WHO on ongelma, ei ratkaisu — Korruption ja kontrollin anatomiaa

AvoinMedia uutisoi 21.2.2022 Eurooppa-neuvoston (”huippukokous”) ja Euroopan unionin neuvoston (”ministerineuvosto”) aikeista esittää kansainvälistä yleissopimusta pandemioiden ehkäisemisestä ja niihin varautumisesta, jolla Maailman terveysjärjestö WHO:sta tehtäisiin globaalien terveysasioiden koordinoinnista vastaava viranomainen.

Moni epäilemättä pitää ajatusta hyvänä: ”tulee säästöjä”, se ”on solidaarista”, tehokasta ja ”oikein.”

Asia ei ole aivan niin yksiselitteinen.

lobbaava who

WHO ei ole riippumaton, riippumattomien asiantuntijoiden muodostama organisaatio, joka jakaa puolueetonta tietoa. WHO:n rahoitus tulee jäsenvaltioiden ohella erinäisiltä edunsaajaryhmiltä kuten lääkeyhtiöiltä ja lääkeyhtiöihin sijoittavilta säätiöiltä ja vastaavilta, mutta myös ydinvoima-, elintarvike-, teknologia- ja maataloussektorien jättiyrityksiltä, joiden toiminnalla on terveys- ja ympäristövaikutuksia. WHO:n asiantuntijaryhmissä istuu lääkeyhtiöiden ja muiden edunsaajaryhmien edustajia antamassa politiikkasuosituksia.

Alliance for Human Research Protection (AHRP) käy artikkelissa ”Anatomy of Corruption: WHO Public Health Guidelines” läpi WHO:n korruptiota.

Halfdan Mahler, WHO:n pääjohtaja 1973-1988, varoitti jo vuonna 1988 tanskalaisessa Politiken-lehdessä siitä vaikutusvallasta, joka lääkeyhtiöillä oli WHO:n suosituksiin ja päätöksiin, ”Lääketeollisuus on valtaamassa WHO:n.” Nykyään jopa noin 80% WHO:n budjetista nojaa korvamerkittyihin lahjoituksiin.

Kaiser Family Foundation 25.1.2021: ”The U.S. Government and the World Health Organization

WHO:n asiantuntijat tulevat WHO:n rahoittajien osoittamina.

Rahoittajistaan riippuvainen WHO tekee juuri sellaista politiikkaa, ja antaa sellaisia suosituksia kuin sen rahoittajat haluavat — WHO:sta on tullut ”rokotelobby” ja PR-toimisto. WHO:n antamat suositukset edistävät WHO:n rahoittajien asiaa, eivät kansanterveyttä.

Hyvä esimerkki tästä on ns. sikainfluenssapandemia vuonna 2009, joka saatiin aikaan siten, että WHO muutti pandemiamääritelmiä niin että pandemia saatiin median avulla rakennettua. Vanha määritelmä edellytti useita, saman aikaisesti eri puolilla maailmaa puhjenneita epidemioita sekä ”valtavia kuolleisuus- ja sairastuvuuslukuja”. Nykyisen määritelmän perusteella pandemian voi julistaa, vaikka kuolleisuus olisi nolla ja sairastuneisuus vähäistä, suuri tarttuvuus riittää. Sikainfluenssa”pandemian” käänteitä selvitellyt Euroopan neuvoston (Council of Europe, CoE) tuomitsee raportissaan ”The handling of the H1N1 pandemic: more transparency
needed
” kaikkinaisen läpinäkyvyyden puutteen päätöksentekoprosesseissa ja rahoituskytkyissä. CoE moittii myös Euroopan komissiota salailusta — mikä valituksenaihe on noussut nytkin, ”koronapandemian” yhteydessä esiin.

CoE:n raportti, s. 5

Sikainfluenssaselvittelyjen yhteydessä osoittautui myös, että WHO:n rahoittajilla, rokotevalmistajilla oli uusia tuotantosuunnitelmia, mutta markkinointia oli vaikea saada käyntiin ilman ”pandemia”vetoapua WHO:lta. Vetoapu järjestyi tapaamisessa WHO:n ja Euroopan tieteellisen influenssatyöryhmän (European Scientific Working group on Influenza, ESWI) kanssa. ESWIn rahoitus tulee lääkeyhtiöiltä. ESWI-ryhmää johtaa edelleen ”Farma-mafian” jäsen, hollantilainen Albert Osterhaus, joka sikainfluenssan aikana näkyi joka puolella pelottelemassa sikainfluenssan vaaroilla; Osterhausin eturistiriitakytkökset johtivat siihen, että hänen erottamistaan hallituksen neuvonantajan asemasta vaadittiin parlamentissa. Osterhaus kuului — kuuluu edelleen — myös WHO:ta neuvovaan SAGE-asiantuntijaryhmään (Strategic Advisory Group of Experts), jossa istuu muitakin eturistiriitakytköksellisiä. Niinpä neuvot ohjaavat rahoittajien tuotteiden kuten rokotteiden käyttöön.

Tai opiaattien… Yhdysvaltain kongressin tutkimus Congressional ReportCorrupting Influence: Purdue & WHO (2019) synteettisten opioidien käytön (reseptilääke OxyContin) räjähdysmäiseen leviämiseen ja sen syihin käy läpi vaikuttajaverkostoa, jossa WHO:lla oli oma roolinsa. Opiaattitehtailijoiden ohjaama WHO ”vaikuttaa lainanneen äänensä ja uskottavuutensa opiaattiteollisuudelle, ja seurauksena […] organisaatio levittää vaarallista misinformaatiota, joka voi johtaa globaaliin opiaatti[en väärinkäyttö-]epidemiaan […] vakuuttamalla lääkärit siitä, että opiaatit ovat turvallisia ja tehokkaita,” raporttia kirjoittamassa ollut kongressiedustaja Katherine Clark on todennut.

