Syrjintäpassiäänestys tulossa — lakien ja sopimusten noudattaminen mitataan nyt

Kun koronapiikityksiä aloitettiin vuoden 2020 joulukuussa, piikkejä myytiin tehokkaina, turvallisina ja vapaaehtoisina. Kohderyhmiltä oli määrä saada tietoinen suostumus lääketieteelliseen toimeen. Vuonna 2021 tilalla on pakko, perusoikeuksien lakkauttaminen ja rangaistukset. Vihapuhetta ja maalittamista saa harrastaa vapaasti kunhan kohde on rokottamattomat.

Eduskunta käsittelee parhaillaan syrjintä- eli koronapassia ja matkustusrajoituksia koskevaa lakiesitystä. Nykyiset matkustusrajoitukset ovat voimassa enää ensi perjantaihin, 15. lokakuuta asti. Syrjintäpassista äänestetään 15. lokakuuta 2021.

– Yhä enemmän rajoitukset tulevat kohdistumaan tulevaisuudessa niihin ihmisiin, joilla rokotesuojaa ei ole, perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sdp) sanoi. Perustuslain turvaamiin oikeuksiin kuuluu yhdenvertaisuus, toisin sanoen syrjintäkielto, jonka Sanna Marinin (sdp/WEF) hallitus nyt haluaa ohittaa ottamalla käyttöön uusia rajoitustoimia (syrjintäpassi), joilla lähes 2 miljoonaa suomalaista pakotetaan eriarvoiseen asemaan ja marginalisoidaan yhteiskunnasta. Rokottamattomille on vaadittu sakkoja, pakkoja ja rangaistuksia.

Pandemialla syrjintäpassin käyttöön ottoa ei voi perustella, sillä kuten Ossi Tiihonen (ps) huomauttaa: ”Sosiaali- ja terveysministeriön vuonna 2012 julkaiseman dokumentin “Kansallinen varautumissuunnitelma influenssapandemiaan” sivulla 50 kappaleen 8.1.4 taulukossa 3 on määritelty “lieväksi pandemiaksi” tilanne, jossa 8 viikon aikana 11.480 ihmistä joutuu sairaalahoitoon, ja kuolleita on 3.450.” Suomessa on koko aikana kuollut koronaan liittyen vajaa 1200 henkilöä, joiden mediaani-ikä oli 82 vuotta. Vuonna 2020 korona peruskuolemansyynä oli 534:llä henkilöllä.

Pandemiaa ei olisi voitu rakentaa, ellei WHO olisi muuttanut pandemian määritelmiä sopimaan sponsoriensa tarpeisiin — ja ellei koronatukimedia olisi avustanut mielikuvaohjailussa.

Käsittämättömästi Perustuslakivaliokunta on arvioinut koronapassin välttämättömäksi perustuen hallituksen ja THL:n arvioon siitä, että rokotukset estävät tartuntoja (muka) tehokkaasti, vaikka itse lakiesityksessäkin sanotaan, ettei suojatehosta ole varmuutta ja että rokottamattomatkin voivat tartuttaa. Koronapassi ei estä tartuntojen leviämistä: rokotetut voivat tartuttaa, joten kun he liikkuvat passitettuina, he huolehtivat siitä, että epidemia ei laannu. He voivat myös kuolla koronaan.

Pakottamiskiellot

Meillä on edelleen voimassa perustuslain suojaamat oikeudet (1§, 6§, 7§, 8§, 9§, 10§, 11§, 12§, 14§, 16§, 18§, 22§), mukaan lukien oikeus keholliseen itsemääräämisoikeuteen. Ketään ei voi — eikä saa — pakottaa suostumaan mihinkään lääketieteelliseen toimenpiteeseen, ei edes koronapiikin ottamiseen. Pakottamisen kieltävät myös Euroopan ihmisoikeussopimus (14 artikla, Syrjinnän kielto), UNESCO:n kansainvälinen bioetiikan ja ihmisoikeuksien julistus (Artikla 6, Suostumus) ja Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (5 § Potilaan tiedonsaantioikeus, 6 § Potilaan itsemääräämisoikeus).

Koronapiikki on kokeellista mRNA-geeninanoteknologiaa, jonka kliiniset kokeet ovat edelleen kesken. Kokeet päättyvät vuosien 2023-2025 aikana, jonka jälkeen vasta saadaan tutkimustietoa turvallisuudesta ja tehokkuudesta. Koronapiikitykset ovat ihmiskoe. Kansainväliset sopimukset, joihin Suomi on sitoutunut, kieltävät ihmiskokeisiin osallistumiseen pakottamisen: Oviedon sopimus, eli Euroopan neuvoston yleissopimus ihmisoikeuksien ja ihmisarvon suojaamiseksi biologian ja lääketieteen alalla (2 artikla, Ihmisen ensisijaisuus, 5 artikla, Yleissääntö), Nürnbergin koodisto, UNESCO:n kansainvälinen bioetiikan ja ihmisoikeuksien julistus (Artikla 6, Suostumus), Euroopan neuvoston parlamentaarisen edustajakokouksen päätöslauselma 2383 (2021) // 4., 5., 8.-10. ja 13.7 sekä Euroopan neuvoston parlamentaarisen edustajakokouksen päätöslauselma 2361 (2021) // 7.3.1 ja 7.3.2.

Päivityslisäyksenä KUVAKAAPPAUS 15.10.2021 Suomen Keskinäisen Lääkevahinkovakuutuksen sivuilta

Vapaaehtoinen, tietoinen suostumus

Erilaiset eettiset ohjeistukset teroittavat kliiniseen kokeeseen osallistujan vapaaehtoista, tietoista suostumusta (Informed Consent): Maailman lääkäriliiton Helsingin julistus – Eettiset periaatteet lääketieteellisessä tutkimuksessa (9., 10., 25. ja 37.), Suomen Lääkäriliiton Valtuuskunnan Eettiset Ohjeet, Lääkäriliitto, (IV ja V), Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohje 2019 (3.2. Tutkittavan kohtelu ja oikeudet) ja CIOMS International Ethical Guidelines for Health-related Research Involving Humans (GUIDELINE 9).

Tietoinen suostumus edellyttää, että ihmiskokeeseen osallistuva saa selvityksen kokeiltavan aineen, tässä yhteydessä koronapiikin, sisältämistä kaikista ainesosista sekä kaikista mahdollisista hyödyistä ja haittavaikutuksista ennen suostumuksen antamista.

