tuote, jonka tehosta ja turvallisuudesta EMA odottaa saavansa tiedot joulukuussa 2023 (s. 20).

Turvallisuustieto vajavaista

Sivu 4, riskiryhmäläisiä koskeva tutkittu tieto on niukkaa
Sivu 4, ei ole tutkittu, mitkä yhteisvaikutukset ovat runsaasti lääkkeitä käyttävissä kuten monisairaissa
Sivulla 10 kerrotaan ettei Comirnatya ole tutkittu sen selville saamiseksi, aiheuttaako valmiste syöpää tai perinnöllisiä mutaatioita

Haittavaikutuksista

Turvallisuutta on arvioitu 12-15 vuotiailla hyvin pienellä otannalla (s. 5)
Sivu 6, turvallisuusarviointi on edelleen kesken
Sivu 18, meneillään on laajan skaalan ihmiskoe vain osittain tutkitulla valmisteella

Väliaikaisen, eräkohtaisen, hätätilalla perustellun myyntiluvan haltijan tulee tämän myyntiluvan ehdollisuuden vuoksi toteuttaa asetuksen (EY) N:o 726/2004 14a artiklan 4 kohdan nojalla seuraavat toimenpiteet mainittuun määräaikaan mennessä:

Kommentti:

Tehokkuudesta ja turvallisuudesta tiedetään tällä hetkellä, että useissa maissa kolmastikin piikitetyt ovat sairastuneet. Turvallisuusasiassa vanhempia toivon mukaan kiinnostaa, että koronapiikkien tiedetään synnyttäneen ainakin kaksi uutta oireyhtymää, molemmat eliniän kestäviä: VITT ja MIS-C.

Ensimmäiset koronapiikkihaittailmoitukset suomalaislapsista on jo tehty. Jos somessa kiertävät, toistaiseksi vahvistamattomat huhut HUS:in alueella koronapiikkiin kuolleesta lapsesta pitävät paikkansa, haitat ylittävät jo nyt hyödyt: Suomessa ei ole kuollut yhtään lasta eikä nuorta koronaan 18 kuukauden aikana.

Artikkelikuva via Wikimedia Commons, Yle + Suomen keskusta. Kuvien muokkaus RS.

28 comments

 1. Kirjallinen kysymys KK 154/2021 vp
  Mari Rantanen ps

  Kirjallinen kysymys mRNA-rokotteiden annosvälin pidentämisen luonteesta rokotetutkimuksena
  Eduskunnan puhemiehelle

  Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) muutti suositustaan 3.2.2021 siten, että kaikkien mRNA-koronarokotteiden annosväliä suositellaan pidentämään 12 viikkoon (84 vuorokauteen) vastoin rokotteiden valmistajien, Euroopan lääkeviraston, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean sekä Maailman terveysjärjestö WHO:n voimassa olevia ohjeita. THL on perustellut pidempää annosväliä rokotettaville saavutettavan terveydellisen hyödyn sijasta mm. siten, että se auttaa parantamaan väestön rokotuskattavuutta, kun maahan saapuvat vähäiset rokoteannokset riittävät useammalle henkilölle. THL:n mukaan rokotusohjeita päivitetään sitä mukaa kuin tutkimustietoa kertyy lisää.

  Lääketieteellisestä tutkimuksesta annetussa laissa (9.4.1999/488) lääketieteellisellä tutkimuksella tarkoitetaan ”sellaista tutkimusta, jossa puututaan ihmisen tai ihmisen alkion taikka sikiön koskemattomuuteen ja jonka tarkoituksena on lisätä tietoa terveydestä, sairauksien syistä, oireista, diagnostiikasta, hoidosta, ehkäisystä tai tautien olemuksesta yleensä”. Tällaista tutkimusta määrittelee esimerkiksi eettisen toimikunnan hyväksyntä tutkimukselle sekä potilaan suostumus. Lisäksi potilaan asemasta ja oikeuksista annetussa laissa (17.8.1992/785) säädetään potilaan itsemääräämisoikeudesta siten, että ”potilasta on hoidettava yhteisymmärryksessä hänen kanssaan.”