Kongressin raportti, s. 14

WHO:n opiaatteja koskeva ohjeistus tekee selväksi, että WHO ei pyri rajoittamaan vaarallisten opiaattien saantia ja käyttöä, pikemminkin eliminoimaan esteitä opiaattien laajamittaiselta käytöltä, kongressin raportissa huomautetaan. WHO:n vuonna 2012 julkaisemassa ohjeistuksessa Pharmacological Treatment of Persisting Pain in Children with Medical Illnesses oli mukana jo lapsetkin: ”Ei ole mitään määrättyä, täsmällistä tai maksimiannostusta opioidoille.”

Heikosta onnistumisestaan kuuluisa WHO ei ole julkinen viranomainen, joten tiedonsaantioikeus-lakeihin (FOIA) vetoaminen on turhaa; WHO:n sisäiset asiakirjat ja WHO:n tekemät rahoitukseen liittyvät sopimukset eivät ole saatavilla tarkasteltavaksi. Jo tämä yksistään on riittävä syy siihen, että WHO:lle ei pidä antaa globaalia valtaa yli maailman väestön terveyden.

”terveysunioni”

”Lisää valtaa WHO:lle” -esityksen yhteydessä on aihetta tarkastella vaaleilla valitsemattoman EU-komission ehdotusta kuvailevaa U 11/2021 vp, ”Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan lääkeviraston roolin vahvistamisesta kriisivalmiudessa ja -hallinnassa lääkkeiden ja lääkinnällisten laitteiden osalta”.

Komission ”terveysunioni”-esitys, johon ”ei sisälly vaikutustenarviointia” antaa lukijansa tietää komission esittävän Euroopan lääkevalvontaviraston (EMA) roolin vahvistamista ”kriisivalmiudessa ja –hallinnassa lääkkeiden ja lääkinnällisten laitteiden osalta. […] Toisena yleisenä tavoitteena on varmistaa sisämarkkinoiden moitteeton toiminta lääkkeiden ja lääkinnällisten laitteiden kohdalla kansanterveysuhkien aikana.”

Vaikka komission kanta on, että esityksen hyväksyminen ei muuta ”jäsenvaltioiden toimivaltaa terveydenhuollon järjestämistä koskevissa päätöksissä” tämä ei ole uskottavaa, kun koronapiikkiostosten kustannuksia salaavan komission esitystä tarkastelee yhdessä suunnitellun, WHO:lle valtaa siirtävän sopimuksen yhteydessä. Komission esitys keskittää lääkevalvonnan ymv. koordinoinnin EU-tasolle, ja valtioneuvostonkin kirjelmässä huomioidaan olevan ”hyvin mahdollista, että Suomella ei olisi esimerkiksi Hätätilannetyöryhmässä edustajaa.”

Komission esitys ei salaa, että esitys siirtää — pandemioiden hallinnalla perustellen — lisää vaikutusvaltaa komissiolle; vallansiirto lääkevirasto EMAlle on vallansiirtoa komissiolle, koska lääkevirasto toimii vain komission neuvonantajana. Komissio myös nimeää asiantuntijapaneelit, jotka ”antavat muun muassa komissiolle, jäsenvaltioille, ilmoitetuille laitoksille ja valmistajille tieteellisiä, teknisiä ja kliinisiä neuvoja.”

EMA

EMAn rahoituksesta tuli vuonna 2021 noin 86% lääkeyhtiöiltä valvonta- ja palvelumaksuina. EMAkin on siten olemassaolonsa suhteen riippuvainen valvottavistaan, eikä poikkea tässä Yhdysvaltain lääkevalvontavirasto FDA:sta tai tartuntatautivirasto CDC:sta.

EMA, About Us, Funding 20.10.2021

EMAa johtaa Emer Cooke, joka työskenteli 80-luvulla irlantilaisen lääketeollisuuden palveluksessa ja siirtyi sitten maan lääkesääntelyviranomaisen palvelukseen vuonna 1988. Kolme vuotta myöhemmin hänestä tuli tiede- ja sääntelyasiain johtaja Euroopan lääketeollisuuden ja järjestöjen liitossa (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations, EFPIA), jota luonnehditaan ”Ison-Farman pääasialliseksi lobbausryhmäksi” Euroopassa.

Vuoden 2016 syksyllä Emer Cooke jätti EMAn ja siirtyi Maailman terveysjärjestö WHO:n palkkalistoille Sveitsin Genovaan: WHOn välttämättömien lääkkeiden ja terveystuotteiden osaston (Essential Medicines and Health Products Department) lääke- ja terveysteknologioiden sääntelypäälliköksi (Head of Regulation of Medicines and other Health Technologies). Kesällä 2020 Cooke palasi pyöröovesta EMAan: EMAn hallintoneuvosto valitsi EU-komission antamista vaihtoehdoista Emer Cooken ja nimesi hänet viraston pääjohtajaksi.

EMA antaa suosituksia ja neuvoja komissiolle, mutta ei päätä mitään: komissio — joka EMAn tapaan on ollut vastahakoinen avaamaan päätösten perusteita — päättää lääkehankinnoista ja terveystoimista

[Johanna Lehtosen pitkän artikkelin ”Lääketeollisuuden korruptio maan(osan) tapa EU(-Suome)ssa” pääsee lukemaan linkistä.]