”Tietoinen suostumus” tarjoaa puolustautumismahdollisuuksia työsuhteessa oleville. Kokoomuksen Terhi Koulumies, Mia ”maskipakko” Laiho ja Pia Kauma halusivat nimittäin kirjattavaksi lausumaehdotuksen: ”Eduskunta edellyttää, että hallitus valmistelee esityksen, että hallitus valmistelee työaikalainsäädännön muutokset, jotka mahdollistavat työnantajalle mahdollisuuden vaatia koronapassia myös työntekijöiltä.”

Jos työnantaja vaatii työntekijää ottamaan koronapiikin syrjintäpassin hankkimiseksi, työntekijän on pyydettävä määräys kirjallisena. Kun kirjallinen määräys on saatu, pyydetään työnantajaa toimittamaan tuotteen, siis koronapiikin täydellinen turvallisuusdata sekä mahdollisten haittavaikutusten varalta tarvittavat vakuutustiedot sekä yhtiön vammaantumista koskeva politiikka, kaikki kirjallisina. Työnantaja tuskin pystyy toimittamaan koronapiikin täydellisiä ainesosia, koska valtioiden lääkeyhtiöiden kanssa solmimat sopimukset mahdollistavat tuotteen koostumuksen muuttamisen. Työnantajan on luvattava kirjallisesti ottaa taloudellinen vastuu työntekijälle aiheutuvien haittojen korvaamisesta täysimääräisinä, jos hän vaatii työntekijää ottamaan kokeellisen, testivaiheessa olevan piikin eli osallistumaan ihmiskokeeseen. (Mahdollisia muita sovellettavia 15§, 17§, 19§, 38§, 40§, 40 a§, 46§, 63§)

”Rokottamattomien pandemia”

”Vastuullisen journalismin” koronatukimedia on antanut runsaasti tilaa medisiinan edustajille ja muille asiantuntijoille, jotka ovat maalittaneet rokottamattomia, vihapuhuneet rokottamattomista nimitellen sekä syyllistäneet rokottamattomien vievän rokotetuilta näiden tarvitsemat sairaalapaikat. Samaa ovat itkeneet poliitikot.

Euroopan komission julkaisu State of Health in the EU, Suomi: Maan terveysprofiili 2019 kertoo että ”terveydenhuoltomenojen osuus Suomen BKT:stä on 9,2 prosenttia eli vähän alle EU:n 9,8 prosentin keskiarvon. Julkinen rahoitus kattaa kaikista terveydenhuoltomenoista 75 prosenttia, mikä on vähemmän kuin EU:ssa keskimäärin (79 %). Kotitaloudet maksavat itse suurimman osan jäljelle jäävistä menoista” ja että ”sairaansijojen määrä on yleisesti ottaen lähes puolittunut [Suomessa] vuodesta 2000. Vuonna 2017 Suomessa oli kolme sairaalapaikkaa tuhatta asukasta kohti, kun EU:n keskiarvo oli viisi.” Toisin sanoen sairaalapaikkapula johtuu poliittisista päätöksistä.

Onko sairaalapaikka”pulalla” ollut vaikutusta pandemia-aikana? Turun Sanomat kirjoittaa Satakunnan tilanteen olevan Suomen huonoin. Huonoin = 16 potilasta, joista 2 teho-osastolla. Yksi potilas on todennäköisesti saanut tartunnan sairaalassa. Teho-osastolla on 12 potilaspaikkaa ja muualla sairaalassa noin 190 potilaspaikkaa.

Syyskuussa 2021 koronakuolemia Suomessa oli yhteensä 29, joista 12 oli rokottamattomilla, 2 yhden annoksen saaneilla ja 15 kaksi annosta saaneilla; 12 rokottamattomatonta, 17 rokotettua kuollutta. Rokottamattomaksi lasketaan 7-14 vrk rokotuksen jälkeen, jos saa oireita. Israelissa olet rokottamaton 6 kuukauden välein. Oireilevia rokotettuja ei testata enää, joten emme saa tietää kuinka tehokas koronapiikki todellisuudessa on, paljonko on läpivuototapauksia.

”Koronavirus aiheuttaa influenssan kaltaisia oireita, joihin voivat kuulua kuume, yskä, lihaskivut, sairaudentunne, ja hengenahdistus. Pienellä osalla sairastuneista voi olla kurkkukipua ja nuhaa. Suurin osa sairastuneista saa lievän taudin ja paranee ongelmitta, mutta osa voi saada keuhkokuumeen ja sairaalahoitoa vaativia oireita.” Ison-Britannian terveysministeri joutui tunnustamaan parlamentille, että IFR (Infection Fatality Rate), tartuntakuolleisuus on 0,096%.

Sairaalapaikkapula: Sveitsin terveysministeri vierailee sairaalassa tapaamassa mallinukkeja

Syrjintäpassi tien avaajana

Koronapiikeillä on korkeammat rokotehaittaluvut, korkeammat kuin muilla rokotteilla yhteensä vuosikymmenien aikana. ”Turvallisia ja tehokkaita” koronapiikkejä on neljästä EU27:ssa käytössä olleista vedetty kolme takaisin niiden aiheuttamien haittojen takia, tai niiden käyttöä on rajattu.

Rokottamattomia syyllistetään siitä, että he eivät halua ottaa riskiä kokeellisen, testivaiheessa olevan koronapiikin kanssa; he saattaisivat saada haittavaikutuksia ja viedä siten potilaspaikkoja rokotteista haittoja saaneilta, jotka tarvitsevat sairaalahoitoa. Koronapassin tarpeellisuutta perustellaan hallituksen esityksessä mm. rokotekattavuuden nostamisella. Eikö haittavaikutuksia ole vielä tarpeeksi?

Pöytäkirjan asiakohta PTK 103/2021 vp, Täysistunto, Torstai 23.9.2021 klo 16.00—18.20

Syrjintäpassi avaa tien rokotepakoille, joita jo eri maissa — Israel, Kanada, Australia, Uusi Seelanti, Latvia jne — on käytössä. ”Ei rokotetta, ei elämää”. Useissa maissa koronapassia aletaan edellyttää välttämättömissä toimissa: työpaikalla, opiskelussa, ruokakaupoissa, ostoskeskuksissa, sosiaali- ja terveyspalveluissa, harrastuksissa. Onko se vapautta, tasa-arvoa ja demokratiaa?

Euroopan unioni on suunnitellut rokotuspassin käyttöönottoa jo vuosia. Syrjintäpassit oli määrä ottaa käyttöön EU27:ssa vuonna 2022. Ei liene sattumaa, että Annika Saarikko (kesk/WEF) tiesi ”…Se säännöstö, ikäänkuin reunaehdot sille, on olleet hyllyllä korona-aikana, ja nyt palautuu keskustelu siitä, kun vuoden [20]22 päättyessä tämä poikkeusaika loppuu…”

Loppuuko? Maailman talousfoorumi WEF tähtää globaaliin digitaaliseen identiteettiin. WEF:in kumppaneita ovat edunsaajaryhmät BigTech, BigPharma ja BigMoney. Globaali digitaalinen identiteetti (ID2020) on mahdollisuus rikastuttaa itseään, mutta myös 24/7 -valvonnan väline. Ne ja he ovat saamapuolella, menettäjä on tavallinen ihminen.