  Kun THL muuttaa rokotusohjelmaa vastoin yleisiä ohjeita tai olemassa olevaa tutkittua tietoa antovälin pidentämisen vaikutuksesta rokotettaviin, herää kysymys, onko silloin kyse rokotetutkimuksesta. Erityisesti tämä kysymys koskee niitä tilanteita, joissa potilaalle oli jo annettu ensimmäinen pistos ja rokotussuositus muuttui ennen toisen annoksen saamista. Näissä tapauksissa erityisesti herää kysymys, tarvittaisiinko potilaan suostumus annosvälin pidentämiseen.

  Vastauksessaan kirjalliseen kysymykseen KKV 17/2021 vp 1.3.2021 sosiaali- ja terveysministeri ei suoraan vastannut kysymykseen, joka koski tutkimusta mRNA-rokotteiden antovälin pidentämisestä.

  Ponsiosa
  Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

  Kun THL:n tarkoituksena on kerätä tietoa koronarokotevälin pidentämisen vaikutuksesta rokotettaviin, onko toimintaa hallituksen mielestä pidettävä lääketieteellisenä tutkimuksena, joka siten edellyttää potilaan suostumusta antovälin pidentämiseen, miten hallitus varmistaa potilaan itsemääräämisoikeuden toteutumisen koronarokotteiden kohdalla, joiden antoväliä THL on pidentänyt ohjeiden vastaisesti ja onko Suomi toteuttamassa tai lupautunut mukaan johonkin kokeeseen, jossa tutkitaan rokoteannosten antovälin pidentämistä?

  Helsingissä 18.3.2021

  Mari Rantanen ps

  Vastaukset:

  1.3.

  Click to access KKV_17+2021.pdf

  6.4.

  Click to access KKV_154+2021.pdf

  Tykkää

  • Asetuksen ainut perustelu: ”Mikäli rokotusten ulottaminen alle 16-vuotiaisiin nopeuttaa pandemiarajoitusten poistumista, sillä tulee olemaan myös epäsuorasti merkittävä vaikutus lasten ja nuorten hyvinvointiin. ”

   Pandemiarajoitukset ovat poliittinen päätös ja ne voidaan purkaa koska vain. Lasten rokotuksilla ei ole mitään vaikutusta rajoitusten poistumiseen. Alun perin rajoitusten piti kestää vain 2 viikkoa. Ihmiset eivät tajua vaikka heille on valehdeltu 18 kuukautta putkeen.

   Jos nämä kaikki korona-asiantuntioiden lipsahdukset summataan, niin 15 % rokotetuista kuolee suoraan ja 65 % tytöistä tulee hedelmättömiksi.

   Syy yllyttää raskaanaolevatkin piikille, on varmaankin tarve mitata paljonko tulee keskenmenoja, paljonko vastayntyneitä kuolee/vammautuu ja jäävätkö vauvatkin hedelmättömiksi.

   Tykkää

   • Itse hallituksena asettivat lasten ja nuorten pahoinvointia edistävät rajoitukset. Ne voisi poistaa päätöksellä piikkeihin koskematta.

    Tykkää

 2. Tiedän vain että kun ihmisiä kuolee piikkeihin niin joko ne on näitä joka päivä uutisissa olevia ”selittämättömästä syystä” kuolemia. Tai jos alkaa oikeasti paljon kuolemaan niin laittavat korona kuolemiksi.
  Vastuuta ei ota yksikään poliitikko, asiantuntija, viranomainen, media tai kukaan.

  Tykkää

 3. Sitä ei jaksa käsittää kuinka suomalaisilla vallanpitäjillä voi olla näin fanaattinen pakkomielle kansansa tuhoamiseen, ei riitä että ensin myrkkypiikitetään vanhukset, vaan nyt täytyy piikittää ymmärtämättömät lapset ja saattaa koko tuleva sukupolvi ainakin terilisaatioon.
  Kammotavampana hallituksena historiaamme jää tämä naisvaltainen ja homopainoteinen koalitio, joka lakeja halveksien hävittää omaa kansaansa tehden tilaa täysin vieraasta kultuurista rynniville maailmanvalloittajille, heitä jopa tänne houkutellen.