Aina vaan ”koronapassi”

AvoinMedia kirjoitti ensimmäisen kerran Euroopan unionin rokote-tiekartasta joulukuussa 2020, ja aiheeseen palattiin laajemmin helmikuussa 2021.

Roadmap for the Implementation of Actions byt the European Commission based on the Commission and the Council Recommendation on Strengthening Cooperation against Vaccine Preventable Diseases” -rokotepassi -tiekartan perusteella on varmaa, että EU-komissio on asettanut jo vuodesta 2018 vaatimuksia mm. ylikansallisen henkilötietojärjestelmän luomisesta terveystietojärjestelmien yhteensaattamiseksi; Euroopan kansalaisten digitaalisen rokotepassin käyttöönotto mainitaan yhtenä tärkeimmistä asioista. Rajat ylittävä informaation jakaminen jäsenmaiden väestöstä on varmistettava, datan tallentamiseen tarvitaan eurooppalainen tietokanta (s. 6). Hankkeessa yhteistyötä rokotteita valmistavien ja promotoivien tahojen kanssa tiivistetään (s. 4,9,10); eurooppalaisille rokotevalmistajille on annettu keskeinen rooli ”tulevien tarpeiden” täyttämisessä. Projekteja rahoitetaan Horizon 2020 ja Horizon Europe (HE) -puiteohjelmista (s. 4).

Komission rokotus-tiekartasta osa on omistettu ”odottamattomille pandemiaepidemioille”, jotka saattavat edellyttää ”innovatiivisten rokotteiden” (kuten kokeelliset, testivaiheessa olevat koronapiikit) hyväksymistä. Asiaa koskeva lainsäädäntö on tiekartan mukaan saatava voimaan vuonna 2022.

Koronapassi/rokotuspassi, joka tehtiin ihmisille tutuksi pandemianhallintaa tekosyynä käyttäen, oli ”pilottijakso” jossa testattiin kiinnostusta ja myytiin hyväksyntää kulkuluvalle, jotta ”seuraava jakso”, digitaalinen identiteetti -todistus, ”digi-lompsa” voidaan tuoda markkinoille. Tätä Suomikin on valmistelemassa. Valtiovarainministeriön verkkotilaisuudessa ”Esittelyssä aloite eurooppalaisesta digitaalisesta lompakosta” avataan asiaa.

Digitaalinen identiteetti-todistus tuodaan EU:n asetuksena, mikä tarkoittaa, että jäsenvaltioilla ei ole pelivaraa siinä, miten digitaalinen identiteetti -todistus implementoidaan eri maissa. Toisin sanoen se, mikä EU-asetuksessa määritellään, on otettava lainsäädäntöön sellaisenaan.

Rokotelobby WHO:n immunisaatiostrategiat

WHO:n immunisaatiostrategia ”Immunization Agenda 2030: A Global Strategy to Leave No One Behind” on pikemminkin markkinointistrategiapuhetta, joka tekee selväksi, että immunisaatio (rokottaminen) on ainoa tie terveelliseen ja pitkään elämään.

”Immunisaatio on perusterveydenhuollon perusta ja kiistämätön ihmisoikeus. Se on myös yksi parhaista terveyssijoituksista, joita rahalla saa.” ”Valtavasta edistyksestä huolimatta […] liian harvoilla ihmisillä on pääsy rokotteiden luo.” ”Immunisaatioagenda 2030 visioi maailmaa, jossa jokainen, kaikenikäiset kaikkialla täysin hyötyvät elämää parantavista ja hyvinvointia lisäävistä rokotteista.” ”Immunisaatio on sijoitus tulevaisuuteen; terveempi, turvallisempi ja vauraampi maailma kaikille.” ”Immunisaatioagenda 2030 (IA 2030) kapitalisoi uudet mahdollisuudet. […] tarjoaa pitkäaikaisen strategisen kehikon, joka ohjaa dynaamista toiminnallista vaihetta, kykenevää vastaamaan maakohtaisiin tarpeisiin globaalissa viitekehyksessä.”

”Immunisaatiolla on kriittinen rooli kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa.” IA 2030 on tarkoitettu inspiroimaan globaaleja sidosryhmiä eli kaikkia osto-myyntiketjuun kuuluvia, mukaanlukien rokotettavat. IA 2030 on osa ”koordinoitua ponnistusta saavuttaa universaali terveyskattavuus ja kiihdyttää kehitystä kohti [Agenda] 2030:n kestävän kehityksen tavoitteita (SDGs).”

Eurooppalainen rokotesuunnitelma 2015–2020 (EVAP) hyväksyttiin syyskuussa 2014 WHO:n
aluekokouksessa Kööpenhaminassa.
Vuonna 2018 perustetaan EU:n rahoittama Joint Action on Vaccination -projekti, joka koordinoi ja toteuttaa rokotuskampanjoita. Suomi on yksi kahdestakymmenestä projektiin liittyneestä Euroopan maasta. Eräs projektin tärkeimmistä prioriteeteista on rokote-epäröinnin ja rokotevastaisuuden käsitteleminen. Brysselissä pidetään syyskuussa 2019 Global Vaccination Summit -huippukokous Euroopan komission ja WHO:n yhteistyönä. Rokotussuunnitelmia käsittelevän kokouksen pyöreän pöydän keskusteluissa on mukana Pfizerin, Bill & Melinda Gates-säätiön sekä em. säätiön rahoittaman GAVIn edustajia. Yhteinen teema on, että ”maailma on väistämättömän pandemian edessä, mikä edellyttää tiiviimpää yhteistyötä lääkeyhtiöiden kanssa.” —