Tavoite sitoa väestö rokotteisiin, joiden haitat ovat vakavia ja joita on paljon, ei edistä terveysturvallisuutta, vaikka hallitus niin väittääkin. Epäselvää on myös, mitä täydellä rokotussarjalla tarkoitetaan — koko väestölle on jo varattu koronarokotteet vuosille 2022-2023 ja EU27:n rokotepassissa on tilaa 8:lle rokotteelle. On ilmeistä, että ”tilapäinen lainsäädäntö” saa jatkoa, jolla koronapassin ”väliaikainen käyttö” muutetaan pysyväksi. Syrjintäpassi saattaa jopa vähentää rokotuskattavuutta.

Syrjintäpassin vaatimaan digitaaliseen infraan ei sijoiteta väliaikainen käyttö mielessä. Yhteiskunnan ”avaaminen” tuomalla uusi rajoituskeino, syrjintäpassi, on hallituksen strategista viestintää (propagandaa), eikä sitä kannata ottaa tosissaan yhtään sen enempää kuin EU:n elvytyspaketin kertaluonteisuutta ja tarkkarajaisuutta.

Lääkeyhtiöillä on eri käsitys tehokkuudesta ja tarvittavien piikkien määrästä.


Mitä jatkossa?

Tällä hetkellä, virallisten asiakirjojen ja koronatukimedian uutisoinnin perusteella näyttää vahvasti siltä, että väestö sidotaan useaan kertaan vuodessa toistuviin piikityksiin ehtona sille, että on yhteiskunnan jäsen. Määritelmät muuttuvat jatkuvasti: 2 viikon kurvin loiventaminen on muuttunut sulkutiloiksi, yksi piikki täydeksi rokotesarjaksi (tällä hetkellä se on joissain maissa 4 koronapiikkiä, paljonko täysi sarja on ensi vuonna?), vapaaehtoisuus pakoksi ja tehokkuus jatkuvaa tehostamista vaativaksi.

Ehdot kovenevat jatkuvasti, tämä on helppo nähdä muista maista — Kanada, Australia, Uusi Seelanti, Ranska, Yhdysvallat… Perusoikeuksista tehdään ehdollisia ja luvanvaraisia. On helppo nähdä muista maista, että koronapassia kiinnitetään syvempiin, laajempiin kontrollimenetelmiin— Kiinan tyylisiin sosiaalisen kontrollin menetelmiin. Syrjintäpassi antaa itsenäisyytesi muiden hallintaan. Suomessa Sitra on pohjustanut syrjintäpassin liittämistä maksuvälineisiin. Maksuvälineiden liittäminen syrjintäpassiin/rokotusstatukseen tarkoittaa, että mahdollisuutesi ostaa kytketään halukkuuteesi sallia tarpeettomat ja vahingollisetkin lääketieteelliset toimenpiteet. Ei tällä ole mitään tekemistä terveysturvallisuuden ja pandemian hallinnan kanssa.

Koronatukimediassa mielipiteitään kertovat asiantuntijat ovat esittäneet salaliittoteorioitaan, joissa rokottamattomat ovat joutuneet Venäjän trollien rokotevastaisen disinformaation uhreiksi. Pitäisin todennäköisempänä, että rokottamattomat ovat nähneet työpaikallaan tai lähipiirissään rokotehaittaisia ja vetäneet johtopäätöksensä. Tätä tukee se, että osa 1. piikin ottaneista ei halua toista.

Onko perusteita sitoa väestö syrjintäpassilla suojateholtaan heikkoihin koronapiikkeihin? Onko perusteita sitoa väestö riskiprofiililtaan kammottaviin koronapiikkeihin? Kun 99,8% taudin saaneista toipuu ilman sen kummempaa kuin lepo? 

Kun passin käyttöön ottaneissa maissa se ei ole hillinnyt taudin leviämistä?

Kun perustuslakivaliokunta huomauttaa — ja silti tukee syrjintäpassin käyttöönottoa — valtioneuvostoa siitä, että kokonaisarviota rajoitusten vaikutuksista perusoikeuksiin ei ole tehty riittävässä määrin?

THL pyrkii korjaamaan saamiaan imagohaittoja kertomalla nyt Helsingin Sanomissa, että tarkoitus ei olekaan estää tartuntoja vaan vakavia tautimuotoja — mikä tarkoittaa samalla sitä, että THL muuttaa rokotteen määritelmää ja luopuu aiemmista laumasuojaväitteistään. Koronakuolemia rokote ei ole estänyt.

Miltä vaikuttaa Marinin hallituksen kaavailema tulevaisuus: tehoton mutta riskaabeli piikki neljä kertaa vuodessa tai et saa osallistua ”sisällyttävään yhteiskuntaan”?

PÄIVITYS 16.10.2021 klo 06:42 Eduskunta hyväksyi syrjintäpassin äänin JAA 105 — EI 33, tyhjiä 1, poissa 60.

Puolesta SDP, Keskusta, Vihreät, Vasemmisto, RKP, Kokoomus ja Liike Nyt.

Vastaan Perussuomalaiset, KD ja VKK.

Vastuu siirrettiin yrityksille: jos ne eivät ota passia käyttöön, aluetta koskevat rajoitukset pysyvät voimassa. Jos ne ottavat, ne menettävät asiakkaita. Kaikki menettivät perusoikeutensa ja -vapautensa.

PÄIVITYS 17.10.2021 klo 07:01

Kahden ja puolen kuukauden väliaikaisuus piteni vuorokaudessa ensi vuoden loppuun. Infrastruktuuri on rakennettu. Vaikka sortopassista luovuttaisiinkiin väliaikaisesti ensi vuoden lopulla, infra on olemassa ja voidaan ottaa uudelleen käyttöön koska tahansa uusilla tekosyillä. Tai ihmisille sanotaan, että koska ”se on jo, olisi tuhlausta olla hyödyntämättä sitä” laajentamalla aina uusiin valvontakohteisiin.

via Twitter

Aiheeseen liittyy:

AvoinMedia | Marinin hallituksen mielikuvaohjaillut koronatoimet

AvoinMedia | Rokotuspassit EU-suunnitelmissa jo vuosia

AvoinMedia | Lääketeollisuuden piilotettu vaikutus politiikkaan

AvoinMedia | WHO ohjeistaa hallituksia globaalin rokotuspassin käyttöönotossa

AvoinMedia | Miksi koronarokotteet ovat riski koko ihmiskunnalle

AvoinMedia | Avaako vai sulkeeko terveyspassi yhteiskunnan?