  Kansamme järkkymätön tukipilari on ollut aina nainen/äiti joka on turvannut perheen ja näin ollen heimon jatkuvuuden, mitä ovat nyt nämä miehiä apinoivat ”naiset”…, hävettää kun katsoo näitä parrasvaloihin kiipineitä marionettejä, joiden jäljistä löyhkää kansakunnan kalmanhaju, ei heidän tekosillaan heimoa lisätä.

  Tykkää

 4. Paholaisellakin on kiire yrittää hukuttaa ihmisiä syntiin ja Jumalan vieroksumiseen, aikansa käydessä vähiin. Lopulta käry käy, kun Jeesus tulee takaisin ja julistaa tuomiot.

  Tykkää

  • Haluaisitko kirjoittaa AvoinMedialle Intian tuomaskristityistä? Hyvin kiinnostava ryhmä monessa mielessä.

   Nk. epäilevä Tuomas vaikuttaa olleen käytännön ihmisiä.

   Tykkää

 5. Totuus rokotteista lipsahti ohi suun (ROKOTTEET STERILOIVAT!)

  Kanadalainen immunologi, professori Sir John Bell lipsauttaa vahingossa suorassa lähetyksessä rokotteen todellisesta tarkoituksesta eli väestön sterilisaatiosta. Toisen osapuolen ilme paljastaa lopussa enemmän kuin tuhat sanaa, kun nämä herrat tajuavat olevansa suorassa lähetyksessä oman salaseuransa kokouksen sijaan.

  Viime aikoina onkin tullut paljon uutisia siitä, miten miesten sperma on ollut täysin kuollutta tämän kokeellisen piikin ottamisen jälkeen. Tämä ikävä yllätys on selvinnyt monille, kun he ovat yrittäneet luovuttaa spermaansa eteenpäin.

  https://rapsodia.fi/totuus-rokotteista-lipsahti-ohi-suun-2/

  Tykkää

  • Bell puhuu rokotteen steriloivasta vaikutuksesta, kyllä, mutta käyttäen sitä lääketieteellisessä mielessä eli estääkö ko. piikki tartuntoja ja sairastumista. That´s all.

   Tykkää

   • Minä taas luulen että silloin olisi käyttänyt sanaa immunize kuten siinä mielessä sanotaan. Miksi tuon toisenkin naama venähti kun tajusi että puhe striimaa nettiin. Ja tietenkin jälkikäteen selitellään, se on selvä.

    Tykkää

   • Ja steriloivasta vaikutuksesta puhui jo ennen rokotuksia mm. Michael Yeadon erään toisen lääkärin kanssa, yrittävät saada rokotukset tästä syystä estettyä. Myös America’s Frontline doctors on varoittanut samasta asiasta, koska he sanovat rokotteen sisältävän syncytin-1 hormonia, joka estää istukan toiminnan.

    Tykkää

  • Lisäys edelliseen:

   koronapiikki joka ei estä tartuntaa tai tartuttamista on kyllä naurettavin ihmease pandemian taltuttamiseen ikinä 😀

   Mitähän THL:nkin päässä oikein pyörii.

   Tykkää

 6. Lähipiirissä 66v nainen ollut 1kk n tehohoidossa keuhkokuumeessa,lähellä kuolemaa.Nyt pyörätuolissa eikä ajatustakaan pelaa sekavuutta. Ei ole varmaa tietoa onko kyse rokotehaitasta epäilen vahvasti ,että on
  Tämä on surullista aikaa.

  Tykkää

  • Koronapiikki joka ei estä tartuntaa tai tartuttamista — kuten nyt tiedetään — on kyllä naurettavin ihmease pandemian taltuttamiseen ikinä 😀

   Mitähän THL:nkin päässä oikein pyörii.

   Tykkää

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s