WHOn IA 2030 -immunisaatiostrategia vaatii seurantavälineen, ja tästä kierrytään taas takaisin em. EU:n haluamaan digitaaliseen identiteetti -todistukseen, jonka käyttöönotossa WHO opastaa maailman hallituksia. WHO:n oppaassa on sanasto, jossa kerrotaan, että datakohde (Data Subject) on hoivan kohde (Subject of Care), joka on yhtä kuin koronapiikitetty (s. 10), jonka piikitystiedot muun datan ohella tallennetaan ”vapaus”passiin eli kulkulupana ja kulunvalvontajärjestelmänä toimivaan rokotustodistukseen. Ohjeistuksella on tarkoitus tukea rokotelobby WHO:n jäsenvaltioiden ”rokotestatusta koskevien [globaalisti] yhteensovitettavien standardien omaksumista” (s. 11).

Tallennattavasta datasta kerrotaan terveysdatan olevan henkilökohtaista dataa, joka liittyy fyysiseen tai mielenterveyteen sekä näihin liittyviin terveyspalveluihin kuten testauksiin ja tutkimuksiin mukaan lukien geneettinen data ja biologiset näytteet. Henkilökohtainen data on mitä tahansa yksilöön liittyvää tietoa, jonka avulla henkilö voidaan suoraan tai epäsuorasti identifioida. Henkilökohtaista dataa on nimi, sukupuoli, siviilisääty, syntymäaika ja -paikka, alkuperämaa, asuinmaa, sosiaaliturvatunnus, ammatti, uskonto ja etnisyys mutta myös biometrinen data kuten valokuva, sormenjäljet, kasvo- ja iiristunnistus, terveystiedot sekä mitkä tahansa mielipiteet yksilöstä kuten arviot terveydentilasta ja erityistarpeista.

Sivulla 11 kerrotaan kyseessä olevan sisäinen ohjeistus pandemiatilanteessa oleville maille, mutta että ”lähestymistapa voidaan myöhemmin laajentaa rokotestatuksen osalta koskemaan myös muita sairauksia.”

Maailman talousfoorumi (WEF), joka on mukana useissa digitaalisen identiteetin hankkeissa, haluaa version, jolla säädellään kaikenlaisiin palveluihin pääsyä, seurataan verkossa käyttäytymistä, ostoksia ja johon kytketään biometriikka.

WHO kokoustaa

Vuonna 2021 oli virtuaalinen lehdistökonferenssi ”COVID-19 Virtual Press conference transcript – 14 September 2021”, jossa WHOn pääsihteeri Tedros Adhanom Ghebreyeasus avasi WHO:n suunnitelmia. Tedros kertoo, ettei WHO tue rokotepasseja matkustamisen ehtona rokote-epätasarvon takia; rokotepassi olisi syrjinnän väline; siitä ei ole apua ”joten tällä kertaa sitä ei voi käyttää passina, eritoten matkustamiseen tarkoitettuna. Mutta tulevaisuudessa kun rokotekattavuus on kasvanut, sitä voidaan harkita, ja siksi autamme maita, jotka työskentelevät rokotepassien kanssa niin että meillä on yhtenäinen järjestelmä, kun rokotepasseja tarvitaan, ja kun on oikea aika ottaa ne käyttöön.

COVID-19 Virtual Press conference transcript – 14 September 2021


Rokotepassin käytön estää liian pieni rokotekattavuus, joten WHO tukee valtioita rokotekattavuuden kasvattamisessa, jolloin rokotepassi voidaan ottaa käyttöön. Kyse ei ole
lääketieteellisistä perusteluista – Tedros Adhanom ei viittaa pandemiatilanteeseen. Tavoite on WHO:n rahoittajien tuotteiden, rokotteiden, levittäminen epidemiatilanteista riippumatta. Tilaisuudessa WHO esittää koronarokotteiden levittämistä 70 % globaalin rokotuskattavuuden tasolle vuoden 2022 puoliväliin mennessä rokotepassin käyttöönottamiseksi, ei taudin hillitsemiseksi.

WHO ja saksalainen Deutsche Telekom ovat ilmoittaneet yhteistyöstä ”QR-koodien standardoimiseksi” helmikuussa 2022 globaalin rokotuspassin käyttöönottamiseksi.

Yhteenvetoa

Meille tarjotussa narratiivissa rokotteet nähdään kaiken ratkaisevana ihmelääkkeenä niin pandemioiden kuin terveyden kanssa yleensä. Luontainen immuniteetti ja sen vahvistaminen sivuutetaan täysin — immuunisuoja ulkoistetaan vain rokotteiden varaan.

Jokainen meistä on kuullut antibioottiresistensseista bakteereista, sairaala- ja superbakteereista, joita antibioottien liiallinen käyttö on synnyttänyt; sairaalat ovat sairastuttavia paikkoja. On täysin mahdollista, että pandemianaikaisilla massarokotuksilla sekä toistuvilla muilla rokotuksilla synnytetään sairaala- ja superviruksia, jotka ovat vastustuskykyisiä rokotteille ja kaikelle muullekin lääkinnälle.

Tätäkin olisi aiheellista miettiä kun rakennellaan globaaleja rokoteohjelmia. Terveiden elämäntapojen ja elinympäristöjen vahvistaminen toisi muitakin hyötyjä kuin terveysmenojen pienenemisen.