AvoinMedia | Koronapassi — uusi rajoitustoimi

AvoinMedia | Luvanvaraiset ja ehdolliset perusoikeudet (koronapassi revisited)

Swiss Policy Research | The WEF and the Pandemic

British Medical Journal | Covid-19 vaccine passports: access, equity, and ethics

Elokuvasuositus mietiskelyyn: Stop World Control — Who owns the World?

Artikkelikuva via Iltasanomat: Yhteiskunta ”auki” lakien vastaisesti syrjimällä

MUOKATTU 15.10.2021 klo 08:29 lausetta ”Maksuvälineiden liittäminen syrjintäpassiin/rokotusstatukseen tarkoittaa, että mahdollisuutesi ostaa kytketään halukkuuteesi sallia tarpeettomat ja vahingollisetkin lääketieteelliset toimenpiteet.” + lisätty kuvakaappaus

KORJATTU 17.10.2021 linkki + tapauskuolleisuus > tartuntakuolleisuus

53 comments

 1. Varoitus – sisältää globalistien JUONIPALJASTUKSIA. ”Rokotuksista” tulee JATKUVIA ja PAKOLLISIA. Apartheid-passi tulee. Sosiaalinen PISTEYTYSJÄRJESTELMÄ tulee. Ihmiset SIRUTETAAN. Kansalaiset jotka eivät ota ostamisen ja myymisen mahdollistavaa sirua käteensä ELIMINOIDAAN. Rokottamattomat löydetään droneilla koska heissä ei ole GRAFEENIA. 2025 tulee digitaalinen KESKUSPANKKIRAHA CBDC. Kaikki VELAT annetaan anteeksi mutta vastapainoksi YKSITYISOMAISUUDESTA luovutaan. Pankki-infraan KYBERISKU. 24/7 valvontayhteiskunta. KVANTTITIETOKONEESEEN perustuva PEDONMERKKIJÄRJESTELMÄ ks. Microsoftin patentti W02020060606A1. Rokotukset sidotaan DIGITAALISEEN identiteettiin. Universaali PERUSTULO. Kommunistinen SIDOSRYHMÄTALOUS.

  Tykkää

 2. Miten nuo kehtaa puhua aina vaan ”rokotesuojasta”, kun ympäri maailmaa nähdään että mitä enemmän rokotetaan sitä pahempi tilanne.
  Taiwanissa on heidän hallituksen tietojen mukaan kuollut enemmän rokotteisiin kuin koronaan, mutta vielä mielenkiintosempaa että ennen yhtään rokotetta taiwanissa oli 12 kuollut koronaan, ja nyt rokotteiden jälkeen luku on 846.
  Ja aina vaan valehdellaan että rokotteilla päästään koronasta eroon.

  Tykkää

 3. Näin hätäiseltään ihmettelen, että miten rokotepassi ei muka riko yhdenvertaisuuslakia ja tasa-arvoa. Jos rokote on vapaaehtoinen, mutta sen perusteella voi tahi saa syrjiä, niin miksei sitten lisättäisi listalle myös seuraavia ryhmiä. *Ylipainoiset kun kerran aina voi laihduttaa. *Sivarit kun inttiin saa aina mennä. *Tupakoijat voivat aina lopettaa. *Ääriliikkeiden jäsenet niin antifantit, kommarit ja nahkakuulatkin. *Vakaumukselliset vegaanit ja lihansyöjät, kumpikaan ei ole pakko. *Pyrkyrit, opportunistit ja Sanon Nyt Suoraan poliitikot voisivat olla halutessaan rehellisiä. *Autoilijat voivat aina kävellä tai pyöräillä. … Näitä nyt voisi lisätä rajattomasti.

  Tykkää

  • Lakiprofessori Matti Muukkonen

   Tykkää

   • Tykkää

 4. ”Vihapuhetta ja maalittamista saa harrastaa vapaasti kunhan kohde on rokottamattomat.”

  Kyseessä on punavihreiden kommunistipuolueille ominaista käyttäytymistä selittävä ilmiö!

  Ilmiö jossa meille muille säädetyillä poliittisopportunistisilla laeilla ei ykskaks olekkaan näille sankareille itselleen mitään merkitystä. Erimieltä, siis väärää mieltä olevia voidaan tarvittaessa millon vain ja miten vain esim. pahoinpidellä kunhan muistaa väittää että kyseessä on ”parempi” väkivalta. Samaa poliittista linjaa saa näköjään harjoittaa kunhan muistaa hokea että kyseessä on ”parempi” vihapuhe ja ”parempi” maalittaminen ja muistaa että koko tämä veroja suoraan kuormasta kaksin käsin kilpaa kahmiva virka- ja oikeudenjako väki on näiden kommunistien puolella väärää mieltä olevia maksumiehiä vastaan.

  No. Näillä mennään. Veikkaan että ei mene pitkään kun uunin luukut taas kolisee..

  Tykkää

 5. on kyllä onnistunutta psyoppia toteutettu,,,,,(ei tosin suomessa keksittyä viestintää,noudattavat vaan muualta tulevia ohjeita),kun saatu piikin ottaneita kannattamaan passeja,eikä he tunnu ymmärtävän,että ovat ihan samoin passien alistamia kuten piikittämättömät,ainoa että nyt kuvittelevat saavansa ”vapauksia”,kun todellisuudessa alistuvat rajoituksiin,ja alistuvat ”suojaamaan” itseään suojalla joka ei näytä suojaavan,ja saattaa aiheuttaa suurta vahinkoa.
  nyt luotu ylempi kasti,vaikkei toista alentamalla pitäisi voida itseään ylentää,eikä näin todellisuudessa tapahdukkaan,mutta mielikuvana saadaan myytyä uutta ”arjalaista” rotua.

  eikä kai ihme,että kokoomus kannattaa toimia,jotka hyödyntävät lääketeollisuutta,eikös kokoomuksesta kuitenkin valu porukkaa sinne hyviin virkoihin,vuorovaikutusta tapahtuu varmaan molempiin suuntiin,toisesta tulee rahaa,ja virkoja,ja toisesta ”sopivia” päätöksiä,vaikka taitaa nykyään olla lähes kaikkiin puolueisiin saatu solutettua samaa tahoa palveleva johtajat

  Tykkää

  • Myös minä olen ihmetellyt, miten niin moni piikitetty on kiitollinen saadessaan luvan elää melkein niin kuin ennenkin, ja uskoo saaneensa palkinnon kun saa osan ennen itsestään selvistä oikeuksista ja vapauksista ehdollisena takaisin.

   Eivät tunnu älyävän olevansa ehdonalaisessa, joka loppuu pikku rikkeestäkin tai kun hallituksen taustavoimat keksii uusia ehtoja.

   Ehkä se on sitä piikin aiheuttamaa aivosumua (ironiavaroitus).

   LIDL on ilmoittanut, ettei aio kysellä passeja. Selvä markkinaetu.

   Tykkää

   • se on markkinoinnin(propagandan) taikaa.saihan ne suuren enemmistön kuvittelemaan,että ovat sitä promille porukkaa,joille flunssat vaarallisia,eli vanhuksia ja monisairaita…tai molempia.
    tottelevaisina ilmestyi maskitkin naamoille,joiden käytön suositus hallinnoltamme ei perustunut niiden kykyyn estää viruksia,vaan eikö ollut signaalivaikuttaminen syynä,eli saada kansa mukaan kampanjaan..pelolla,ja lietsomaan sitten itse sitä pelkoa,ja vähintäänkin saatiin näyttämään,että olisi oikein joku pandemia päällä.

    däm,että lidl aikoo olla kyselemättä passeja,itse kun olen boikotoinut kyseistä kauppaa siitä asti,kun oli ihme sääntöjä työntekijöille,eli lähes alusta asti,mutta toivotaan,että muutkin ymmärtää olla kyselemättä,muuten joudun lopettaan boikotointini.epäilys k-kaupasta kyllä,koska ovat mainostaneet ihan tv-”mainoksissa” maskien käyttöä yms,ilman että mainostivat mitään tuotteitaan samalla,joka tuntui oudolta mainostamiselta

    Tykkää

   • Israelissa natsipassillisista tulee taas tavallisia daavidin poikia kun menettävät passinsa.. jos eivät ota kolmatta gm-piikkiä

    Näin tulee käymään myös Suomen wannabe übermencheneille.. menettävät natsipassinsa elleivät tottele mengeleiden käskyjä..

    Liked by 1 henkilö

   • Ei Juha riitä. Spostissani odotti viesti: Israelilaisille myös 5. ja 6. piikki:

    Wednesday October 13 2021: Former Israeli PM Netanyahu in dramatic revelation last week admits that Israeli citizens will need to become pin cushions with the risky experimental jab! ‘You’ll need 3rd, 4th, 5th, 6th gene-therapy jab’! Netanyahu said: “It was clear that we would need the third jab. By the way, we’ll also need fourth, fifth, sixth … and that’s why I ordered in advance from the Pfizer company millions of (experimental) doses!”

    The remarks came as Netanyahu has been trying to convince quite rightly reluctant Israeli’s to submit to the third risky jab, possibly so that Israel can fulfil its contractual obligations to the Pfizer Corporation. Meanwhile Pfizer CEO Bourla at a media conference just yesterday referred to Israel’s state surveillance as a reason why the company agreed to send the country its experimental injectables. He said: ”Israel has a high degree of electronic data [and a] monitoring system connected to an overwhelming majority of the population”!

    Alarmingly Israel’s so-called Virus czar said on Monday October 11 2021 that the discriminatory restrictions ie the Green Pass vaccination passport will not be ended meaning that unvaccinated Israeli citizens are unable to gain access to work, public venues, such as restaurants, bars, coffee shops, attractions and gymnasiums! Unbelievably he said: “Canceling the Green Pass is not on the table. The Green Pass … will be part of daily life for weeks if not for months to come!”

    Finally, in very concerning news in the United States the government is reportedly secretly issuing warrants for Google to provide user data on anyone typing in certain search terms, raising fears that innocent online users could get caught up in serious crime investigations at a greater frequency than previously thought.

    Google has to respond to thousands of warrant orders each year, but the keyword warrants are a relatively new strategy used by the government and are controversial. “Trawling through Google’s search history database enables police to identify people merely based on what they might have been thinking about, for whatever reason, at some point in the past,” Jennifer Granick, surveillance and cybersecurity counsel at the American Civil Liberties Union, told Forbes.

    “This never-before-possible technique threatens First Amendment interests and will inevitably sweep up innocent people, especially if the keyword terms are not unique and the time frame not precise. To make matters worse, police are currently doing this in secret, which insulates the practice from public debate and regulation,” she added.

    Martin Blackham, Israel First TV Program http://www.israelfirst.org

    Tykkää

   • Kiitos kysymästä, ajattelen että ytimekäs yhteenveto.

    Australia menetti vähäisenkin itsenäisyytensä 1974 kun maassa tapahtui vallankaappaus ja pääministeri Whitlamin hallitus kaadettiin UK:n, USA:n ja oman maan tiedustelupalvelun yhteisvoimin. Saadaanko se vallattua takaisin tässä ja nyt, en olisi yhtä optimistinen kuin videon estttäjä.

    Wolfgang Wodarg joka on maassaan Saksassa kokenut yhtä sun toista uumoili, että käy kuin 1945. Pientä joukkiota rangaistaan ja muut jatkavat uusilla nimikkeillä mutta vanhoilla asenteilla ja päämäärillä. Mutta jos lopputulema on lähempänä Bosin olettamaa kuin Wodargin, niin sekin olisi jo paljon.

    Tykkää

   • onkos joku uusi puolue?ja australian ano?no,hyvähän se on,että tulee näitä jotka pitää asioiden oikeeta tolaa esillä.ja toivottavasti jossain nousee kunnon kapina,koska plandemia loppuu heti,kun ihmiset lopettaa tottelemasta järjettömiä sääntöjä ja lakeja.
    tais puuttua herran muistettavien listasta kokonaan media,joka varmaan tärkeimpiä toimijoita tässä huijauksessa.

    pian se sitten niinistö hyväksyy passin,kun se ilman mitään järkeä(lääketieteellistä..)runnotaan läpi….luulisi niinistönkin ymmärtävän,että täyttä sontaa se passi,kun nyt ”ROKOTETTUNA” altistuessaan eristäytyy…ja altistuttuaan varmaan toisen ”ROKOTETUN” kanssa,eli liettuan presidentin…mutta ilmeisesti sitten passin kanssa nämä ongelmat katoaa

    Tykkää

   • sori…siis latvian presidentiltä tuli se altistus.jossa natsilait jo voimassa
    ironista sekin,että altistus tuli jossain holokaustifoorumissa…no,ehkä olikin ottamassa käytäntöjä,ja oppeja siltä toiselta osapuolelta siinä holokaustissa

    Tykkää

 6. Ihmisiä on kuolemassa ja vammautumassa massoittain näissä covid-rokotuksissa… käynnissä on maailmanlaajuinen tragedia. Suomen kansan harhaanjohtajan, ylilääkäri Hanna Nohynekin, oma äiti kuoli 20 vuotta sitten hoitovirheeseen, johon hän totesi, että ”helpottaisi jos syyllinen löytyisi.” Ylilääkäri koki omien sanojensa mukaan jääneensä äidilleen ”vähintäänkin selvityksen velkaa.”