Koronarokotekattavuutta yritetään edelleen pakkomielteisesti nostaa, vaikka on jo tiedossa että rokote ei toimi: se ei estä saamasta tartuntaa, tartuttamasta muita eikä se estä vakavia tautimuotoja. Tästä huolimatta piikityksiä jatkettiin ja jatketaan. Uskooko vielä joku, että kyse olisi edes etäisesti terveyteen liittyvästä asiasta?

WHO yrittää sopimuksin ajaa yli valtioiden perustuslain ja keskittää valtaa itselleen
terveyssektorilla ja itse julistamiensa pandemioiden hallinnassa. Koska sillä WHO itsensä elättää.

Jos tähän suostutaan, samalla lähtevät ihmis- ja perusoikeudet.

Lisälähteitä:

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rajat ylittävistä vakavista terveysuhkista ja päätöksen N:0 1082/2013/EU kumoamisesta

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan lääkeviraston roolin vahvistamisesta kriisivalmiudessa ja -hallinnassa lääkkeiden ja lääkinnällisten laitteiden osalta

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Euroopan lääkeviraston roolin vahvistamisesta kriisivalmiudessa ja -hallinnassa lääkkeiden ja lääkinnällisten laitteiden osalta.

Hallituksen esitys HE 22/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi positiivisesta luottotietorekisteristä ja siihen liittyviksi laeiksi: ”Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki positiivisesta luottotietorekisteristä. Positiiviseen luottotietorekisteriin talletettaisiin tietoja luonnollisen henkilön luotoista ja tuloista. Rekisterin avulla luotonantaja voisi nykyistä helpommin ja luotettavammin arvioida lainanhakijan kykyä maksaa luotto takaisin. Rekisterin käyttötarkoituksia olisivat tietojen käyttö luotonannossa sekä rahoitusvakauden ja rahoitusmarkkinoiden seurannassa ja valvonnassa.”

Prof. Tapio Puolimatka suosittelee tri Byram Bridlen haastattelua: ”Tämä on ehkä valaisevin koskaan näkemäni haastattelu terveystyrannian kehityksestä länsimaissa. Kanadalainen professori Byram Bridle antaa kuvan siitä, mikä meitä odottaa demokraattisissa länsimaissa, jos emme ajoissa vastusta nousevaa terveystyranniaa.

EMERGENCY: Doctor Exposes WHO Blueprint For Global Healthcare Control”, haastateltavana tri Peter Breggin (video)

Artikkelikuva via MaxPixel + Wikiversity. Kuvan rakentaminen RS.

32 comments

 1. Tarjoavatko Ukrainan tapahtumat Rockefellerin ja Bill ja Melinda Gatesin säätiöille hyvän tilaisuuden toimia WHO:n kautta ikään kuin enemmän huomaamatta. He rahoittavat ja ajavat digitaalinen rokotepassi – hanketta. Pitäisikö rokottamattomille perustaa uusi oma valtio ? Venäjällä on tilaa, sieltä voisi kysyä. Lännen Gulag on kohta muuten vaarana toteutua vielä perusteellisemmin kuin mitä se nyt on olemassa seuranta-ja kontrollijärjestelmineen.

  Tykkää

 2. Aivan yksi tauti jo jakaa WHOn ja ILADS lääkärit kahteen toisistaan eroavaan ryhmään

  Kysymyksessä on punkin puremasta aiheutunut borrelioosi eli Lymen tauti. WHO määrää, että tauti on hoidettu, kun potilas on saanut yhden tai kaksi antibioottikuuria. Sen jälkeen potilaan vaivat johtuvat korvien välistä. Vaivat ovat moninaisia eri ihmisillä. Voimien katoaminen, väsymys, kuulon tai näön heikkeneminen, lihaskivut, joiden kuvitellaan olevan reumaa, fibromyalgiaa. Näistä todennäköisesti Suomessakin kärsii tuhansia ihmisiä. Pari tuhatta tartuntaa vuodessavoi aiheuttaa 30 vuodessa 30000 sairautta. Väitetään, että WHOn kannan määräävät vakuutusyhtiöt, joille Lymen tauti olisi suuri rahllinen vaikutus.
  ILADS on keskittynyt Lymentautiin ja todennut, että Borrelia burgundorfer bakteeri pystyy välttymään antibioottien tappavalta vaikutukselta ja jo heti tartunnan alussa saadussa atibioottihoidossa noin puoleen potilaista tartunta jää pysyväksi. Tätä ei esimerkiksi THL hyväksy. Jos lihaskipuja edelleen on, voidaan lääkkeeksi määrätä kortisonia (Prednisolon), joka kyllä poistaa kipuja, mutta tekee borrelioosista hyvin kroonisen vuosikausiksi. Lihaskipuihin ei saa edes ottaa kortisonipiikkiä ILADS käsityksen mukaan.

  Liked by 1 henkilö

 3. Ukrainan viruslaboratoriot ovat olleet USA:n Pentagonin hallussa, valtio valtiossa. Paikallisilta pääsy ankarasti kielletty. Ukrainaa on kutsuttu Venäjän äidiksi ja alueella on dna:ta, jonka muokkaaminen bioaseeksi venäläisväestöä vastaan on helppoa. Ollaan paikan päällä geeniaineksen parissa ja ihmiskokeiden toteuttaminen on rahalla lahjoen mahdollista. Eipä ihme, että venäläiset ovat nyt kiinnostuneita varmaan tutkimaan, mitä noissa laitoksissa on puuhattu.