  Aiheeseen liittyen herää kysymys: onko Hanna Noyhenek Suomen kansalle ”vähintäänkin selvityksen velkaa” vai jääkö omaisensa menettäneet ihmiset ”yksin” tämän ”onnettomuuden” kanssa”?

  NOHYNEKIN ÄITI KUOLI HOITOVIRHEESEEN!

  ” Ylilääkäri Hanna Nohynekin äidin elämä romahti liki 20 vuotta sitten, kun hänen hoidossaan jokin meni pieleen.

  – Äidin selkä oli ollut kipeä jo pidempään, jä hän käytti siihen oman terveyskeskuslääkärinsä määräämiä kipulääkkeitä. Minä en niihin puuttunut, äiti hoiti, kuten aina, omat asiansa, Nohynek muistelee.”

  ”Tytär jäi pohtimaan, kenen oli syy [äidin kuolemaan.] Tyttärenä hän ajatteli ”tietysti hoitavien lääkäreiden”.

  ”Nohynek koki jääneensä äidilleen vähintäänkin selvityksen velkaa. Hän teki hoitovirheilmoituksen.

  – Edes jotain rahallista kompensaatiota tuotetusta potilasvahingosta, vaikka äitiä omana itsenään, kauniina, hienotunteisena, sydämellisenä, huolehtivaisena, sellaisena kuin hänet olin oppinut tuntemaan, en enää saisi takaisin.

  Vaatimukseni hylättiin, ohjeiden mukaan olivat ammattilaiset toimineet, näitä sattuu.

  – Eivät edes pahoitelleet. Yksin jäätiin onnettomuutemme kanssa.

  – Siitä lähtien oman perheeni tragedia on herännyt henkiin joka ikisen kerran, kun työssäni kohtaan ahdistuneen tiikerivanhemman syyllistä metsästämässä, Nohynek sanoo.”

  https://www.etlehti.fi/artikkeli/terveys/laakari-suree-aitinsa-karsimaa-hoitovirhetta-helpottaisi-jos-syyllinen-loytyisi

  Tykkää

  • Nohynek on saanut äänensä kuuluviin, tietysti päässyt ns. naistenlehden kanteenkin. Miten saavat äänen rokotehaitoista kärsineet? Suvussa on tilattu maakunnan ykköslehteä kauemmin kuin kukaan muistaa, nyt lähtee yleisönosastoon kirjoitus seniorin tai juniorin vakavista rokotehaitoista. Eikä ole pienintäkään mahdollisuutta että sitä julkaistaisiin. – – – Haitat siis todellakin vakavia mutta ”haitta” ei vakavin mahdollinen sana. Talvisodassa saivat haittoja kymmenet tuhannet. Toisaalta liikenneonnettomuudessa ei ole kukaan koskaan haavoittunut. Tragedia ja farssi olivat naimisissa jo vuonna 1 ennen koronaa…

   Tykkää

   • Tällä viikolla kuulin eräältä ystävältä, että hänen puolisollaan 1. piikin jälkeen yllättäen ilmaantunut, aggressiivisesti leviävä syöpä sisäelimissä (haima, sappi, maksa). Elinaikaa muutama kuukausi max.

    Tykkää

 7. Erittäin hyvä dokumentti linkki. Ei tosin HUS:in Lasse Lehtosen mielestä varmaan. Hankintalakia kiertävä HUS porukka ei varmasti halua lääketieteeseen liittyvän korruption paljastumista, joten mediassa täytyy heidänkin kestovalittunsa säännöllisesti käydä informaatiovaikuttamassa. Onhan 8 koronapiikkiä kova myyntitavoite ja informaatiotaistelu aiheen ympärillä sen mukainen. Globaalista tyranniasta huolissaan olevien mielenosoittajien nimittely salaliittoteoreetikoksi alkaa olla tässä kaikenkattavan korruption maailmassa enemmänkin kunniamaininta, kuin solvaus. Sitäpä ei lasselehtoset kumppaneineen ole vielä hoksanneet medialausuntoja väsäillessään. Tulevassa miekkarissa mukana (ja koko Marinin hallituskauden ajan joka ikisessä miekkarissa).

  Tykkää

  • Tuskinpa niitä on vielä tehty, eikä ehkä tehdäkään. Joutuu ne silti maksamaan koska sopimusten mukaan tilattu on maksettava.

   Tykkää

 8. Synkän päivän synkkä aamu.

  Lämmitin eilen saunan – viimeiset löylyt vapaassa Suomessa.

  Eduskunnassamme tönöttävistä merkittävä enemmistö on k-taudilla kakattomiksi peljäteltyjä, täysin valmiita tekemään mitä vaan jotta k-tautistatus-valvontakulkulupa-pankkikorttipiikkipassi saadaan käyttöön.

  Viis perustuslaista, mitä siitä? Semmoinen este voitais tarvittaessa muuttaa. Nyt olis enemmistö siihenkin. Ihanaa että kaikki voidaan nyt kuulemma tehdä ”tavallisen lain säätämisjärjestyksessä”.

  Ja Suomen kansa hurraa. Ja on kiukkuinen kun ei ole ”saanut päättää” – kansanäänestyksellä Suomesta olisi tullut pohjoiskorea/liettua/autsralia jo viime vuonna keväällä.

  Mutta muutumme nyt vähän viiveellä.

  Jatko onkin sitten helpompaa. Puuttuu enää se kytkentä pankkitiliin.

  Valtaisa enemmistö ”kansasta” ei ymmärrä asiaa lainkaan. Vaikka ovat saaneet vähintään 9-vuotisen koulutuksen kotomaassa. Oppineet kai lukemaan, mutta eivät näköjään osaa lukea. Olleet kai historiantunneillakin, vaan ilmeisesti umpinukuksissa.

  ”Saa nyt nähdä sitten mitä tästä tulee”… ”mutta oletko sinä suhteuttanut näitä haittavaikutuslukujasi?”… ”No katotaan nyt sitten mihin sitä pääsee tai ei pääse jatkossa…” … ”kyllä ne lääkkerit ja terveysviranomaiset tietää…” …

  Jopa tuttavat, jotka ovat just vastikään käyneet ihan itse Euroopassa matkustellen katsomassa mitä Gesundheitspass tarkoittaa, puhuu tuommoisia.