  Tykkää

 4. Nyt on koronauutisointi vähentynyt selvästi. EI kannata silti luulla, etteivätkö he suunnittelisi uusia juonia kansalaisten pään menoksi. Eikös Bill Gateskin varoittanut tulevasta pandemiasta? Hongkongilainen ilmiantaja kertoi, että kiinalaiset ovat vapauttaneet uuden bioaseen ihmisten keskuuteen olympialaisten aikana ja se tulee parin kuukauden kuluttua aiheuttamaan verenvuotokuumetta. Jos tämä pitää paikkansa, emmeköhän tule keväällä näkemään taas pelonlietsontaa ja rokotepropagandaa median toimesta. Tällä kertaa tapahtuu ehkä ihme ja jo olemassa olevat ebolarokotteet tai koronarokotteet tepsivät asiantuntijoiden mukaan uuteen verenvuototautiin. Koska verenvuotokuume voidaan luokitella yleisvaaralliseksi taudiksi, voidaan kaikki suomalaiset pakottaa rokotuksiin.

  Onko tämä tutkimus mainittu aikaisemmin AM:n sivuilla?

  MRNA-rokotteiden nanomateriaalit pysyvät imusolmukkeissa vähintään 60 päivän ajan ja vapaasti liikkuvat piikkiproteiinit kiertävät suurina määrinä veressä:
  Röltgen K, Nielsen SCA, Silva O, Younes SF, Zaslavsky M, Costales C, Yang F, Wirz OF, Solis D, Hoh RA, Wang A, Arunachalam PS, Colburg D, Zhao S, Haraguchi E, Lee AS, Shah MM, Manohar M, Chang I, Gao F, Mallajosyula V, Li C, Liu J, Shoura MJ, Sindher SB, Parsons E, Dashdorj NJ, Dashdorj ND, Monroe R, Serrano GE, Beach TG, Chinthrajah RS, Charville GW, Wilbur JL, Wohlstadter JN, Davis MM, Pulendran B, Troxell ML, Sigal GB, Natkunam Y, Pinsky BA, Nadeau KC, Boyd SD. Immune imprinting, breadth of variant recognition, and germinal center response in human SARS-CoV-2 infection and vaccination. Cell. 2022 Jan 25:S0092-8674(22)00076-9. doi: 10.1016/j.cell.2022.01.018. Epub ahead of print. PMID: 35148837.
  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35148837/

  Tykkää

 5. ”Kysymyksessä on punkin puremasta aiheutunut borrelioosi eli Lymen tauti.”

  Status quo on se, että borrelioosi johtuu vain punkin puremasta. Sveitsiläisen klinikan johtaja Thomas Rau alkoi tutkimaan miksi borrelioosi on lisääntynyt niin paljon ja miksi kaikki punkin pureman saaneet eivät sairastu. Hän havaitsi, että kyse on kehoon kerääntyneistä myrkyistä ja rokotteista, jotka tukahduttavat immuunijärjestelmää niin, että immuunijärjestelmä ei pääse borreliabakteerista normaalisti eroon:

  https://www.marioninstitute.org/lyme-disease-dr-raus-treatment-approach/

  Tykkää

 6. Sinus-laskimotukos mRNA-pohjaisen SARS-CoV-2-rokotteen toisen annoksen saamisen jälkeen:
  Finsterer J, Nics S. Venous sinus thrombosis after the second jab of an mRNA-based SARS-CoV-2 vaccine. Brain Hemorrhages. 2021 Dec 8. doi: 10.1016/j.hest.2021.12.001. Epub ahead of print. PMID: 34901793; PMCID: PMC8651552.
  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34901793/

  Tykkää

 7. Tämänkin kommentin Yle sensuroi:

  Pakotteet vauhdittaa vain WEF:in ajamaa great resettiä, joka sai jo hyvän alkuvauhdin ilmastonmuutostoimista ja koronarajoituksista. Turve-energiakin ajettiin sopivasti alas, jotta olemme kohta täysin läntisen energiantuonnin armoilla maksamassa käsittämättömiä riistohintoja. Ja koska meillä on melkein valmis terminaali nestekaasun vastaanottamiseen, väitän, että tämä kaikki on ennalta suunniteltua.

  Tykkää

 8. TIEDOTE (Lulu Ranne, Kari Ilkkala):

  ”Eduskunnan ulko- ja turvallisuuspoliittisessa keskustelussa 23.02. perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio otti esiin riippuvuuden venäläisestä energiasta.

  Eduskuntaryhmän 2. varapuheenjohtaja Lulu Ranne vaatii, että Euroopan, mukaan lukien Suomen, on nyt ryhdyttävä päättäväisesti irtaantumaan venäläisestä energiasta ja muista huoltovarmuuden kannalta kriittisistä raaka-aineista.

  – Suomen tilanne on vakava. Venäjältä tuodaan haketta, öljyä, kaasua, hiiltä ja mm. 80 % elintärkeiden kalium- ja typpilannoitteiden pääraaka-aineista. Lisäksi Venäjältä tulee tälläkin hetkellä 1.400 – 1.500 MW teholla sähköä.

  Sähkön osalta on Ranteen mukaan huolehdittava siitä, että Suomi on se, joka vetää töpselin irti, ja on siihen valmis. Maamme energiahuolto tulee siten vaikeutumaan ja hinta nousemaan ilman kovaa viherverotustakin.

  – Ukrainan presidentti on esittänyt taloudellisen isänmaallisuuden ohjelmaa, jolla alennetaan ukrainalaisten yritysten ja kansalaisten verorasitusta, mukaan lukien polttoaineiden arvonlisäverotusta. Suomenkin hallituksen on nyt viimeinkin laitettava asiat tärkeysjärjestykseen ja käynnistettävä toimenpiteet, joilla vähennetään tuontiriippuvuutta mm. palauttamalla kotimainen turve energiapalettiin. Kansalaisten ja yritysten kustannusrasitusta on helpotettava energian veronalennuksilla.

  Ranne huomauttaa, etteivät hallituksen turpeeseen kohdistuvat huoltovarmuustoimet ole toimivia. Ei Suomeen ole jäämässä turveyrittäjiä odottelemaan valtion huoltovarmuustilauksia.

  – Turvetuotannon alasajo on keskeytettävä välittömästi, ja turve otettava täysimittaiseen ja kasvavaan käyttöön korvaamaan venäläistä tuontienergiaa, Ranne päättää.”

  Tykkää

  • Tämä nestekaasuterminaalivouhotus käynnistyi muuten ensimmäisen kerran jo ennen koko Ukrainan kriisiä, eli ennen vuoden 2014 Maidania. Minun näkemyksen mukaan jo silloin täytyi olla ennakkotietoa Maidanista ja varauduttiin Venäjän vastaiseen sotaan ja kaasun toimitusten katkeamiseen. Kun sota ei silloin suurentunut pahemmaksi, jäi kaasuterminaalitkin hitaalle.

   Silloin oli muitakin laajaan sotaan varautumisen merkkejä, kuten se kummallinen reserviläiskirje, josta tieto vuosi julkisuueen, mutta kirjettä ei vaan näkynyt. Uutissa kirjeestä ruvettiin kohisemaan aina kun tilanne Ukrainassa kiristyi. Lopulta kirje yritettiin unohtaa, mutta innokkaat reserviläiseet vaativat saada postia PV:ltä ja sellainen sitten väkisin jokaiselle tekaistiin. Eipä sitäkään ole uusittu, vaikka aikaa on jo mennyt ja sijoitukset vanhentuneet. Näkemykseni mukaan kyseessä oli liikekannallepanon valmistelu, joka vuodettiin. Eli Suomea oltiin virittämässä sotaan Venäjää vastaan jo tuolloin.

   ”Säätutkien” käyttöönoton juhlallisuuksissa joku johtaja tv:ssä lausui, että tämän jälkeen Venäjältä ei pääse yllättämään mikään.

   Minkälaista passkasakkia Suomen johtoon säännöllisesti päätyy? Globalistien juoksupoikia, nato-palikoita ja valeoppositioita.

   Tykkää

 9. Marked Man…

  Kiinasta ja siitä Hongkongilaisesta ”ilmiantajasta”…Noissa jutuissa pitää aina olla Hyvin skeptinen…Ensiks…Hongkongilla on tällähetkellää Kaikki syyt yrittää mustamaalata Kiinaa..kaikesta Maan ja Taivaan välillä…Lännen avustamana…Toiseksi…Kiina…Ei ottaisi tuollaista riskiä..

  Koska Ne tietää Varmuudella…Minkälaisen Tuomion se saisi Lännessä…

  Jos jotain ilmenee..Voit pistää Elämäs pantiks siihen…Että liikkeelle panija tulee Lånnestä…Event 201 porukasta…

  Tykkää

 10. Ollaankohan jo liian pitkällä siinä kuinka toimijoita on asemassa joita ei voi valvoa/ vaikuttaa niiden toimintaan.
  Kunnanvaltuustot, eduskunta, presidentti, europarlamentaarikot vielä valitaan (enemmän/vähemmän demokraattisesti… median vaikutus!), mutta nämä voi valita toimijoita, joiden ei tarvitse julkisesti esittää toimintaansa.

  Tykkää

 11. ”Kiinasta ja siitä Hongkongilaisesta ”ilmiantajasta”…”

  Ei kaikkea pidäkään uskoa. Tähänkin tulee suhtautua epäillen. Se ilmiantaja on sama virologi, joka oli oikeassa alkuvuonna 2020 mm. Anthony Fauciin ja Peter Daszakiin liittyvissä gain of function-tutkimuksissa.

  Tykkää

 12. Juttelin äsken yhden reservissä olevan kanssa johon oli otettu henkilökohtaisesti yhteyttä..Heitä oli kutsuttu harjoituksiin..koska Niille oli tullut..”uutta kalustoa”

  Tykkää

 13. Ai..se Nainenko ?…Sillä on..Oma lehmä ojass…Pelkästään sen Oma esiintyminen haastatteluissa herättää jo epäillystä…Sehän syyttää Kiinaa…Koko Jupakasta…Vaikka tyhmempi tietää että tämä on USAn suunnitelma..Alusta lähtien…Tottakai se ripottelee jotain pieniä…Muita ”paljastuksia” mukaan..Jotta Kiinan vastainen propaganda..Ei olisi liaan läpinäkyvää..

  Tykkää

 14. Katso sen Naisen kiilu silmät…Sekä virne…Sillä on ”levy” takaraivossa jota sen pitää toistaa…Vähän sama kuin se Sandy Hookin ”sureva” Isä…joka virnuilee…Ennenkuin astui kameroiden eteen..

  Palkattu ”virologi”…Hitusen totuutta….Loput skriptattua

  Tykkää

 15. [Hihkuin tämän viestin likimain valmiiksi ja vasta sitten hiffasin että oletkin Riikka jo tehnyt kaksikin kattavaa artikkelia WHO:sta ja EU:n neuvostojen uusista hankkeista, lähtökohtana sama artikkeli. Noh neuvostot on jo etenemässä sopimusasiassa. Tänään. ”…adopted on 3 March 2022…”]

  ·

  K-tauti ei ole menossa mihinkään. No ehkä k-tauti on, ”as we know it”… mutta… PANDEEEMIA ei ole!