  Olen täysin suivaantuneena nimennytkin tuon asenteen: ”kansanlöysäperseisyys”.

  Tuttavapiirissä osa on ansainnut luonnehdinnan – eivät juuri ole ilahtuneet.

  Se tympeä bärshiilläänistuminen vie Suomen kansan suohon. Turha enää puhua ”sisusta” kansallisominaisuutena, jos k-tautipassi tänään saadaan.

  Mutta ei hätää. Suota Suomessa riittää.

  Tykkää

 9. Synkän päivän synkkä ilta.

  K-tautistatus-valvontakulkulupa-pankkikorttipiikkipassi meni läpi ihan heittämällä.

  105 – 33.

  Mitä mitä mitä?! Kouhojahan on Arkadianmäellä KAKSISATAA! Missä ne 62 lusmuili?

  Eipä sekään olis parhaimmillaankaan riittänyt. 105 – 95? No ei.

  Mutta missä ne oli, ne 62? Tyhjää, vaiko poissa? Mitään vastaavaa ei ole äänestetty kotomaassamme toisen maailmansodan aikojen jälkeen. Ei yhtikäs mitään. Ehkä Lokka ja Porttipahta, ainoat Suomen saavutukset jotka näkyy ulkoavaruuteen. Muut saa kaivella von Dänikenin suurennuslasilla Nazcan viivojaan jotta pääsevät edes viivalle.

  Paljonkos oli arkadianväkeä pakkorokottajagalleriassa? Ne pois noista Gesundheitpass-puoltajista… jäljellejäävät ynnä 62, vähän limitystä mutta saadaan Arkadianmäen kansanlöysäperseilijät…

  Aktiivisille passinpuoltajille nikkaroidaan pleksikopit Nürnbergiin. Mutta nuo löysäilijät voisivat itse tehdä jotain hyödyllistä, vaikka hiilensidontaa muutamaksi vuosituhanneksi. Suossa säilyy rupisinkin edustushiili.

  Ja suota Suomessa riittää.

  Tykkää

 10. https://www.globalresearch.ca/now-it-has-happened-vaccinated-pilot-dies-in-flight-emergency-landing-and-uproar-in-the-aviation-industry/5758658

  Matkustajakoneen lentäminen alkaa olla pilotille vaarallisempaa kuin hävittäjän lentäminen. Joukko pilotteja on kuollut, tähän mennessä maan kamaralle, mutta viikko sitten Deltan pilotti kuoli puikkojen ääreen. Toinen pilotti sanoi hänen puhuneen outoja ja sitten hän tuupertui tuoliinsa. Kone teki onnistuneen hätälaskun.

  Erikoinen ”yhteensattuma”. Terveimmät ja terveytensä puolesta tiukimmin valvotut ammatinharjoittajat alkavat menehtyä tahtiin jota ei ole milloinkaan koettu. Suurissa lentoyhtiöissa on jokaisessa jo monta tapausta.

  Tri Jane Ruby kertoo usealla linkitetyllä videolla joista viimeisin on tuorein.

  Tällä viikolla eräs pilotti kertoi kollegoistaan yllä linkitetyllä sivustolla, että hän on havainnut heidän unohtavan toimenpiteitä mikä ennen oli hyvin harvinaista. Onneksi meitä on kaksi,hän totesi.

  Eräissä lentoyhtiöissä muhii jo kapina pakkorokotuksia vastaan.

  Tykkää

 11. Äiti Miriam paljastaa maailmanlaajuisen cabalin ja rikollisen rikoskumppanin, paavi Franciscuksen.
  Lopuksi, tässä on loistava 5 minuutin leike, jossa arvostettu nunna äiti Miriam, jakaa näkemyksensä covid-piikeistä, maailmanlaajuisesta cabalista, joka etsii absoluuttista maailmanvaltaa covid-agendan kautta, ja heidän rikoskumppaninsa paavi Franciscus. Katoliset ja kaikki hyvät ihmiset varokaa!

  Piikkien tarkoitus on tappaa, ja sitten he pystyivät tappamaan loput ja kontrolloimaan niitä joita eivät saa tapettua!

  https://drtrozzi.com/2021/10/3-great-short-videos/

  Tykkää

  • sillain on kyllä se tappamisen logiikka ontuva,että tappaisivat juurikin alistuvat piikeillä,ja alistumattomat kontrollia vastustavat jäisivät henkiin.jotenkin ei tunnu hyvältä suunnitelmalta…toki voi olla,että jotain ”turhia syöjiä” hoidoissa kun lakoaa,se katsotaan hyväksi.
   muuten olisi helpompi uskoa vaikka johonkin hollywood kauhutarinaan,että voivat muuttaa piikitetyt zombeiksi,jotka hyökkäävät vain piikittämättömien kimppuun.
   mutta varmasti on maailmanlaajuisesti järjestäyneet rikolliset kuitenkin takana kaikessa

   Tykkää

   • Koska psykopaatti Schwabin mielestä maapallolla on 7 miljardia turhaa syöjää, halutaan tappaa ainakin länsimaalaiset. Aasialaiset ovat tottuneet tyranniaan, heitä on helpompi hallita muutenkin, heidät jätetään orjiksi eliitille. Tästä Schwab kirjoittaa kirjassaan The Great Reset:

    https://t.me/mrn_death/8323

    Tykkää

   • niin,eliitti tarvitsee ”palvelijoita”,ilman heitä ei eliittiäkään olisi.ja eliitin vuoksi on kaikkea,sääntöjä,lakeja,valvontaa,”kasteja”,ja ennen kaikkea sotia.ilman eliittejä olisi paljon vähemmän hallintaa,ja muuta turhaa…mutta ihmiset on kasvatettu kuvitteleen,että eliittejä tarvitaan,ja he antavat muille,vaikka asia juuri toisin.ja loppuviimeksi,muut pärjäisivät oikein hyvin ilman eliittiä,mutta he eivät pärjäät ilman muita,että ihan liikaa ei voi hävittää niitä muitakaan,ihan syystä,että kasteja tarvitaan paljon,pelkkä kuningatar kuhnuri suhde ei riitä

    Tykkää

 12. Oikeusnotaari, yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden maisteri Aki Nummelin kertoi tästä natsipassista Levelillä:

  https://rapsodia.fi/lakimies-aki-nummelin-koronapassi-on-puhdas-tukholma-syndrooma/

  Terveystietoja saa kysyä vain poliisi ja terveydenhuoltoviranomaiset. Siis jos jonkun firman ovella kysytään passia, niin soittakaa poliisit paikalle. Sitten teette rikosilmoituksen syrjinnästä samalla. Tämä koskee sekä rokotettuja että rokottamattomia, syrjintä on syrjintää jota kenenkään ei pidä hyväksyä vaikka se ei koskisi itseä!