  Tekeillä on ollut uusi kansainvälinen sopimus pandeeeeemisesta valmiudesta ja vastauskyvystä, ja se etenee:

  ·· ”The Council adopted on 3 March 2022, a decision to authorise
  ·· the opening of negotiations for an international agreement
  ·· on pandemic prevention, preparedness and response.”

  https://www.consilium.europa.eu/en/policies/coronavirus/pandemic-treaty/

  Ai kun kiva: tavoitteena samalla näppärästi myös WHO:n aseman vahvistaminen.

  Misinformaatio on ihan kamala asia, ja siitäkin hankitaan päästä sitten kunnolla eroon. Tarkoituksissa on myös ”kansalaisluottamuksen lunastaminen”, tämä kerttaallinen vapahdus roistomaisen väärän tiedon lähteistä luultavasti tarkoittaa vapaan tiedonvälityksen rusentamista kovin ottein:

  ·· ”To redeem citizen trust, concrete measures should be foreseen
  ·· to improve the flow of reliable and accurate information
  ·· as well as to tackle misinformation globally.”

  CONCRETE MEASURES! Ja globaalisti, vihrovviimen.

  Tutkimus ja innovointi on tärkeitä. Ja sitten sitä kuulkaas innovoidaankin ninku ei ikänä ennen, kaikkea tärkeätä:

  ·· ”…discovering, developing and delivering effective and safe medical solutions,
  ·· such as vaccines…”

  VAKSIINIT!!

  Gain-of-function -tutkimusta pitää tietenkin saada viljalti tuettua, ööh anteeksi tarkoitan siis että patogeenien ja biologisten näytteiden ja genomidatan vapaa liikkuvuus ja hyödynnettävyys on olennaista:

  ·· ”The sharing of pathogens, biological samples and genomic data
  ·· as well as the development of timely medical solutions
  ·· (vaccines, treatments and diagnostics) are vital
  ·· in order to enhance global pandemic preparedness.”

  Ja niitä vaksiineja on saatava ajallaan. Ja ihan kaikille:

  ·· ”Inequities in access to vaccines…”

  Paras ja tasapuolisin lääke tommoseen vaksiiniepäoikeudenmukaisuuteen on oletettavasti/tietenkin pakkolääkintä. Kyl se sieltä tulee – ja maailma pelastuu-

  Tykkää

 16. Demokratian väheneminen huolettaa itseä. Paljon ihmisiä jotka eivät joko huomaa tai halua tehdä asialle mitään.
  Kun on työ, riittävä palkka – ”ei mutta mitään syytä valittaa” (ja piikillä käyty kuuliaisesti).
  Tai ajatukset otetaan valtamediastasta ja jos jostain muualta tulee tietoa, niin tarkistetaan onko faktantarkistajat mitä mieltä…

  Tykkää

 17. Roistojahti on käynnissä. Mahdollisesti miljoonia k-tautipotilaita kuoli aikalailla turhanpäiten kun ivermektiini käytännössä kiellettiin. Eräs Dr.Andrew Hill laitteli WHO:lle tutkimustuloksia, jotka osoittivat että ivermektiini olisi hyödyllinen k-tautitaistossa. Mutta kas, joku olikin hiukan muokannut tutkimuspaperia matkalla – WHO saikin paperin jossa hyötyarvion peruste oli ”epäilyttävä”. Joten WHO ei suositellut rohdon käyttöä.

  Eräs Phil Harper on tehnyt hiukan dokumenttidekkarin töitä, ja esittää että muokattuun pdf-fileen on jäänyt jälki. Kukas sitä oli muokannut? Harperin mukaan luultavasti eräs Andrew Owen. Farmakologian proffa joka on sattumoisin saanut melkoisesti rahoitusta muiden muassa Unitaidilta ja aika monelta lääkejättiyhtiöltä.

  ·· “Unless someone used his computer, Andrew Owen has his digital fingerprint
  ·· on the Andrew Hill paper.”

  https://flccc.substack.com/p/who-changed-the-scientific-conclusions

  ”Who Changed the Scientific Conclusions of a Paper that Could Have Saved Millions? At Last, We May Have a Name.”

  Molemmat Andrew’t saapastelee Liverpoolin yliopistolla. Mahtavatko moikkailla enää kovin lämpimästi…

  Tykkää

   • Saksassa ollaan jo etenemässä toiseen suuntaan. Julkisella ARD- kanavalla esitettiin jo tutkimuksia, jotka osoittavat että Paul Ehrlich Institut on kaunistellut koronarokotusten vakavia haittoja. Vakavia haittoja todettiin uusissa tutkimuksissa olevan 40 000 rokotettujen joukossa 40 kertaa enemmän kun aiemmin ilmoitettiin.

    Asiasta kerrottiin myös MDR.de kanavalla, joten ihmisiä informoidaan Saksassa rokotushaitoista. Saksaan odotetaan tulvaa oikeusistuimiin,sillä vaikka allekirjoitit suostumuksen rokotukseen, pelottelulla huijaaminen/ petos on rangaistavaa.

    THL: n Nohynek puhuu yhä jokavuotisista rokotuksista, varmaankin ettei nyt vaan mikään keskustelu saa suomalaisia heräämään näkemään ja kyseenalaistamaan myös Suomen NATO- jäsenyyttä.

    Tykkää

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s