  Kaikenlaiset karanteenit ovat laittomia ellei niitä määrää tartuntatautilääkäri! Koskee työntekijöitä, oppilaita, opiskelijoita, jokaista. Älkää siis alistuko karanteeniin ilman laillista tartuntatautilääkärin määräystä, jossa pitää olla päätös ja valitusosoite! Ennen päätöstä joutuvat tekemään katselmuksen työ- tai opiskelupaikalle ja pitää olla pätevä syy karanteeniin!

  Liked by 1 henkilö

  • Kyllähän yhteiskuntamme on nyt jaettu kahteen. GM-vapaisiin ”puhdasrotuisiin” ja geenimanipuloituihin ”aivopestyihin” ihmisiin. Tälle manipuloidulle kansanosalle ei pidä osoittaa vihaa, vaan sympatiaa, sillä heidät on houkuteltu rikollisella petoksella harhaan. Rikoksen uhreja siis.

   Suomi on laittomuuden tilassa ja me vapaat ihmiset olemme uhattuina. Tämä on vasta alkua. Sortokausi on tulossa ja siihen täytyy varautua. Itse ainakin olen aktiivisesti vetämässä piuhojani irti tästä sortoyhteiskunnasta pyrkimällä omavaraisuuteen kaikessa mahdollisessa. Esim. ruoka, energia, terveys, jne

   Sheisse siis osui nyt tuulettimeen. Nyt on aika suojautua.. ettei likaantuisi. .

   Tykkää

 13. BOMBSHELL: Kuolemat nousivat 300% COVID -rokotteen jälkeen – Hautausjohtaja puhaltaa pilliin [VIDEO]
  “He eivät ole parempia kuin murhaajat, jotkut näistä ihmisistä. Jotkut heidän tekemistään asioista ovat anteeksiantamattomia.”

  Viime kuussa brittiläinen hautajaisten johtaja John O’Looney puhui siitä, kuinka kuolemantapaukset ovat nousseet 300 prosenttia Covid-19-rokotteen jälkeen. Video meni viraaliksi, kun hän puhui havainnoistaan kuolemista koronaviruspandemian alusta lähtien.

  John O’Looney on Milton Keynesin perheen hautauspalvelujen johtaja. Hän teki yksinomaisen haastattelun RAIR Foundation USA: n kanssa siitä, mitä hän on havainnut työskentelevänsä hautaustoimistossa kuolemien suhteen. Hänen haastattelunsa jälkeen noin 65 muuta alan ammattilaista ovat ottaneet yhteyttä O’Looneyyn kertomaan tarinoitaan ja vastaavia havaintoja.

  https://www.redvoicemedia.com/2021/10/bombshell-deaths-skyrocketed-by-300-after-covid-vaccine-funeral-director-blows-the-whistle-video/?utm_source=daily-email-breaking&utm_medium=email

  Tykkää

  • hmmm,erikoista,kaupassa käydessä huomasin ilta-lehden otsikon,”kaksi rokotetta saanut,silti tehohoitoon,tapauksia useita…”
   kuinkas juuri nyt vasta huomaavat asian,joka maailmaltakin tuttu jo kauan….ettei vaan tarkoituksella ole pimitetty tietoa,ja kerrottu ”rokottamattomien” taudista,kunnes saatiin itse koko huijauksen tavoite maaliin,eli passi.

   Tykkää

   • Maailmalla on ollut pitkään käytössä tilastointi, jossa alle 2 vko piikin saamisesta sairastuneet lasketaan rokottamattomiksi mm. UK, USA ja Kanada.

    Nyt hoitajat Suomesta kertovat että meillä on käytössä 1 viikko. Joten valehtelevat rokottamattomista! Nyt kun tuplarokotetutkin joutuvat sairaalaan, niistä ei voi valehdella enää tilastokikkailulla.

    Tykkää

   • juu,mutta pointti oli tossa mulla,että juuri nyt ja VASTA lukee tuommoista otsikoissa,kun passi oli saatu voimaan.
    syy voi olla,että nyt sitten näytellään olevan rehellistä ja objektiivista journalismia,tai sitten on ollut medialla gag order(mikä toi suomeksi sitten onkaan..) juuri tähän päivään asti.
    otsikossa luki,että tapauksia useita…joten ei edes voi ajatella,että juuri eilen olisi paljastunut asia

    Tykkää

   • Noo kyllä se varmaan vielä jollain nyrjähtäneellä logiikalla saadaan selitetyksi piikittämättömistä johtuvaksi-

    Tykkää

   • niin,itse juttua en kyllä lukenut,mutta kyllä otsikosta sai jonkinlaisen käsityksen,kun luki,että jo useita tapauksia.
    voi tietty olla joku käsien pesu vaihe alkanut,kun passi nyt saatu,kuten kun rinne oli eronnut,niin ylessä oli mediapoolin median edustajia keskustelemassa,kuin oikeinkin pahoina skitsofreenikko tapauksina,ja puhuivat medioista kolmannessa persoonassa,kuinka media oli syyllinen eroon…

    Tykkää

 14. Mitähän pääministerimme kuupassa on tapahtunut kun on tämmöisiä ruvennut horisemaan:

  ”Eikä siellä ravintolan ovella tai harrastuksen ovella tai muussa vapaa-ajan toiminnassa keneltäkään kysytä passia.”

  Tietenkin kysytään. Sitähän NIMENOMAAN KYSYTÄÄN.

  Tutut juuri kertoili aiheesta kun palasivat saksanmaalta, lomailivat siellä joitakin päiviä. Siellä ei mennä mihinkään näyttämättä sitä passia. Gesundheitpass, bitte. Sitä tosiaankin kysytään, ja joka ovella. Eikä siinä vielä kaikki – sen LISÄKSI useinkin pitää vielä täyttää tietolomakkeita. Nimet, osoitteet, puhelinnumerot. Rantteet jäykkinä saat kynäillä seurantatietoja k-tautipassin vilkuttelun lisäksi.

  Ehkä siten katetaan puuttumaan jääviä valvontakameraseurantatietoja, jotka jää nyt kovin vajavaisiksi kun ne rievut nimittäin pysyy naamalla. Harmittavaisesti anonymisoituu se valvontakameradata.

  Saksanmaalle en ole matkustamassa joten sikäli ihan sama. Huolettaa vaan tuo pääministerin kuuppa.

  Tykkää

  • Passissa on järkeä heti, jos ajattelee sitä kontrollointimenetelmänä.

   Kansanterveydellisesti tai taloudellisesti siitä ei löydä järkeä edes etsimällä.

   Tykkää

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s